Skip to main content

Full text of "Svenskt porträttgalleri"

See other formats


Il 

,1(1 III 

1908 1 
='T 
HO 
;U1 !<0 -CO 


Sdagens 
n. kammare^ 

(,' r Presented to the 

UBRAKY ofthe 

UNIVERSITY OF TORONTO 

by 
ANNA AND NILFRED NONG 
RiKe IKSDAGSHliSET 1S67— I904 
NVA RIKSDAGSHUSET SVENSKT 

PORTRÄTTGALLERI XXV. 

RIKSDAGENS FÖRSTA 

OCH 

ANDRA KAMMARE 

1867— 1904 

2. m STOCKHOLM 
HASSK W. TULI^BKRGS FÖRI^AG 
STOCKHOLM 

HASSE W. TULLBERGS BOKTRVCKKRI 

1905 RIKSDAGENS 

ANDRA KAMMARE 
1867—1904 MED BIOGRAFLSKA UPPGIFTER ALBIN HILDEBRAND DENNA DEL INNEHÅLLER 1,226 PORTRÄTT ALLA SKEDDA PERSONALFÖRÄNDRINGAR ÄRO I BIOGRAFIERNA 

IAKTTAGNA, FÖR SÅ VIDT TRYCKNINGEN AF DE SÄRSKILDA 

ARKEN DET TILLÅTIT, TILL DEN 2S FEBRUARI 1 905 

HUKVUORICDAKTÖR KÖR SVICNSKT PORTRÄTTGALLERI 
PASTOR ALBIN HILDEBRAND FORORD. 

När S7'cnskt PorträttgaUcris plan att ntgifva en 
porträttkatalog dfvcr alla 7'åra riksdagsmän ifrån nya 
riksdagsskickets början iSöy till och nicd riksdagen it-jo^ 
blef känd, höjdes jlera röster, som JÖrklarade sagda plan 
alldeles ontförbar, i det att åtskilliga — jag mins ej 
hur många — hundratal porträtt ej skulle kunna an- 
skaffas. 

Att saken emellertid kunnat förverkligas så, att 
endast ett enda porträtt saknas i båda kamrarna till- 
sammans, har sin fÖ7'nämsta orsak i den beredvillighet, 
med hvilken herrar 7-iksdagsmän icke endast insändt sina 
egna porträtt, utan äfven ställt sina samlingar af riks- 
dagsporträtt till Porträttgalleriets förfogande. Såväl för- 
läggaren som redaktören få af denna anledning härmed 
fr an för a 7'ördsamma tacksägelser till Landshöfding W. 
LotJiigius, Häradshöfding A. M. Roseiujuist, Lands- 
sekreterare G. IV. A. Roos, Major y. Stålhammar, 
Riksgäldsfullmäktigen J. jfohansson i Noraskog, Bruks- 
ägaren G. Indcbetou samt Nemmansägarne P. A. Larsson 
i Säby. P. Hiibinette i Gryttby och f. Persson i Grysshult. 

Som of v an blifvit näinndt, saknas ett porträtt, näml. 
af f rami. ledamoten af Andra kammaren Gustaf Larsson 
i Stensta, Sthlms län, hvilkens närmaste anförvandter AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Upprepade gånger förklarat, att lian aldrig låtit por- 
trättera sig>. 

Biografierna lufiva blifvit i korrekturet granskade 
af Bankofulhuaktigen R. Tornebladh. Stadsfogden C. 
Sjöström. Första aktuarien O. II. Gullberg oeh Riks- 
gäldsfulhuaktigen J. Johansson, oeh för de värdefidla 
upplysningar jag härigenom vunint, ber jag att få fram- 
föra ett 'eördsamt oeh hjärtligt taek. 

J 'id porträttens granskande oeh godkänn<rnde har 
-i'äl:'illig hjälp län/ näts af f. d. Landshöfdingen Grefve 
Robert De la Gardie. Ihnikofullniäktigen R. Tornebladh 
oeh Riksgäldsfulhnäktigen J. Johansson. 

I dlkretsarne inom de särskilda länen äro ordnade 
i enlighet med Statskalenderns uppställning. Rn följd 
häraf har blifvit. att några af de mindre städerna, på 
grund af sammankoppling med andra städer, stundom 
återpinas under andra län. än dem de rätteligen tillhöra. 

Stoekholm den 2S februari igOj. 

Albin Hildebrand. RIKSDAGENS 

ANDRA KAMMARE 

1867— IQ04 TAL MÄN 

Anton X i k 1 a s S u]n d b e r : 
Talman 1867 — 72. Gustaf Ferdinand A sk er. 
Talman 1S73 — 75. 

(irefve Arvid Rutger 

Fredriksson Posse. 

Talman 1S76— 79. Olof Wijk. 
Talman 18S0— 90. 12 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE .»'r**'^^^ ■■m' 
Wf ^V Bror ToH Gustaf Rydiiig-. 
Talman 1S91. Carl Christian Peter ITerslow. 
Talman 1S92— 93. 
^ Grefve Robert De la Gardie. 
Talman 1894—1902. 
Frans Johan Axel Swartlin; 
Talman 1903 — 04. VICE TALMAN 

Carl Axel M annersk a n t z. 
Vice talman 1S67— 72. Frih. Joliau Gustaf Nils Sanmel 
Åke rh i el lu. 

Vice talman i>^73— 74. 

Olof Wijk. 
Vice talman 1875 — 79. Carl Ifvarsson. 
Vice talman iSSo — S4. 14 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Liss Olof Larsson. 
Vice talman 1SS5— S7 A o. 89— 90. Sven Nilsson. 
Vice talman 1SS7 Ii— SS. 

Anders Peter Danielson. 
Vice talman 1891—94 o. 97. Gustaf Fredrik ("jstber, 
Vice talman 1895 — 96. AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 15 

Frans Johan Axel Swartlinj 
Vice talman 189S— 1902. Pehr Pehrsou. 
Vice talman 1903 — 04. STOCK HOI.MS vSTAD 17 Stockholms stad. 
Axel Adlersparre. 

F. i Ås, Kalni. län, i8i2 27/io. Sekvindlöjtii. vid 
Flottan 37; prem.-löjtn. 45; kapt.-löjtn. 54; kapt. 58; 
kom.-kapt. 62; chef för Sjöförsv.-dep. koui.-exped, 
63 — 68; kom.-kapt. i Flottans nj-a reservstat 66; tf. 
chef för Förvaltn. af sjöärendena 68 — 71 ; kommendör 
i Flottans nya reservstat 68; led. i Kommittén ang. 
fästningsbyggnader vid Karlsborg, Vaxholm o. Karls- 
krona 67—68 o. i Kommittén ang. lindring i båts- 
manshållet 68 — 70; kommunalman. L. Kr. V. A. 58; 
Hedersled. Ö. S. 67. — I^ed. af Ridd. o. adeln 65 
— 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 
67 — 79; led. i särskildt utskott 67 — 70 o. 73; led. i 
tillfälligt utskott 72, 75 o. 76; statsrevisor 74 — 76. 
f i vStockholm iS79i''/6. 
Lars Johan Hierta. 

F. i Uppsala iSoi^a/i. Stud. i Upps. 14; fil. kand. 
20; fil. dokt. 21 ; jur. kand. .s. år. Auskultant i Bergs- 
koll, s. år; notarie därst. 25; boktryckare i Sthlm 
28—51; l)okförläggare därst. 29 — 71; grosshandlare 
o. industriidkare; red. o. ägare af Aftonbladet 30 — 
51; kommunalman. — Led. af Ridd. o. adeln 28 — 
58 o. af Borgareståndet fr. 59; led. i Statsutskottet 
59 — 60, 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Stockholms stad 67—72; led. i Statsutskottet 67 
— 70; led. i Konstitutionsutskottet 71 — 72 (v. ordf. 
71 urt.). t i Stockholm 1872 -'^/il. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. l8 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Friherre Alfred Henrik Edvard Fock. 

F. i Bjurbäck, Skarab. län, 1818^/10. Underlöjtn. 
vid Krouob. reg. 37; löjtu. 45; lär. i fysik vid Högre 
art.-lärov. ä Marieberg 46 — 58; kapt. 54; afsked ur 
krigstj. 58; tf. lär. vid Tekuol. inst. 47; prof. i allni. 
o. tillämpad fysik därst. 58 — 70; led. i Styr. för 
Slöjdskolan i Sthlin 60 o. ordf. 68 — 71 ; bj-råchef i 
Civildep. (för kontrollen å bräuviusförfattningarnes 
tillämpning) 70; byråchef i Finansdep. (för kontrol- 
len öfver tillverkningsafgifter) 73 — 84; kansliråd i 
K. M. kansli 78; ordf. i Kommittén ang. ny ord- 
ningsstadga för brännerierna 71; led. i Kommittén 
Mug. den lägre tekn. undervisningen 73 — 74 o. i 
Kommittén ang. författningar rör. mått o. vikt 77 
— 78; led. (o. fr. 79 ordf.) i Kommittén ang. till- 
verkning o. försäljning af bränvin samt ang. malt- 
drycksbeskattning 77 — 81; kommunalman. Utg. ar- 
1)eten i fysik. L. M. A. 52; L. Kr. V. A. 54; L. V. 
A. 56; Hedersled. L. A. 88. — Led. af Ridd. o. adeln 
59 — 60 o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 67 — 87 B o. 91 — 93; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 67; led. i tillfälligt utskott 67 o. 69; led. 
i särskildt utskott 68; led. i Bevillningsutskottet 70 
■ — 83 (ordf. 75 — 82); led. i 2:a kammarens ensk. ut- 
skott 86; fullmäktig i Rik.sgäldskont. 69 — 73 o. i 
Riksbanken 74 — 93. y i Stockholm 19011^/2. 
Friherre Johan August Gripeustedt. 

F. nära Liibeck 181317**- vStud. i Upps. 27. Un- 
derlöjtn. vid Göta art.-reg. 31; liijtn. 37; art.-stabs- 
off. 41; afsked ur krigstj. 46; statsråd 48 — 66 o. chef 
för Finansdep. 56 — 66; godsägare (Bysta, Örebro län, 
o. Nynäs, Söderm. läu). Friherre 60. Politisk för- 
fattare. Hedersled. L. A. 58 ; L. V. A. s. år. — Led. 
af Ridd. o. adeln fr. 40; led. i Statsutskottet 47 — 48; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 67 — 
73; led. i Talmanskonferensen 67. y i Stockholm 
1 874 13/7. 
Carl Leonard Kin man son. 

F. i Linköping 1811I8/6. Stud. i Upps. 25; jur. 
kand. 37. Auskultant i Göta hofr. s. år; v. häradsh. 
40; länsnotarie i Österg. län 42 — 43; auditör vid 
Kronoarbetskåren 43; landssekr. i Sthlms län 47; 
kammarrättsråd fr. 50; led. i Kommittén ang. grun- 
iKrna för städernas beskattning 54 o. i Kommittén 
ang. förändrad organisation af rikets styrelse- o. 
förvaltningsverk 58 — 59; kommunalman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 67 — 71; led. i 
Bevillningsutskottet 67 — 69; led. i tillfälligt utskott 
67; fullmäktig i Riksgäldskont. fr. 67. f i Stockholm 
187128/11. STOCKHOLMS STAD 19 / ^ •*^i 

^ Carl Jonas Meijerberg. 

F. i Brunflo, Jänitl. län, 1816^/10. Stud. i Upps. 
36. Upprättade, jämte andra skolman, realgymna- 
siet i Göteborg 42; grundade en egen privat läro- 
anstalt (Meijerbergska skolan) därst. 45 ; förestånd, 
för sistn. läroanstalt under 18 är; folkskoleinspektör 
i Bohuslän 61; inspektör för Sthlms folkskolor 63 — 
88; led. i Kommittén ang. minderårigas användande 
i fabrik eller handtverk 75 — 77 o. i Läroverkskom- 
mittén 82—84. Läroboksförfattare. L. V. V. S. 61. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 67 
— 69; led. i särskildt utskott 67; led. i tillfäUigt ut- 
skott 68 o. 69. ■]• i vStockholm 19038/12. 
John Olof Leffler. 

F. i Göteborg 181320/6. Stud. i Upps. 33; fil. 
dokt. 42; dimiss.-ex. 54. Duplikant vid Klara lär- 
domsskola i Sthlni s. år; tf. lär. därst. 44 o. ordin, 
lär. 52; rektor vid Katarina 1. elem.-lärov. 61 — 75; 
led. i Kommittén ang. språkundervisningen vid elem.- 
läroverken 65 — 66 ; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 67 — 70; led. i till- 
fälligt utskott 67; suppl. i Konstitutionsiitskottet 70; 
statsrevisorssuppl. 68. f i Stockholm 188416/7. 
Johan Sjöberg. 

F. i Visbj' 1 81 6 1^11- Stud. i Upps. 34; kansliex. 
36; ex. till rätteg.-verk. 38. E. o. notarie i Svea 
hofr. s. år; v. notarie 40; v. häradsh. 47; länsnotarie 
i Upps. län 49; landssekr. därst. 51; kommerseråd 
63 — 86; sekr. i Bondeståndet 62 — 63 o. 65 -66; led. 
i Kommittén ang. författningar rör. finansverket 59 — 
68, i Kommittén ang. norra stambanans sträckning 
62, i Kommittén ang. upplag o. försäljning af eld- 
farliga oljor 71 o. i Kommittén ang. Kommerskoll. 
indragning eller ombildning 83 — 85; kommunalman. 
L. M. A. 87. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 67 — 69 o. 12/370 — 87 B; led. i 2:a kamma- 
rens enskilda utskott 67, 75 o. 79; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 67; ordf. i särskildt titskott 68; 
led. i Konstitutionsutskottet 69, 76 — 78, 81 — 83 o. 87 B 
(v. ordf. 69, 76—78 o. 81—83); led. i tillfälligt ut- 
skott 73; led. i Talmanskonferensen 85 — 87 B. -j" i 
Stockholm 18972^/12. 20 AFD. XXV, 2. RIKSDAGKNS ANDRA KAMMARE 


Conrad Tlieodor vS v au ber g. 

F. i Stockholm iSiö"'». Anst. i lära hos spe.t^el- 
fabrikör O. Frisk 26; spegelfa1)rikör o. förgyllare i 
Sthlm fr. 38; hofleverantör 44: ordf. i Sthlms stads 
haudtverksförening fr. 65; verkst. direktör för Gre- 
wesiniihlska friskolan ; v. ordf. i Styr. för Borgar- 
skolan; led. i vStyr. för vSthlms .sl<)jdskola ; led. i 
Kommittén ang. inrättande i hufvudstaden af ett 
museum för konstindustri o. slöjd 77 o. i Kommit- 
tt'-n ang. åstadkommande af en konst- o. industri- 
utställning i Sthlm Si — 83; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 67 — 69 o. 
88 — 89 samt af Riksd. i:a k. för Alfsborgs län 74 — 
83; led. i tillfälligt utskott 67, 69, 83 o. 89; supi)l. 
i Statsutskottet 68 o. 69; suppl. i Lagutskottet 75 
— 82; led. i Lagutskottet 83; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 88 o. 89; statsrevisor 68; suppl. för full- 
mäktige i Riksgäldskont. 69; suppl. för fullmäktige 
i Riksbanken 71. -\ i vStockholm iSSg—s. 

Gustaf Holdo Stråle. 

l'\ i vStockholm i826-^'o. Stud. i Upps. 44; ex. 
till rätteg.-verk. 47. K. o. notarie i vSvea hofr. 48; 
v. notarie därst. 49; bruksägare; disponent vid Rör- 
strands porslinsfabrik i Sthlm fr. 53; led. i Kom- 
mittén ang. inrättande af ett museum för konst- 
industri o. slöjd i Sthlm 77, i Skattereglering.skom- 
mittén 81 — 83, i Kommittén ang. plats för Lifrust- 
kammaren 81 o. i Kommittén ang. en konst- o. 
industriutställning i Sthlm 81 — 83; kommunalman. 
I'örfattare i keramik. L. Sk. S. 89. — Led. af Ridd. 
o. adeln 56 — 58 o. 59 — 60 samt af Borgareståndet fr. 
62; led. i Statsutskottet 62 — 63; led. i Bevillnings- 
utskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 67 — 69 o. 76 — 78 samt af Riksd. i:a k. för 
Viistmanlands län 78—87 B; suppl. i Statsutskottet 
67, 82 o. 83; led. i tillfälligt utskott 69 o. 82; led. 
i sänskildt utskott 77; led. i Lagutskottet 78 o. 84 
— 87 B; suppl. i Lagutskottet 79; led. i Bevillning.s- 
utskottet 80 o. 81; statsrevisor 60 — 63, 67 o. 79. 
t i Stockholm 189611/3- 

August Theodor Blanche. 

F. i Stockholm i8iii'|/9. Stud. i Upps. 29; 
kameralex. 32 ; jur. kand. 38. Auskultant i Svea 
hofr. s. år; e. o. kanslist i Justitierevisionen s. år; 
v. auditör i Svea art.-reg. 38—53. Vitter författare; 
tidningsman; red. af tidn. Freja 38 — 42 o. af 111. 
Tidning 57 — 63. — Led. af Borgareståndet fr. 59; 
led. i Konstitutionsutskottet 59 — 60, 62 — 63 o. 65 — 
66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 
67 — 68; led. i Konstitutionsutskottet 68. f i Stock- 
holm 186830/11. STOCKHOLMS STAD 21 
Friherre Johan lyiljeucrantz. 

F. i vStockliohu 183511/^. Uiulerlöjtn. vid Svea 
lifg. 54; löjtn. 57; ord.-off. hos Kronprinsen 59 o. 
hos Konungen s. år; kapt. 63; adjut. hos Konungen 
64; kammarherre hos Drottningen s. år; afsked ur 
krigstj. 66; ordf. i Dir. för Industrikreditaktiebola- 
get i Stockholm 64; kommunahnan. — Led. af Ridd. 
o. adeln (en del af) 59 — 60 samt 62 — 63 o. 65 — 66; 
led. i Bankoutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för vStockholms stad 67 — 70; led. i Konstitutionsut- 
skottet 68 o. 69. -f i Stockholm 1S70I2/2. 
Carl Johan Grafström. 

F. i Stockholm 1820^1/6. Elev vid Teknol. inst. 
Aust. hos sockerbagaren F. De la Croix i Sthlm; 
sockerbagare hos Konung Carl XIV Johan 41 — 44; 
studieresor till fl. af Etiropas hufvudstäder; socker- 
bagare i vSthlm fr. 47 ; kapt. vid Sthlms borgerskaps 
militärkårer fr. 64; kommunalman. Utg. fl. skrifter 
rörande sitt yrke. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Stockholms stad 67 — 71 o. 85 — 87 B; suppl. i Be- 
villningsutskottet 69. t i Stockholm 1892 27/7. 
Claes Albert Lindhagen. 

F. i Askeby, Österg. län, 182325/7. Stud. i Upps. 
41; fil. kand. 47; fil. dokt. 48; ex. till rätteg.- verk. 
49. E. o. notarie i Svea hofr. 50; v. notarie 51; 
v. häradsh. 53; fiskal i Svea hofr. 56; tf. revi- 
sioussekr. 59; assessor 60; revisionssekr. 63 — 74; 
exped.-chef i Civildep. 64 — 66; justitieombudsman- 
nens suppl. 67 — 72; tf. byråchef i Justitiestatsexped. 
69 — 71; led. i Lagbyrån 71 — 74; justitieråd 74 — 86; 
led. i Kommittén ang. författningar rör. upplag o. 
försäljning af eldfarliga oljor 71 o. i Kommittén ang. 
byggnadsplatser för nytt riksdagshus o. ny riksbank 
83 — 84; deltog i stiftandet o. organiserandet af 
Sthlms högskola; hög.skolans inspektor fr. 78; kom- 
munalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 69 o. af Riksd. i:a k. för samma stad 
fr. 83; led. i tillfälligt utskott 69. f i Stockholm 
188721/10. 22 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 


Alfred Wilhelm Dufva. 

F. i Stockholm 1825 ("'/lO. Stud. i Upps. 43; ex. 
till rätteg.-verk. 47. E. o. notarie i Svea hofr. s. år; 
v. notarie 49; sakförare i Sthlni 48 — 64; v. härarlsh. 
52; adj. led. i Svea hofr. 53—56; fiskal därst. 
55 — 56; tjänsteman i försäkr.-bolaget Skandia 55; 
v. direktör därst. 56 — 61 o. verkst. direktör 61 — 
69; led. i Dir. för Sthlms hj-potekskassa 62; led. 
i Dir. öfver Sthlms stads sparbank 63 — 67 ; red. o. 
utg. af Aftonbladet 69 — 70; led. i Lönereglerings- 
kommittén 74 — 75 o. i Kommittén ang. Helgeands- 
holmens ordnande 76; kommunalman. — Led. af 
Borgareståndet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Stockholms stad 70 — 72 samt af Riksd. i:a k. för 
Kristianstads län 72 — 79 o. för Göteborgs o. Bohus 
län fr. 81; suppl. i Bankoutskottet 70; led. i tillfäl- 
ligt utskott s. år; led. i Statsutskottet 71 o. 72; 
statsrevisorssuppl. 70; fullmäktig o. deputerad i Riks- 
banken fr. s. år. j å Moräng, Sthlms län, i883tOy'8. 
Sven Adolf Hedin. 

F. i Bo, Örebro län, 1834 23/i. Stud. i Upps. 51; 
fil. kand. 61. Historisk o. politisk författare; med- 
arb. i tidn. o. tidskr. ; red. o. iitg. af Aftonbladet 
74 — 76; led. i vSkatteregleringskommittén 79 — 83 o. 
i Arbetareförsäkringskommittén 84 — 89; kommunal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 
70—74, 77 — 87 A o. fr. 89; led. i tillfälligt utskott 
70, 78 o. 80 — 82; led. i Lagutskottet 71; suppl. i 
Konstitiitionsutskottet 72; led. i särskildt utskott 73 
o. 95; led. i Konstitutionsutskottet 85, 86, 91 — 92 
urt, 93 o. 94; led. i Talmanskonferensen 02 — 04; 
statsrevisorssuppl. 71; statsrevisor 72. 
Julius Mankell. 

F. i Stockholm 18288/6. Stud. i Upps. 47. Un- 
derlöjtn. vid Göta art.-reg. 50 o. vid Verml. reg. 52; 
löjtn. 55; kapt. 65; afsked fr. reg. 74; led. i Kom- 
mittén ang. sjöofficersbildningen 64 — 65; kommu- 
nalman. Militärförfattare; tidningsman; red. af Krigs- 
vet.-akad. Handl. o. tidskr. 66 — 69. L. Sk. S. 58; 
L. Kr. V. A. 63. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 70 — 72 o. 91 — 96 samt af Riksd. i:a k. 
för Kronobergs län 82 — 90; led. i tillfälligt utskott 
70; led. i särskildt utskott 71 o. 71 urt.; led. i Lag- 
utskottet! 72, 91 o. 92; statsrevisorssuppl. 72; stats- 
revisor 73 — 75, 78 — 80 o. 82 — 86. -j- i Stockholm 
189723/2. STOCKHOLMS STAD 23 
William Lindberg. 

F. i Helsingör (där hans fader var svensk kon- 
sul) i8i828/3. Elev vid Teknol. inst. Anst. vid Mor- 
sings niekan. verkstad i N3köping ; första maskinist 
å ångfartyget Norrland 37; därefter några år verk- 
niäst. å Långholmsverkstaden vid Sthlm ; anst. 45 
vid Stadens stora skeppsvarf vid Tegelviken å Sö- 
dernialui, hvilken anläggning han öfvertog 53 o. 
utvidgade med en mekan. verkstad; led. i Kommit- 
tén ang. rättighet att föra befäl å ångslupar 62 ; led. 
i Stj^r. för Stockholm — Västerås — Bergslagens järn- 
vägsaktiebolag; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Stockholms stad 70 — 72; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 70; led. i tillfälligt utskott s. år. f i 
vStockholm 1877 i^/i. 
Friherre Nils Adolf Erik Nordenskiöld. 

V. i Helsingfors 1832IS/11. Stud. i Helsingfors 
49; fil. mag. primus o. fil. dokt. ultimus 57. Prof. 
o. intendent för Naturhistor. riksmusei i Sthlm mi- 
neralog, samlingar fr. 58; ledare af fl. arktiska expe- 
ditioner, bl. annat Vegas färd kring Asien 78 — 80; 
led. i Gradmätningskommittén fr. 98; kommunal- 
man. Friherre 80. Geologisk o. geografisk förfat- 
tare. L. V. A. 61; L. F. S. 78; Hedersled. V. vS. 
79; Hedersled. V. V. S. 80; Hedersled. Ö. S. 83; 
lin af de 18 i Sv. akad. 93. — L,ed. af Ridd. o. 
adeln fr. 62; ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 70 — 72, 81 — 87 B o. 91 — 93; led. i till- 
fälligt utskott 70, 72 o. 82; led. i Konstitutionsut- 
skottet 83 — 85 (v. ordf. 84 o. 85); v. ordf. i sär- 
skildt utskott 86 o. 91. j å Dalbyö, Söderni. län, 

1 90 1 12/8. 
Richard Theodor Carlén. 

F. i Hångsdala, Skarab. län, i82il''/.5. Stud. i 
Upps. 38; ex. till rätteg.-verk. 41. E. o. kanslist i 
Justitierevisionen s. år; adj. led. i Svea liofr. ; v. 
häradsh. 47; länsnotarie i Skarab. län 48; härads- 
höfd. i Lifgedingets domsaga, Söderm. län, 57 o. i 
vSödra Roslags domsaga, Sthlms län, fr. 67 ; led. i 
Kommittén ang. ägande-, pant- o. U3?ttj anderätt till 
fastighet 65 — 67, i Kommittén ang. stadga för under- 
domstolarna å landet 68 o. i Kommittén ang. regle- 
ring af häradshöfdingarnes löneförmåner 73 ; kom- 
munalman. Utg. en Kommentar öfver strafflagen; 
tidningsman. — L,ed. af Borgareståndet fr. 62; led. i 
Konstitutionsutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af 
Riksd. 2-a k. för Stockholms stad 71—73; led. i 
I^agutskottet 71 — 73 (v. ordf. 73). f i Stockholm 
187331/12. 24 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

'4 % John Wilhelm Elis Walldén. 

F. i Stockholm i836i"/f>. vStud. i Upps. 55; kan- 
sliex. 57. E. o. kanslist i Civildep. s. år; biträde 
vid kommunaläreudens handläggning därst. 66 — 69; 
red. o. ntg. af Stockholms Dagblad 69 — 84 o. hufvud- 
red. 1901 — 04; led. i Styr. för Tekn. skolan i vSthlm 
fr. 94, i Dir. för Ränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten 
i Stlilm fr. s. år o. i Dir. för INIälareprov. liypoteks- 
förening fr. 98; led. o. ordf. i Nationalmnsei nänmd 
fr. 99; led. i Kommittén ang. byggnadsplatser för 
nytt riksdagshus o. ny riksbank 83 — 84, i Kommittén 
ang. ordnande af pensionsväsendet för Statens civila 
tjänsteinnehafvare 91 — 94 o. i Kommittén ang. verk- 
samhetens uppehållande å de K. teatrarne 97 — 98; 
godsägare (Hakunge, vStlilms län); kommunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 72 — ^75, 
87 B o. 91 — 93 samt af Riksd i:a k. för samma 
stad fr. 93; suppl. i Konstitutionsutskottet 87 B; led. 
i tillfälligt utskott 98; led. i särskildt utskott 99 o. 01. 

Erik Edlund. 

F. i Edsberg, Örebro län, i8i9l-'/3. Stud. i Upps. 
40; fil. dokt. 45. Docent i mekanik vid I'pps. univ. 
46; anst. såsom fysiker vid Vet.-akad. fr. 50; pro- 
fessors n. h. o. v. 54; anst. såsom fysiker vid Pvlektr. 
telegrafverket 54 — 75; led. i Styr. för Teknol. inst. 
(Tekn. högskolan) 70 o. ordf. därst. fr. 71 ; led. i Kom- 
mittén ang. granskning af iS56-års läroverksstadga 
58, i Kommittén ang. undervisn. i niatem. o. natur- 
vetenskap vid elem.-lärov. 69 — 71, i Konmiittén ang. 
den lägre tekn. undervisn. i riket 73 — 74; ordf. i 
Kommittén ang. författningar rör. mätt o. vikt 77 
— 78. Vetenskaplig författare af epokgörande be- 
tydelse. L. V. A. 51; L. V. S. 58; L. F. S. 62; Heders- 
led. L. A. 78. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 72. f ä Ekudden vid Vaxholm i888i'-'/8- 

Salomon Moritz Riibenson. 

F. i Stockholm i834i''/f.. Stud. i Upps. 52; fil. 
kand. 57; fil. dokt. s. år; jur. kand. 65. Sekr. hos 
vSthlms stadsfullmäktige o. deras beredningsutskott 
67 — 1904; ordf. hos Mosaiska förs. i Stlilm förestån- 
dare fr. 95; redogörare vid Sthlms polispersonals 
]icnsionsinrättniug fr. 98; sekr. i Kommittén ang. 
Helgeandsholmens ordnande 76; led. i Kommittén 
mg. tillverkning o. försäljning af bränvin samt ang. 
liLskattning af maltdrycker 77 — 81 o. i Skandinav, 
tirmalags- o. varumärkeskommittén 81 — 84; sekr. i 
Kommittén ang. byggnadsplatser för nytt riksdags- 
hus o. ny riksbank 83 — 84; led. i Kommittén ang. 
lag för stadsplan o. tomtindelning 84 — 85 o. i Kom- 
mittén ang. föreskrifter rör. handelsregisters förande 
87; dessutom sekr. eller led. i fl. kommunala kommit- 
téer. Utg. skrifter i politiska o. kommunala ämnen. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 73 — 84. .STOCKHOLMS STAD 25 


Carl PVans lyiindström. 

V. i Jönköping 18232/4. Utbildade sig först för 
handelsyrket; anlade i Jönköping en fabrik för nie- 
tallarbeten 44 ; inköpte tillsammans med sin broder, 
Joh. Edv. Lvmdström, Stensholms pappersbruk 47, 
hvilket han sednare dref ensam; delägare i den af 
brodern 45 anlagda Jönköpings tändsticksfabriken 
47; började 50 exporten af svenska tändstickor; in- 
rättade i Jönköping en uiekan. verkstad o. 57 ett 
mekan. väfveri; disponent vid Karlsviks väfnads- 
fabriker i Sthlm 63 — 70; led. i Styr. för Tekn. skolan 
i vStlilm 67 — 74; svensk kommissarie vid fl. världs- 
utställningar; godsägare (Antuna, Alfsuuda, med fl., 
alla i Uppland); led. i Kommittén ang. minderårigas 
användande i fabrik eller handtverk 75 — 77 o. i 
Kommittén ang. patentskydd 77 — 7.S; kommunalman. 
Hedersled. U- A. 99. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
vStockholms stad 73 — 75. 

Gustaf Nyblaeus. 

F. i Stockholm 181623/3. Stud. i Upps. 34. Un- 
derlöjtn. vid Svea art.-reg. 36 o. vid Dalreg. 39; 
löjtn. 41; fäktmäst. vid Lunds univ. 42; kapt. 55; 
major i armén 62; afsked som öfv. -löjtn. i armén 
64; öfverste i armén 72; tf. förestånd, för Gymnast, 
centralinst. 62 o. ordin, förestånd. 64 — 87; sekr. i 
Uandtförsvarskommittén 61 — 65; led. i Kommittén 
ang. deu gvnmastiska vmdervisuingens ordnande 62, 
i Kommittén ang. exercisreglemente för infanteriet 
6g — 72 o. i Uäroverkskommittén 82 — 84. Militär- 
skriftställare; vitter författare. U. Kr. V. A. 57. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 73 — 75. 
t i Stockholm i902'^/io. 

Grefve Carl Magnus Ivudvig Björustjerua. 
F. i Stockholm 181720/11. Stud. i Upps. 35; 
kansliex. 38. Underlöjtn. vid Uifg". till häst 36; ord.- 
off. hos Konungen 39; löjtn. 42; r3'ttniäst. 49; adjut. 
hos Konungen s. år; kabinettskammarherre 53; 
major i armén 57; öfverste o. chef för Husarreg. Carl 
XV 58; sekundchef för Uifg. till häst 64; gen. -major 
s. år; inspektör för kavalleriet 72 — 85; gen. -löjtn. i 
armén 76 o. i Generalitet. reserv 85; öfverhofstall- 
mäst. 86; ordf. i »Sthlms läns sparbank; ordf. i 
Dir. för Veterinärinst. i Sthlm fr. 72 o. i Dir. för 
Nya elem. -skolan i vSthlm fr. 82; v. ordf. i vSthlms 
läns hushälln. -sällskap fr. 76; godsägare; led. i Här- 
ordningskommittén 73 — 74; ordf. i Kommittén ang. 
Veterinärinstitutets ordnande 74; led. i Kavalleri- 
kommittén ang. nytt exercisreglemente 77 — 78; koni- 
muualordf. D. Kr. V. A. 58; U. vSk. S. 82; Hedersled. D. 
A. 84. — Led. af Ridd. o. adeln fr. 44; led. i Allm. be- 
svärs- o. ekonomiutskottet 50 — 51, 62 — 63 o. 65 — 66; 
led. i Bevillningsutskottet 53 — 54 o. 56—58; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 73—84; led. i tillfälligt 
utskott 73. t å Alniarestäket, Upps. län, 1888176- 26 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Per Axel Bergström. 

F. i Lund 182320 8. Stud. i Lund 40; filolog, kand. 
42; filos. kand. 44; fil. dokt. s. år; ex. till rätteg.- 
verk. 46. Auskultant i Skånska hofr. s. år; v. häradsli. 
50; fiskal i Skånska hofr. 52; assessor därst. 53; stats- 
råd o. chef för Civildep. 70 — 75 ; hofrättsråd 73 ; tf. pre- 
sident i Kaniniarkoll. 75; landshöfd. i Örebro län fr. 
76; ordf. i Örebro läns b usliålln. -sällskap fr. 77; led. 
i Förstärkta lagberedningen 86 — 87; statsråd o. chef 
för Justitiedep. 88; ordf. i Nya lagberedningen 92; 
led. i Kommittén ang. ny lag rör. vattenrätten 63 — 
64 o. i Kouiniittén ang. Sveriges öfvergång till ett 
guldmyntsystem 69 — 70; ordf. i Svensk-norska kon- 
sulatkommittén 75 — 76; svensk ordf. i Dausk-norsk- 
svenska vexellagskommittén 77 ; ordf. i Sjölagskom- 
mittén 82 — 87. i Sjöfartsnäringskommittéu 90, i Kom- 
mittén ang. ändringar i kyrkolagen s. år o. i Spar- 
bankskomtnittén 91 ; kommunalordf. ; landstingsman. 
Jur. hedersdoktor i l'pps. 77. Hedensled. L. A. 82. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kristianstad o. Simris- 
hamn 67 — 72 o. för Stockholms stad 73 — 78 samt 
af Riksd. i:a k. för Örebro län fr. 81; led. i 2:a kam- 
marens enskilda utskott 67; led. i Lagutskottet 67 — 
70 samt ordf. därst. 82 — 90 o. 92; led. i tillfälligt 
utskott 67, 69 o. 76; ordf. i särskildt utskott 91. 
■j- i Örebro 189323/3. 
Albert Wilhelm Staaff. 

F. i Stockholm i82i'-^/ii. Stud. i Upps. 42; fil. 
dokt. 51. Adj. vid Nya eleni.-skolan i Sthlm 55; 
lektor i tyska o. svenska spr. därst. 58 o. rektor 
65 — 70; prv. 71; kyrkoh. i Adolf l"redriks förs. i 
vSthlm fr. s. år; teol. dokt. 77; led. i Dir. för Allm. 
institutet för döfstumma fr. 72, i Dir. öfver Allm. barn- 
husinrättn. i Sthlm fr. 76, i Dir. öfver Sthlms stads 
undervisn.-verk 76 — 93, i Dir. för Högre lärariune- 
semin. fr. 77 o. i Dir. för Nya elem. -skolan fr. 78; 
ordf. i Dir. för Prästerskapets enke- o. pupillkassa 
fr. 82; led. i Sv. bibelsällskapets kommitté fr. 83; 
led. i Kommittén ang. minderårigas användande i 
fabrik eller handtverk 75 — 77; kommunalman. Teo- 
logisk o. vitter författare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Stockholms stad 73—75; led. i tillfälligt utskott 
75. t i Stockholm 189523/1. STOCKHOLMS STAD 
Carl Gustaf lyindmark. 

F. i Vallerstad, Österg. läu, 18261/6- Sekuudlöjtn. 
vid Flottan 46; i engelsk örlogstjänst 51—53; prem.- 
löjtn. 54; komp.-off. vid Krigsakad. 57 — 60; befälli. 
å ångfartyg 60—61 o. 62—64; kapt.-löjtn. 62; major 
vid .Skärgårdsart. 66; kommendant vid Flottans stat. 
i vSthlni 66—71; tygmäst. därst. 72 — 74; kom.-kapt. 
vid Flottan 73; chef för sjötrupperna i vStlilm 75 — 
77; stabschef hos chefen för Flottans militärperso- 
nal 78 — 82; kommendör 81—89; ^^'^- i Krigshofr. 
fr. 83; tjänstg. i Flottans stab 84—89; led. i Kom- 
mittén ang. sjöförsvarets grundande på allmän värn- 
plikt 74, i kommittén ang. nya fartygscerter för 
Flottan 79 o. i vSjöförsvarskommittén 80 — 82. L,. 
Kr. V. A. 75; Hedersled. Ö. S. 81. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för vStockholms stad 74—84 o. 88—90. 
t i Stockholm 18925/11. Atigtist Östergren. 

F. i Svarttorp, Jönk. län, 1832-8/5. Stud. i Lund 
51; kameralex. s. år; ex. till rätteg.-verk. 53. E. o. 
kanslist i Göta hofr. s. år; e. o. notarie därst. 56; 
v. häradsh. 58; assessor i Göta hofr. 63; tf. revisions- 
sekr. s. år; konstit. revisionssekr. 66 o. ordin. s. år; 
exped.-chef i Civildep. 66—71; tf. byråchef för lag- 
ärenden i Justitiestatsexped. 74 — 76; led. i Nya lag- 
beredn. 74—76; justitieråd 76—89; statsråd o. chef 
för Just.-dep. 89 — 96; president i Kammarrätten 96 
— 99; led. i Kommittén ang. reglering af härads- 
höfdingarnes löneförmåner 73 o. i Kommittén ang. 
Kommerskollegii indragning 74— 75; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 74 
—76 o. af Riksd. i:a k. för Gotlands län 89—98; led. i 
Bankoutskottet 97; led. i Konstitutionsutskottet 98; 
suppl. för fullmäktige i Riksgäldskont. 72 — 76. Carl Jakob Rossauder. 

l'\ i Stockholm 1828"-'^ 7. Stud. i Upps. 44; med 
kand. 49; med. lic. 52; kir. mag. 54; med. dokt. s 
år. Aman. o. underkirurg vid Seraf.-lasar. i Sthlm 
53—55; fattigläkare i S:t Klara förs. därst. 55—57 
adj. i kirurgi vid Karol. inst. därst. 55; e. o. prof 
i samma ämne 63; prof. i samma ämne o. öfver- 
kirurg vid Seraf.-lasar. 85—93; led. i Dir. öfver Allni 
barnhusinrättn. i Sthlm 66—74; v. president vid den 
Internat. medicinska kongre.ssen i Berlin 90; led. 
Kommittén ang. Helgeandsholmens ordnande 76 
kommunalman. Medicinsk författare; reseskildrare 
L. Kr. V. A. 71; L. L. A. 84 ; L. V. A. 86. — Leda 
mot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 75. f 
vStockholm 1901-1/2. 

28 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Friherre Broder Abraham Leijoiihuf vud. 

F. i Örebro 182331/3. Ex. fr. Högre art.-lärov. å 
Marieberg 47. Underlöjtn. vid Ingen.-kåren 42; 
löjtn. 48; kapt. 55; major i armén 67 o. öfv.-löjtn. 
68; geu.-major o. chef för Fortifikationen 68 — 91; 
statsråd o. chef för Sjöförsv.-dep. 70 — 74; ordf. i Dir. 
för Gymnast. ceutraHnst. 80 — 93; inspektör för mili- 
tärlärov. 81 — 88; gen.-löjtn. i armén 81 ; miHtär. led. 
i Högsta domstolen Si — 93; ordf. i Dir. öfver ar- 
méns pensionskassa 90 — 1903; gen.-löjtn. i Generalit. 
reserv 91 — 1900; ordf. i Dir. öfver vSthlms stads brand- 
försäkr.-kontor fr. 94; led. i Landtförsvarskommittén 
61 — 65, i Kommittén ang. hufvudstadens befästande 
64 — 65. i Kommittén ang. fästningsbyggnader vid 
Karlsborg, Vaxholm o. Karlskrona 67, i Vapen- o. 
befästn. -kommittén 68, i Kommittén ang. arméns 
pensionering 75 — 76 o. i Kommittén ang. Karlsborgs 
fästning 76; oi-df. i Kommittén ang. försvaret af in- 
loppen till vSthlm o. andra hamnar 78 — 79 o. i Här- 
ordningskommittén 90 — 91; kommunalman. L. Kr. 
V. A. 59; Hedersled. Ö. vS. 72. — Led. af Ridd. o. 
adeln fr. 56; ledamot af Riksd. 2:0 k. för Stockholms 
stad 76 — 84 o. af Riksd. i:a k. för Kopparbergs län 
84 — 93; led. i Statsutskottet 85 — 91. 
Carl Ludvig Peyrou. 

1'". i Stockholm i832'''''/io. Grosshandlare o. skepps- 
redare i Sthlm 55 — 92; ordf. i Dir. för Navigations- 
skolan i vSthlm 79 — 84, i Sthlms grosshandelssocie- 
tet fr. 85, bl. Borgerskapets äldste fr. 89 o. i Sthlms 
handels- o. sjöfartsnämnd fr. 96; särskild led. i 
vSthlms rådst.-rätt i dispachemål fr. 94; led. i Skan- 
dinav, sjölagskommittén 82 — 87; kommunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för vStockholms stad 76 — 80. 
Grefve Fredrik Carl von Rosen. 

F. i Fjärestad, Malm. län, 1818-/10. Underlöjtn. 
vid Skånska husarreg. 39; löjtn. 49; afsked ur krigstj. 
54; verkst. direktör för Sthlms sjukhem 67 — 82; 
godsägare (Ekhof, Söderm. län); kommunalman. — 
Ded. af Ridd. o. adeln fr. 50; led. i AUm. besvärs- 
o. ekonomiutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 76 — 78; led. i till- 
fälligt utskott 76; suppl. för fullmäktige i Riksban- 
ken 68 o. 69; statsrevisor 72. y i Stockholm 189220 2. .STOCKHOIvMS STAD 29 
Karl Johan (John) Berg. 

F. i Stockholm iSig^^/i. Stud. i Upps. 36; ka- 
meralex. 37; ex. till rätteg.- vei-k. 40. E. o. kam- 
inarskrifvare i Gen. -tullstyr. 37; e. o. kanslist i 
Justitierev. 40; e. o. notarie i Svea liofr. 41; v. no- 
tarie 43; e. o. fiskal 44; fiskal 45; adj. led. 46; 
assessor 48; tf. byråchef för lagärenden i Justitie- 
statsexped. 53; revisionssekr. 55; exped.-clief i Ju- 
stitiestatsexped. 58; justitieråd 59; konsult, statsråd 
68—75; tf. president i Svea hofr. 75; led. i Dir. 
öfver Allm. institutet för döfstunnna 75 — 94; ordf. i 
Nya lagberedningen 75 — 83; president i Svea hofr. 
So— 89; led. i Kommittén ang. stängselskyldighet 
54 — 56, i Unionskommittén 65 — 67 o. i Förstärkta 
lagberedningen 86 — 87; kommunalman. Jur. he- 
dersdoktor i Upps. 77. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Stockholms stad 76—82; ordf. i särskildt utskott 
77; led. i tillfälligt utskott 81. 
Per Niclas Bergström. 

F. i Visby i8i3l'-^/2. Vistades under iS år i Ryss- 
land, Tyskland, F^ngland o. Frankrike för att i grund 
lära sitt yrke o. öppnade pelshandel i Sthlni 44; kom- 
munalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för vStock- 
holms stad 76—78; led. i tillfälligt utskott 78. f i 
Stockholm 1884-71. 
Henrik Hagerman. 

F. i Gårdstånga, Malm. län, 1822 ^o/o. Smides- 
mäst. i Stlilm; vSthlms arbetareförenings stiftare o. 
dess ordf. under mänga år; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 76—78; suppl. 
i Bevillningsutskottet 76—78; statsrevisorssuppl. 76 
o. 77. "j- i vStockholm 190321/2. 30 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Gustaf Ericsson. 

F. i Kristberg, Österg. län, 1835-^/3. Aust. vid 
Motala mekan. verkstad 55—59 o. vid Bergsunds 
mekan. verkstad 59 — 79; husägare i Sthlm o. bosatt 
därst. ; led. i Tullkommittén 79 — 82; ordf. i Sthlms 
arbetareförening fl. år; kommunalman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 79 — 81, 85 — 87 B 
o. 91 — 96; led. i tillfälligt utskott 91 — 93; suppl. 
i Bevillningsutskottet 94. 
Gustaf Fredrik Gilljain. 

F. i Ereutuna, Upps. län, 183222/7. Stud. i Upps. 
49; fil. kand. 56; fil. dokt. 57. Docent i grek. spr. 
vid Upps. univ. 59; lektor i grek. o. lat. spr. samt 
filosofi vid h. elem.-lärov. i Gefle 63; tf. rektor vid 
h. elem.-lärov. i Hudiksvall s. är, vid vSthlms gvm- 
nasium 72 o. vid h. latinlärov. å Norrmalm i vSthlm 
So — 83; lektor i lat. o. grek. spr. vid sistn. lärov. 
81 — 98; statsråd o. chef för Eckl.-dep. 91 — 98; uni- 
versitetskanslär 98 — 1904; tf. ordf. i Styr. för Nobel- 
stiftelsen fr. 01 ; led. i Kommittén ang. en peda- 
gogisk undervisningsanstalt för elem.-lärare 73 o. i 
Kommittén ang. stadga för allm. läroverken 74; 
ordf. i Kommittén ang. ålderdomsunderstöd åt lärare 
o. lärarinnor vid små.skolor 90 — 91; kommunalman. 
Hedersled. V. V. S. 93 ; Hedersled. F. S. 95 ; Heders- 
led. V. S. 98; Hedersled. H. A. 99; L. V. A. 01. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 79 — 81 
samt af Riksd. i:a k. för Gefleborgs län 87 B— 96 o. 
för Uppsala län fr. 02; led. i tillfälligt utskott 87 B; 
led. i Konstitutionsutskottet 88 — 91; led. i särskildt 
utskott 90; led. i Talmanskonferensen 04. > \ Carl Gustaf Björn. if F. i Risinge, Österg. län, iS23i-'/.-). Erhöll bur- 
skap såsom trädgårdsmäst. i vStlilm 53 o. ntöfvade 
trädgårdsyrket till sin död; led. i Styr. för Sthlms 
stads brandförsäkr.-kontor; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för vStockholms stad 79 — 81. 
t i Stockholm i8882''/.5. STOCKHOIvMS STAD 31 
Oscar Robert Themptander. 

F. i Stockholm 1844!^/^. vStud. i Upps. 61; ex. 
till rätteg.- verk. 63. E. o. notarie i Svea hofr. 64; 
tf. sekr. i Krigshofr. 66 — 69; v. liäradsh. 70; sekr. i 
Justitieombudsmansexped. 71; sekr. i Riksd. bevill- 
ningsutskott 73; advokatfiskal i Gen. -tullstyr. 74; 
byråchef därst. 78 — 84; statsråd 80 o. chef för Fi- 
nansdep. 81 — 86; statsminister 84— 88; landshöfd. i 
Sthlms län 88—96; ordf. i Sthlms läns hushålln.- 
sällskap 89 — 97 o. sällskapets hedersled. 97; led. i 
Styr. för vSthlms inteckningsgarantiaktiebolag 89 — 
93; led. i Styr. för Städernas allm. brandstodsbolag 
90 — 96; ordf. i Dir. öfver Civilstatens pensionsinrättn. 
92 — 96 ; verkst. direktör för trafikaktiebolaget Grän- 
gesberg — Oxelösund fr. 96; led. i Kommittén ang. 
inteckning i järnväg 78 — 79 o. i Tullkommittén 78; 
ordf. i Bankkommittén 89 — 90, i Jordbrukslägenhets- 
kommittén 91 — 92 o. i Kommittén ang. Landtförsvars- 
o. Sjöförsvarsdepartementens sammanslagning 94 — ■ 
95; led. i Unionskommittén fr. 95. Hedersled. L. A. 
93. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 
79 — 81 o. 94 — 97 samt af Riksd. i:a k. för Kristian- 
stads län 83 — 88; ordf. i Bankoutskottet 94 — 96; 
suppl. för fullmäktige i Riksbanken 78; fullmäktig 
i Riksgäldskont. 79 o. 80. f i Stockholm 189730/1- 
Anders Victor Åbergsson. 

F. i Stockholm 183526/3. Stud. i Upps. 55; ex. 
till rätteg.-verk. 59. E. o. notarie i Svea hofr. s. 
år; v. häradsh. 62; e. o. fiskal i Svea hofr. 64; adj. 
led. därst. 66; fiskal 68; ombudsman vid Vet.-akad. 
70 — 84; assessor 72; tf. revisioussekr. 74; konstit. 
revisionssekr. 75; revisioussekr. 76; led. i Dir. öfver 
Sthlms stads undervisn.-verk. fr. 79; exped.-chef i 
Just.-dep. 83; justitieråd fr. 84; led. i Kommittén 
ang. förslag till ny grufvestadga 72 — 74; kommu- 
nalman. U. M. A. 75 o. akad. preses fr. 85. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 79 — 84; 
led. i Lagutskottet 80 — 82 ; suppl. för fullmäktige i 
Riksgäldskont. 79 — 80; fullmäktig därst. Si — 87. ■{- å 
Furusund, Sthlms län, 1897 '^/s. 32 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Friherre Berndt Oscar Stackelberg. 

F. i Helsingborg 1S24I-/12. vSekundlöjtn. vid 
Flottan 46; adjut. i Sjöförsv.-dep. koni.-exped. 50— 
51 o. 54 — 66; prem.-löjtn. 53; kapt.-löjtn. 58; öfv.- 
löjtn. vid Skärgårdsart. 66; chef för Sjöförsv.-dep. 
kom.-exped. 69 — 74; kom.-kapt. 73; led. i Förvaltn. 
af sjöärendena 75 — 77; suppl. i Krigshofr. 75 — 
Si; kommendör 78; chef för Marinförvaltn. mili- 
tära afd. 82; led. i Krigshofr. 82—83; chef för 
.Marinförvaltn. 83 — 87; konteramiral 86; afsked 87; 
kd. i Kommittén ang. organisation af sjöförsvarets 
militärpersonal 71 — 72 o. i Kommittén ang. sjöför- 
svarets grundande på allmän värnplikt 74; ordf. i 
Kommittén ang. nytt sjötjänstgöringsreglemente för 
l'"lottan 74; led. i Kommittén ang. nya fartygscerter 
för Flottan 79 — 80; ordf. i vSjöförsvarskommittén 80 
—82. Vitter författare. L. Kr. V. A. 75; Heders- 
led. Ö. vS. 78. — Led. af Ridd. o. adeln 53 — 54, 56 
— 58, 59 — 60 o. 65 — 66; suppl. i Bevillningsutskot- 
tet 59—60; ledamot af Riksci. 2:a k. för Stockholms 
stad 79 — 87 B; led. i sänskildt utskott 83; statsre- 
visor 78. T nära Södertälje 1888 ■*,'.). 
Henrik John Loven. 

I', i Stockholm i840''^i 1. Stud. i Upps. 58. Gross- 
handlare i Sthlm; led. i Styr. för Skånes ensk. banks 
kontor i Sthlm fr. 81; kommunalman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 80 — 84 o. af 
Riksd. I. -a k. för samma stad fr. 1903; suppl. i sär- 
skildt utskott 04. ^■■«« ^ J^^ 
Ernst Axel Henrik Ke}'. 

F. i Flisby, Jönk. län, 183225/10. Stud. i Lund 
48; med. kand. 55; med. lic. 57; kir. mag. 59; med. 
dokt. 62. Aman. o. underkirurg vid Seraf.-lasar. i 
Sthlm 57 — 59; prof. i patol. anatomi vid Karol. iust. 
\ i Sthlm 62—97 o. rektor 86—97; led. i Styr. för 
t Sthlms högskola fr. 86; led. i Läroverkskommittén 
I S2 — 84; kommunalman. Fil. hedersdoktor i Köpen- 
hamn 79. Medicinsk författare; medred. af Med. 
irchiv 63 — 68; red. af Nord. med. arkiv fr. 69; med- 
red. af Ur vår tids forskning 73 — 80. L. V. A. 71; 
L. F. S. 78; L. V. V. S. s. år; L. V. S. 80. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 82 — 87 B; 
led. i tillfälligt utskott 87 B. f i Stockholm 19012712. STOCKHOLMS STAD 33 
Johannes (Johan) Johansson. 

F. i Uråsa, Kronob. län, 1826-^/2. Anst. å han- 
delskontor i Sthlni 44; sednare sonschef o. slutligen 
grosshandlare; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för vStockholms stad 82 — 87 B o. 91 — 96; led. 
i tillfälligt utskott 84; led. i Baukoutskottet 85— 
87 B; suppl. i Bevillningsutskottet 91, 92 lagt. o. 93 
-96. 
Jacob W ed b er g. 

F. i Malniköping, vSöderm. län, 1827 ''^/lo. Gross- 
handlare i Eskilstuna; flyttade därifrån till Sthlm 
73; suppl. i vStyr. öfver Allm. hypotek.skassan för 
Sveriges städer fr. 76 ; led. i vSt3'r. för Städernas 
allm. brandstodsbolag fr. 82; konmiunalordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Eskilstuna o. vSträngnäs 
68 — 75 samt för Stockholms stad 82 — 84; suppl. i 
Ivagutskottet 70 — 72; suppl. i Bankoutskottet 73; led. 
i tillfälligt utskott 75 ; statsrevisor.ssuppl. 69. f i 
Stockholm i89i'-^/i2. 
Carl Christian Söderström. 

F. i vStockholm 18243/10. Elev vid S:t Nicolai 
apologistskola i Sthlm 34 — 40. Anst. i unga år hos 
Lars Johan Hierta i Sthlm; grosshandlare i Sthlm 
57 — 93! led. i St3-r. för Stockholms högskola 87 — ■ 
94; kommunalman; godsägare (Negelstena, Upps. 
län) fr. 93. Donator. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Stockholms stad 82 — 84. -j- i vStockholm 19040/10. 
Ilngo Ivar Arwidsson. 

F. i Stockholm 18256/s. Stud. i Upps. 44; jur. 
kand. 51. E. o. kanslist i Civildep. 46; auskultant 
i vSvea hofr. 51; e. o. notarie därst. s. år; v. nota- 
rie 52; brottmålsnotarie vid Sthlms rådst.-rätt 63; 
civilnotarie därst. 71; rådman i Sthlm fr. 72; led. i 
Dir. öfver Konungens hospital fr. 83; led. i För- 
stärkta lagberedningen 86; kommunalman. Utg. i 
fl. upplagor en edition af vSveriges L,ag. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 83—86. f 1 
Stockholm i886''äo/i. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 34 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johan o h 1 s s o u . 

F. i t;rvalla, Örebro läu, 18334/8. Elev vid Tek- 
nol. iiist. 55; afg.-ex. därst. 58. Grundade 59 fir- 
man Joh. Ohlssons tekniska fabrik i Sthlm ; före- 
stånd, för samma firma 59 — 99; ordf. i Styr. för 
aktiebolaget Joh. Ohlssons tekniska fabrik fr. 99; 
kommunalman. — Leda77iot af Riksd. 2:a k. iör Stock- 
holms stad 85 — 87 B; suppl. i Bankoutskottet 87 B. 
Johan Henrik Gotthard Fredholm. 

F. i Stockholm 1838^7. Stud. i Upps. 57; ex. 
fr. Teknol. inst. 60, vid Landtmäterikurseu 64 o. fr. 
Ultuna landtbruksinst. 67. Praktiserade 60 — 72 så- 
som landtmätare, agronom, byggmäst. o. järnvägs- 
ingeniör; idkade industriel verksamhet i Sthlra 73 
— 77 ; vistades 77 — 79 i utlandet såsom Letterstedtsk 
stipendiat; efter hemkomsten konsulterande ingeniör 
i Sthlm; sekr. i Tullkommittén 81 — 82 o. i Kom- 
mittén ang. organisation af landtl^ruksläroverken 82 
— 84; led. i Kommittén ang. ordnande af Statens 
upphandlings- o. entreprenadväsende 87 — 88, i Kom- 
niunalskattekommittén 97 — 1900, i Kommittéerna 
ang. planläggande af officiela arbetsstatistiska under- 
sökningar 98 o. 1900 o. i Kommittén ang. förändradt 
ordnande af det civila pensionsväsendet 99 — 02; kom- 
munalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms 
stad 85—87 B o. 91—04; led. i tillfälligt utskott 86 
o. 87 A; led. i Bevillningsutskottet 87 B o. 91 — 02 
(v. ordf. 1900 — 02); v. ordf. i särskildt utskott 99; 
statsrevisor 87 o. 91. j i Stockholm 1904^1/7., 
Sixten Gabriel von Fries en. 

F. i Hökhufvud, Sthlms län, 184711/12. Stud. i 
Upps. 65; fil. kand. 70; fil. dokt. 77. Tf. rektor vid 
vSthlms h. reallärov. 76 — 91; lektor i matem. o. 
fysik därst. fr. 80; led. i Dir. för Gymnast, central- 
inst. fr. 81, i Dir. öfver Folkskolelär. pensionsinrätt- 
ning fr. 91 o. i Försäkring-sinspektionen fr. 1903; 
led. i Kommittén ang. organisation af allm. läro- 
verken 82 — 84, i Kommittén ang. ålderdomsunder- 
stöd åt lärare o. lärarinnor vid småskolor 90 — 91, i 
Kommittén ang. proportionella val 02 — 03 o. i Kom- 
mittén ang. Trollhätte kanalverk 04; kommunalordf. ; 
den första valda ordf. bl. Sthlms stadsfullmäktige. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 85 — 87 
]'. o. fr. 91; led. i tillfälligt utskott 85—87 B; suppl. 
i Statsutskottet 91; led. i Statsutskottet 92 — 04; v. 
ordf. i särskildt utskott 97 ; led. i särskildt utskott 
01; led. i Talmanskonferensen 03 o. 04; statsrevisor 
92; fullmäktig i Riksbanken fr. 93. STOCKHOLMS STAD 35 
Emil Hammarlund. 

F. i Ströfvelstorp, Krist, läu, 1S5320/2. Folkskol- 
Ifir.-ex. i Lund 73. Småskollär. i Östra Ljungby 68 
-69; lär. vid mindre folkskolan vid Kåseberga fisk- 
läge 69 — 70; folkskollär. i Lund 73, i Kristianstad 
74 — 77 o. i Stlilm 77 — 84; ordf. i vSveriges allm. 
folkskollär.-föreniug fr. 95; red. o. utg. af Svensk 
Läraretidning fr. 81; verkst. direktör för Svensk 
Läraretidnings förlagsaktiebolag fr. 97 ; led. i Öfver- 
styr. för Stlilms stads folkskolor fr. 1904; led. i Kom- 
niittén ang. tidningars postbefordring 99 — 01 ; kom- 
niunaluiau. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 85 — 87 B o. fr. 91; led. i tillfälligt ut- 
skott 91 — 02; led. i Bankoutskottet 03 o. 04; stats- 
revisorssuppl. 02; statsrevisor 01, 03 o. 04. 
Erik Wilhelm Carlson. 

F. i vStenquista, Söderm. län, 18411^/10. Elev vid 
folkskola 50 — 54. Etablerade egen grosshandel o. 
stråhattfabrik i Stlilni 71; firman ändrades 73 till 
Wilhelm Carlson & Co. ; anlade Visby cemeutfabrik 
83; chef för Sundbybergs hattfabrik fr. 86; led. i 
Stvr. o. verkst. direktör för aktiebolaget Arbetare- 
ringens bank fr. s. år; ordf. i Sveriges söndags- 
skolförbiind fr. 94; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 85 — 87 A o. 88 — 
90; led. i tillfälligt utskott 85; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 86; led. i Bevillningsutskottet 88 — 90. 
Johan Erik N^-ström, 

F. i vStockholm 1842^/9. Stud. i Upps. 59; fil. 
kand. 66; fil. dokt. s. år. Litteratör; lär. vid Bap- 
tistsemin. i Sthlm 66; missionär, på uppdrag af Is- 
raelsmissionen, i Syrien 78—81 o., på uppdrag af 
Svenska missionsförbundet, i Afrika med station i 
Alger fr. 88. Utg. Biblisk ordbok samt öfversatt de- 
lar af Nya testamentet på vulgär-arabiska. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för vStockholms stad 85 — 87 B. 
Peter Jakob Maximilian Erikson. 

F. i Träkumla, Gotl. län, 1848I6/5. Elev vid 
Georgii handelsinstitut i Sthlm 63 — 64; ex. som 
metodistpräst 71, 73, 75 o. 77. Anst. å kontor på 
Gotland; metodistpred. i Karlshamn, Valdemarsvik 
o. Göteborg 72 — 76; tryckeriförestånd. i Göteborg 
76 — 78; bokförläggare därst. 78—80 o. i Sthlm 80 
— 95; verkst. direktör för Metodistkyrkans bokför- 
lagsaktiebolag fr. 95. Utg. af Lilla Sändebudet 76 
—81 o. af Svenska Sändebudet fr. 81. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 85—87 A o. 91 36 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Per Adam Siljeström. 

F. i Aby, Kalni. län, i8i52-l/i-2. Stud. i Upps. 32; 
fil. (lokt. 36. Deltog i en vetenskapl. nordpolsex- 
ped. 38; lär. vid Pybersteinska skolan i Norrköping 
39 — 44; docent i experimentel fysik vid Upps. univ. 
44 — 47; hnfvudlär. i fysik o. kemi vid Nya elem.- 
skolan i Sthlui 44; rektor därst. 56 — 65; led. i Dir. 
öfver Seniin. för bildande af lärarinnor 61 — 62. 
Pedagogisk o. vitter skriftställare; läroboksförfattare. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södertörns domsaga, 
Stlilms län, 67 — 69 o. för Stockholms stad 85 — 
87 B; led. i särskildt utskott 67; led. i tillfälligt ut- 
skott s. år; led. i Konstitutionsutskottet 68, 69 o. 
86 (v. ordf. 86); suppl. i Konstitutionsutskottet 85; 
statsrevisor 67. y i vStockliolni 1892 '''/i. 
i^%it 
Richard Gii.staf .s.son. 

F. i Stockholm 1840II/8. Anst. i specerihandcl 

56—61; skådespelare 62 — 64; kommunalman. \'itter 

lilrfattare; sagodiktare; red. af tidn. Kasper fr. 69. 

- Ledamot af Rihsd. 2:a k. för Stockholms stad 85 

— 87 B o. 91 — 92 lagt. 
Km. st Johan Beckman. 

1'. i Uppsala 1850IO/5. Stud. i Tiibingen 68. I'olk- 
skoleinsjiektör i vSödernianland 76 — 79; verkst. direk- 
t(")r f<")r Djursholms aktiebolag 92 — 1900; rektor vid 
Sthlnis nya samskola 93 — 99; led. i Arbetareförsäkr.- 
komniittén 84-89, i Kommittén ang. minderårigas 
anv;hidande i fabrik eller handtverk 91 — 92, i Nykter- 
]ietskommi.ssionerna 86 o. 89 o. i Kommittéerna ang. 
planläggande af officiela arbetsstatistiska undersök- 
ningar 96 o. 97; kommunalman. Social o. vitter för- 
fattare; tidningsman; red. o. utg. af Nv 111. Tidning 
80-83; hitr. red. af Stockholms Dagblad 84— 86^; 
red. o. utg. af Aftonbladet 87 — 90. — Ledaviot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 86 — 87 B o. 91 — 
93 samt för vSödra Ro.slags domsaga, vSthlms län, 
fr. 1903; suppl. i Bevillningsutskottet 87 B o. 91 — 
93; led. i Bevillningsutskottet 03 o. 04; statsrevisors- 
suppl. 93. STOCKHOLMS STAD 37 
Otto Magnus Höglund. 

F. i Stockholm 184623/9. Stud. i Upps. 64; fil. 
kand. 70; fil. dokt 72. Grosshandlare i Sthlm; led. 
i Styr. för Industrikreditaktiebolaget därst. 88 — 99; 
led. i Dir. öfver Sthlnis stads undervisningsverk fr. 
90; led. i Bolagskomniittén 87 — 90 o. i Kommittén 
ang. lag om köp o. byte af lös egendom 1902 — 03; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 87 B o. 94 — 99; led. i särskildt ut- 
skott 95 ; särskild deputerad för att öfverlägga med 
Konungen s. år; suppl. för fullmäktige i Riksgälds- 
kont. 86 — 89; fullmäktig i Riksgäldskont. fr. 90, 
deputerad därst. fr. 99 o. v. ordf. fr. 04. 
Johan Theodor Winborg. 

F. i Ransberg, Skarab. län, 1832 ■'/2. Stud. i Upp.s. 
51; kameralex. s. år; elev vid Teknol. inst. 57; afg.- 
ex. därst. 60. Uppbördsskrifvare 52 — 56; fabriksid- 
kare i Sthlm fr. 61 ; förestånd, för Sthlms vapenfa- 
brik 87 — 95 o. kassör därst. 96 — 1900; kommunal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 
87 B. 
Johan Erik El Ii o t. 

F. i .Solna, Sthlms län, 18449/s. Stud. i Upps. 
61; ex. till rätteg.-verk. 64; kameralex. s. år. E. o. 
kan.slist i Justitierevisionen s. år; e. o. notarie i Svea 
liofr. s. år; v. notarie vid Sthlms rådst.-rätt 67; v. 
häradsh. 70; adj. led. i vSvea hofr. 74; kammarrätts- 
råd 77; exped.-chef i Fandtförsv.-dep. 81 ; justitie- 
kanslär 86; extra led. i Nya lagberedningen 90; presi- 
dent i Svea hofr. fr. 99; ordf. i Kommittén ang. 
förslag till beredande af upplysningar rör. dömda 
förbrytare 91 — 92; led. i Kommittén ang. Landt- 
försvars- o. Sjöförsvarsdepartemeutens sammanslag- 
ning 94 — 95; ordf. i Kommittén ang. vissa spörsmål 
inom värnpliktslagstiftningen 98 — 99 o. i Kommittén 
ang. skärpning af vissa frihetsstraff m. m. 1900 — 02. 
Jur. hedersdoktor i Upps. 1900. — Ledamot af Riksd. 
2.a k. för Stockholms stad 87 B. 38 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Pehr Sigurd Loven. 

F. i Stockholm 18492/2. Stud. i Upps. 68; med. 
kand. 73; med. lic. vid Karol. inst. i Sthlm 76. 
Praktis. läkare i Sthlm fr. s. år; läkare hos Her- 
tiginnan af Dalarue fr. 85; föredragande för ekono- 
mien vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka 
barn fr. s. år; led. i F"olkskoleöfverstyr. fr. 76 o. i 
Dir. för N3-a elem.-skolan 85 — 86; konmiunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 87 B. 
t i Stockholm 1888 1^/4. 
Carl Gustaf Patrik de La v al. 

F. i Orsa, Kopparb. län, 1845^/0. Stud. i Upps. 
63; utex. ingeniör fr. Teknol. inst. 66; fil. kand. 72; 
fil. dokt. s. år. Ingeniör vid Falu kopparverk 72 
— 74; anlade glasbruk i Falun 73 — 74; privat kon- 
struktör i Falun 75; ingeniör vid Klosters bruk, 
Kopparb. län, 76 — 77; fr. .sistnämnda år verksam i 
vSthlm såsom konstruktör o. uppfinnare; led. i den 
s. k. Ekonomiska kommittén 86 — 87. I,. V. A. 86; 
Hedersled. L. A. 96. — Ledamot af Riksd. 2:a b. för 
Stockholms stad 88 — 90 o. af Riksd. i:a k. för Kop- 
parbergs län 93 — 1902; led. i tillfälligt utskott 88; 
suppl. i särskildt utskott 90. ^ 
Carl Ulric \Vid.ströni. 

F. i Brattfors, Värml. län, 183317c'- vStud. i Upps. 
51; kameralex. 54; ex. till rätteg.-verk. 56. E. o. 
kanslist i Justitierev.-exped. s. år; e. o. notarie i 
Svea hofr. s. år; v. notarie i Sthlms rådst.-rätt 58; v. 
häradsh. 60; adj. led. i Svea hofr. 63; fiskal därst. 
(14; assessor 68; tf. revisionssekr. 71; konstit. revi- 
sionssekr. 74; hofrätt.sråd i Svea hofr. 75 — 1903; led. 
i Stvr. för Evangel. fosterlandsstiftelsen 67 o. ordf. 
därst. 99. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms 
stad 88 — 90; led. i Konstitutionsutskottet 88 — 90. ■tff 

-i* '^ Per Christoffer Walfrid Billing. 

V. i Sörby, Krist, län, 1833 ^ViO- Stud. i Lund 
50; fil. kand. 55; fil. dokt. 56; ex. till rätteg.-verk. 
57. E. o. aman. i Riksarkivet 55; v. häradsh. 60; 
l)rottmålsnotarie i vSthlms rådst.-rätt 70; stadsnotarie 
därst. 78; rådman i Sthlm 81 — 1900; ordf. i Dir. för 
l^nke- o. pupillkassan vid Sthlms stads ämbetsverk; 
ordf. i Dir. för vSthlms stads brandstodsbolag till för- 
säkring af lösegendom fr. 86; kommunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 88 — 90; 
siippl. i särskildt utskott 89. f i Stockholm 1902 -^s. STOCKHOLMS STAD 39 
Friherre Nils Axel Hjalmar Palms ti er na. 

F. i Stockholm i8363'/3- Underlöjtu. vid Vendes 
art.-reg. 54; löjtu. 61; art.-stabsoff. 61 — 70; ord.-off. 
hos Hertigeu af Östergötland 65 o. adjut. 69; kapt. 
i reg. 69 o. vid reg. 70; lär. vid Krigshögskolan 70 
— 73; adjut. hos Konungen 72; major i armén 73 
o. vid Göta art.-reg. 76; chef för Art.-stabeu 73 — 83; 
öfv.-löjtn. i armén 79; överste i armén 82; gen.- 
iutendent o. chef för Arméförvaltn. intendentsdep. 
83 — 92; öfveradjut. hos Konungen 85; gen. -major i 
armén 87; statsråd o. chef för Landtförsv.-dep. 88 
— 92; landshöfd. i Jönk. län fr. 92; gen. -major i 
Generalitet. reserv s. år; led. i Kommittén ang. 
konstruktion af lavett till fältkanoner 72 o. i vSvensk- 
nonska kommittén ang. en gröfre kanon till Posi- 
tionsartilleriet 78; ordf. i Kommittén ang. regle- 
mente för sjukvården i fält 86 — 88; kommunalman. 
L. Kr. V. A. 71. — Led. af Ridd. o. adeln 65—66; 
suppl. i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 88 — 90 o. af 
Riksd. i:a k. för Jönköpings län fr. 99; led. i sär- 
skildt utskott 1901; led. i tillfälligt utskott 02; led. 
i Statsutskottet 03 o. 04. 
Carl Feodor Weruer. 

F. i Stockholm 183629/2. Sjökapt.- o. ångfartygs- 
befälh.-ex. 56. Dockmäst. vid Grosshandelssociete- 
tens skeppsdockor å Beckholmen i Sthlm fr. 65; en 
af Borgerskapets 50 äldste; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 88 — 90; 
led. i tillfälligt utskott 88—90. 
Knut Styffe. 

F. i Berg, vSkarab. län, 1S2413/1. Stud. i Upps. 
41; ex. till rätteg.-verk. 43; bergsex. 47; elev vid 
Falu bergsskola. Bergsfiskal vid Sala silfververk 48 
— 52; laborator i kemi vid Teknol. inst. (Tekn. hög- 
skolan) 52; öfverdirektör o. förestånd, därst. 56—90; 
led. under fl. år i Styr. för Stockholms stads spar- 
bank; led. i Kommittén ang. svenskt järns lämplig- 
het till järnvägsmateriel 60 — 67; ordf. i Kommittén 
ang. nya författningar rör. passagerareångare 62 — 
63 o. i Kommittén ang. beskattningen af hvit- 
betssockertillverkningen 71 — 72; led. i Tullkommit- 
tén 76—82, i Kommittén ang. patentskydd 77 — 78 
o. i Kommittén ang. ny tulltaxa 88—91. Medred. 
af Jernkontorets Annaler. L. L. A. 55; L. V. A. 70; 
L. V. V. S. 78. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 88—90; suppl. i Bevillningsutskottet 88 
—90. y i Stockholm 1898^/2. 
40 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Carl Ludvig Hippolyt Nyström. 

F. i Stockholm iSsq'*^. vStud. i Upps. 56; fil. 
kand. 61; fil. dokt. 63; med. kand. 66; med. lic. 
72. Deltog såsom läkare i expeditionen till Spets- 
bergen o. Grönland 68 o. 71; underläkare vid Akad. 
sjukhnset i Upps. 72 — 73; aman. o. underläkare vid 
Seraf. -laser, i Sthlm 73; led. i Styr. för Sthlms 
högskola fr. 97; led. i Kommittén ang. inrättande 
af en statsmediciusk anstalt 97 — 99; kommnnalman. 
Med. hedersdoktor i Upps. 93. Utg. berättelser om 
svenska polarexpeditioner samt afhandlingar i tidn. 
o. tidskrifter. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms .stad 88 — 90 samt af Riksd. i:a k. för Göte- 
borgs o. Bohus län 90 — 99 o. fr. 1900; suppl. i Lag- 
utskottet 88 — 90; suppl. i särskildt utskott 90; suppl. 
i Bankoutskottet 91 ; led. i Konstitutionsutskottet 92 — 
99 o. 01 — 04; suppl. för fullmäktige i Riksgäldskont. 
95—98; statsrevisor 88 — 90; statsrevisorssuppl. 99. Anton Bexelius. 

V. i Löfånger, Västerb. län, i826l-V2. Gross- 
handlare i vSthlm under firma Ahlbom & C:o; kom- 
munalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 88 — 90; suppl. för fullmäktige i Riks- 
banken 83. -j- i Stockholm iSc^i^jh. Carl GiLstaf Bergman. 

I", i Stenkumla, Gotl. län, i84o''/4. Stud. i Upps. 
60; fil. kand. 67; fil. dokt. 69. Adj. o. hufvudlär. i 
fysik o. kemi vid Nya eleni. -skolan i Sthlm 68 — 71; 
studierektor vid Beskowska skolan därst. 71 — 88; 
led. i Folkskoleöfverstyr. 80 — 87; inspektor öfver 
Sthlms folkskolor fr. 88; led. i Kommittén ang. 
statsbidrag till folkskolelärarevikariers aflönande 92 
— 93 o. i Kommittén ang. förslag till folkskolestadga 
för större städer 95; ordf. i Yrkesskolekommittén 
T901; led. i Styr. för Oscar-Josefina-föreningen, i 
Styr. för Prins Carls uppfostr.-anstalt å Gålön o. i 
Styr. för i:a döfstumdistr. ; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 88 — 90; led. 
i tillfälligt utskott 88 o. 89; led. i särskildt utskott 90. 

STOCKHOLMS STAD 41 
Staffan Fredrik Robert Pehr Cederschiöld. 

F. i Stockholm i847-'''/i- Stud. i Upps. 64; kan- 
sliex. 67; ex. till rätteg.-verk. 71. E. o. kanslist i 
Civildep. 67; tjänstg. kammarjunkare 68; e. o. nota- 
rie i Svea liofr. 71; kanslist i Statsutskottet 72 — 75 
o. notarie därst. 76 — 82; anian. i Civildep. 74; tf. 
kanslist i Koninierskoll. 76; kammarherre s. år; 
aman. i Koninierskoll. 77; tf. kommerseråd 82 o. 
ordin. 91; tf. svensk-norsk gen.-konsul i Köpenhamn 
93; gen. -tulldirektör fr. 98; led. i Kommittén ang. 
differentialtullars införande 86; ordf. i Frilagers- o. 
frihamnskommittén 94 — 95, i Handels- o. sjöfarts- 
kommittén 98 — 1900 o. i Tullstatskommittén 1900 
— 02. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för vStockholms 
stad 88 — 90; led. i Bevillningsutskottet 88 — 90. 
Gustaf Fredrik Bern des. 

F. i Stockholm 183425/1. Stud. i Upps. 52; bergs- 
ex. därst. 56; elev vid Falu iDergsskola 57 — 58. 
vStipendiat ä Järnkont. metallurg. stat 59 — 71; dispo- 
nent vid Ljusne järnverk 71 — 86; godsägare fr. 86; 
ordin, fullmäktig i Järnkont. fr. 93; led. i vStj-r. för 
Tekn. högskolan fr. 96; led. i Kommittén ang. än- 
dringar i grufvestadgan 91; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för vStockholms stad 88 — 90 samt 
fcir vSödra Roslags domsaga, vSthlms län, 96 — 1902; 
suppl. i Bevillningsutskottet 97 — 02. 
Gustaf Emanuel Beskow. 

F. i Brännkyrka, Stlilms län, i834-"V-- Stud. i 
Fpps. 52. Prv. 59; stiftare af Beskowska skolan i 
Sthlm 67 o. dess föreståud. 67— 82 ; pred. vid Blasie- 
liolniskA-rkan i Sthlm fr. 68; e. o. hofpred. 79; ordin, 
hofpred. 98. Författare af religiösa skrifter. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 88 — 90. 
t i Stockholm i899lV-'- 
Fredrik Magnus Lund. 

F. i Lilla Älalma, vSöderm. län, 1831!*^' i(i. Elev 
vid Strängnäs gymnasium på 40-talet. Anst. hos 
firman F. J. Ljunglöf i Sthlm 50; öfvertog 68 firman 
C. J. Bergman & C:is järnkramhandel i Sthlm o. 
Strängnäs; innehade affären i vSthlni till slutet af 
80-talet men affären i Strängnäs till sin död; kom- 
munalman. Donator. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Stockholms stad 88 — 90; .suppl. i Bevillningsutskottet 
90; suppl. för fullmäktige i Riksbanken 88 — 99. 
j å Mössebergs vattenkuranstalt, Skarab. län, 
19023/6. 42 AFD. XXV, 2. RIKSDAGKNS ANDRA KAMMARE 
Carl Fabian Höglund. 

F. i Eksjö 1832 -o/i. Aust. i urmakeriyrket i 
Linköping 44; förestånd, för firman G. W. Linde- 
roths nrmakeriaffär i Sthhn 54; urfabrikaut i Stlilm 
fr. 72 till ett par år före sin död; led. i vStyr. för 
vSthlms handtverksföreniug o. i Styr. för industri- 
lotteriet i Sthlni. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Stockholms stad 88 — 90. j i Stockholm 1903^/11. 
Fraus Gustaf Björck. 

P\ i Öfver-Gran, Upps. län, i835l'*/i2. Öfver- 
niaskinist vid Wennberg & Ramstedts ångkvarus- 
aktiebolag i Sthlm; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 88 — 90. 
Anders Victor Carlson. 

F. i Vallb}-, Upps. län, 183976. Anst. hos P. A. 
Norstedt & vSöner 56 — 77; började egen bokförlags- 
rörelse i Sthlm 77 ; verkst. direktör för Nya tryckeri- 
aktiebolaget fr. 79, för .\. V. Carlsons bokförlagsaktie- 
bolag fr. 92 o. för Bj-gguadsaktiebolaget Brunkeberg 
fr. 1903; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Stockholms stad 88 — 90; led. i tillfälligt utskott 
88—90. 
Carl Oscar Berg. 

F. i Kumla, Yästm. län, iS2,g''^'^/iO. Elev vid 
Georgiis handelsinst. i vSthlm 56. Anst. å handels- 
kontor i Sthlm 56 — 63; grosshandlare därst. 63 — 
79; led. i Styr. för Evangeliska fosterlandsstiftelsen 
75 — 87; rumänisk gen.-konsul i Sthlm 80 — 91; direk- 
tör för O. L. vSvanbäcks boktryckeriaktiebolag 86 
— 91; led. i Kommittén ang. tillverkning o. försälj- 
ning af bränvin 78 — 80. Tidningsman. — Ledamot 
af Riksd. j:a k. för Kopparbergs län 75 — 84 o. af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 88 — 90; suppl. i 
Bevillningsutskottet 76— 78; suppl. i tillfälligt utskott 
76; led. i Bevillningsutskottet 79 — 82; led. i tillfäl- 
ligt utskott 83; led. i Bankoutskottet 88—90. y i 
Stockholm i903i'*/io. STOCKHOIvMS STAD 43 
Veit Brecher Wittrock. 

F. i Holm, Älfs1). län, iS^-,g''l:,. Stud. i Upps. 
57; fil- kaud. 65; fil. dokt. 66. Docent i botanik 
vid Upps. univ. s. år; e. o. prof. därst. 78; prof. o. 
intendent för Naturhistor. riksniusei hotan. sanilin;:(ar 
79—1904 samt lär. o. förcständ. för Ber<^ianska träd- 
gårdsskolan i vSthhn fr. 79 ; lär. vid vSthlms högskola 
79 — 83; led. i Dir. öfver Sthlms stads undervisnings- 
verk 97 — 1900; inspektor för Stlilms h. reallärov. 
97—02. Vetenskaplig författare, h. V. vS. 77; L. V. 
A. 78; L. L. A. 84; L. F. S. 01. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Stockholms stad 88 — 90; suppl. i Konstitu- 
tionsutskottet 88—90. 
Georg Wilhelm lyyth. 

F. i Visby 1834-71. Nautisk o. matematisk in- 
strumentmakare i Sthlm 61—99; led. i Dir. för 
Sthlms stads brandförsäkr.-kontor fr. 96; ordf. i 
Sthlms stads handtverksföreuing o. i Styr. för vSthlms 
stads industrilotteri; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 88—90; led. i till- 
fälligt utskott 90. 
Curt Wallis. 

F. i Stockholm 1845^/3. Stud. i Upps. 61; med. 
kand. 68; med. lic. 70; med. dokt. i Lund 74. Do- 
cent i patolog, anatomi vid Karol. inst. i Sthlm s. 
år; sekr. vid samma inst. 75 — 77; läkare vid Ram- 
lösa hälsobrunn 76 — 80; e. o. prof. i patolog, ana- 
tomi vid Karol. inst. fr. 84. Medicinsk författare. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad fr. 
91; suppl. i tillfälligt utskott 93 o. 96; led. i tillfälhgt 
utskott 94 o. 95; led. i särskildt utskott 1903. 
Fridtjtiv Berg. 

F. i Ödeshög, Österg. län, 185 120/3. Ex. fr. Göte- 
borgs folkskolläraresemin. 75. Bitr. lär. vid Fin- 
spångs folkskola 69 — 73; e. o. lär. därst. 75—78 o. 
förestånd. 78—81; folkskollär. i Sthlm fr. 81; led. i 
Tvångsuppfostringskommittén 96 — 99; sekr. i Sveriges 
allm. folkskollärareföreniug. Författare i pedagogiska 
ämnen. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms 
stad fr. 91; suppl. i tillfälligt utskott 93; led. i till- 
fälligt utskott 94 — 04; led. i särskildt utskott 02 
o. 04. 44 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Johan Alfred Fjällbäck. 

F. i Smula, Älfsb. län, 18553/1. Idkar snickeri- 
rörelse i Sthlm fr. 80. — Ledamot af Ribsd. 2:a k. 
för Stockholms stad 91 —99; led. i särskildt ut- 
skott 91. Otto Christian Loven. 

r. i Stockholm i835l'-,.'j. vStuil. i Upps. 52; kir. 
mag.-ex., första afd., vid Karol. inst. i Sthlm 56 o. 
andra afd. 60; kir. mag. därst. 61; med. dokt. i 
Lnnd 63. Tf. adj. i anatomi o. fysiologi vid Karol. 
inst. 56 — 57 o. 58 — 59; uppbördsläkare på korvetten 
Najaden under expedition till Sydamerika o. Väst- 
indien 60 — 61 ; ordin. adj. i nämnda ämnen vid 
Karol. inst. 63; prof. i fysiologi därst. 74 — 86; in- 
spektor vid Karol. inst. 84 — 86; led. i Dir. öfver 
Alhn. barnhusinrättn. i Sthlm fr. 1900; led. i den 
.s. k. p;konomiska kommittén 86 — 87, i Kommittén 
ang. minderårigas användande i fabrik eller handt- 
verk 91- — 92 o. i Nya arbetareförsäkringskommittén 
91 — 93; kommunalman. Vetenskaplig författare. 
L. V. A. 77 o. dess preses 98; L. L. A. 82, dess 
sekr. 84 — 02 o. Hedersled. 04. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för vStockholms stad 91 — 93 o. 97 — 99; led. i 
tillfälligt utskott 91 — 93. "i" å Korsnddcn nära Stock- 
holm 1 904 --'/(i. 
Karl Arvid Gunuelius. 

V. i Örebro iS33-''/ii. Stud. i Tpps. 52. Tele- 
grafassistent 54 o. konnnissarie i Örebro 56 — 87 ; 
grundlade den första svenska folkbanken, i Örebro, 
67; dess förman 67 — 69; ordf. i Styr. för Örebro 
sparbank; har deltagit i grundandet af aktiebolaget 
Örebro arbetares lånekassa o. ordf. i dess Styr. 82 
— 86; direktör i Alhn. lifförsäkringsbolagct i Sthlm 
fr. 87; led. i St\-r. öfver Alhn. hypotekskassan för 
»Sveriges städer 8g — 95; red. af Nerikes Allehanda 
55 o. 56 — 81 samt af Allehanda för Folket 73—89; 
led. i Kommittén ang. ny instruktion för Riksda- 
gens revisorer 84; kommunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro stad 70 — -77 
o. 82 — 90 samt för Stockholms stad 91 — 93; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 71, 71 urt. o. 72; led. i till- 
fälligt utskott 71 o. 72; led. i Bankoutskottet 73 — 
77, 82—87 A, 91, 92 lagt. o. 93 (v. ordf. 73—77. 91. 
92 lagt. o. 93); led. i 2:a kanmiarens enskilda ut- 
skott 75; led. i Konstitutionsutskottet 87 B; stats- 
revisor 71, 72 o. 84 — 86. STOCKHOLMS STAD 45 
Edvard Otto Vilhelm Wavrinsky. 

I-. i vS:t Lars, Österg. län, 1848 12/4. Ex. fr. Marie- 
bergs krigshögskola 72. Underlöjtn. vid Göta art- 
reg. 68; löjtu. i arniéu 76; afsked 84; nivellör vid 
vStatens järnvägsbyggnader 73—76; vistades pä stu- 
dieresor i utlandet 76 — 78; anst. vid aktiebolaget 
Bark & Warburgs byggnadsarbeten i Göteborg 78 
— 79; affärsman därst. 80—87; föreståud. för Göte- 
borgs arbetareinst. 83—86; chef för Goodteniplar- 
orden i Sverige 86—89; verkst. direktör för försäkr.- 
aktiebolaget Tre kronor i Sthlni fr. 91. Utg. af 
tidn. Ned med Vapnen 94—97. — Ledamot af Ribsci. 
2:a k. för Stockholms stad fr. 91; suppl. i Konstitu- 
tionsutskottet 1900 — 03. 
Olof Olsson. 

F. i Österåker, Söderm. län, 184128/7. Möss- 
fabrikant samt möss-, hatt- o. pelsvaruhandlande i 
vSthlm fr. 62; ordf. i Handtverkaresällskapet därst. 
fr. 8r; led. i Styr. för aktiebolaget Arbetareringens 
bank fr. 88 o. v. ordf. fr. 91. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för vStockholms stad 91 — 93 o. 97; suppl. i 
tillfälligt utskott 93. -f å Gångsätra på Ijdingön, 
vSthlms län, 1897 -'V?. 
Krik Jakob Ekman. 

F. i Hille, Gefleb. län, 1842^1. Stud. i Upps. 
62. Prv. 64; kapellpred. i Ämot, Upps. ärkestift, 
66; kommin. i Ockelbo, samma stift, 68; afsked fr. 
prästämb. 79; förestånd, för Svenska missionsför- 
bundets missionsskola i Kristinehamn 79 — 86; före- 
stånd, för samma förbunds yttre o. inre mission 86 
— 1904; bokförläggare 88. Religiös författare; red. o. 
utgifvare af Missionsförbundet med fl. tidn. Teol. 
dokt. vid Beloit univ., Nordamerika, 91. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Kristinehamn, Nora, Lindesberg 
o. Askersund 85—87 A samt för Stockholms stad 
91-96; led. i tillfälligt utskott 85 — 87 A o. 91—96. 
Nikolaus (Nils) Linder. 

F. i Vissefjärda, Kalm. län, 1S35I3/2. Stud. i 
Upps. 58; kansliex. 61; fil. kand. 65; fil. dokt. 66. 
Docent i nord. spr. vid Upps. univ. 67; lektor i 
svenska spr. o. litteraturhist. vid Högre lärarinue- 
semin. i vStlilm fr. 68; ordf. i Samfundet för nordisk 
språkforskning fr. 95. Språkvetenskaplig o. littera- 
turhistorisk författare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Stockholms stad 91 — 93; suppl. i Lagutskottet 
93. "i" i vStockholm i9G4-1/i- 46 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Grefve Hugo Erik Gustaf Ha milton. 

F. i Husaby, Skarab. län, 184921/8. Stud. i Upps. 
69; jur. kand. 78. E. o. notarie i Svea hofr. s. år; 
v. häradsh. So; sekr. i Bevilhiingsutskottet 83 o. 84; 
tf. byråchef för Patentbyrån 84; öfverdirektör o. 
chef för Patent- o. registreringsverket 95; laudshöfd. 
i Gefleb. län fr. 1900; ordf. i Gefleb. läns hushålln.- 
sällskap fr. s. år; inspektor för h. allm. lärov. i 
Gefle fr. 01; sekr. i Kommittén ang. Konimerskoll. 
indragning eller ombildning 83 — 84 o. i Kommittén 
ang. industri- o. handelskamrar 83 — 85; led. i Kom- 
mittén ang. föreskrifter rör. handelsregisters föraude 
87, i Arbetareförsäkr.-kommittén 84 — 89 o. i Nya 
arbetareförsäkr.-kommittén 91 — 93 ; ordf. i Kommittén 
ang. omorganisation af Stlilms fattigvård 95 ; led. i 
Kommittén ang. Sveriges fasta försvar 97 — 98, i 
Kommittén ang. olycksfallsförsäkr. för arbetare 98, 
i Kommuualskattekommittén 97 — 1900 o. i Kom- 
mittén ang. omorganisation af landtpolisen 01- — 02; 
ordf. i Universitetsexamenskommittén fr. 02; kom- 
munalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms 
stad 91 — 93 o. 97 — 01; led. i särskildt utskott 91, 
92 urt., 98 o. 01 (v. ordf. 98 o. 01); led. i Bevill- 
ningsutskottet 93, 99 o. 1900. 
Magnus Mauritz Höjer. 

V. i Norrbärke, Kopparb. län, 18401/:!- Stud. i 
Tpps. 59; fil. kand. 65; fil. dokt. 66. Lektor i mo- 
tlersmålet, hist. o. geografi vid Södermalms h. allm. 
lärov. i Sthlm fr. 79; rektor vid Wallinska flick- 
skolan i Sthlm 86 — 93. Historisk o. topografisk 
författare; föreläsare i historia. L. Sk. S. 75. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad fr. 91 ; 
su])pl. i Konstitutionsutskottet 94; led. i Bevillnings- 
utskottet 1903 o. 04. 
John OLsson. 

F. i Helsingborg 1858 "/3. Stud. i l'pps. 78 ; jur.- 
fil. kand.-ex. 80. Notarie i Riksd. andra kammare 
86 — 87 A o. B. samt 91 — 92; advokat i vSthlm fr. 90. 
— Ledamot af Riksd. 2:0 k. för vStockholms stad fr. 
92 urt.; led. i tillfälligt utskott 03 o. 04. STOCKHOLMS STAD 47 
Sven Theodor Palme. 

F. i Kalmar 1854-1/12. Underlöjtu. vid vSvea art.- 
reg- 75; löjtu. 80; infonnatiousoff. vid Svea art.- 
reg. 85 — 87; afsked iir krigstj. 90; verkst. direktör 
för lifförsäkr.-bolaget Thule i Sthliii fr. 88; led. i 
Konnnittén ang. gemensam skandinavisk lifförsäkr.- 
lagstiftniug 1900 o. i Egnahemskommittén 99 — 01; 
kommnnalmau. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 94 — 96; led. i tillfälligt utskott 95 o. 96. 
Vald led. af 2:a kammaren för Stockholms stad för 05. 
Oskar Gustaf Eklund. 

F. i Arboga 1861^/7. Boktryckare i Sthlm; utg. 
af Svenska Good-Templar 81 — 87; red. o. utg. af 
Reformatorn fr. 88; utg. af Good-Templarordens 
årsmöteshandlingar fr. 1902; ordf. i Sthlms liberala 
valmansförening fr. 96. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Stockholms stad fr. 94; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 1900 — 02; suppl. i Bevillningsutskottet 03 o. 
04; suppl. i särskildt utskott 03. 
Johannes Svensson. 

F. i Slöinge, Hall. län, 18568/7. Elev vid Slöjd- 
skolan i vSthlm 74 — 75. Anst. vid fabrikör V. Vik- 
lunds metallfabrik 76 — 1902; led. i St^-r. för aktie- 
bolaget Arbetareriugens bank 97; innehar egen för- 
nicklingsaffär i vSthlm fr. 02; led. i Arbetareförsäk- 
ringskommittéii 84 — 89; kommunalman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 94 — 96; suppl. 
i tillfälligt utskott 94; suppl. i särskildt utskott 95. 
Jtilius Edvard von Krusenstjerna. 

F. i Askeryd, Jönk. län, 184126/9. Stud. i Upps. 
58 ; jur. kand. 64. E. o. notarie i Svea hofr. 65 ; 
v. häradsh. 69; e. o. fiskal i Svea hofr. 71; adj. led. 
därst. 73; fiskal 77; sekr. i Nya lagberedningen 75 — 
77 o. led. därst. 77 — 78; tf. revision.ssekr. 79; konstit. 
s. år; revisionssekr. 81; exped.-chef i Civildep. 79 
— 83; statsråd 83 o. chef för Civildep. 83 — 89; gen.- 
postdirektör fr. 89; ånyo statsråd o. chef för Civil- 
dep. 96 — 1902; led. i Styr. för Sthlms högskola fr. 
02 o. ordf. fr. 03; led. i Styr. för Tekn. högskolan 
fr. 02 o. i Styr. för Sthlms inteckningsgarautiaktie- 
bolag fr. 03; ordf. i Kommittén ang. Post- o. tele- 
grafverkens förening 89 — 92 o. i Järnvägskommittéu 
93 — 95; kommunalman. Hedersled. L. A. 98. — 
Ledamot af Riksd. i:a k. för Värmlands län 84 — 93 
o. af Riksd. 2:a k. för Stockholms .stad fr. 94; v. ordf. 
i I^agutskottet 94—96; ordf. i särskildt utskott 03. 48 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Friherre Gustaf Otto Robert Lagerbriug. 

F. i Järlåsa, Upps. län, 1847^/10. vStud. i Upps. 
63. Underlöjtn. vid Uppl. reg. 66; löjtii. 73; amau. 
vid Gen.-stabeu 78 — 84; kapt. i armén 82 o. vid 
reg. 85; afsked fr. reg. 89; verkst. direktör för lif- 
försäkr.-bolaget Victoria i Stlilm 84 — 87 o. för för- 
^äkr.-bolaget Skandia därst. 87 — 97; landsliöfd. i 
(TÖteb. o. B. län fr. 97; ordf. i Styr. för Göteborgs 
högskola fr. s. år o. i Göteb. o. B. läns hushålln.- 
sällskap fr. 98; led. i Konimittéu ang. förslag till 
försäkringslagstiftning 95 — 97, i Kommittén ang. en 
riksförsäkriugsanstalt 1900 o. i Krigslagskommittén 
fr. 01. Sekr. i Sällskapet för nyttiga kunskapers 
spridande o. red. af dess tidskrift 83 — 87. L. V. V. S. 
98. — Ledamot af Ribsd. 2:a k. för Stockholms stad 94 
— 96 o. af Rihsd. i:a k. för Göteborgs o. Bohus län 
fr. 99; led. i särskildt utskott 01, 03 o. 04 (ordf. 01). 
Clas Theodor Odhner. 

F. i Alingsås landsförs., Älfsb. län, i836i"/6. Stud. 
i Upps. 51; fil. kand. 59; fil. dokt. primus 60. 
Docent i allm. hist. vid Upps. univ. s. år; adj. i 
hist. vid Lunds univ. 65; prof. i samma ämne därst. 
71; riksarkivarie 87 — 1901; inspektor för Högre latin- 
lärov. å Norrmalm i Sthlni 89 — 02; led. i Dir. öfver 
Sthlms stads undervisningsverk 92 — 03 o. i Dir. 
för Högre lärarin nesemin. i Sthlni fr. 95; led. i 
Kommittén ang. undervisningen i hist. o. geografi 
vid clem. -läroverken 66 — 68, i Kommittén ang. en 
pedagogisk undervisningsanstalt för elem.-lärare 73, 
i Kommittén ang. stadga för rikets allm. läroverk 
74 o. i Kommittén ang. undervisnings-, examens- o. 
studieväsendet inom de filosof, fakulteterna vid univ. 
i Upps. o. Lund 88 — 89. Jur. hedersdoktor i Lund 
1900. Historiker; läroboksförfattare. L. Sk. S. 62; 
L. H. A. 72; Hedersled. V. V. S. 79; L. V. S. 82; 
En af de 18 i Sv. akad. 85; L. V. A. 88. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad 94 — 97. ■)" i 
vStockholm 1904 "/g. 
Reinhold \'iktor Ra 111 st ed t. 

F. i Stockholm 185421/11. Mog.-ex. 72. Gross- 
handlare i Sthlni fr. 84; led. i Dir. i Sällskapet för 
folkundervisningens befrämjande 95 — 1901 ; led. i 
Centralstyr. för aktiebolaget Nordiska kreditbanken 
fr. 96; kommunalman. - — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Stockholms stad 94 — 96; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 95 o. 96; suppl. för fullmäktige i Riksgälds- 
kont. 96 — 04; fullmäktig i Riksgäldskont. fr. 04. STOCKHOLMS STAD 49 
David Kristian Bergström. 

F. i ]h-umieby, Österg. län, iSsS"'/!!. Stud. i 
Upps. 77; fil. kand. 82; stud. i Kristiauia 86 — 87; 
fil. lic. i Upps. 89; fil. dokt. i Lund 92. E. o. tjän- 
stemau i vStatist. centralb3'rån 82 — 83; sekr. i Sveriges 
rösträttsföreuings öfverstyr. o. verkst. utskott 91 — 96 
o. ordf. 97 — 1900; föreläsare; tidningsman; red. af 
Verdandis småskrifter 88, 90 — 93 ; red. af Svenska 
Folkets Öreskrifter 97 — 98; bitr. red. af tidn. Dagen 
fr. 97; politisk o. statist, författare; led. i Kommitté- 
erna ang. planläggande af officiela arbetsstatisti.ska 
undersökningar 96, 97, 98 o. 1900 samt i Universi- 
tetsexamenskommittén fr. 02. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för vStockliolms stad fr. 94; led. i tillfälligt 
utskott 94, 95 o. 02; led. i Konstitutionsutskottet 
03 o. 04. 
Karl Albert Staaff. 

F. i Stockholm i86o2i/i. Stud. i Upps. 79; fil. 
kand. 84; ex. till rätteg.- verk. 88. V. häradsh. 92; 
advokat i vSthlm ; aust. vid O. Wallins advokatbyrå 
SS — 90; upprättade egen advokatbyrå 93; delägare 
i firman Advokaterna Staaff & Lidforss i Sthlm fr. 
1900; led. i Krigslagskommittén fr. 01. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad fr. 97; suppl. i 
särskildt utskott 1900 o. 01; led. i särskildt utskott 
03 ; led. i Lagutskottet 04. 
Jakob Jakobson Byström. 

F. i Skorped, Västernorrl. län. 1857 ^•'v.'>- Elev 
vid Betelsemin. i vStlilm 78 — 82; stud. vid Colgate 
univ. i Nordamerika 82 — 84. Pred. vid Eskilstuna 
baptistförsamling 84 — 89; förestäud. för baptistsam- 
fundets bokförlagsexped. fr. 90; sekr. i Sveriges 
Klåbandsförening fr. 92; medred. af Svenska Här- 
olden 85 — 95 o. af Wecko-Posten fr. 89; red. o. utg. 
af Blå Bandet 92 — 99; utg. fl. nykterhetsskrifter; 
led. i Kommittén ang. en maltdrycksbeskattning 1902. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för vStockholms stad fr. 
97 ; led. i tillfälligt utskott 03 o. 04. 
Karl Hjalmar Branting. 

F. i vStockholm i86o23/ii. vStud. i Upp.s. 77. E. 
o. amau. vid Sthlms observatorium 79, 82 o. 83. 
Tidningsman; red. o. utg. af Social Demokraten 87 
— 92 o. fr. 96. Politisk o. nationalekonomisk för- 
fattare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms 
stad fr. 97; led. i tillfälligt ut.skott 1903 o. 04. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 50 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Albert Lindhagen. 

F. i Stocklioliii i86ol"/i-- i-^liul. i Upps. 78; jur. 
kand. 83. E. o. notarie i Svea liofr. s. år; sekr. i 
Styr. för vStlilnis högskola 85 — 94; v. häradsh. 86; 
adj. led. i Svea hofr. 88; fiskal 90; assessor 91; tf. 
revisionssekr. 93; konstit. revisionssekr. 97; revisions- 
sekr. 99; onibudsnian vid Vet. akad. 98 — 1904; led. 
i Styr. o. inspektor för Sthlnis hiigskola fr. 01; 
horginäst. i Sthlin fr. 03; jur. rådgifvare vid verkst. 
af Alfred Nobels testamente 97 — 99; led. i Kommittén 
ang. ersättning för skada genom olycksfall i arbete 
98 o. i Norrlandskon:mittén fr. 01; ordf. i Tariff- 
nämnden för Sveriges boktryckerier fr. 02 ; komnin- 
nalnian. — Ledamot of Riksd. 2:0 k. för Stockholms 
stad fr. 97; suppl. i Lagutskottet 1900; led. i Lag- 
Titskottet 01 — 04. 
Martin Kilip Nyström. 

F. i vStockholm 1845'", 10. Elev vid Teknol. inst. 
62; ex. därifrån såsom kemisk tekn. ingeniör 65. 
Anst. i Telegrafverket 66; assistent därst. 76; tele- 
grafkommissarie i Sthlm fr. 94; tf. assistent i Landt- 
i)ruksakad. laboratorium 66; kamrerare i aktiebolaget 
Stockholms tjänstemannasparkassa 81 — 86; direktör 
i A. Wideströms aktiebolag fr. 84; verkst. direktör 
för akticljolaget Separator 86 — 87; bitr. ingeniör i 
Patentbyrån (Patent- o. registreringsverket) fr. 92; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad fr. 98; supjil. i IJankoutskottet 1903 
o. 04. 
Carl Fredrik Theodor Nordström. 

F. i Helsingfors 184331/8- Stud. i Upps. 61; fil. 
kand. 69; fil. dokt. s. år. Tf. grufingeniör i Sala 
bergslag 79; tf. bergshauptman därst. 81; landstings- 
man; tf. sekr. i Kommerskoll. 86; tf. kommerseråd 
S8 o. ordin. 91; gen. direktör o. chef fch' Järnvägs- 
styr. 97; led. i Styr. för Sthlnis högskola 1900 — 04; 
land.shöfd. i Örebro län fr. 04; led. i Kommittén 
ang. apatittillgångar i Norrbotten 89, i Kommittén 
ang. distriktsindchiing för yrkesinspektionen s. år 
o. i Kommittén ang. ändringar i grufvestadgan 90 
— 92; kommunalman. I,. V. A. 1900. — Ledamot af 
Riksd. 2.a k. för Stockholms stad fr. 98. STOCKHOLMS STAD 51 
Gustaf Oscar Wall en b er g. 

F. i Stockliolni 1863 ''/l- lUulerlöjtn. vid Flottan 
82; i handelsflottan 84; adjiit. i Sjöförsv.-dep. kom.- 
exped. 85 — 86; löjtn. 87; afsked med tnr o. befordr.- 
rätt 88; löjtn. i Flottans reserv 91; kapt. i reserven 
92; skeppsredare i vStlilm fr. 86; verkst. direktör för 
järnvägsaktiebolaget vStockliolni — Saltsjön 92 — 96 o. 
för rederiaktieliolaget Sverige — Kontinenten fr. 96; 
led. i Kommittén ang. ny förordning rör. befälet å 
svenska handelsfartyg o. nytt reglemente för naviga- 
tionsskolorna i riket 97 — 98, i Handels- o. sjöfarts- 
kommittén 98, i Kommittén ang. ändringar i regle- 
mentet för Flottans pensionsanstalt 1900 — 04 o. i 
Kommittén ang. föreskrifter rör. skeppsmätning fr. 
02. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stockholms stad fr. 
1900; led. i särskildt utskott 01; led. i tillfälligt ut- 
skott 03 o. 04. 
Friherre G er ar d Jakob De Ge er. 

F. i Stockholm 18582/10. Stud. i Upps. 77; fil. 
kand. 79. Flxtra geolog vid Sveriges geolog, under- 
sökning 78; bitr. geolog därst. 82; geolog 85 — 97; 
deltog i geolog, expeditioner till »Spetsbergen 82 o. 
96; prof. i geologi vid Sthlnis högskola fr. 97; rektor 
därst. fr. 1902; inspektor för vSthlms h. reallärov. 
fr. s. år; led. i Gradmätn. -kommittén fr. 98 o. i 
Kommittén ang. ett förändradt utgifningssätt för 
Gen. -stabens topograf. karta öfver Norrland 03. Fil. 
hedersdoktor i Upps. 93. Vetenskaplig författare. 
L. V. A. 02. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad fr. 1900; suppl. i Konstitutionsutskottet 
03 o. 04; suppl. i särskildt utskott 04. 
Emil Albin Smith. 

T-\ i Karlskrona i84823/;-5. Underlöjtn. vid vSkär- 
gårdsart. 70; afsked med tur o. befordr.-rätt 74; 
löjtn. vid Flottan 75; afsked 76; löjtn. i Flottans 
reserv 83 ; kapt. 92 ; lotskapt. o. chef för Norrköpings 
fördeln. 86 — 92 o. för Sthlms fördeln. fr. 92; kom.- 
kapt. i Flottan 1902; tf. led. i Lotsstyr. (för Lots- 
afd.) fr. 03. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Stock- 
holms stad 1900 — 02; suppl. i särskildt utskott 01. 52 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Victor Ivudvig Moll. 

F. i vStockholni 18582-1/7. Bokliållare o. chef för 
kiipongafd. i Alhn. hypoteksbauken 86; kassör därst. 
93; kamrerare fr. 96; kamrerare vid ]\nsk. järnvägar- 
nes pensionskassa fr. 89; led. i Kommittén ang. 
pensioneringen af tjänstemän o. betjänte vid vStatens 
järnvägar fr. 1903. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
vStockliolnis stad fr. 02; snp])l. i liankoutskottet 03 
o. 04; suppl. för fullmäktige i Kiksgäldskont. 04. 
Svante Adam Knutsson Natt och Dag. 

V. i Karlskrona amiral. -förs. 1861 -^i/ii. Under- 
löjtn. vid I'lottan 81; deltog i fregatten Vanadis 
världsomsegliug 83 — 85; löjtn. 86; i engelsk örlogstj. 
88 — 90; kapt. 92; tjänstg. i Flottans stab 97—98; 
adjut. hos chefen för Sjökrigshögskolan 98 — 1902; 
lär. vid SjTikrigshögskolan fr. 98 o. vid Sj<)kri.gs- 
skolan fr. 01; komm.-kapt. af 2:a gr. 03; led. i 
Kommittéu ang. nytt reglemente för .sjömanskårens 
skolor 95. I<. Ö. S. 94; ly. vSk. S. 01. — Ledamot 
af Riksd. 2:a h. för Stockholms stad fr. 03. STOCKHOLMS LÄN 53 Stockholms län. 
Pehr Pelirsson. 

F. i Börstil, Sthlms län, iSiS^/s. Hemniausägare 
(Barkö, Sthlms län); nämudeinau ; led. i socknens 
Rrandstodskommitté; kommunalordf. ; landstings- 
man. — I^ed. af Bondeståndet 65 — 66; snppl. i Stats- 
ntskottet; ledamot of Riksd. 2:a k. för Frösåkers, 
Xärdingliundra samt Väddö o. Häfverö domsaga, 
Sthlms län, 67 — 72 o. för Norra Roslags domsaga, 
-amma län, 73 — 7S; snppl. i Bevillningsntskottet 68 
— 78. t i Barkö i898G''4. 
Friherre Joachim Tawast Beck-Friis. 

F. i Jäder, vSöderm. län, 1827-9/12. Stnd. i Lund 
44. Underlöjtn. vid Lifg. till häst 46; löjtn. 49; rj-tt- 
mäst. 56; major i arm. 65; adjut. hos Konungen 69; 
öfv.-löjtn. vid Lifreg. dragonkår 69— 74; hofmarskalk 
74; godsägare (Harg, Sthlms län); kommunalman. 
— Led. af Ridd. o. adeln fr. 53; snppl. i Statsut- 
skottet 65—66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra 
Roslags domsaga, vSthlms län, 79—81 o. af Riksd. 
i:a k.iör Stockholms län 84; led. i tillfäUigt utskott 
79—81. t å Harg 1S88I6/1. 
Pehr P e h r s s o 11 . 

F. i Söderby-Karl, Sthlms län, 183219/1- Hem- 
mansägare o. skeppsredare (Norrsund, vSthlms län); 
led. iÄgodelningsrätten; kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra Roslags 
domsaga, vSthlms län, 82—96; snppl. i särskildt ut- 
skott 83; suppl. i Bevillningsutskottet 85—87 A; led. 
i tillfälligt utskott 87 B; led. i Konstitutionsutskot- 
tet 88—90; suppl. i Bankoutskottet 91—96; led. i 
särskildt utskott 91. 54 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Sandquist. 

F. i Harg, Sthlnis län, i84ii^V6- Elev vid Upps. 
folkskolläraresemin. 63 — 65; folkskollär.-ex. 65; or- 
ganist- o. kantorsex. 69. Småskollär. i Harg 59 — 
61; folkskoUär. i Alunda, Upps. län, 66 — 69; folk- 
skollär., organist o. klockare i Färila, Gefleb. län, 
70 — 74, i Rö, Stlilms län, 77 — 81 o. i Väddö, samma 
län, 81 — 95; lär. vid Evangel. fosterlandsstiftelsens 
hemlandsmissionsskola å Johannelund 75—76; ordf. 
i Väddö o. Häfverö väghålln.-distr. 92 — 97;kommu- 
nalordf. ; landstingsman; hemmansägare (Söderby 
gård, Stlilms län) fr. 98. — Ledamot af Riksd. 2. a k. 
för Norra Roslags domsaga, Stlilms län, fr. 97; led. 
i tillfälligt utskott 1900 — 04; suppl. i särskildt ut- 
skott 01. 
Mat.s Pelirsson. 

K. i Vätö, Stlilms län, 1796'- 6. Hemmansägare 
(Öster-Edsvik, Stlilms län); kommunalman. — Led. 
af Bondeståndet fr. 40; led. i Allm. besvärs- o. eko- 
nomiutskottet 40 — 41 o. 44 — 45; led. i Statsutskot- 
tet 47—48, 50—51- 53—54, 56—58, 62—63 o. 65— 
66; led. i Lagutskottet 59 — 60; fullmäktig i Riks- 
banken under fl. år; ledamot af Riksd. 2:a k. för Sju- 
hundra, L>liundra, Frötuna o. Länna samt Bro o. 
Vätö domsaga, Sthlnis län, 67 — 68; led. i tillfälligt 
utskott 67. t i Öster-lvlsvik 1869" 1. Gustaf Lars.son. 

F. i Söderby-Karl, vStlilnis län, 1813-^11. Hem- 
mansägare (Stensta, vSthlms län); nämndeman; kom- 
munalordf. — Led. af Bondeståndet 56 — 58 o. 59 — 
60; suppl. i Statsutskottet 56 — 58; suppl. i Allm. 
besvärs- o. ekonomiutskottet 59 — 60; ledamot af Riksd. 
2:a k. för vSjuhundra, Jvyhundra, Frötuna o. Länna 
samt Bro o. Vätö dom.saga, vSthlmslän, 69. f i Söderby- 
Karl 1877 lä. 3. 
Jan Gustaf Jansson. 

V. i Länna, Stlilms län, 1823-11. Hemmansägare 
Hemmarö, Stlilms län); nämndeman; led. i Ägodel- 
ningsrätten; kommunalman; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för vSjuhundra, Lyhundra, Frö- 
tuna o. Länna samt Bro o. Vätö domsaga, Stlilms 
län, 70 — 72 samt för Mellersta Roslags domsaga, 
samma län, 76 — 87 A; led. i tillfälligt utskott 71 o. 
72; suppl. i Bankoutskottet 76 — 84; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 85 — 87 A. STOCKHOLMS LAN 55 
Carl Fredrik Gustaf Silfverstolpe. 

F. i Norrköping i8i5°/7. Stud. i Upps. 35; kansli- 
ex. 37; ex. till rätteg.-verk. 38; kanieralex. s. år. 
E. o. kanslist vid Krigsexped. 37; tit. k. sekreterare; 
kopist vid Vet. akad. 41—55; tf. sekr. o. lär. vid 
1 Teknol. iiist. 44 — 47 ; kamrerare vid Räiite- o. kapi- 
i talförsäkr.-aiist. i Stlilm ; skattmäst. vid Sthlms läns 
hushålln. -sällskap; verkst. direktör för vStlilm—Rinibo 
jänivägsaktiebolag 85 — 93; godsägare (Näs, Sthlms 
län) fr. 55. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Mellersta 
Roslags domsaga, Sthlms län, 73—75; led. i tillfäl- 
ligt utskott 73; suppl. i Lagutskottet 74 o. 75. f i 
Stockholm 1895 23 a 
Erik Gabriel Henrik Åkerlund. 

F. i Kårsta, Sthlms län, 1853^0/3. Godsägare 
(Lovisedal, Sthlms län); led. i Sthlms läns hushålln. - 
sällskaps förvaltningsutskott fr. 91 o. i Styr. för 
Sthlms läns sparbank fr. 95; led. i Jordln-ukslägen- 
hetskonimittén 91 — 92; kommuualordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Mellersta Ros- 
lags domsaga, Sthlms län, fr. 87 B; led. i tillfäl- 
ligt utskott 88, 89 o. 94; suppl. i Statsutskottet 90; 
.suppl. i särskildt utskott 91; suppl. i Bevillning.s- 
utskottet 95 — 1903; led. i särskildt utskott 98 o. 04. 
■^i.'— Carl Anders Julius Wener. 

F. i Sånga, Sthlms län, 1821^/12. Arrendator 
(Svartsjö kuug.sladugård) till 77; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fären- 
luua, Sollentuna, Danderyds, Äkers o. Värmdö dom- 
saga, Sthlms län, 67—69; suppl. i särskildt utskott 
67; suppl. i Bankoutskottet 68 o. 69; statsrevisors- 
suppl. 69. j i »Stockholm i894--y'6, 56 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åker- 
hielm. 

F. i vStockholm 18332-1/0. Stud. i Upps. 50; kan- 
sliex. 52. Underlöjtn. vid Lifreg. dragonkår 54; 
afsked fr. kåren 57 o. nr krigstj. 67; attaché i Paris 
56; andra sekr. i Utr.-dep. 57; tf. legationssekr. i 
S:t Peterslnirg 58 — 59 o. i Wien 59; legationssekr. 
i Köpenhamn 60 — 63 ; statsråd o. chef fcir Finans- 
dep. 74 — 75; öfverstekaniniarjunkare 76; minister 
för utrikes ärendena 89; statsminister 89 — 91; ordf. 
i Stvr. för Alini. hypoteksbanken fr. 92; godsägare 
(^Margretehmd ni. fl. egendomar i Sthlms län). He- 
-Icrsled. Fr. K. A. 75; L. L. A. 80. —Led. af Ridd. 
<i. adeln 59 — 60 o. 65 — 66; led. i Allm. besvärs- o. 
ekc.iomiutskottet 65- — 66; ledarnof af Riksd. 2:a h. Wn 
Färentuna, Sollentuna, Danderyds, Åkers o. Värmdö 
domsaga, Sthlms län, 70 — 72 samt för Södra Roslags 
domsaga 73^75 o. 94 — '^/4 95 o. af Ribsd. i:a h. för 
vStockholms län 75 — 93 o. fr. ^^,495; led. i Lagut- 
skottet 70 o. 76 — 78; led. i Konstitutionsutskottet 
71, 71 urt. o. 96 — 99 (ordf. 99); led. i tillfälligt ut- 
skott 72; led. i sänskildt utskott 74, 77 o. 95 (ordf. 
74 o. 95; v. ordf. 77); led. i Bankoutskottet 79 — 89, 
92 o. 93 (ordf. fr. 83); suppl. i Konstitutionsutskottet 
1900; v. talman i 2:a kammaren 73 — 74; led. i Tal- 
man.skonferensen 88, 89 o. 1900; statsrevisor 67 — 70; 
ordf. bl. fullmäktige i Riksgäldskont. 75 — 89. -j- i 
Stockholm 19002/4. 
Krik G ti st af Bostrcnn. 

F. i Stockholm 1842"/-- Stud. i Upps. 61. Led. 
i St3'r. för Sthlms läns sparbank fr. 70 o. ordf. fr. 
88; led. i Dir. för Mälareprovinseruas hypoteksför- 
ening fr. 79 o. ordf. fr. 97; led. i Dir. för Veterinär- 
inst. 84 — 91; .statsminister 91 — 1900; tillika chef f()r 
Finansdep. 94 — 95; ordf. i Styr. för Nobelstiftelsen 
fr. 1900; ånyo statsminister fr. 02; godsägare (Östanå, 
Sthlms län); ordf. i Sthlms läns hushälln. -sällskap 
fr. 97 ; v. ordf. i Dir. för Seraf.-lasar. i Sthlm fr. 04 ; 
led. i Tiillkommittén 79 — 82 o. i Förstärkta lag- 
beredningen 86 — 87; ordf. i Kommittén ang. fönslag 
till ny tulltaxa 88 — 91; led. i Kommittén för jord- 
bruksfastighetskreditens ordnande 89; ordf. i Lands- 
tinget. Fil. hedersdoktor 03. Hedersled. L. A. 95; 
Hedersled. V. S. 96; Hedersled. Ö. S. 98. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Södra Roslags domsaga, 
vSthlms län, 76—93 o. o/ ^/'/^srf. /.-a /t. för Stockholms 
län fr. 93; led. i tillfälligt utskott 76; suppl. i Banko- 
utskottet 77; led. i Bankoutskottet 78, 79 o. ordf. 
02; led. i Bevillningsutskottet So — 87 A o. 88 — 90 
(v. ordf. 83—86; ordf. 87—90); fullmäktig i Riks- 
gäldskont. 88 — 91 o. ordf. 90 — 91. STOCKHOLMvS LÄN 57 
Gustaf Fredrik Bern des. 

Ledamot af Riiisd. 2:a k. för STxlra Roslags dom- 
saga, vSthlms län, 96 — 1902 (se sid. 41). 
Er US t Johau Be c k ui au. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra Roslags dom- 
saga, vSthlnis läii, fr. 1903 (se sid. 36). 
Laurentius Ohlin. 

F. i Östuna, Sthlms län, 181 1 22/1. Kronoläns- 
nian i Krlinghundra härad, Sthlms läu, 35 — 64; 
expeditionskronofogdes n. h. o. v. — Ledamot af 
Liiksd. 2x1 k. för P^rlinghundra, Seminghuudra, Lång- 
linndra o. Vallentuna domsaga, vSthlms län, 67 — 72 
o. för vStockhohns läns västra domsaga 73 — 75 ; led. 
i tillfälligt utskott 68 — 70. j i Odensala, Sthlms 
län, 1 879 10/7. 
Sigge Ljunggren. 

F. i Bräinikyrka, Sthlms län, iS322*V'->- Stud. i 
Upps. 51; elev vid Strömsholms kanalbyggnad 52 
— 54. Privat anställning hos chefen för Mellersta 
väg- o. vattenbyggn.-distr. 55; adjnt. i samma distr. 
57 — 61; nnderlöjtn. vid Gotl. nat.-bevär. 61 ; löjtn. 
63: afsked 66; landtbrukare 61 — 91; led. under fl. 
år i vStyr. i<^r vSthlnis läns sparbank; kommu- 
nalordf. ; medarb. i Stockholms Dagblad fr. 76 o. 
red. för tidningens landtbruksafd. fr. 94; statistiker 
hos Sthlms stadsfullmiiktige fr. 90. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Stockholms läns västra domsaga 76 
—84; led. i tillfälligt utskott 77. 58 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Gustaf Fredrik Östberg. 

F. i vStockholm 184730/5. Stud. i IIpp.s. 66; fil. 
kand. 70. Godsägare i Sthlms läu 73 — 87; led. i 
SUt. för Söderfors bruks aktiebolag fr. 80, i Styr. 
för Stlilius läns folkhögskola 80 — 85, i samma läns 
Hushålln. sällskap fr. 83 o. i Styr. för Sthlms läns 
sparbank fr. 84; led. i Styr. för Oscar-Josefina- 
föreningen fr. 88 o. ordf. fr. 96; ordf. i Landstinget; 
verkst. direktör för Sthlms mjölkförsäljn. -aktiebolag 
fr. 94; led. i Dir. för Blindinst. 92 — 98, i Dir. för 
\'eterinärinst. 98 — 1903, i Dir. för Friniurarebarn- 
huset fr. 99 o. i Centralstyr. för aktiebolaget IMälare- 
jirovinsernas bank fr. 03; ordf. i St\r. för Sv. arbets- 
gif vareföreningen fr. s. år; led. i Tvångsuppfostring.s- 
kommittén 96 — 98 o. i IMaltdryckskommittéu 98 — 
1900; kommunalordf. L. L. A. 97. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. fcir Stockholms läns västra domsaga 
85 — 96 o. af Riksd. i:a k. Un Stockholms län fr. 96; 
led. i tillfälligt utskott 86 — 91, 93, 94 o. 97; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 88 — 89; led. i särskildt ut- 
-skott 95; särskild deputerad att öfverlägga med 
Konungen s. år; v. talman i 2:a kammaren 95 o. 96; 
U(l. i Bevillningsutskottet 96, 02 — 04 (v. ordf. 96); 
led. i Hankoutskottet 98 — 01; statsrevisor 88; full- 
mäktig i Riksbanken 94; fullmäktig i Rik.sgälds- 
kont. fr. 95 o. deputerad därst. 04. 
Friherre Carl Gustaf Rudolf Cederströin. 
V. i .Stockholm i84i2-'i/5. Stud. i Upps. 58. Un- 
derlöjtn. vid Lifreg. dragonkår 60; löjtu. 68; kam- 
marherre hos I-hikedrottning Josephina s. år; dispo- 
nent vid Borgviks aktiebolag fr. 81; led. i Styr. för 
vSthlms läns sparbank fr. 85 ; ryttmäst. s. år; afsked 
ur krigstj. 91 ; kabinettskammarherre s. år; gods- 
ägare; ordf. i Landstinget. — Ledamot af Riksd. 2x1 
k. för Stockholms läns västra domsaga 97 — 99. 
Johau Wilhelm Luudin. 

F. i (Xsseby-Garn, Sthlms län, i846i'',0- Gods- 
ägare (Karby, Sthlms län); landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för vStockholnis läns västra dom- 
saga fr. 1900; suppl. i tillfälligt utskott 01 — 03; led. 
i tillfälligt ut.skott 04. STOCKHOLMS LÅN 59 
Per Adam Siljeströin. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södertcinis dom- 
saga, Sthlnis län, 67 — 69 (se sid. 36). 

Friherre Knut Filip Bonde. 

F. i Stora Malm, Söderm. län, 1815^/3. TTnder- 
löjtii. vid Smal. husarreg. 37 — 41 ; första direktör 
vid K. M. hofkapell o. spektakler 52 — 56; öfverste- 
kammarjunkare 56; ordf. i Svenska slöjdföreningen 
63 ; ordf. i Kommittén ang. n3'a stadgar för Musik, 
akad. 62; godsägare (Follnäs, vStlilms län); kommu- 
nalman. Skriftställare. L. M. A. 53. — Led. af 
Ridd. o. adeln 47 — 48, 50 — 51, 53 — 54 o. fr. 59; leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Södertörns domsaga, Sthlnis 
län, 70 — 71; led. i Konstitutionsutskottet 70 — 71. 
■'f i vStockliolni i87il"/io. 

Friherre Carl Gustaf (Carl Gösta) H i er t a. 
F. i Estuna, Sthlnis län, 181S8/3. Underlöjtn. vid 
Andra lifgren.-reg. 38; ord.-off. hos Konungen 43; 
extra lär. i niatem. vid Krigsakad. å Karlberg 43 
45 o. lär. 49 — 50; afsked fr. reg. o. löjtn. i armén 
49; löjtn. vid Ingen. -kåren 50; kapt. 56; afsked fr. 
' kåren o. kapt. i armén 59; led. i Styr. öfver Allni. 
I hj-poteksbanken fr. 65 o. i vStyr. för Sthlnis läns 
/ sparbank; led. i Kommittén ang. byggnadsplatser 
för nj-tt riksdag.shus o. ny riksbank 83 — 84; kom- 
munalman. — Ived. af Ridd. o. adeln fr. 56 ; suppl. 
i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 56 — 58; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för vSödertörns domsaga, Sthlnis län, 
72; fullmäktig i Riksgäldskout. 63 — 78 o. 81 — 83. 
f i vStockholm 1893 -"/a. 
Friherre Anders Cederström. 

F. i Ingarö, vSthlms län, i834''/i(). vStud. i Upps. 
51; fil. kand. 56; fil. dokt. 57. Godsägare (Beate- 
hind, Sthlnis län); led. i Styr. för Sthlms läns 
sparbank fr. 81; ordf. i Styr. för vSthlms läns landt- 
bruksskola vid Husby fr. 92; led. i Kommittén ang. 
ny fiskeristadga 81—83. L. L. A. 81. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Södertörns domsaga, vSthlnis 
län, 73 — 78 o. 80 — 8r; suppl. 1 Bankoutskottet 73 — 
78; suppl. i särskildt utskott 73; suppl. för fullmäk- 
tige i Riksgäld.skont. 77 o. 78. f i Stockholm 
18942-1/10. 6o AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Ivars Magnus Carlsson. 

F. i Kuddby, Österg. län, 182521 .i. Gästgifvare 
. (I'ittja, vSthlnis län) o. godsägare; kouimuualmau; 
\ landstingsman. — Led. af Bondeståndet 65---66; 
>uppl. i Konstitutionsutskottet; ledamot af Riksd. 
j:a k. för Södertörns domsaga, vSthlms län, 79 o. af 
Ixihsd. i:a b. för Kalmar län, södra delen, 82 — 88; 
suppl. i Bevillningsutskottet 79 o. 85 — 87 A; led. i 
tillfälligt utskott 87 A; led. i Bevillningsutskottet 
87 B o. 88. t ä Fittja 1899 '-'3. 
Klas Pontus Arnoldson. 

1'. i Göteborg 1844-^ 10. Stations.skrifvare vid 
Statens järnvägar; stationsinspektor i Tumba 71 — 
81. Religionsveten.skaplig författare; föreläsare; tid- 
ningsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södertörns 
donisaga, Sthlms län, 82—87 A; led. i tillfälligt ut- 
skott 83, 84, 86 o. 87 A. i3f^ 
Carl Gustaf vSundling. 

F. i Tible, Upps. läu, 18261^4. Landtbrukare o. 
arrendator (Söderb}', Sthlms län, fr. 74); nämnde- 
man o. häradsdomare ; led. i Agodelningsrätten ; kom- 
munalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Söder- 
törns domsaga, Sthlms län, 87 B. j i Söderby 
1 ^"^95 -•'•!• 
Lars Petter Ivarsson. 

1'. i .Sorunda, .Sthlms län, i84o-'7i-i. Henmians- 

L^are (Berga, Sthlms län); kommunalman. — Leda- 

■int af Riksd. 2:a k. för Södert(')rns domsaga. Sthlms 

lan, 88 — 90 o. 94 — 96; led. i tillfälligt utskott 94 

o. 95- STOCKHOI.MS LAN 6l 
August Theodor Pettersson. 

F. i Botkyrka, Sthhns län. 1S53 --'/!)• Stud. i Upps. 
74; teol. kand. 79. Prv. 80; kateket i Sthlm 81; 
pred. vid Borgerskapets gubbhiis därst. 83 ; kyrkoh. 
i Österhaiiinge, vSträiignäs stift, fr. 84; kontr.-prost 
fr. 89; preses vid Prästinöte 97; led. i Dir. för Prä- 
sterskapets enke- o. piipillkassa fr. 1901; led. i Kom- 
niittén ang. stadga för undervisnings-, studie- o. ex- 
aniensväsendet inom teolog, fakulteterna i Uppsala 
o. Lund 97 — 98 o. i Läroverkskoinniittén 99 — 02. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för vSödertörns domsaga, 
Sthhns län, 91 — 93 o. 97 — 02; led. i tillfälligt ut- 
skott 97 — 99; led. i Konstitutionsutskottet 1900 — 02. 
Richard Aitgtist Wawriusk}-. 

r'. i vS:t Lars, Österg. län, 1852 1'',!. vStud. i Upps. 
70; med. kand. 74; med. lic. vid Karol. inst. i vSthlni 
77; med. dokt. S3. Praktis. läkare i Norrköping 77 
— 83; sundhetsinspektör i vSthlm 83; öfverläkare vid 
Epidemi-sjukhuset därst. 83 — 93; docent i allm. häl- 
sovårdslära vid Karol. inst. 89 — 91; tf. prof. i sam- 
ma ämne därst. 90 — 92 ; medicinalråd o. led. i Me- 
dicinalstyr. fr. 91; ordf. i Styr. för Farmaceut, inst. 
fr. 1901; ordf. i Kommittén ang. ordnande af fostei"- 
barnsvården 94 — 97 o. i Kommittén ang. inrättande 
af en statsmedicinsk anstalt 97 — 99; kommunalman. 
Medicinsk författare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Södertörns domsaga, Sthlms län, fr. 03; led. i till- 
fälligt utskott 03 o. 04. 
Johan Borg. 

F. i Forsby, Skarab. län, 181620/2. Post.skrifvare 
i Sköfde 35; e. o. kontor.sskrifvare i Sthlm 38; num- 
merlotterikoUektör i vSköfde s. år; tullinspektor 
därst. 41; postmast, i Gislaved 55 o. i Södertälje 
fr. s. år; led. i Styr. för vSparbanken i Södertälje 
o. i Dir. för lasarettet; ordf. i Dii'. för Södertälje 
])adhus; konimuualordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Södertälje, Norrtälje, Vaxholm, 
Öregrund, Östhammar o. Sigtuna 67 (valet förkla- 
rades upphäfdt) o. 70. -f i Södertälje i87O'^0 5. 62 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Fredrik Georg Isl^erg. 

1". i vStockholm 18131^/7. Stud. i Upps. 2S; ex. 
till rätteg.-verk. 34. Auskultant i vSvea hofr. 34; e. 
o. kanslist i Nedre jiistitierevisionen s. är; v. häradsh. 
39; kanslist i nämnda hofr. 42 ; advokatfiskals n. h. o. v. 
45; notarie 48; liärad.shöfd. i Älellersta Roslags dom- 
saga, Sthlms län, fr. 51; kommunalman. — Led. af 
liorgareständet fr. 62; led. i AUm. besvärs- o. eko- 
nomiutskottet 62—63 o. 65—66; ledamot af Riksii. 
2:a k. för vSödertälje, Norrtälje, Vaxholm, Öregrund, 
Östhammar o. Sigtuna 67 — 69 o. 71 — 74; led. i till- 
fälligt utskott 69! -;- i Stockholm \'^-.\^^lx 
M a g n 11 s Lindstedt. 

1\ i Norrtälje 18] 3 -•"7.''. Radman i (h-egrund 40 
90; tullinspektor därst. 45 — 84; po.stmäst. 55 — 81; 
landsting.sman. Led. af Borgare.ståndet 59 — 60 o. 

; 05—66; led. i bevillningsutskottet 65 — 66; ledamot 
af Riksd. 2:a k. f()r Scidertälje, Norrtälje, Vaxholm, 
Öregrund, Östhammar o. Sigtuna 74-75. t • Ö''e- 
grund 1892-^/4 
Johan Kdvard Belnner. 

V. i Stockholm iS39-''/ii. Stud. i Lund 56; ex. 
till rätteg.-verk. 61. .Vuskultant i Skånska hofr. s. år; 
v. häradsh. 66; borgniäst. i Norrtälje fr. 70; tillsynings- 
man vid kronohäktet därst. fr. 74; led. i vStyr. för 
Upplands ensk. banks afd.-kontor i Norrtälje fr. 83 ; 
ond)ndsman vid Norrtälje stads o. angränsande tre 
tingslags sparbank fr. 90; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Södertälje, Norrtälje, Östhammar, 
Öregrund, Sigtuna o. Vaxholm 76 — 79 o. 95 — 99 
samt därjämte för Kuköping 79; led. i tillfälligt 
utskott 77 o. 78; suppl. i särskildt utskott 97 0.98. 
Gustaf Adalrik Ekdahl. 

1'. i Södertälje i835t''/i. Handlande i Södertälje 
fr. 53; ordf. i Styr. för »Sparbanken i Södertälje fr. 
66; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Enköping, Södertälje, Norrtälje, 
Vaxholm, Öregrund, (Xsthammar o. Sigtuna So— 87 
A. o. af Riksd. i:a k. för Stockholms län fr. 87; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 88; suppl. i Bankoutskottet 
89—93; led. i Bankoutskottet 94 — 96. STOCKHOI.MS L,AN 63 Anton Fredrik Martin. 

F. i Väster-Fernel)o, Västin. liin, 1838 ^V- vStud. 
i Upps. 59; kameralex. 64; ex. till rätteg.-verk. 65. 
E. o. notarie i vSvea hofr. 66; v. notarie i Sthlms 
rådst.-rätt s. år; v. häradsli. 71; tf. län.snotarie i 
Söderni. län s. år; borgmäst. i Södertälje fr. 72; led. 
i vStyr. för Sparbanken i Södertälje fr. 79 ; koninin- 
nalnian. — Ledamot af I^iksd. 2:a k. för Södertälje, 
Norrtälje, Ö.stliannnar, Öregrnnd, Sigtuna o. Vax- 
holm 87 B — 90. -j- i Stockholm iSgs^Yn. 

Carl Iviulvio: Palm. 

l'\ i Kd, Värnil. län, i844-'''t. Stud. i Upps. 63. 
rnderliijtn. vid Xerikes reg. 64; ir)jtn. 71; kapt. 78; 
afsked fr. reg. 91; major i armén s. år; bevaknings- 
l)efälhafvare vid kronoarbets.stationen å Tjurkö 73 
— 77; konip.-chef vid kronoarbetskompaniet å Vax- 
holm 77 — 91; direktör vid tvångsarbetsanstalten å 
Svartsjö 91; direktör vid centralfängelset o. krono- 
häktet å I^ångholmen i Sthlm fr. 91; led. i Styr. 
i">fver AUm. hypotekskassan för .Sveriges städer fr. 
95. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södertälje, Norr- 
tälje, Östhammar, Öregrnnd, .Sigtuna o. Vaxholm 
91 — 93; suppl. i sänskildt utskott 93. t i vStock- 
liolm 1902^0/12. 

Otto Augtt.st Martin. 

F. i Folkärna, Kopparb. län, 1827^ 0. Stud. i 
Upps. 46; med. kand. 52; med. lic. 55; kir. mag. 
s. år. Läkare vid Södertälje vatteukuranstalt 56 — 
76; distriktsläkare i Öknebo härad, Sthlms län, 56 
— 89; stadsläkare i Södertälje 57 o. första stadslä- 
kare därst. 85 — 93 ; järnvägsläkare vid bandelen Tumba 
— Gnesta 60 — 92 o. vid bandelen Tumba — Mölnbo 
92 — 94; lasarettsläkare i Södertälje 69 — 94; kommu- 
nalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södertälje, 
Norrtälje, Östhammar, Öregrnnd, Sigtuna o. Vax- 
holm 94. •)" i Södertälje iS95Y-- 

Jakob Gustaf Pettersson. 

F. i Södertälje 1 8662^/8. Stud. i Upps. 84; jur. 
kand. 91. E. o. notarie i Svea hofr. s. år; v. hä- 
radsli. 93; borgmäst. i Södertälje fr. 96; förestånd, 
för .Södertälje arbetareinst. fr. 99. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Södertälje, Norrtälje, Östhammar, Öregrnnd, 
Sigtuna o. Vaxholm fr. 1900; suppl. i Lagutskottet 
03; led. i tillfälligt utskott 04. 64 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Uppsala län. 
Lars Erik West bl ad. 

]■". i Iviiulesbergs laiidsförs., ()rc1)r() l;in, iSii^/2. 
vStiid. i Upps. 33; kameralex. 36; ex. till rätteg.-verk. 
3S. V. liäradsh. 44 ; tf. doinhafvande i Väster-Nerike.s 
domsaga, Örebro län, upprepade gånger 45 — 56; 
liäradshöfd. i Upps. läns norra domsaga 56 — 78; 
däiffter bosatt i Uppsala; kommunalman. - — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. fiir l'ppsala läns norra domsaga 67 — 
69; led. i Lagutskottet 67; suppl. i Lagutskottet 6S 
o. 69; led. i särskildt ut.skott 68. -j- i Uppsala 1891"' 9. 
I'"!'! Il er re Claes Gttslal Adolf T a in 111. 

l". i Stafby, Upps. län, iS3,Si"/s. Stud. i Upps. 
56; elev vid Falu bergsskola 59 — 60. Underlöjtn. 
vid Lifreg. dragonkar 58; löjtn. 63; afsked ur krigstj. 
65; disponent för Österby, Strihnbacka med fl. bruks- 
egendomar 65 — 84; e. o. fullmäktig i Järnkont. 71 

- 84; v. ordf. i Styr. för Uppsala — Margreteliills 
järnvägsaktiebolag 75 — 84; landstingsman; .statsråd 
84 o. chef för Finansdep. 86 — 88; öfverstäthållare i 
Stlilm 88 — 1902; ordf. bland Järnkont. ordin, full- 
mäktige fr. 89; gen. -kommissarie vid konst- o. indu- 
striutställn. i Sthlm 97 ; ordf. i Styr. för Teku. hög- 
skolan fr. 02, i Styr. för Tekn. skolan i Sthlm fr. s. år 
o. i Dir. för Folkskollär. peusionsinrättu. fr. 04; led. 
i vStyr. för Nobelstiftelsen fr. 02 ; ordf. i Kommittén 
ang. en maltdryck.sbeskattning 02; kommunalman. 
Hedersled. L. Ä. 99; L. V. A. 01. — Led. af Ridd. o. 
adeln 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppsala läns 
norra domsaga 70 — 72 o. för Olands, Löfsta samt 
Films o. Dannemora tingslag, samma län, 76 samt af 
Riksd. i:a k. för Gefleborgs län 82 — 89 o. för vStock- 
holms stad fr. 01 ; suppl. i Konstitutionsutskottet 70 

— 71 urt. ; suppl. i Statsutskottet 83 o. 88; led. i 
Statsutskottet 84; led. i tillfälligt utskott 89 o. 03. UPPvSALA LAN 65 
Per Hiibiuette. 

F. i Vendel, Upps. län, 183531/10- Hemmansägare 
(Gryttby, Upps. län); nämndeman; led. i Upps. läns 
hnshålln. -sällskap; kommunalman; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norunda härad samt Ven- 
dels, Tierps, Vesslands o. Älfkarleby tingslag, Upps. 
län, 73—81; led. i tillfälligt utskott 73— 75; suppl. i 
Bevillningsutskottet 76 — 81. 
Joliau Erik Ericsson. 

F. i Vendel, Upps. län, 1837-/2. Landtbrukare 
(Ahlberga, Upps. län); nämndeman; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för No- 
runda härad samt Vendels, Tierps, Vesslands o. Älf- 
karleby tingslag, Upps. län, 82 — 87 B o. för No- 
runda o. Örbvhus härader, samma län, fr. 1900; led. 
i tillfälligt utskott 84, 1900—02 o. 04; led. i Bevill- 
ningsutskottet 85—87 A; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 03. 
Knitt Alfred Kililberg. 

F. i Håtuna, Upps. län, 184323/1. Arrendator; 
näumdeman; ordningsman i Tierps stationssamhälle, 
Upps. län, o. ordf. i Municipalstyr. därst. ; led. i Cen- 
tralstyr, för aktiebolaget Föreningsbanken i Stock- 
holm 98—1901 ; ordf. i vStyr. för samma banks komm.- 
kontor i Tierp 98—01; led. i Kommittén ang. be- 
grän.sning af den kommunala rösträtten på landet 
q6— 97 o. i Kommittén ang. vSveriges fasta försvar 
g7_g8; kommunalordf.; landstingsman; godsägare 
i Täby, Sthlms län, fr. 01. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Norunda o. Örlndius härader, Upps. län, 88— 
99; led. i tillfälligt utskott 88—94; led. i särskildt 
utskott 92 urt.; led. i vStatsutskottet 95—995 stats- 
revisorssuppl. 94; statsrevisor 95—98. 
Giistaf Bolin. 

F. i Öster-Löfsta, Upps. län, i8i5i-*/'i. Ilemmans- 
;igare (Göksbv, Upps. län); kommunalordf. — Led. 
af Bondeståndet fr. 59; suppl. i Allm. besvärs- o. 
ekonomiutskottet 59—60, 62—63 o. 65—66; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Ölands, Löfsta samt Films o. 
Dannemora tingslag, Upps. län, 73—75: led. 1 till- 
fälligt utskott 74 o. 75. t i Göksby i88826/i. Svew^kt Porträttgalleri XXV, 2. 66 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Per Adolf de Jo un ge. 

F. i Öster-Löfsta, Upps. län, 1 826-/2. Laiidtbru- 
kare i Upps. läu; nämndeman; kyrkvärd; landsting.s- 
mau. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Olands, Löfsta 
samt Films o. Dauuemora tingslag, Upps. län, 77 — 
78; led. i tillfälligt utskott 78. f i Öster-Löfsta 
1899I8/12. 


Thure Bernhard August Martin. 

F. i Kärrbo, Västm. län, 1840'^/!). Stud. i I'pps. 
59; elev vid Skogsinst. 61 o. ex. därifrån 62. ICxtra 
(ifverj ägare i Upps. län 63; jägmäst. o. skogsförval- 
Mre vid vStrönisbergs verken o. Örbj-hus, Upps. län, 
I — 90; verkst. direktör för Hudiksvalls trävaruak- 
lic bolag 90 — 94; verkst. direktör i Stj-r. för Kors- 
näs sågverksaktiebolag fr. 94; led. i Skogskonnnit- 
tén 96 — 99; ordf. i Svenska sågverksägareförbundet 
o. i Gefle arbetsgifvareförening; fullmäktig i Svenska 
arbetsgifvareföreningen ; led. i Styr. för Trävaru- o. 
exportföreningen; kommunalman. — Ledamot af 
Rilisd. 2:a k. för Olands, Löfsta samt l'ilms o. Dan- 
nemora tingslag, Upps. län, 79 — 81. 
Carl Carlson. 

F. i Löt, Upps. län, iSaz^^/s. Folkskollär. o. or- 
luist i Stafby, Upps. län; ordf. i Vägstyr. ; koni- 
niiinalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
/i. för Olands, I^öfsta samt Films o. Dannemora tings- 
lag, Upps. län, 82 — 84; led. i tillfälligt utskott 82 o. 
S3. t i Stafby 1901 20/8. 
Karl Edvard Holmgren. 

F. i Öster-Löfsta, Upps. läu, 1845 ^-^/is. Arren- 
dator (Hillebola, Upps. län); nämndeman; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Olands, 
Löfsta samt Films o. Dannemora tingslag, Upps. 
län, 85 — 87 A o. för Olands härad 88 — 1900; suppl. i 
Bevillningsutskottet 88—90; led. i tillfälligt utskott 
91; suppl. i Bankoutskottet 92 o. 93; led. i Banko- 
utskottet 94 — 99; led. i särskildt utskott 97; stats- 
revisor 93 o. 94. -j- i Uppsala i9Oo20/-2. UPPSAI^A IvÄN 67 
Johan lyöfberg. 

F. i Hökhufvud, Sthlnis län, iS48'-''/ii. Aiist. i 
unga år i liandtverk; genomgick därefter Upps. 
folkskollärareseniiu. FolkskoUär. 68 — 80; förestod 
samtidigt den vid Prins Gustafs folkskola i Upps. 
n_yinrättade slöjdskolan för gossar 72 — 80; upprät- 
tade, tillsammans med krouolänsman C. A. Ljung- 
berg i Dannemora, det ännu existerande Hemslöjd- 
magasinet i Upps.; kronolänsman i L,öfsta tingslag, 
Upps. län, 81 — 89; ordf. i Hushållsgillet; led. i Upps. 
läns liushålln.-sällskaps förvaltningsutskott; kommu- 
nalman ; innehar numera jiiridisk affärsbyrå i Sthlm. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Olands, Uöfsta samt 
Films o. Dannemora tingslag, Upps. län, 87 B. 
Karl Georg Björkman. 

F. i öster- Uöfsta, Upps. län, 1854^8/11. Mog.-ex. 
74; elev vid Ultuna landtbruksinst. 74 — 76. Landt- 
l)rukare o. arrendator (Löteus gård, Upps. län) fr. 
.S5; nämndeman; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Olands härad, Upps. län, 1900 — 02; suppl. 
i särskildt iitskott 01 ; led. i tillfälligt utskott 02. 
Arvid Adam Nathanaél Reuterskiöld. 

F. i Eke1)yborna, Österg. län, 1866 ^/il. Mog.-ex. 
84; elev vid Ultuna landtbruksinst. 85; afg.-ex. därst. 
87. Förvaltare vid Rånäs, Stlilms län, 93; dispo- 
nent vid Gimo bruks aktiebolag 98 — 1904; led. i 
Sthlms läns liushålln.-sällskaps förvaltningsutskott 
fr. 97 o. i Upps. läns liushålln.-sällskaps förvaltnings- 
utskott fr. 01 ; landstingsman. U. U. A. 04. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Olands härad, Upps. län, fr. 
03; suppl. i särskildt utskott 03; led. i tillfälligt 
utskott 04. 
Ander.s lyindewall. 

F. i Torstuna, Västm. län, 1813 -^/u. Stud. i Upps. 
32. Godsägare (Bärb}-, Upps. län) fr. 42; kommu- 
nalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppsala läns 
mellersta domsaga, 67 — 72; led. i tillfälligt utskott 
68 o. 69; suppl. i Statsutskottet 70 — 72; statsrevi- 
sorssuppl. 71. -j- å Bärby 1874^1/2. 68 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Edvard Casparsson. 

F. i Stockholm 182721 '7. Stud. i Upps. 45; extra 
elev vid Ultuna landtbruksinst. 49 — 51. Underlöjtu. 
vid Nerikes reg. 48 o. vid Lifreg. gren. -kår s. år; 
afsked fr. kåren 54; löjtn. i armén 62; kapt. i armén 
73; afsked nr krigstj. 76; godsägare (Brunna, Upps. 
län) fr. 53; led. i Styr. för Ultuna landtbruksinst. 
65 — 78; ordf. i St}'r. för Upps. läns brandstods- 
bolag 65 — 83 ; v. ordf. i Upps. läns hushålln.-sällskap 
79 — 83 o. 85 — 96 samt ordf. 96 — 97; led. i Kom- 
mittén ang. beredande af förlagskapital för jord- 
brukare 86 o. i Kommittén ang. instruktion för 
provinsialläkare 85 — 87; kommunalordf. ; ordf. i 
Landstinget. Hedersled. U. A. 97. • — Ledamot af 
Ribsd. i:a k. för Uppsala län 66 — 72 o. fr. 81 samt 
af Riksd. 2:a k. för I'ppsala läns mellersta domsaga 
73—81; led. i tillfälligt utskott 68, 76, 81 o. 92; led. 
i Statsutskottet 70—72, 84—87 A o. B, 89—94; suppl. 
i särskildt utskott 71 urt. ; led. i särskildt utskott 
74, 77, 82 o. 92 urt.; suppl. i Statsutskottet 82 o. 83; 
led. i Konstitution.sutskottet 88; led. i Talman.s- 
konfereusen 94 o. 95; v. talman i Riksd. i;a k. 96 
— 99. -j- å Brunna 1899I/2. 
Jan Eliasson. 

1'. i vSkuttunge, Upps. län, i826--*/l2. Har ej åt- 
njutit skolundervisning. Hemmansägare (Skuttun- 
geby, I^pps. län); ordf. i Skuttunge sockens brand- 
slodskommitté 52 — 74; led. i Dir. öfver Upps. läns 
brandstodsbolag 62 — 87; kommunalordf.; landstiug.s- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppsala läns 
mellersta domsaga 82 — 99; suppl. i sär.skildt utskott 
83; sujipl. i Statsutskottet 85 — 87 B o. 91; suppl. i 
Bevillningsutskottet 88 o. 95 — 99; led. i Bevillnings- 
utskottet 89 o. 90; led. i tillfälligt utskott 94; led. 
i särskildt utskott 98 o. 99. Z' 
Johan Oscar lyindewall. 

F. i Väuge, Upps. län, 18477c. Stud. i Upps. 
63. Uandtbrukare (Bärby, I^pps. län); ordf. i Dir. 
för Upps. läns brandstodsbolag fr. 84; tf. domän- 
intendent i Upps. län fr. 92; led. i Styr. för Upp- 
sala sparbank fr. 93 o. i Styr. för Ultuna landt- 
bruksinst. fr. 97; v. ordf. i Upps. läns hushålln.- 
sällskap fr. 96; landstingsman. L. L. A. 1901. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppsala läns mellersta 
tlonisaga 1900 — 02; suppl. i tillfälligt utskott 1900; 
led. i tillfälligt utskott 01 ; suppl. i särskildt utskott 02. UPPSALA LAN 69 
Carl Robert Höök. 

F. i Stockholm 1848*^/9. Hlev vid Fria konst, 
akad. 66 — 69 o. vid Alnarps laudtbruksinst. 70 — 71. 
Godsägare fEdeb}-, Upps. län) fr. 73 ; led. i Upps. 
läns liiishållu. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 83; 
nämndeman; ordf. i Vägstyr. ; led. i Dir. för Upps. 
läns brandstodsbolag fr. 94; disponent vid Uppsala 
mejeriaktiebolag fr. 98; led. i Dir. för Upps. läns 
sjukhus fr. 1904; kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppsala läns mel- 
lersta domsaga fr. 03; suppl. i särskildt utskott 03; 
suppl. i tillfälligt utskott 04. 
Jan Fredrik Fredricson. 

F. i Bred, Upps. län, 1816'-^ s. Hemmansägare 
(Vångsta, Västm. län, 39; sednare, fr. 50, F^klunda, 
I'pps. län); nämndeman; kommunalordf. — Led. af 
riondeståndet fr. 62; suppl. i Statsutskottet 62 — 63; 
suppl. i Konstitutionsv:tskottet 65 — 66; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Uppsala läns södra domsaga 67 — 
81; led. i tillfälHgt utskott 67 o. 68; led. i Bevill- 
ningsutskottet 69 — Si; suppl. i särskildt utskott 71 
urt.; statsrevisorssuppl. 69 o. 70; statsrevisor 72. 'j" 
i Eklunda 1 882 '0/9. 
Johan Eric Anderson. 

F. i Veckholm, Upps. län, 1837 i^/g. Hemmans- 
. i gare (Säby, Upps. län); led. i Dir. för Upps. läns 
hrandstodsbolag o. i Dir. för Upps. läns hästförsäk- 
ringsbolag; kommunalman; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Uppsala läns södra domsaga 
82 — 84. t i vSäby I894V9- 
Lars Petter Mall ni in. 

F. i Frösthult, Västm. län, i843l"/ll. Landtbru- 
kare (Gran, Upps. län); kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppsala läns 
södra domsaga fr. 85; suppl. i Lagutskottet 85 — 87 
A; suppl. i "statsutskottet 87 B— 90, 95 o. 96; led. 
i tillfälligt utskott 91; suppl. i Bankoutskottet 94; 
led. i Bankoutskottet 97 — 1904; led. i särskildt ut- 
skott 02 ; suppl. för fullmäktige i Riksbanken 88 
— 91. 70 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Sigurd Ribbing. 

F. i Mistelås, Krouob. läu, i8i622/io. vStud. i 
T^pps. 35; fil. kaud. 39; fil. dokt. s. år. Docent i 
prakt, filosofi vid Upps. univ. 43; prof. i teor. filo- 
sofi därst. 50 — 85; led. i Iväroverkskomniittéii 70 — 
72; kommunalordf. ; landstingsmau. Fil. jubeldoktor 
Sg. Filosofisk författare. — Led. af Prästståndet 
fiU- Upps. univ. 62 — 63 (sednare delen af riksd.) o. 
05 — 66; led. i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 
65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppsala stad 67 
— 72 o. af Riksd. i:a k. för Norrbottens län 74 — 79; 
led. i Lagutskottet 67 — 72 o. 75 — 79; led. i tillfälligt 
utskott 78 o. 79. t i Uppsala 189921/2. 
Fredrik Georg Afzelius. 

F. i Film, T-pps. län, 18 12^12. Stud. i Upps. 29; 
fil. dokt. 36. Docent i praktisk filosofi vid Upps. 
univ. 38; adj. i teoret. o. praktisk filosofi därst. 42 
— 93; sekr. i Upps. läns hushålln.-sällskap 66 — 94; 
kommunalman; landstingsman. Fil. jubeldoktor 86. 
I''ilosofisk skriftställare; läroboksförfattare; utg. af 
Intelligensbladet 44 — 45. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Uppsala stad 73^75 o. af Riksd. i:a k. för Upp- 
sala län 77 — 84; led. i tillfälligt utskott 73; led. i 
Lagutskottet 74 o. 75; suppl. i Konstitutionsutskottet 
78; led. i Koustitvitionsutskoitet 79 — 84. f i Uppsala 
18961"/,-!. 
Herman Ludvig RN-din. 

I-\ i Jönköping 1822 1^/^. Stud. i Upps. 40; fil. 
kand. 47; fil. dokt. ultimus 48; jur. kand. 51. E. o. 
notarie i Svea hofr. s. år; adj. i administrativrätt o. 
nationalekonomi vid Lunds univ. 53; v. häradsh. 
54; prof. i sv. statsrätt, kyrkorätt, krigslagfarenliet 
o. folkrätt vid l'pps. univ. 55 — 90; led. i Dir. öfver 
Centralhospitalet i Upps. 65 — 93; led. i Förberedande 
skattejämkningskommittén 75 — 76 o. i Skatteregle- 
ringskommittén 79 — 83; kommunalman; ordf. i 
I,andstinget. Författare i statsrätt o. politik. Jur. 
hedersdoktor i Lund 68 ; fil. jubeldoktor 98. L. V. 
v"^. 82. — Ledamot af Riksd. i:a k. för Västerbottens 
l;iu 66 — 75 o. af Riksd. 2:a k. för Uppsala stad 76 — 
78, 82 — IS/087 samt V687 — 90; led. i Konstitutions- 
utskottet 67 — 75, 77 o. 88 — 90 (v. ordf. 88 — 90); led. 
i särskildt utskott 68 o. 73; led. i tillfälligt lUskott 
72 o. 83; suppl. i Statsutskottet 74; led. i Talmans- 
konferensen 88 — 90; statsrevisor 79 — 81. -j- i Upp- 
sala 190422/11. UPPSALA LAN 71 


Carl Gustaf Hammarskjöld. 

F. i Tima, Kalni. län, 183822/2. Stud. i Upps. 
56; ex. till rätteg.-verk. 63; jur. kand. 65. E. o. 
notarie i Svea hofr. 64; docent i nationalekonomi 
samt ekonomi- o. finausrätt vid Upps. univ. 66 ; lär. 
vid Ultuna landtbruksinst. 67 — 70; Upps. univ. om- 
l)udsman 69 — 73; adj. i nationalekonomi, folkrätt 
samt sv. stats- o. specialrätt vid Upps. univ. 70; 
sekr. i Kommittén ang. förordning rör. fattigvården 
i riket s. år; prof. i nationalekonomi o. finansrätt 
77; statsråd 80 o. chef för Eckl.-dep. 80 — 88; justi- 
tieråd fr. 88; ordf. i Styr. för Sthlms högskola 89 
—93; inspektor för Sthlms h. reallärov. 89 — 97; led. 
i Dir. för Sthlms stads underv.-verk 91 — 97; ordf. i 
Svenska bibelsällskapets kommitté fr. 95; kommu- 
nalman. Jur. hedersdoktor i Upps. 77; fil. heders- 
doktor i Upps. 93. Juridisk författare. L. Sk. S. 
83; L. V. A. 85; i. L. A. 90; Hedersled. H. A. 97. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppsala stad 79 — 81 
o. af Riksd. i:a k. för Stockholms stad 94 — 97; led. 
i tillfälligt utskott 79. f i vStockholm 18981/4. 

Per Zakarias lyarssou. 

V. i Norrbärke, Kopparb. län, 1828^/9. Elev vid 
Teknol. inst. 55 — 57. Undei-off. vid Uifreg. gren.- 
kär 51 — 56; anst. vid Statens telegrafbyggnader 54; 
nivellör vid Norbergs järnvägsbyggnad 55 — 57; verk- 
ställt i\ndersökningsarbeten för stambanor o. Gelli- 
varebanan 58 — 59 ; stationsingeniör vid Västra stam- 
banan 60 — 62 ; ingeniör för segelleden mellan Upp- 
sala o. Stockholm fr. 63; stadsingeuiör i Uppsala; 
brandchef därst. ; har byggt stadens vattenledning; 
ägare af XTppsala mekan. verkstad o. snickerifabrik 
fr. 68 ; led. i Styr. för vStädernas allm. brandstods- 
bolag fr. 92 ; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Uppsala stad 87 B — 96; led. i tillfälligt 
utskott 88 — 90, 95 o. 96; suppl. i särskildt irtskott 
90. -j- i Uppsala i90i-^''/3- 

Simon Johannes Boéthius. 

F. i Säfsnäs, Kopparb. län, 18506/3, Stud. i Upps. 
69; fil. kand. 72; fil. Hc. 75; fil. dokt. 77. Docent 
i hist. vid Upps. univ. s. år; lektor i hist. o. geo- 
grafi vid Upps. h. allm. lärov. 79—89; e. o. prof. i 
iiist. vid Upps. univ. 89; skytteansk prof. i vältahg- 
het o. statskunskap därst. fr. 1901; led. i Konmiit- 
tén ang. vissa spörsmål inom värnpliktslagstiftningen 
98 — 99 o. i Läroverkskommittén 99 — 02. Historisk 
författare. L- Sk. S. 80; L. H. A. 1900. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Uppsala stad 91—02; led. i till- 
fälligt utskott 95 o. 96; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 97 o. 98; led. i Konstitutionsutskottet 99— 
02; statsrevisorssuppl. 98. 72 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Harald Gabriel Hjärne. 

F. i Sköfde landsförs., Skarab. län. 18482/5. Stud. 
i Upps. 65; fil. kand. 71; fil. dokt. primus 72. Do- 
cent i hist. vid Upps. uuiv. 72 — 73 o. 76 — 85; lär. 
vid Göteborgs realgymnasium 73 — 74; e. o. prof. i 
hist. vid Upps. univ. 85; prof. i samma ämne därst. 
fr. 89. Jur. hedersdoktor i Upps. 93. Historisk o. 
politisk författare; red. af Svensk tidskrift 75 — 76. 
L. vSk. S. 80; L. H. A. 99; L. V. S. 1901; L. V. V. 
S. s. år; En af de 18 i Sv. akad. 03. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Uppsala stad fr. 03; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 03 o. 04. 
SÖDERMANLANDS LÄN 73 

Södermanlands län. Edward Magnus Sederholm. 

F. i Stockholm i82S'-«/5. vStud. i Upps. 44; jur. 
fil. ex. 49. E. o. kanslist i Fiiiansdep. 50; gods- 
ägare; led. i Styr. för Söderinaiilands ensk. bank 
67 — 1902; led. i Styr. för Mälareprov. hypoteksför- 
ening fr. 68 o. jourhafvande direktör därst. fr. 97; 
led. i Styr. öfver Allm. brandförsäkr.-verket för bygg- 
nader å' landet fr. 95; led. i Kommittén ang. vissa 
frågor rör. jordbruksfastiglietskrediten 89, i Kom- 
mittén ang. förslag till ny tulltaxa 88—91, i Kom- 
mittén ang. begränsning af den kommunala röst- 
rätten på landet 96—97 o. i Kommittén ang. jord- 
ägares rätt öfver vattnet på hans grund 97—98; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jön- 
åkers, Rönö o. Hölebo härader, vSöderm. län, 67 — 69 
o. af Riksd. i:a k. för Södermanlands län 82 — 02; 
suppl. i Bankoutskottet 67; suppl. i Statsutskottet 
83 o. 84; led. i Lagutskottet 85; led. i Statsutskottet 
86 o. 87 A o. B; led. i Bevillningsutskottet 89—92; 
led. i tillfälHgt utskott 94; statsrevisorssuppl. 67, 74 
o. 75 ; fullmäktig i Riksgäldskont. 88—04 o. depute- 
rad därst. 95—04. t i Stockholm 19051/1- 

Friherre Carl Johan Georg af Schmidt. 

F. i Stockholm 181331/10- Stud. i Upps. 30; kan- 
sliex. 33; ex. till rätteg.-verk. 35. Fänrik vid Andra 
lifg- 33 O- vid Söderm. reg. s. år; kammarjunkare 
35; löjtu. 37; led. (o. under fl. år ordf.) i Dir. för 
Söderm. läns brandstodsbolag 44 — 83; led. i Styr. 
för Mälareprov. ensk. banks afd.-kontor i Nyköping 
47 — 68 o. kassakontrollant under fl. år vid samma 
banks kommiss.-kontor därst. fr. 71; led. i Dir. för 
Söderm. läns lasarett 47—81 o. i Dir. för Nyköpings 
hospital 58—81; kapt. 48; regementskommissarie 48 
-50; major 54; öfv.-löjtn. 56; öfverste i armén 69; 
(■)fverste o. chef för Söderm. reg. 70—79; godsägare 
(Hofra, Söderm. län) fr. 41; hedersled, i Söderm. 
läns hushålln.-sällskap 93; konmiunalman. — Led. af 
Ridd. o. adeln fr. 47; led. i Bevillningsutskottet 50 
—51. 53—54, 56—58, 59—60 o. 65—66; led. i Allm. 
besvärs- o. ekonomiutskottet 62—63; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Jönåkers, Rönö o. Höleljo härader, 
Söderm. län, 70—75; led. i Bankoutskottet 70 o. 71; 
led. i tillfäUigt utskott 72. f å Hofra 18979/4. 74 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Grefve Carl Fredrik Wachtmeister. 

F. i Karlstads landsförs., Värml. län, 1830I6/6. 
Fänrik vid Svea lifg. 49; underlöjtn. 50; löjtn. 54; 
stabsadjut. vid Lifg.-bricraden 59; kapt. 60; afsked 
62; godsägare (Kristineholin, Bönsta m. fl. egen- 
domar i Söderni. län); led. i Dir. för Nvköpings 
hospital. L. L. A. 87. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Jönåkers, Rönö o. Hölebo härader, vSöderni. län, 
76 — 81 o. af Riksd. i:a k. för Södermanlands län 81 
— 89; suppl. i Konstitntionsntskottet 82 o. 83; suppl. 
i Statsutskottet 84; led. i Konstitutionsutskottet 85 
— 87 B; led. i Lagutskottet 88. f å Kristineholm 
188917/8. 
Adolf Weckman. 

F. i Lunda, Söderm. län, 184021/1. Elev vid Ny- 
köpings elem.-lärov. Ingick efter slutad skolgång 
i (len affärsrörelse hans moder öppnat i Kila förs., 
Söderni. län; ensam inneliafvare af samma affärs- 
rörelse 61 — 88; kommunalordf. ; landstingsman; stif- 
tare af o. verkst. direktör för INIellersta »Sveriges 
varuförsäkr.-bolag till brandförsäkring af landthan- 
(lelslager, i Katrineholm, vSöderm. län, fr. 88; ordf. 
i Katrineholms municipalstyr. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Jönåkers härad, Söderm. län, 82 — 84; led. 
i tillfälligt utskott 8^. 
Fredric Pettersson. 

F. i Björkvik, Söderm. län, i837^''/i2. Jordbruks- 
förvaltare i 21 år; kronoarrendator (Tjärsta, Söderni. 
län) fr. 63; nämndeman; kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jönåkers härad, 
Söderm. län, 85 — 93 o. fr. 1900; suppl. i Lagutskot- 
tet 87 B; suppl. i Bankbutskottet 88 — 90, 01 o. 02; 
led. i tillfälligt utskott 1900; suppl. i särskildt ut- 
skott 03; suppl. i tillfälligt utskott 04. 
Nils Jacob Nilsson. 

^ F. i Jämshög, Blek. län, 183411/8- Elev vid ensk. 

\ landtbruksskola 55—56. Godsägare (Grofva, Söderm. 
lin) fr. 74; led. i Söderm. läns brandstodsbolag 77; 
Kd. i vSöderm. läns hushålln. -sällskaps förvaltnings- 
utskott 89; led. i Ägodelningsrätten; kommunalordf.; 
landstingsman; bosatt i vSthlm fr. 1900. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Jönåkers härad, vSöderm. län, 94 
— 99; led. i tillfälligt utskott 96 — 99. SÖDERMANLANDS LÄN 75 
Grefve Axel Edward Knut M örn er. 

F. i vStockholni i824iV'»- vStud. i Upps. 40; jur. 
kand. 51. E. o. kanslist i Finansdep. 44; e. o. notarie 
i Svea hofr. 51; e. o. kanslist i Justitierev.-exped. 
s. år; v. häradsh. 53; disponent å Rjörksnnd, Söderm. 
län, 55 — 58; ensam ägare af Björksnnd fr. 88; v. 
ordf. i Söderm. läns linsliålln. -sällskap 77 — SS; led. 
i Centralstyr. för Södermanlands ensk. bank fr. 76 
o. ordf. därst. fr. SS; ordf. i Landstinget. L. L. A. 
76. — Led. af Ridd. o. adeln 53 — 54; ledamot af 
Riksd. i:a k. för Södermanlands län 68~So o. af 
Riksd. 2:a k. för Rönö, Hölebo o. Daga härader, 
Söderm. län, 82— 84; suppl. i Konstitutionsutskottet 
69; led. i Konstitutionsutskottet 70; suppl. i till- 
fälligt utskott s. år; led. i tillfälligt utskott 71 o. 
73; suppl. i Statsutskottet 72 o. 73; led. i Stats- 
utskottet 74~So; v. ordf. i särskildt utskott 82; 
statsrevisorssuppl. 69; statsrevisor 70. 
Carl Gustaf Andersson. 

F. i Björnlunda, Söderm. län, 18326/11. Hem- 
mansägare (Skeenda, Söderm. län), ordf. i Styr. för 
Daga härads sparbank fr. 73; kyrkvärd; kommunal- 
man ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Rönö, Hölebo o. Daga härader, Söderm. län, 85 — 96 ; 
led. i tillfälligt utskott 86 o. 87 A; suppl. i Banko- 
utskottet 87 B, 95 o. 96; suppL i Statsutskottet 88 
— 90 o. 94; suppl. i Lagutskottet 92 o. 93. 
Ernst August Lindblad. 

F. i Askersund 18572^/8. Stud. i Upps. 76. Arren- 
dator i Södermanland 79 — 89; godsägare (Närlunda, 
»Söderm. län) fr. 89; nämndeman; led. i Ägodelnings- 
rätten; led. i Styr. för Daga härads sparbank fr. 97; 
tf. domänintendent i Söderm. län fr. 1902; led. i 
Kommittén ang. bestämmelser om värnpliktsskatt 
02 — 03; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Rönö, Hölebo o. Daga härader, Söderm. län, fr. 
97; suppl. i tillfälligt utskott 97; led. i tillfälligt 
utskott 98 o. 99; led. i särskildt utskott 1900 o. 01 ; 
suppl. i Bevillningsutskottet 02 ; led. i Bevillnings- 
utskottet 03 o. 04. 76 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Gustaf Indebetoii. 

F. i Östra Vingåker, Söderiii. län, iSoi^'' i. vStud. 
i Upps. 19. Delägare i Forssa järn- o. pappersbruk, 
Söderm. o. Österg. län; ordf. i St3-r. för Östgöta 
hypoteksföreuiug 59 — 70 o. i Styr. för Oppunda hä- 
rads sparbank 59 — 65 ; led. i Styr. för vSveriges alhn. 
hypoteksbank 61 — 65; led. i Kommittén ang. järn- 
väg mellan Köping o. Hult 51 — 52 o. i Kommittén 
ang. beväringsskjddighetens fullgörande 58 — 59 ; 
landstingsman. — Led. af Borgareståndet 47 — 48, 
50 — 51 o. 53 — 54; led. i Allm. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 47 — 48; led. i Bankoutskottet 50 — 51 o. 53 
— 54; ledamot af Riksd. 2:a k. för Oppunda o. Vill- 
åttinge härader, Söderm. kin, 67 — 69; led. i Bankout- 
skottet 67 — 69 (v. ordf. 69); statsrevisor 68; full- 
mäktig i Rik.sgäldskont. 69. r å vSkärblacka, Österg. 
län, 1 893 "/a. 
Lars Ersson. 

F. i Västra Vingåker, vSöderm. län, 1818^^/3. 
Hemmansägare (Vik, Söderm. län); kommunalman. 
— I<ed. af Bondeståndet fr. 59 ; suppl. i Bankout- 
skottet 59 — 60; suppl. i Allm. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 62 — 63; led. i Bevillningsutskottet 65 — 66; 
ledamot af Riksd. s.a k. för Oppunda o. Villåttinge 
härader, Söderm. län, 70 — 81; led. i tillfälligt utskott 
73 o. 74; suppl. i Konstitutionsutskottet 75 — 78; 
suppl. i särskiidt utskott 75; led. i särskildt utskott 
78; led. i Bankoutskottet 79 — 81. j i Bondestad, 
Västra Vingåker, i89o'';i- 
Nils Olsson. 

F. i Österåker, Söderm. län, 184111/''- Hemmans- 
ägare (Ättersta, Söderm. län) fr. 68; nämndeman; 
led. under fl. år i Oppunda härads sparbank; kom- 
munalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för OpjDUuda liärad, Söderm. län, 82 — 87, 91 
— 93 o. 1900 — 02; suppl. i särskildt utskott 83 o. 92 
urt. ; suppl. i Konstitutionsutskottet 84; led. i Kon- 
stitutionsutskottet 85 o. 1900 — 02; led. i Bevillnings- 
utskottet 86; led. i Statsutskottet 87 A o. B; led. i 
särskildt utskott 91; suppl. för fullmäktige i Riks- 
gäldskont. 88 — 94; statsrcvisorssuppl. 85; statsrevi- 
sor 86 o. 87. SÖDERMANLANDS LAN 77 
Friherre Carl Carlson Bonde. 

F. i vStockholm 1850II/G. Stud. i Upps. 69; kaiisli- 
ex. 72. Attaché vid Beskickniugeu i Paris s. år, i 
Loudon 73 o. i Rom 74; tf. andra sekr. i Utr.-dep. 
75 o. ordin. 76; kammarherre s. år; ordf. i Styr. för 
Oppunda härads sparbank 86; led. i vSöderm. läns 
hushålln. -sällskaps förvaltningsutskott 86 — 99; öfver- 
ceremonimäst. o. introduktör för främm. sändebud 
96; censor o. inspektör för Drani. teat. i Sthlni fr. 
98; öfverstekammarjunkare 1900; godsägare (Eriks- 
berg m. fl. egendomar i Söderm. län); led. i Kom- 
mittén ang. omorganisation af den centrala ledningen 
af landets hästväsende 96 — 98 o. i Teaterkommittén 
97 — 98; inspektor för vSthlms borgarskolas föreläs- 
ningar fr. 04; ordf. i Landstinget. Arkivfor.skare; 
öfversättare o. utgifvare af memoarverk. L. L. A. 83 ; 
L. Sk. vS. 84. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Oppunda 
härad, Söderm. län, 88 — 90, 94 — 99 o. fr. 03; suppl. 
i Lagutskottet 94 — 99; led. i Lagutskottet 03; led. 
i Bevillningsutskottet 04; statsrevisorssuppl. 79 — 83; 
statsrevisor 84 — 86 o. 91. 
Lars Arnold Celsing. 

F. i Lilla Malma, Söderm. län, i836"-i/9. Stud. 
i Upps. 56 ; elev vid Falu bergsskola 59 — 60. Kam- 
marherre 66; godsägare (Fräkeutorp, Söderm. län); 
landstingsman. — Led. af Ridd. o. adeln 65 — 66; 
ledamot af Riksd. 2:0 k. för Villåttinge härad, Söderm. 
län, 82 — 84. 
Eric Forsselins. 

F. i Forsa, Söderm. län, 1 850^/3. Mog.-ex. 71. 
Landtbrukare (Ekeby, Söderm. län); led. i Söderm. 
läns hushålln.-sällskap o. i iigodelningsrätten; kom- 
munalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. Iöt: YiWsLitinge 
härad, Söderm. län, 85 — 90; led. i tillfälligt utskott 
87 B; suppl. i Lagutskottet SS — 90. 
Johan Arvid Wahlgren. 

F. i Stockholm 184320/10. I-,lev vid Ultuna landt- 

bruksinst. 65 ; afg.-ex. därst. 67 ; studerat landtbruk i 

i England o. Skotland 78. Lär. o. inspektor vid 

I Gefleb. läns laudtbruksskola vid Vall 67 — 77; för- 

; valtare vid Frändesta, Söderm. län, 79 — 92; ägare 

af F~rändesta 92 — 97; landstingsman; bosatt i »Sthlni 

fr. 97. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Villåttinge 

härad, Söderm. län, 91. 78 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Abraham Alexauderson. 

F. i Stockholm 1845 10/2. Stud. i Upps. 63; ex. 
till rätteg.-verk. 67; hospitant vid Ultuna landtbruks- 
inst. 71 — 72. E. o. notarie i Svea hofr. 67; v. liäradsh. 
71; disponent vid Svirahammars bruk 73 — 83; led. i 
Styr. för samma bruk fr. 73; godsägare 83 — 98; bo- 
satt i Sthlm fr. 99; led. i Dir. för Strönisholms nva 
kanalbolag fr. 1901 ; kommunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Villåttinge härad, 
Söderm. län, 92—93 ; led. i tillfälligt utskott 93. 
Friherre Ivan Axel von Knorring. 

F. i Sköfde i85o-5;ö. Stud. i Upps. 68; jur.-fil.- 
kand.-ex. 70. Arrendator (Schiringe, Söderm. län); 
led. i Stj-r. för Villåttinge härads sparbank fr. 91; 
ordf. i Vägstyr. fr. 94; led. i Tullstatskommittén 
1900 — 02; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Villåttinge härad, Söderm. län, 94 — 1902; led. i 
tillfälligt utskott 96; suppl. i Bevillningsutskottet 
97 — 99; led. i Bevillningsutskottet 1900 — 02; led. i 
särskildt utskott 01 ; statsrevisor 99 — 01. 
Gustaf (Gö.sta) Tamm. 

l'". i I'"ilm, Upps. län, 1866^^/4. Underlöjtn. vid 
Lifreg. dragonkår 86 o. vid Lifg. till hä.st S8;löjtn. 
91; stalhnäst. i K. Maj:ts hof 96; afsked fr. reg. 97; 
hofstallmäst. 1901; godsägare (Malstauäs, Söderm. 
län); led. i Söderm. läns hushållu.-sällskaps förvalt- 
ningsutskott fr. 98; sekr. i Kommittén ang. omor- 
ganisation af den centrala ledningen af landets häst- 
väsende o. ang. reglemente för hästpremieriiigen 
96 — 98. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för \'illåttinge 
härad, Söderm. län, fr. 03; suppl. i tillfälligt utskott 
03 o. 04. 


Robert Aiigu.st Arfwedson. 

F. i Näshulta, Söderm. län, i83il/ii- vStud. i 
Upps. 48; ex. till rätteg.-yerk, 52. Auskultant i 
Svea hofr. 53; godsägare (Åstorp, Söderm. län). — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Öster- o. Väster-Rekarne 
härad, Söderm. län, 67—69 o. 79—81; led. i tillfäl- 
ligt utskott 67—69. t å Åstorp 19002711. SÖDERMANLANDS LÄN 79 


Anders Peter Andersson. 

F. i Dilluäs, Söderni. län, 182423/10. Hemmaus- 
ägare (Helgesta, Söderni. län); konnnunalordf. ; lands- 
tingsman; bosatt i Sthlni fr. 76. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Öster- o. Väster-Rekarne härad, 
Söderni. län, 70 — 78 ; led. i tillfälligt utskott 73 o. 
77; suppl. i Bevillningsutskottet 74; suppl. i Stats- 
utskottet 75 o. 76 ; suppl. i Lagutskottet 78. f i 
Stockholm 1904I-/4. 

Carl Johan Andersson. 

F. i Ärila, Söderni. län, 1832 ^i/s. Laudtbrukare 
(Hamra, Söderni. län); kyrkvärd; fjärdingsman i 30 
är; led. i Vägstyr. 93; kommunalman; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lifgedingets 
domsaga, Söderni. län, 82 — 87 B samt för Öster- o. 
\'äster-Rekarne härad, samma län, 88 — 93; led. i 
tillfälligt utskott 83 o. 84; suppl. i Bevillningsut- 
.skottet 85—87 A, 88 o. 89; suppl. i Statsutskottet 
87 B, 92 o. 93; led. i Konstitutionsutskottet 90. Anders Gustaf Ericsson. 

F. i Lista, Söderm. län, 1851I3/2. Laudtbrukare 
(Väsb)^, Söderm. län, o. sednare Örsta, samma län); 
auktionsförrättare; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Öster- o. Väster-Rekarne häracf, 
Söderm. län, 94 — 96; led. i tillfälligt utskott 94 o. 95. 
Johan (Janne) Krik Olsson. 

F. i Torshälla landsförs., vSöderm. län, 184430/1. 
Laudtbrukare (vSkiftinge, Söderm. län); led. i Styr. 
för Öster- o. Väster-Rekarne härads sparbank fr. 77; 
ordf. i Styr. o. kassadirektör därst. fr. 93; komniu- 
nalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Öster- o. Väster-Rekarne härad, Söderm. län, 
97 — 99; suppl. i tillfälHgt utskott 97 — 99. 
Wilhelm Johansson. 

F. i Grafva, Värnil. län, 18430/7. Elev vid Karl- 
stads folkskolläraresemin. 61 — 63; organist- o. kyrk- 
sångareex. 67. Folkskollär. i Norra Ny, Värml. län, 
64; lär., organist o. klockare i Öja, Söderm. län, 
fr. 76. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Öster- o. 
Väster-Rekarne härad, Söderni. län, fr. 1900; suppl. 
i tillfälligt utskott 03 o. 04. 8o AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Albert Viktor Kallsteuius. 

F. i Björskog, Västm. län, i823'/9. Stud. i 
Upps. 43; kameralex. 47. Godsägare under fl. år 
fr. 53 (Marietorp, Söderm. län); reseinspektör för 
AUm. braudförsäkringsverket för bj^ggnader å lan- 
det; led. i Kommittén ang. Kungl. teatrarnes fi- 
nansiella förhållanden 69 — 70. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Åkers, Daga o. Selebo härader, vSöderm. län, 
67 — 72; led. i särskildt utskott 67; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 68; led. i tillfälligt utskott s. år; led. 
i Statsutskottet 69 — 71; statsrevisorssuppl. 68. j i 
Stockholm 18982/7. 
Carl Eric Ersson. 

I", i Öfver-Selö, Söderm. län, 1827^/5. Hemmans- 
ägare (Surssa, Söderm. län); auktiousförrättare fr. 
60; kommuualordf. ; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Åkers, Daga o. Seleljo härader, Söderm. 
län, 73 — 75 ; suppl. i Bevillningsutskottet 75. y i 
Surssa 1887 2"Yi. 
Eri herre Johan Norden fal k. 

!•'. i vStockholm 18302/9. Stud. i Upps. 49; fil. 
kand. 56; fil. dokt. 57. E. o. aman. i K. biblio- 
teket 60; led. i Nation ahnu.sei nämnd 73 — 99 o. 
ordf. därst. 93 — 99 ; ordf. i Dir. öfver P^olkskollärar- 
nes pensionsinrättn. fr. 95; godsägare (Löfsta, Sö- 
derm. län); led. i Kommittén ang. författningar rör. 
mått o. vikt 77 — 78; landstingsman. L. Sk. S. 75; 
Hedersled. Fr. K. A. s. år samt akad. v. preses 77 
— 85 o. preses fr. 85; L. L. A. 78. — Led. af Ridd. 
o. adeln fr. 56; suppl. i Konstitutionsutskottet 62 — 
63; led. i Bankoutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 
i:a k. för Kalmar län, norra delen, 66 — 75 o. af 
Riksd. 2:a k. för Åkers, Daga o. Selebo härader, Sö- 
derm. län, 76 — 81; led. i Bankoutskottet 67; led. i 
särskildt utskott 68; led. i Konstitutionsutskottet 69, 
79 o. 80 (v. ordf. 79 o. 80); suppl. i Statsutskottet 
70; led. i Lagutskottet 71 — 73 o. 78; led. i Bevill- 
ningsutskottet 74 o. 75; led. i tillfäUigt utskott 76 
o. 77; statsrevisor 70; fullmäktig i Riksgäldskont. 
79 — 95. + å Löfsta i^oi^^jn. söde;rmanIvAnds lån 
Lars Georo- von Heijne-Ivillienberg. 

F. i Hel<{arö, Söderm. län, 1837I9/6. Stud. i Upps. 
55. Underlöjtii. vid vSöderm. reg. 57; löjtu. 62; kapt. 
75; afsked 81; godsägare (Edeby, Söderm. län, 62 
— 1900 o. Lilljenäs, Jönk. län, fr. 97); nänindenian; 
landstingsman. — Ledamot af Ribsd. 2:a b. för Åkers 
o. Selebo härader, Söderm. län, 88 — 90; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 89 o. 90. 

Carl August Kumlin. 

F. i Turinge, Sthlms län, 18333/3. Landtbrukare 
(^Nlalmby, Söderm. län) fr. 56; ordf. i Brandstods- 
kommittén ; led. i Äkers härads allmäuningsstyr. o. 
i Hushålln.-gillet; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 
2:a b. för Åkers o. vSelebo härader, vSöderm. län, 91 — 
95 j i Malmby 1895^6. 

Knut Fredrik Gerhard Almquist. 

F. i Stockholm 186331/10. Mog.-ex. 82. Gods- 
ägare (Janslunda, Söderm. län) o. arrendator; ordf. 
i Styr. för Åkers o. Selebo härads sparbank fr. 99; 
led. i Styr. för Söderm. läns idiotanstalt o. i Nämnden 
för länets döfstumundervisning; led. i Söderm. läns 
hushålln. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 1901; kom- 
munalman; landstingsman. — Ledamot af Ribsd. 2:a b. 
frir Åkers o. vSelebo härader, Söderm. län, fr. 96; led. 
i tillfäUigt utskott 97—99; suppl. i särskildt utskott 
98; suppl. i Bevillningsutskottet 1900 o. 01; led. i 
särskildt utskott 01; suppl. i Konstitutionsutskottet 
02; led. i Bevillningsutskottet 03 o. 04; suppl. för 
fullmäktige i Riksgäldskout. fr. 1900. 
Johan Henric Vougt. 

F. i Östra Vingåker, Söderm. län, 18202-1/11. Stads- 
fogde o. stadsfiskal i Nyköping 50; tf. landsfiskal i 
Kungadömets domsaga, Söderm. län; sekr. hosNykö- 
]nngs stadsfullmäktige; ordf. i Brandstodskommittén 
o. brandchef i Nvköping; red. af Södermanlands läns 
Tidning 69— 71 ;'bosatt i Sthlm fr. 74; led. i Styr. för 
Städernas allm. brandstodsbolag fr. 74; jourhafvande 
direktör därst. fr. 78 o. ombudsman fr. 80; suppl. 
i Styr. öfver Allm. hypotekskassan för Sveriges stä- 
der "^fr. 76. — L,ed. af Borgareståndet 65—66; leda- 
mot af Ribsd. 2:a b. för Nvköping, Torshälla, Mariefred 
o. Trosa 67—69; suppl.' i Statsutskottet 67 o. 68; led. 
i tillfälUgt utskott 67. f å Kouradsberg vid Stock- 
holm 1 88 1 8/3. Svensbt Porträttgalleri XXV, 2. 82 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Johan Eric Bäcklin. 

F. i Skultuua, Västm. läu, 1820^/7. Anst. i han- 
del i Västerås 35 o. sednare i Nyköping; handlande 
i Nj-köping 48; rådman i Nyköping 69 — 85; led. i 
Dir. öfver Nyköpings hospital 71; inspektör vid spar- 
bankerna i Söderm. län 84 — 96; kommunalordf. ; 
landstingsman; bosatt i Sthlni fr. 85. — Led. af 
Borgareståndet 59 — 60 o. 62—63; led. i Bevillnings- 
utskottet 59 — 60 o. 62 — 63; snppl. i Statsutskottet 59 
— 60 o. 62 — 63; ledamot af Riksd. 2:a k. för Nyköping, 
Torshälla, INIariefred o. Trosa 70. 

Adolf Ferdinand Helander. 

F. i Göteborg 18201^/5. Landtniäteriex. 38. Koni- 
miss.-landtmätare i Göteb. o. B. län 48; ingeniör i 
Geu.-landtmäterikont. 49; första landtmätare i Sö- 
derm. län 58 — 86; justerare af mått o. vikter i Sö- 
derm. län 58 — 95 ; justeringskontrollör 80 — 95; sekr. 
o. kamrerare vid Söderm. läns landsting 63; sekr. i 
Kommittén ang. plan för enskilda järnvägar 69 — 70; 
led. i Kommittén ang. Sveriges offentliga kartverk 
77 — 78 O- i Kommittén ang. förslag till landtmäteri- 
taxa 81; kommunalordf. Läroboksförfattare. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Nyköping, Torshälla, Marie- 
fred o. Trosa 71 — 78 o. för Nyköping, Strängnäs, 
Mariefred o. Trosa 79 — 87 A samt af Riksd. i:a k. 
för Södermanlands län 89 — 98; led. i tillfäUigt ut- 
skott 76 — 78; suppl. i Konstitutionsutskottet 92 urt. 
-96. 
Ernst August Edelstam. 

F. å Aronsberg vid Stockholm 1837*5/8. Stud. i 
Upps. 56; ex. till rätteg.-verk. 59; kameralex. s. år. 
E. o. notarie i Svea hofr. 60; v. auditör i Lifg. till 
häst 62 — 69; v. häradsh. 64; adj. led. i Svea hofr. 
76; häradshöfd. i Nyköpings domsaga fr. 78; tf. re- 
visioussekr. 81; konnnunalordf. ; landstingsman. — 
Led. af Ridd. o. adeln 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Nyköping, Torshälla, Mariefred, Trosa o. Enkö- 
])ing 87 B — 93; statsrevisor 86. f i Nyköping igoo^-J/i. 
Carl Edvard Wellander.. 

F. i Lilla Mellösa, Söderm. län, 18523/2. Stud. 
i Upps. 70; ex. till rätteg.-verk. 73. E. o. notarie i 
Svea hofr. s. år; v. häradsh. 78; borgmäst. i Nykö- 
ping fr. 81; tillika uotarius publicus 84 — 85 o. magi- 
stratssekr. fr. 85; sekr. i vSödenn. läns hushålln.- 
sällskap 97 — 1904; v. ordf. i Dir. för Nyköpings 
hospital fr. 03; kommunalman; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nyköping, Torshälla, 
Mariefred, Trosa o. Enköping 94 — 96; led. i tillfälligt 
utskott 96. SÖDERMANLANDS LÄN 83 
Per Gustaf Edvard Ploman. 

F. i vSödertälje 1847 ''/g. Stud. i Upps. 67; ex. 
till rätteg. -verk. 72. E. o. notarie i Svea hofr. s. 
år; v. häradsh. 75; rådman o. magistratssekr. i Ny- 
köping s. år; länsnotarie i Söderni. län 79; lands- 
kamrerare i samma län fr. 85; kontrollant vid Mä- 
lareprov. ensk. banks exped.-kontor i Nyköping 90; 
ordf. i Stj-r. för Riksbankens afd.-kontor därst. fr. 
190T. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nyköping, 
Torsliälla, vSträngnäs, Mariefred o. Trosa 97 — 99; 
suppl. i särskildt utskott 9S; led. i särskildt utskott 99. 

Johan Widéii. 

F. i Kumla, Örebro län, 1856 1^5/2. vStud. i 
Upps. 75; ex. till rätteg.-verk. 80. E. o. notarie i 
vSvea hofr. s. år; v. häradsh. 83; v. auditör i Söderm. 
reg. 84; auditör vid reg. 84 — 86; tf. länsnotarie i 
Söderm. län 85 o. ordin. s. år; rådman o. notarius 
publicus i Nj-köping 85 — 96; sekr. o. ombudsman 
vid Norra Södermanlands järnvägsaktiebolag 91 — 
96; landssekr. i Söderm. län fr. 96; led. i Styr. för 
Nyköpings sparbank 88 — 96 o. ordf. därst. 94 — 96; 
led. i Styr. för aktiebolaget Mälareprovinsernas banks 
afd.-kontor i Nyköping fr. 1903; led. i Strafflags- 
kommittén 1900 — 02 o. i Löneregleringskommittén 
fr. 02. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nyköping, 
Torshälla, Strängnäs, Mariefred o. Trosa fr. 1900; 
led. i tillfälligt utskott 1900; led. i särskildt utskott 
01 — 04 (v. ordf. 01). 

Sven Palmgreu. 

F. i Nässjö, Jönk. län, iS2i^^l^. Bokhållare vid 
(iötafors bruk; flyttade till Eskilstuna 40; bedref 
därst. till sin död smidesfabriksrörelse; kommunal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Eskilstuna o. 
Strängnäs 67; suppl. i särskildt ixtskott 67. -j- i Eskils- 
tuna iS8o29/9. 
Jacob Wedberg. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ivskilstuna o. vStränj 
näs 68 — 75 (se .sid. 33). 84 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Adam Tlieodor Strömberg. 

I'\ i vSträiignäs ]S2o''/fi. Stud. i Tpps. 39; fil. 
kand. 47 ; fil. dokt 48. Adj. vid Stränguäs li. eleni.- 
lärov. 52; prv. 63; domprost i Strängnäs 64; teol. 
dokt. 68; pastor primarius i Sthhn 80; biskop öfver 
vSträngnäs stift fr. 81; landstingsman. Vitter o. teo- 
logisk författare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. f()r 
Eskilstuna o. vSträngnäs 76 — 78. f i »Strängnäs 
18893/5. 
Eric Albert Ivundblad. 

F. i Köping i836i^/.-i. Anst. i vinhandelsaffär i 
Eskilstuna 50; vinhandlande därst. 65 — 99; ordf. i 
vStyr. o. verkst. direktör för E.skilstuna .stads sparl)auk 
fr. 74; verkst. direktör för E.skilstuna rederiaktie- 
bolag fr. 86; rådman i Eskilstuna fr. 91; förestånd, 
för auktionsverket därst.; ombud för vStädernas allm. 
lösöreförsäkr. -bolag; konnnunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Eskilstuna o. Tors- 
hälla 79 — 84. -j- i Eskilstuna igoo^o/G. 
Ivoreutz Kmit Söderblom. 

F. i Västanfors, Västm. län, i846l'7-''- vStud. i 
Upps. 63; elev vid F'or.ssbacka mekan. verkstad 64 
— 65. Verkstadsförestånd. vid Klosterverken 66 — 71 
o. vid Hellefors styckebruk 71 — 77; fabriksidkare i 
Eskilstuna, under firma Söderbloms gjuteriaktiebo- 
lag, fr. 77; led. i Styr. för Tekn. skolan i Eskilstuna 
fr. 91; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för E.skilstuna o. Tonshälla 85 — 87 A samt för F^skils- 
tuna o. Strängnäs 87 B — 90; suppl. i Bevillningsut- 
.skottet 87 E;'led. i tillfälligt utskott 88; led. i sär- 
.skildt utskott 90. 
Johan Adolf An lin. 

F. i Öfver-vSelö, vSöderm. län, 1836^711. Elev vid 
Strängnäs h. elem.-lärov. Anst. i början af 6o-talet 
vid Stora Sundb}', Söderm. län; godsägare (Grönsta, 
Söderm. län) 65 — 70; bokförare o. kassör hos fa- 
briksfirman Gustaf E^rik.sson i F^skilstuna 87 o. sed- 
nare, till .sin död, disponent vid firmans metallfal)rik ; 
skattmäst. vid Sveriges storloge af Goodtemplaror- 
den fr. 61; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Eskilstuna o. Strängnäs 91 — 96 o. för Eskilstuna 
97 — 99; led. i tillfälligt utskott 94—99. y i F<skils- 
tuna 1904^/7. SÖDERMANLANDS LÄN 85 ^ Carl GUvStaf Österberg. 

I'\ i Uppsala 186418/0. Tryckeriförestäiul. vid I{,skilstuna-Kiirirens tryckeriaktiebolag; konimuual- 
inaii; red. o. utg. af vSödermanlands Nyheter fr. 1903 
o. bosatt i Nj-köping. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
b',skilstuna stad fr. 1900; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 03; led. i tillfälligt utskott 04. 86 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Östergötlands län. 
Johan (Jaune) Axel Åstrand. 

F. i Suud, Österg. läu, 182S20/9. Stud. i Upps. 
47; kanieralex. 50; ex. till rätteg.-verk. 52; elev vid 
Skogsiust. 59—61. E. o. notarie i Svea hofr. 53; 
v. liäradsh. 58; v. auditcir i Andra lifgren.-reg. 59; 
godsägare (Graby med fl. egendomar i Österg. läu); 
stiftare af Ydre härads sparbank; ordf. i Ydre hä- 
rads hushålln.-gille; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Kinda o. Ydre domsaga, Österg. 
län, 67—75; led. i tillfälligt utskott 67—69, 71 o. 
72; led. i Konstitutionsutskottet 70; led. i särskildt 
utskott 74. t i Iviuköping i884^''/3. 
Jakob Magnus Svensson. 

V. i Västra Eneby, Österg. län, i825'-^/g. Landt- 
brukare (Gref verum, Österg. län); led. i Österg. läns 
hushålln.-sällskap o. i Styr. för Östergötlands ensk. 
banks exped.-kontor i Kisa; konimunalordf. ; lands- 
tingsman; numera bosatt i Liuköping. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Kinda o. Ydre domsaga, Österg. län, 
76 — 84; led. i tillfälligt utskott 77; suppl. i särskildt 
utskott 78; suppl. i Lagutskottet 79 o. 81; suppl. i 
Bankoutskottet 80 ; suppl. i Bevillningsutskottet 82 
-84. 
Axel Edttard Petersson. 

F. i Trehörna, Österg. län, 1S393/2. Elev vid 
Linköpings elem.-lärov. 48—55 samt vid laudtbruks- 
skolor i Blekinge o. vSkåne 56 — 58. Arrendator o. 
förvaltare af egendomar i Jönk. län 59 — 69; gods- 
ägare (Hamra, Österg. län) fr. 69; nämndeman; led. 
i Ägodelniugsrätten; led. i Styr. för Östergötlands 
landstings sniåskoUärarinnesemiu. fr. 75; stiftare af 
o. kamrerare vid Norra Kinda härads sparbank fr. 
77; led. i Styr. för Österg. läns brandstodsbolag fr. 
87; ordf. i Kinda härads allmänningsstyr. fr. 98; 
konimunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Kinda o. Ydre domsaga, Österg. län, 85 
— 93 ; led. i Bevillningsutskottet 88 — 90. OSTKRGOTI,x\.NDS LAN 87 

Carl Emil Johansson. 

F. i Kisa, Österg. län, 18521^/1. Landtbrukare 
(Berga, Österg. län) fr. 78; näiniuleniau; led. i Styr. 
för Kinda härads sparbank fr. 87 ; led. i Agodel- 
ningsrätten; laudstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Kinda o. Ydre domsaga, Österg. län, fr. 94; 
led. i tillfälligt utskott 97 — 99 o. 1904; suppl. i Banko- 
utskottet 1900 — 02; suppl. i särskildt utskott 03. 

Carl Johan Leonard lyönnberg. 

F. i Linköping iSaS^-J/T. Stud. i Upps. 47; fil. 
kand. 54; fil. dokt. s. år. Duplikant vid Linkö- 
pings gymnasium 54 — 55 ; laudtbrukare (Ringstad o. 
Grimstad, Österg. län); landtbruksförvaltare (Mun- 
kebo, samma län) fr. 90; kommunalman; landstings- 
man. Fil. jubeldoktor 1904. — L,ed. af Bondeståndet 
fr. 62; suppl. i Konstitutionsutskottet 62 — 63; led. i 
Bankoutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo o. Memmings 
domsaga, Österg. län, 67 — 69; led. i Bankoiitskottet 
67 o. 68; led. i Konstitutionsutskottet 69; statsre- 
visor 67. 
Grefve Charles Emil Adolf Gustaf Piper. 

F. i Kimstad, Österg. län, 1818^-/0. Stud. i Upps. 
32; ex. till rätteg.-verk. 39. Attaché i Paris 39 — 41; 
andra sekr. i Kabinettet för utrikes brefvexlingen 43; 
kammarherre hos Drottning Josephina 48; leg. -sekr. i 
K(jpenhanin s. år, i S:t Petersburg 51 o. i Paris 54 — 
56; godsägare (L,öfstad, Österg. län, med fl. egendo- 
mar); ordf. o. kassaförvaltare i Kimstads sparbank; 
landstingsman. — Led. af Ridd. o. adeln 44 — 45, 50 
— 5i> 53 — 54. 62—63 o. 65 — 66; led. i Statsutskottet 
65 — 66; ledamot af Riksd. i:a k. för Östergötlands län 
66 — 69 o. 82 — 83 samt af Riksd. 2:a k. för Björkekinds, 
Östkinds, Lösings, Bråbo o. Memmings domsaga, 
samma län, 70 — 72; led. i särskildt utskott 68; led. i 
Konstitutionsutskottet 69 o. 71 urt. ; led. i Statsut- 
skottet 70 — 72; statsrevisor 77. -j- å Löfstad 19022/3. 
Isaac Asklöf. 

F. i Norrköping 181720/1. Stud. i Upps. 32. P"a- 
briksidkare i Norrköping 33 — 50; godsägare (Hage- 
by, Österg. län); framstående led. i Norrköpings 
musikaliska sällskap; kommunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Björkekinds, 
Östkinds, Lösings, Bråljo o. Memmings domsaga, 
Österg. län, 73 — 84; led. i tillfälligt utskott 73 — 75; 
suppl. i Bevillningsutskottet 76 — 84. f i Norrkö- 
ping 188715/3. 88 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Christian August Ekeborgh. 

F. i Norrköping 182425/3. Stud. i Upps. 45. 
Prv. 47; folkskolelär. i Kisa 56; andra stadskoni- 
min. i Norrköpings S:t Olai 59 o. första stadskoni- 
min. därst. 61; tillika pred. vid arbetshuset i Norr- 
köping 63; kyrkoii. i Östra P^neby, Liuk. stift, fr. 69; 
kontr.-prost 82 — 1904. — Ledamot af Riksd. 2x1 k. för 
Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo o. Memniings 
domsaga, Österg. län, 85 — 90; suppl. i Konstitu- 
tionsutskottet 88 — 90. 
John Olof Orwall. 

F. i Drotliem, Österg. län, 1827 lo/7. Förvaltare 
vid skogs- o. bruksegendomar i Norrland; bruks- 
ägare o. chef för de industriella anläggningarna 
vid Skärblacka, Österg. län ; led. i Dir. för Öster- 
götlands gamla brandstodsbolag fr. 83 o. ordf. därst. 
fr. 85; led. i Styr. för Fins])ång — Norsholms järu- 
vägsaktiebolag; kommunalonlf. ; ordf. i I^andstinget. 
— Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Risinge samt Hälle- 
stads o. Tjällmo domsaga, Österg. län, 78 — Si, för 
Finspänga läns domsaga 85 — 87 A o. för Björkekind.s, 
Östkinds, Jvösings, Bråbo o. IMemmings domsaga 91 
samt af Riksd. i:a k. för ÖstergcUlands län SS — 90; 
led. i tillfälligt utskott 78; suppl. i Bankoutskottet 
79 o. 80; suppl. i Konstitutionsutskottet 81; suppl. 
i Bevillningsutskottet 87 \; suppl. i »Statsutskottet 
88; led. i Bankoutskottet 89; led. i Bevillningsut- 
skottet 90; led. i särskildt utskott 91. f i Stockholm 
189729/12. 


Carl Gustaf Rydberg. 

F. i Kimstad, Österg. län, 1844 '"/s. Landtbruks- 
bokhållare å Mauritzberg, Österg. län, 60 — 64; in- 
spektor å N}-!)}-, Söderm. län, 65 — -68; arreudator 
(Tandla m. fl. egendomar, Söderm. län) 69 — 83; 
godsägare (Ahlsäter, Österg. län, 84 — 87 o. Eksund, 
samma län, fr. 88); kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2. -a k. för Björkekinds, Östkinds, 
Lösings, Bråbo o. Memmings domsaga, Österg. län, 
92 — 99 o. af Riksd. i:a k. för Östergötlands län fr. 
1901; suppl. i Bankoutskottet 95 o. 96; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 97 — 99 o. 04; .suppl. i Lag- 
utskottet 02 o. 03 ;][suppl. i sänskildt utskott 02. ÖSTERGÖTLANDS LÄN 
Wilhelm Audersson. 

F. i Uagsberg, Österg. läu, ]849''/,s. vStiul. i Upps. 
71; ex. fr. Aluarps landtbruksiiist. 74. Landtbruks- 
biträde i Upplaud o. Östergötland 74 — 78; arreiidator 
(Bråborgs kungsgård, Österg. län) fr. 78; konimuual- 
nian; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. iör 
Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo o. Mennnings 
domsaga, Österg. län, fr. 1900; suppl. i tillfälligt 
utskott 1900; led. i tillfälligt utskott 01 o. 02; suppl. 
i Bankoutskottet 03 o. 04. 
Anders August Anders o u. 

F. i Hogstad, Österg. län, 1817^/2. Landtbrukare 
(Västanå, Österg. län); led. i Ägodelningsrätten; kom- 
munalordf.; landstingsman. — Led. af Bondeståndet 
fr. 59; suppl. i Bevillningsutskottet 59—60; led. i 
samma utskott 62—63 "■ 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2x1 k. för Lysings o. Göstrings domsaga, Österg. 
län, 67 — 69 o. 76 — 80; led. i Bevillningsutskottet 
67; led. i tillfälligt utskott 69 o. 79; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 76—80. f i Västra vSkrukebv, 
Österg. län, 188311/3. 


^ Per Otto Petersson. 

F. i Allhelgona, Österg. län, 18206/12. Landt- 
l)rukare (Lindekullen, Österg. län); kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ly- 
sings o. Göstrings domsaga, Österg. län, 70. f å 
Lindekullen 187026/11. 
Peter Carl Andersson. 

F. i Vallerstad, Österg. län, iSoji^^/o. Hemmans- 
ägare (Vistena, Österg. län); kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Led. af Bondeståndet 56—58; suppl. i 
Bankoutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Lvsings 
o. Göstrings domsaga, Österg. län, 71 — 75; suppl. i 
Statsutskottet 72—75. f i Vistena 1884I2/11. go AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Olaus Olofsson. 

F. t Älfvestad, Österg. län, i834^'5. Godsägare 
(IJUevid, Österg. län); nänindeman; koiiimunalordf. ; 
hmdstiugsuiau; bosatt fr. 1903 på sin egendom Östra 
lircsäter, Värml. län. — Ledamot af Ribsd. 2:a b. för 
Ivvsings o. Göstrings domsaga, Österg. län, 80 — 84; 
led. i tillfälligt utskott 82— 84. 

Johan Ericsson. 

V. i Högt)}-, österg. län, i827l"-/ii. Landthrukare 
(Norrb}', Österg. län); led. i Styr. för Skeninge folk- 
bank; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af 
Ribsd. 2:a k. för L,5'siugs o. Göstrings domsaga, 
Österg. län, 85 — 96; siippl. i Bevillningsutskottet 
88—90. Johan Hjelmérus. 

F. i Jäluutofta, jr)nk. län, 1852 ^'•/g. Stud. i I.und 
77; jur. kand. 83; jur. lic. 93; jur. dokt. s. är. Ser- 
geant vid Smal. gren.-bat. 70. Auskultaut i Skånska 
hofr. 83 ; docent i administrativrätt vid Liinds univ. 
84 — 94; v. häradsli. 85; tf. föreläsare o. examinator 
i finans-, sjö- o. vexelrätt vid L/Unds univ. 86 — 94; 
led. i Styr. för Östergötlands ensk. banks exped.- 
kontor i Mjölby fr. 1902; godsägare (Mjerdevid, 
Österg. län); led. i Österg. läns hushålln.-sällskap; 
landstingsman. — Ledamot af Ribsd . 2:a b. för I,ysings 
o. Göstrings domsaga, Österg. län, 97 — 02; led. i 
tillfälligt utskott 97 o. 98; suppl. i särskildt utskott 
97 — 98; suppl. i Konstitutionsutskottet 99- — 02; led. 
i särskildt utskott 01. M# \ Carl Hjalmar Pontus Buren. 

F. i Ekeby, Österg. län, 18611^2. Mog.-ex. 81; 
elev vid Scliartaus liandelsinst. 82. Bruksägare; dis- 
ponent vid aktiebolaget Fleniniinge järnverk, Österg. 
län, fr. 1903; nämndeman; ordf. i Göstrings härads 
med Skeuinge stads liusliålln.-gille fr. 01 ; kommu- 
nalordf. — Ledamot af Ribsd. 2:a b. för L3"siugs o. 
Göstrings domsaga, Österg. län, fr. 03 ; suppl. i till- 
fälligt utskott 04. ÖSTERGOTLANDS LAN 91 
^"'riherre Ivar Otto Herman Koskull. 

P\ i Stockholm 181720/8. Sekuudlöjtn. vid Flot- 
tan 37; i engelsk örlogstjäust 37 — 40 o. i fransk 
41 — 45; preni.-löjtn. 46; afsked 48; led. i vSt^yr. för 
Östgöta liypoteksförening fr. 66; godsägare (Sven- 
neby, Österg. län); led. i Sjöförsvarskonnnittén 80 
— 82; konimuualordf. — Ived. af Ridd. o. adeln 59 
— 60 o. (en del af riksd.) 65 — 66; ledamot af Riksci. 
2:a k. för Åkerbo, Bankekinds o. Hanekinds dom- 
saga, Österg. län, 67—72 o. 76 — 84; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 67 ; led. i Konstitutionsutskottet 
68 — 72 o. 76 — 78; led. i särskildt utskott 70; led. i 
2:a kammarens enskilda utskott 76; led. i tillfälligt 
utskott So; led. i Bankoutskottet 81 — 84. j å Sven- 
neby i899i''/i2. 
Maguus Huss. 

F. i Torp, Västernorrl. län, 1807-/10. Stud. i 
Upps. 24; fil. kand. 29; fil. dokt. 30; med. kand. 32; 
med. lic. 34; kir. mag. 35; med. dokt. s. år. Adj. i 
medicin o. kirurgi vid Karol. inst. i Sthlm s. år; 
öfverläkare vid Seraf.-lasar. därst. 40; e. o. prof. i 
medicin vid Karol. inst. s. år; ordin. prof. i medi- 
cin därst. 46; första läkare vid Kronprinsessan I,o- 
visas vårdanstalt för sjuka barn i Sthlm 54 — 56; in- 
spektor för Karol. inst. 60; tf. ordf. i SundhetskoU. 
60 — 64; gen. -direktör öfver hospitalen 60 — 76; ordf. 
i Dir. öfver Semin. för bildande af lärarinnor 60^ 
66 o. i Dii-. för Gymnast, centralinst. 63 — 66; led. i 
Kommittén ang. organisation af Allm. barnhuset 
49 — 50 o. i Kommittén ang. förbättrad lagstiftning 
rör. sinnessjukas vård 54 — 55; ordf. i Kommittén 
ang. stadga rör. sinnessjuka 79; godsägare (Fkhult, 
Österg. län); kommunalman ; landstingsman. Adlad 
57. Fil. jubeldoktor 80; med. jubeldoktor 85. Medi- 
cinsk författare. L. V. A. 44; Hedersled. V. V. S. 46; 
Hedersled. F. S. 78; Hedersled. V. S. 85. — Led. 
af Ridd. o. adeln fr. 62; led. af Statsutskottet 65 — 
66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Åkerbo, Bankekinds 
o. Hanekinds domsaga, Österg. län, 73 — 74; led. i 
Konstitutionsutskottet 73. f i Stockholm 18902-/4. 


Carl i\ugust Petersson. 

F. i Mjölby, Österg. län, 1829 i^/i. Kronoarren- 
dator (Stora Tuua, Österg. län) fr. 64; led. i Central- 
stvr. för Östergötlands ensk. bank fr. 67; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Åkerbo, Ban- 
kekinds o. Hanekinds domsaga, Österg. län, 75. 92 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Johan Perssou. 

F. i Gammalkil, Österg. län, 18341-* lo. Hemmaus- 
ägare (Gärstad, Österg. län); led. i socknens brand- 
stodskommitté; kommnnahnan; utöfvar svarfvare- 
vrket fr. 92 o. är bosatt å Fredriksdal vid Norrkö- 
ping. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Åkerbo, Bau- 
kekinds o. Hanekinds domsaga, Österg. län, 85 
—86. 

--i '^ /i.^ Frans Oscar Ivarsson. 

F. i S:t Ivars, Österg. län, \'6^i^:i. Elev vid 
Linköpings h. elem.-lärov. 61 — 69. Hemmansägare 
(Mörtlösa, Österg. län); led. i Styr. för Riksbankens 
afd.-kontor i Linköping fr. T901; led. i Kommittén 
ang. lasarettsstadga o. reglemente för lasarettsläka- 
res pensionskassa 98 — 99 o. i Läroverkskommittén 
99 — 02; kommiinalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Åkerbo, Bankekinds o. Hane- 
kinds domsaga, Österg. län, 87 A — 02; suppl. i Ban- 
koutskottet 88 — 90 o. 94; suppl. i särskildt utskott 
91; led. i tillfälligt utskott 92 o. 93; led. i Banko- 
utskottet 95 o. 96; led. i vStatsutskottet 97 — 02; stats- 
revisor 96 o. 97. Carl Johan Jonsson. 

1'. i Vist, Österg. län, i845i"it. Landtbrukare 
(Skog, Österg. län) fr. 71; nämndeman; led. i Väg- 
styr. fr. 94; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Åkerbo, Bankekinds o. Hanckinds domsaga, 
Österg. län, fr. 1903. Carl Anders Ivarsson. 

F". i Mjölb}-, Österg. län, 18 19'' '4. I unga år anst. 
såsom skrifvare å kronofogdekontor ; hemmansägare 
(Maspelösa, Österg. län; seduare, fr. 69, Hornstäfve, 
samma län); led. i Styr. för Österg. läns brandstods- 
liiilag o. i Dir. för Östgöta hypoteksförening; ordf. 
I Styr. för Vadstena .sparbank; led. i Landtförsvars- 
kommittén 80—82; kommunalordf. ; landstingsman. 

Led. af Bondeståndet fr. 59; suppl. i Statsutskot- 
ut 59 — 60; led. i Konstitutionsutskottet 62 — 63 o. 
"S -66; ledamot af l^iksd. 2:a k. för Vifolka, Valke- 
1k) o. (iuUbergs domsaga, Österg. län, 67 — 69 o. 73 
— 84; led. i 2:a kammarens enskilda utskott 67 o. 
79; led. i Konstitutionsutskottet 67; led. i Statsut- 
skottet 68, 69, 75 o. 79 — 84; led. i Lagutskottet 73 
o. 74; led. I särskildt utskott 77 o. 78; statsrevisor 
73 — 75 o. 78 — 80. -j- i Hornstäfve 1884-/10. ÖSTERGÖTLANDS I.ÄN 93 

Fredrik August For,ssl)eck. 

F. i Vikiiigstad, Österg. län, iS[4" s. Stud. i 
yPP^- 33; elev vid Skogsinst. 36; afg.-ex. därst. 38. 
Ofverjägare i Österg. läns östra revir 39 o. i mel- 
lersta reviret 45—58; tf. förvaltare öfver ekplante- 
ringeu på Visingsö o. Östra Mahnskogen 45—50; 
godsägare (Duseborg, Österg. län, 50—73; sednare 
Nyble o. Sviestad, samma län); led. under mänga 
år i Österg. läns brandstodsbolag o. i Centralstyr. 
för Östergötlands ensk. bank; kommunalordf. " — 
T^ed. af Bondeståndet 65—66; suppl. i Bevillnings- 
utskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Vifolka, Val- 
kebo o. Gullbergs domsaga, Österg. län, 70 — 72; 
led. i Bevillningsutskottet 70 o. 71. ti Ivinköpino- 
1889-74. 

Auders Gustaf Anderson. 

1'. i Mjölby, österg. län, 1835711. Hemmans- 
ägare (Himmelsby, Österg. län); kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a b. för Vi- 
folka, Valkebo o. Gullbergs domsaga, Österg. län, 
85 — 1902; led. i tillfälligt utskott 85—87 A; suppl. 
i vStatsutskottet 87 B— 91 o. 95—02; suppl. i Banko- 
utskottet 92 o. 93; statsrevisorssuppl. 90. 
Carl Herman Gustafsson. 

F. i Äljölby, Österg. län, 186222/2. Disponent vid 
o. delägare i Mjölby vStröms kvarnbolag fr. 91; kom- 
munalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Vifolka, Valkebo o. Gullbergs domsaga, Ös- 
terg. län, fr. 1903; suppl. i sänskildt utskott 03; 
suppl. i tillfälligt utskott 04. 
Carl Kric Miles Gustaf Axel Reutercrona. 
F. i Bellefors, vSkarab. län, 181929/11. Stud. i 
Upps. 38; ex. till rätteg.-verk. 42. E. o. notarie i 
Svea hofr. 43; v. notarie därst. 44; v. häradsh. 48; 
tf. donihaf vande tidvis 48—56; häradshöfd. i Västra 
Helsinglands domsaga, Gefleb. län, 56 o. i Fin- 
spänga läns domsaga, Österg. län, fr. 64. — Leda- 
Tiiot af Riksd. 2:a k. iör Risinge samt Hällestads o. 
Tjällmo domsaga, Österg. län, 67—69; led. i till- 
fälligt utskott 67. 94 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Henrik Wilhelm Vult von Steijern. 

F. i vS:t Per, Österg. län, iSoöfV-^. vStud. i Upps. 
22; kansliex. 23. Sekundlöjtn. vid Flottan 21 ; adjut. 
hos riksståthållaren i Norge, grefve B. von Plåten, 
29—31; prein.-löjtn. 31; i engelsk örlogstj. 32 — 33; 
afsked ur krigstj. 3S; disponent vid Motala mekan. 
verkstad 40 — 42; led. i Dir. för Göta kanal 43 — 49; 
biträdde chefen för Sjöförsv.-dep., grefve B. von 
Plåten, vid uppgörande af förslag till förändrad or- 
ganisation af försvarsverket till sjös 49 — 52; led. 
i Styr. för Köping — Hults järnväg 52 — 56; gods- 
ägare (vSviestad, Lenmeå med. fl. egendomar i Ös- 
terg. län); kommunalman. — Led. af Ridd. o. adeln 
65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Risinge samt 
Hällestads o. Tjällmo domsaga, Österg. län, 70 — 71 
lagt.; suppl. i Bankoutskottet 70; led. i särskildt 
utskott s. år. t i Stockholm 1871 !'/•<• 
Anders Petter 01s.son. 

V. i Regna, Österg. län, i824*/5. Har ej besökt 
någon skola. Hemmansägare (Ingesgärde, Österg. 
län); ordf. i Styr. för Regna sockens sparbank; 
kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Risinge samt Hällestads o. Tjällmo dom- 
saga, Österg. län, 71 urt. — 72. y i Regna JS749/7. 
Friherre Lsrael Per Otto Wilhehn Lager- 
felt. 
F. i Vinnerstad, Österg. län, iS25"'/7. Stud. i 
Ipps. 42. Underlöjtn. vid .Söderm. reg. 44; löjtn. 
51; afsked 52; godsägare (Skönnarbo med Kristi- 
nefors bruk, Österg. län); arrendator (Strömsberg, 
Upps. län). — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Risinge 
samt Hällestads o. Tjällmo domsaga, Österg. län, 73 
—77; led. i tillfälligt ut.skott 76. f å Strömsbergs 
bruk 18902^/10. 
Per Gu.staf Petersson. 

F. i Risinge, Österg. län, 1837 'V"- Hemmans- 
ägare (Brystorp, Österg. län); nämndeman; led. i 
Egnahemskommittéu 99 — 1901; kommunalordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Finspånga läns dom- 
saga, Österg. län, 82 — 84 o. 87 B — 99; suppl. i Be- 
villningsutskottet 87 B; suppl. i Statsutskottet 91 
o. 92; suppl. i särskildt utskott 92 urt.; led. i Lag- 
utskottet 93 — 99. OSTKRGOTLANDvS LÄN 95 

Olof Larsson. 

F. i Västra Vingåker, vSöderm. län, 184S2-/.-.. Anst. 
i handel vid Reijniyre bruk o. sedan i Regna, Österg. 
län; handlande i Regna fr. 90; stiftade, jämte andra, 
nykterhetslogen »Regna framgång > 87; poststations- 
förestånd, i Regna fr. 92; landtbrukare (Bratteljerg) 
fr. 98; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Fin.spånga läns domsaga, Österg. län, 1900 — 02. 
"t" i Regna 1902-3/10. Axel Ekman. 

F. i Risinge, Österg. län, 1S692/8. Disponent vid 
aktiebolaget Finspångs styckebruk fr. 93 ; ordf. i 
Styr. för Risinge hushålln. -gille fr. 97; kommunal- 
ordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Finspånga läns domsaga, Österg. l;in, fr. 1903; suppl. 
i särskildt utskott 03 o. 04. 

Jonas Andersson. 

F. i Undenäs, Skarab. län, 1810-^/0. Anst. som 
dräng å Häckenäs, Österg. län, hvilket hemman 
tillföll honom genom testamente, upj^rättadt af haus 
aflidna, barnlösa husbonde; led. i Styr. för länets 
hypoteksbank; led. i Styr. för Dals härads spar- 
bank 67 ; ordf. i Styr. för Östergötlands folkhög- 
skola fr. 68; kommunalman; landstingsman. — Led. 
af Bondeståndet fr. 56; suppl. i Bankoutskottet 56 
— 58; led. i Statsutskottet 59 — 60, 62 — 63 o. 65 — 66; 
ledamot af Riksd. 2:0 k. för Aska, Dals o. Bobergs 
domsaga, Österg. län, 67 — 69 o. 73 — 84; led. i vStats- 
utskottet 67 o. 76 — 78; led. i Konstitutionsutskottet 
68, 74, 75 o. 79—84; led. i tillfälligt utskott 69; led. 
i särskildt utskott 73; led. i Talmanskonferensen 80 
— 84; fullmäktig i Riksgäldskont. 67 o. 68. -j- å 
Häckenäs 1887-1/2. 

Otto Edvard Carlsund. 

F. Karlskrona 1809I/10. Stud. i Lnnd 29. Civil- 
ingeuiör. Anst. som konstruktör vid en af Englands 
förnämsta inekan. anläggningar 39 — 42 ; förestånd. 
för Motala mekan. verkstad 43 — 70; led. i Sjöför- 
svarskommittén So (dock förhindrad att deltaga i 
kommitténs slutarbete). Banbr3'tare inom det svenska 
ångbåtsbyggeriet. L. Kr. V. A. 52; L,. V. A. 54; 
Korresp. L. Ö. S. s. år. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Aska, Dals o. Bobergs domsaga, Österg. län, 
70 — 72 o. af Riksd. i:a k. för Älfsborgs län 78—82; 
suppl. i Bevillningsutskottet 70; led. i särskildt ut- 
skott s. år; led. i tillfälligt utskott 71; suppl. i sär- 
skildt utskott 71 urt.; led. i Konstitutionsutskottet 
72. t i Stockholm 188424/2. 96 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Jakob Jakobson. 

F. i Crodegånl, Osteifj,'. län, iS39-"/ii). Klev vid 
Haddorps landtl)ruks.skola 62 — 64. Befallningsnian 
i Väderstad, Österg. län, 65 o. i .Skedevi, samma 
län, 66 — 68; arrendator i ]\Iotala landsförs. 68 — 72; 
godsägare (Karlshult, Österg. län) fr. 72; led. i Styr. 
för Motala sparbank fr. 7<S ; nämndemau; kommu- 
nalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. 
för Aska, Dals o. Bobergs domsaga, Österg. län, fr. 
85; led. i tillfälligt utskott 86, 87 B. 96, 97 o. 1904; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 87 A, 88 — 90 o. 98 
02; .siippl. i särskildt utskott 95. C\ 
Sven Hans. son. 

F. i Ringarum, Österg. län, 1827 i^i^. Laudt- 
Krukare (Torp, Österg. län); kyrkvärd; nämndeman; 
kommunalman; landstingsman. — Led. af Bonde- 
ståndet 65 — 66; snppl. i Konstitutionsutskottet; leda- 
mot af Riksd. 2:a k. fiir Hammarkinds o. vSkärkinds 
domsaga, Österg. län, 67—69; s\ipj)l. i särskildt 
utskott 67 o. 69; led. i tillfälligt utskott 68. t i 
»Söderköping 1878 '-■*/,-.. 


"^^ 

Anders Törnfelt. 

F. i Turnsfall, Kalni. län, 1S03II/S. Stud. i Upps. 
27. Prv. 30; kommin. i Gryt, Link. stift, fr. 49. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. fcir Hammarkinds o. Skär- 
kinds domsaga, Österg. län, 70 — 75. •[- i Gryt, 
Österg. län, 1879 ^-l- 

Niklas Fosser. 

F. i Svarteborg, Göteb. o. B. län, i835Vii- Stud. 
i Upps. 60; teoret. o. prakt, teolog, ex. 61. Gods- 
ägare (Halleby, Österg. län); ordf. i Skärkinds spar- 
bank fr. 64; led. i Österg. läns hushålln. -sällskaps 
förvaltningsutskott 67 — 77; led. i Styr. för Östgöta 
liypoteksföreuing under fl. år fr. 71; led. i Skatte- 
regleringskommittén 80 — 83; kommunalordf. ; ordf. 
i Landstinget. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ham- 
markinds o. Skärkinds domsaga, Österg. län, 76 — 
Si samt 88 — 90 o. af Riksd. i:a k. för Östergötlands 
län 82 — 87 o. fr. 93; suppl. i Bankoutskottet 76; led. 
i Bankoutskottet 77, 78 o. 85; led. i Bevillningsut- 
skottet 79 — 81; suppl. i Konstitutionsutskottet 83 o. 
84; led. i tillfälligt utskott 84; led. i Statsutskottet 
86 — 87 B o. 95 — 1903; led. i Konstitutionsutskottet 
88 — 90; led. i särskildt utskott 90; suppl. i Stats- 
utskottet 94. ÖSTERGÖTLANDS LÄN 97 
Anders Magnusson. 

F. i Gryt, Österg. län, 1832 ^■7')- nenimansägare 
(Lervik, Österg. län); näiiinclenian; ordf. i Brand- 
stodskonnnittén; led. i Agodelningsrätten; kommu- 
nalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Hammar- 
kinds o. Skärkinds domsaga, Österg. län, 82 — 87 A; 
suppl. i Statsutskottet 85—87 A. 
August Henricson. 

F. i Östra Eneby, Österg. län, iS39"/2. Landt- 
l)rukare (Karlslund, Österg. län); ordf. i Skärkinds 
o. Menimings husliälln.-gille; led. i Österg. läns hus- 
hållu. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 1901; kom- 
niunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Hammar- 
kinds o. vSkärkinds domsaga, Österg. län, 87 B (valet 
förklarades upphäfdt) o. fr. 91 ; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 91 — 93; led. i särskildt utskott 92 urt. o. 
v. ordf. 03 o. 04; led. i Bevillningsutskottet 94 ; led. 
i Bankoutskottet 95, 96 o. 98 — 1904 (v. ordf. 03 o. 
04); suppl. i Lagutskottet 97; statsrevisor 03 o. 04. 
Carl PVedrik Ridderstad. 

F. i Rådmansö, Stlilms län, 1807IS/10. Fänrik 
vid Hels. reg. 32; löjtn. 39; afsked ur krigstj. 40; 
l)oktryckare i Linköping 43 — Si; ordf. för Linkö- 
pings arbetareförening; kommunalman; landstings- 
man. Romanförfattare; tidningsman; niedred. af 
Östgöta Correspondenten 40 — 42 samt dess red. o. 
utg. 42—86. — Led. af Ridd. o. adelu 44 — 45, 47 
— 48, 50 — 51 o. 56 — 58 o. af Borgareståndet fr. 59; 
suppl. i Bankoutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Linköpings stad 67 — 69 ; suppl. i Konsti- 
tutionsutskottet 67 — 69. -j- i Linköping 1S86I-/8. 
Lars Johan Ivönnberg. 

F\ i Frödinge, Kalm. län, iSiöii/^- Stud. i Upps. 
35; ex. till rätteg.- verk. 38; kameralex. s. är. V. 
häradsli.; kämnärsnotarie i Linköping 41; rådman 
fr. 50. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Linköpings 
stad 70 — 73; suppl. i vStatsntskottet 70 o. 71. f i 
Linköping iSSgl'**/-!. Svenskt Porlrdtlgallcri XXV, 2. 98 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Grefve Robert De la Gardie. 

F. i Kristianstad iSa^i'/!-- Stud. i Ivund 39; 
fil. kand. 44; fil. dokt. s. år; stud. i Upps. 45. i-'-, 
o. kanslist i Civildep. 44; godsägare (Silfåkra, .Mahn. 
län) 49^67; tf. landshöfd. i Österg. län 67; landsluUd. 
därst. 69—1901; ordf. i Öslerg. läns husliålln. -säll- 
skap 68—01, i Styr. för Linköpings sparbank 67, i 
Dir. för Ijfränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten för Lin- 
köpings län o. stift 69 o. i Styr. för Östgöta hypo- 
teksförening 93; led. i Grundskattekoniniittén 64 
—66; ordf. i Skatteregleringskoniniittén 79—83, i 
Kommittén ang. minderårigas användande i arbete 
91 — 92 o. i Krigslagskonnnittén fr. 02. Fil. juliel- 
doktor 94. L. L. A. 86. — Led. af Ridd. o. adeln 
59 — 60 o. 65 — 66; led. i Alhn. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 65—66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Torna 
härad, Malm. län, 67 samt för Linköpings stad 74 
— 75. ^9 — 90 o. 94—02 samt af Riksd. i:a h. fch" 
Östergötlands län 79— 88; led. i Konstitutionsut- 
skottet 67; led. i tillfälligt utskott 75, So, 81, 85, 
87 A o. B samt 88; led. i Bevillningsutskottet 86; 
talman i 2:a kammaren 94 — 02. 
Nil.s Ö.stling. 

F. i Östra Husby, Österg. län, i83o"'/4. Stud. i 
Upps. 50; fil. kand. 59; fil. dokt. 60. Docent i lat. 
.spr. o. litteraturen vid Upps. univ. 62; lektor i lat. 
o. grek. spr. vid Link()pings li. allm. lärov. fr. 65; 
tf. rektor därst. 70 — 76; konimunalordf. ; landsting.s- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Linkö]Mngs 
stad 76—87 A. t i Stockholm 1894 i^i- 
Christoffer lyiidvig Anjou. 

F. i Husby-Lyhundra, vSthlms län, 18212/8. Stud. 
i Upps. 39; fil. kand. 46; fil. dokt. 48. Kanslist 
i Finansdep. 46; protokoUssekr. 49; kollega vid 
11. eleni. -lärov. i Norrköping 55 ; rektor vid Linkö- 
pings folkskolläraresemin. fr. 64; folkskoleinspektör 
67 — 94; led. i Kommittén ang. stadga för folkskol- 
lär. -seminarierna 64—65, i Kommittén ang. förslag 
till formulär för folkskolestatistiken 72 — 73, i Kom- 
mittén ang. normalplan för folkskolor o. småskolor 
77 — 78 o. ordf. i en dylik kommitté 88 — 89; led. i 
Kommittén ang. granskning af läroböcker för folk- 
skolan 84 — 87; kommunalman; landstingsman. Pe- 
dagogisk författare. L. M. A. 68. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Linköpings stad 87 B— 88; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 88. f i Linköping 1896^/12. ÖSTERGÖTLANDS LÄN 99 
Magnus Fredrik Stan g gren. 

F. i Ullköping 1829I7S. vStud. i Lund 49; ka- 
uierale.K. 51; kansliex. 52; ex. till rätteg.-verk. 54. 
Auskultaiit i Göta hofr. s. år; e. o. notarie därst. 56; 
v. häradsh. 59; borgniäst. i Linköping fr. 70. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. Un- Linköpings stad 91—93. 
Anders Steruer. 

F. i vSvensköp, Malm. län, 1843 1/4. vStiul. i Lnnd 
70; fil. kand. 74; fil. lic. 79. Adj. vid Linköpings 
11. allni. lärov. fr. 85; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Linköpings stad fr. 190:;; suppl. i 
tillfälligt utskott 03; led. i tillfälligt utskott 04. 
Jöran Reinhold Sääf. 

F. i Norrköping 1819I6/4. Fabriksidkare i Norr- 
köping; en bl. grundläggarue af o. delägare i Norr- 
köpings bomullsväfveriaktiebolag; kommunalman. — 
Led. af Borgareståndet 65—66; led. i Baukontskot- 
tet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Norrköpings stad 
67—83; suppl. i Statsutskottet 68; led. i Bankout- 
skottet 69—71; led. i Bevillningsutskottet 72, 80 o. 
Si; statsrevisor 69 o. 70. f i Norrköping 18888/2. ^s^E?S>>. \^ Jakob Erik Swartz. 

F. i Norrköping 1817175. vStnd. i Upps. 33; elev 
vid Teknol. inst. Tobaksfabrikör i Norrköping; inne- 
liafvare af o. chef för firman Petter vSvvartz fr. 53; 
godsägare; led. i Kommittén ang. ny bevillnings- 
förordning 58 — 59; kommunalordf. ; landstingsman. 
— Led. af Borgareståndet 56 — 63; led. i Bevillnings- 
utskottet 59—60 o. 62—63 ; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Norrköpings stad 67—69; led. i Bevillningsut- 
skottet 67—69. f i Norrköping i8Sr--i/4. lOO AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 


Claes Herman Rundgren. 

F. i Stockholm 1819I2/S. Stud. i Upps. 37; fil. kand. 
41 ; fil. dokt. 42 ; teol. kand. 45. Docent i homiletik vid 
Upp.s. univ. s. år o. i pastoralteologi 49; prv. 46; v. 
pastor vid Upps. domkjTkoförs. 48; kyrkoh. i Norr- 
köpings stads o. S:t Johannis förs. 52; inspektor för 
Norrköpings h. elem.-lärov. 53; kontr .-prost 54; teol. 
dokt. 60; öfverhofpred. o. pastor i Hofförs. 70; biskop 
(■)fver Karlstads stift fr. 71; kommunalman; lands- 
tingsman. Fil. jubeldoktor 92. Författare i religiösa 
ämnen. En af de 18 i Sv. akad. 87. — Led. af Präst- 
ståndet fr. 56; led. i Allni. besvärs- o. ekonomiut- 
skottet 56 — 58; led. i Konstitutionsutskottet 62 — 63 
o. 65 — 66; ledamot af Riksd. zia k. för Norrköpings 
stad 70 — 72 samt för Karlstad o. Filipstad 76 — 82; 
led. i tillfälligt utskott 70. 

Johan Henning Schultz. 

F. i Västerås 18281*7."). Flyttade till Norrköping 
41; fabrikselev därst. 47 — 50; klädesfabrikant 50 — 
79; iuneliade därefter agenturaffär under många år; 
portugisisk v. konsul i Norrköping 67 — 91 ; led. i 
Norrköpings fabriksförening, handelsförening samt 
handels- o. sjöfartsnämnd; kommunalman; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norrkö- 
pings stad 73 — 78; suppl. i särskildt utskott 77. 

Gu.staf Walter Leopold Lönegren. 

F. i Landskrona i828'-'Vii. Stud. i Lund 46; ka- 
meralex. 47. E. o. kammarskrifvare i Tullverket s. 
år; tullförvaltare i Norrköping 63 — 88; konsult, stats- 
råd 88; gen.-tulldirektör 88 — 98; led. i Styr. för aktie- 
bolaget Stockholms handelsbank fr. 9 1 ; led. i Tullkom- 
mittén 79 — 82, i Kommittén ang. differentialtullars in- 
förande 86 o. i Öfvenskottsplaceringskommittén 88 — 
90. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norrköpings stad 
79 — 90; led. i Bevillningsutskottet 82 — 87 B. 

Frans Johan Axel Sw artlin g. 

F. i Norrköping iS4oi^/.3. Anst. i manufaktur- 
handel i Norrköping 55 — 60 o. å fabrikskontor 60 
— 65 ; kamrerare vid Ensk. industribanken i Norr- 
köping 65 o. vid Norrköpings ensk. bank 70 — 75; 
led. i Centralstyr. för sistn. bank fr. 75 o. ordf. fr. 
98; disponent vid Drags aktiebolag fr. 75; rysk v. 
konsul i Norrköping 77 — 1903; led. i Styr. för Norr- 
köpings sparbank fr. 77; led. i Styr. för Tekn. eleni.- 
skolan i Norrköping fr. 92 o. ordf. fr. 98; led. i 
Kommittén ang. förordning rör. förlagsinteckning 
So — 81, i Kommittén ang. Industri- o. handelskam- 
rar 84 — 85, i Kommittén ang. förslag till tulltaxa 
88 — 91 o. i vSvensk-norska kommittén ang. n\ mel- 
lanrikslag 95 — 96; kommuualordf. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Norrköpings stad fr. 84; led. i Kon- 
stitutionsutskottet 88 o. 89; led. i Bevillningsutskottet 
90 o. 95 — 99; v. talman 98 — 02; talman 03 o. 04. ÖSTKKGÖTLANDS LÄN lOI 
Nils Rosengren. 

F. i Hvitaby, Krist, län, 1853-8/7. Klev vid Lunds 
folkskoUärareseniin. 72; folkskollär.-ex. 75. l'olk- 
skollär. i Norrköping 75 — 1900; första lär. därst. 77 
— 96; ordf. i Styr. för Norrköpings arbetareförening 
80—94; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Norrköpings stad 91—93. y ä. Coney Island, 
Nordamerika, 190430/.5. 
Iviidvig Angu.st Eklund. 

F. i Norrköping 1839I3/1. Stud. i Upps. 57; fil. 
kand. 66; fil. dokt. s. år. Adj. vid Norrköpings 
h. elem.-lärov. 68; lektor i liist. o. modersmålet vid 
Jönköpings li. elem.-lärov. 70; lektor i moders- 
målet o. hist. vid Norrköpings li. allm. lärov. fr. 76; 
red. af Norrköpings Tidningar fr. 75 o. utg. fr. 76; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norr- 
köpings stad 91 — 96 o. af Riksd. i:a k. för Öster- 
götlands län fr. 97; led. i tillfälligt utskott 95; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 96; suppl. i särskildt utskott 
98. t i Ronneby 18981^7. 
Teodor Zetterstrand. 

F. i Norrköping 185220/12. Stud. i Upps. 71; ex. 
till rätteg.-verk. 75. E. o. notarie i Göta liofr. s. 
år; v. häradsh. 78; andra stadsnotarie i Norrköping 
81; första stadsnotarie 87; justitierådman fr. 88; led. 
i Legostadgekommittén 99 — 1900 o. i Krigslags- 
kommittén fr. 01. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Norrköpings stad fr. 94; led. i tillfälligt utskott 95 
— 99; led. i Lagutskottet 1900 — 04 (v. ordf. 01 — 04). 
Pehr Blidberg. 

F. i Östra Ny, Österg. län, 18 13 2712. Stud. i 
Upps. 30; ex. till rätteg.-verk. 34. Auskultant i 
Göta liofr. 35; v. häradsh. 39; bokhållare vid Ös- 
tergötlands ensk. banks kontor i Finköping 42; kam- 
rerare vid samma banks afd. -kontor i Norrköping 
43 o. vid afd.-kontoret i Söderköping 57 — 76; stads- 
notarie i Norrköping 50; borgniäst. i Söderköping 
fr. 54; kommunalman; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Vadstena, vSöderköping, vSke- 
ninge o. Grenna 67 — 69; led. 1 tillfälligt utskott 69. 
f i Söderköping 188225/2. I02 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE '^i Johan Gustaf Granlund. 

F. i Greiina 1822^/10. Blef först målareuiäst., 
sedan spegelfabrikör o. sist vagnfabrikör i Greuna; 
komniuualordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
'2:a k. för Vadstena, Söderköping, Skeninge o. Grenna 
70 — Si samt för samma städer jämte Motala 82^86; 
kd. i tillfälligt utskott 70 o. 76—78; suppl. i Stats- 
utskottet 71 o. 72; suppl. i Bevillningsutskottet 73. 
t i Grenna 1 886 2712. 


Fredrik Wilhelm Metzén. 

F. i Linköping i832i"-/ö. Stud. i Upps. 53; fil. 
kand. 62; fil. dokt. 63. Adj. vid Norrköpings li. 
elem.-lärov. s. år; prv. 66; pred. vid arbetshuset i 
Norrköping 72; kyrkoh. i Skeuinge fr. 75; kontr.- 
prost 91 — 1902; led. i Styr. för Östergötlands ensk. 
1)anks exped. -kontor i Skeninge under fl. år fr. 92; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Vadstena. Skeninge, Söderköping, Motala 
o. Grenna 87 A— 90; led. i tillfälligt utskott 88— 90. 

Erik August Zotternian. 

F. i Knutby, Sthlms län, i844l«/ll. Elev vid 
Folkskolläraresemin. i Upps. 64; folkskollär,-ex. 68; 
organistex. 71. Vik. folkskollär. i Almunge 66 — 67, 
68 o. 69; tf. underlär. vid den med Semin. förenade 
småskolan i Upps. 70; lär. vid Döfstuminst. å Manilla 
vid Stlilni 73; förestånd. o. första lär. vid Läro- 
anstalten för öfveråriga diifstumma i Vadstena 78 
— 1902; ordf. i Styr. o. verkst. direktör för Vadstena 
badhusaktiebolag fr. 81 ; skattmäst. i Sv. döfstum- 
läraresällskapet fr. 84; ordf. i Styr. för Slöjdskolan 
i Vadstena fr. 87; braudchef i Vadstena 90; ordf. i 
vStyr. o. verkst. direktör i bolaget Göteborgssystemet 
i Vadstena fr. 03; förestånd, för Vadstena föreläsn.- 
förening; räkenskapsförare för de under Kyrkostäm- 
man Ivdande kassorna fr. 04; kommunalordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vadstena, Skeninge, 
Söderköping, Motala o. Grenna 91 — 99; led. i till- 
fälligt utskott 91 — 99. 

Conrad Fredrik Vahlquist. 

F. i Flistad, Österg. län, 1856 '-'Vi. Stud. i Upps. 
78; med. kand. 85; med. lic. 89. Andra bat.-läkare 
vid Västgötadals reg. s. år; stadsläkare i Skeninge 
fr. 90; andra bat.-läkare vid Andra lifgren.-reg. s. år; 
reg.-läkare därst. fr. 97; kommunalordf. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Vadstena, Skeninge, Söderköping, 
:\rotala o. Grenna fr. 1900; suppl. i tillfälligt utskott 
1900; led. i tillfälligt utskott 01 o. 02 ; suppl. i särskildt 
utskott 02 o. 04; suppl. i Bankoutskottet 03 o. 04. JÖNKÖPINGS LÄN 103 Jönköpings län. 
Anders Johan Saudstedt. 

P\ i Norra Sandsjö, Jönk. läu, i8o3'V:2. Hem- 
mausägare (Knäfvelsby o. Hulta, Jönk. län); kyrk- 
värd; led. i Ägodelningsrätten; kommunalordf. — 
Led. af Bondeståndet 44 — 45, 47 — 48, 53—54, 59 — 
60, 62—63 o. 65—66; suppl. i vStatsntskottet 44 — 45; 
led. i Bevillningsntskottet 47 — 48, 53 — 54, 59 — 60, 
62—63 O- 65—66; ledamot af Riksd. 2:0 k. för Västra 
härads domsaga, Jönk. län. 67 — 69; led. i Bevill- 
ningsntskottet 67—69. f i Hulta i886i'Vi. Anders Johansson. 

F. i Hjälmseryd, Jönk. län, 1826-76. Hemmans- 
ägare (Fägerhult, Jönk. län); nämndeman; led. i 
Styr. för Vrigstads sparbank ; kommunalman ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västra hä- 
rads domsaga, Jönk. län, 70—75; led. i tillfälUgt 
utskott 7.1 ; suppl. i Konstitutionsutskottet 740. 75. i Kksjö 1875 13/10. 
Carl Johan Mejenqvist. 

F. i Norra Ljunga, Jönk. län, 1823 if'i. Heni- 
mausägare (Mejensjö, Jönk. län); kyrkvärd; nänmde- 
nian; led. i Ägodelningsrätten; ordf. i Norra Ljunga 
sockens Ijrandstodskommitté; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västra 
härads domsaga, Jönk. län, 76— 84; led. i tillfäUigt 
utskott 77; suppl. i särskildt utskott 78; suppl. i 
Bankoutskottet 79 — 84. 

Johan vSj Öberg. 

F. i Forserum, Jönk. län, 1837^2/0. Henmiaus- 
ägare (Bodaryd, Jönk. län); kyrkvärd; led. i Ägo- 
delningsrätten; nämndeman; led. i Jönk. läns brand- 
stodsdir. ; kommunalordf.; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Västra härads domsaga, Jönk. 
län, fr. 85: led. i tillfälligt utskott 86, 87 Bo. 1904; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 87 A, 88 — 90, 95 o. 
96; suppl. i Bankoutskottet 91, 92 lagt. o. 94; suppl. 
i Statsutskottet 93; led. i Konstitutionsutskottet 97 
■ — 99; led. i Lagutskottet 1900 — 02. I04 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
D au i el Danielsson. 

F. i Alseda, Jöuk. län, i82o-",i2. Heiiniiansägare 
(Nvabyberg, Jönk. län); nämndeman; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Led. af Bondeståndet 50 — 58 o. 
62 — 63; suppl. i L,agutskottet 50 — 51; led. i Banko- 
utskottet 53 — 54; led. i Bevillningsutskottet 56 — 58; 
led. i Statsutskottet 62 — 63; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Östra härads domsaga, Jönk. län, 67 — 69; suppl. 
i vStatsutskottet 67; led. i tillfälligt utskott 67 o. 68; 
led. i sär.skildt utskott 69. y i Nyab3-berg 18871^/4. 
Samuel Johnson. 

F. i Bäckseda, Jönk. län, 1820^/6. Hemmans- 
ägare (Hvetlanda, Jönk. län); led. i Styr. för Östra 
härads sparbank fr. 57 o. ordf. fr. 67; led. i Styr. för 
Östra härads folkljank 78 — 97; ordf. i Styr. för Hvet- 
landa bankaktiebolag fr. 97; led. i Styr. för Små- 
lands idiothem, i Styr. för 2:a distr. döfstumskola o. 
i vStyr. för Hvetlanda — vSäfsjö järnvägsaktiebolag; 
kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Östra härads domsaga, Jönk. län, 70 — 87 B; 
suppl. i Bankoutskottet 70 — 72; led. i Konstitutions- 
Titskottet 73 — 87 B; led. i 2:a kammarens enskilda 
utskott 76 o. 86. j i Hvetlanda i902''/7. 
Johan August Johansson. 

F. i Tirsernm, Österg. län, i855-"'ii. Landtbru- 
kare (Strömsberg, Jönk. län) 75 — 94; kommissionär 
i vSthlm fr. 94. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Östra 
härads domsaga, Jönk. län, 88 — 96; led. i tillfälligt 
utskott 89 — 95. 
Jonas Peter Zakrisson. 

F. i Hvetlanda, Jönk. län, 1845^'s. Landtbru- 
kare i Hvetlanda; nämmlemau o. häradsdomare; 
led. i Ägodelningsrätten ; led. i Styr. för Östra hä- 
rads folkbank 91 — 97 o. i Styr. för Östra härads 
sparbank fr. 93 ; led. i Styr. o. verkst. direktör för 
Hvetlanda bankaktiebolag fr. 1900; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Östra härads dom- 
saga, Jönk. län, 97 — 1900; suppl. i särskildt utskott 
98; suppl. i tillfälligt utskott 99; led. i tillfälligt 
utskott 1900. JÖNKÖPINGS LAN 105 Carl August Danielsson. 

F. i Xäsliult, jr)uk. län, 1838 'Vli"- Laii(ltl)rukare 
( Farstorp, Jönk. län); led. i vStyr. för Östra härads 
spar])ank fr. 97; näiimdeman; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Östra härads domsaga, 
Jcink. län, fr. 1901 ; suppl. i tillfälligt utskott 04. 
Axel Wilhelm Wigardt. 

F. i Byaruni, Jöuk. län, i8i9'--^/4. Organist i 
Byarum ; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Östbo härad, Jönk. län, 67 — 69, 
73 — 75 o. 79 — 81; led. i tillfälligt utskott 67 — 69; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 68 o. 69 ; led. i Banko- 
utskottet 73 — 75; suppl. i Statsutskottet 79 — 81. 'j- i 
Byarum 1893 "''/12. 
Tliorbjörn Daniel Magnus Axel Gustafson. 

F. i Hasslöf, Hall. län, 183922/12. Stud. i Lund 
57; ex. till rätteg.-verk. 61. V. häradsh. 65; borg- 
mäst. i Lindesberg fr. 71. — Ledamot af Riksd. 2. -a k. 
för Östbo härad, Jönk. län, 70 — 72; led. i tillfälligt 
utskott 70; suppl. i Lagutskottet 710. 72. -j- genom 
drunkning vid Näsl)yholni, Jöuk. län, 1872 '-l/o. «*r ies»\, 

Magnus Andersson. 

F. i Gällaryd, Jönk. län, 182222/3. Hemmans- 
ägare (Gripenberg, Jönk. län); nämndeman; led. i 
x\godelningsrätten; ordf. i Vägstyr. ; kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Östbo 
härad, Jönk. län, 76—78 o. 82—84; led. i tillfälligt 
utskott 76, 82 o. 84; suppl. i särskildt utskott 77; 
suppl. i Lagutskottet 78. f i Gripeuberg 190127/11. 

Gustaf Wilhelm Svensson. 

F. i Hvetlanda, Jönk. län, 184023/s. Folkskollär.- 
ex. i Växjö 60; organist- o. klockareex. 61. Orga- 
nist, klockare o. folkskollär. i Rydaholm, Jönk. län, 
fr. 62 ; räken.skapsförare vid Rvdaholms sparl^ank fr. 
71; kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Östbo härad, Jönk. län, 85 — 94; 
led. i tillfälligt utskott 86, 87 A o. B samt 91—93; 
suppl. i Bevillningsutskottet 88 — 90; suppl. i Stats- 
utskottet 94. Io6 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Joliannes Wilhelm Bengtsson. 

F. i Tofteryd, Jönk. läu, i84i''ii. Heiniiiaiis- 
ä.yare (Häradsköp, Jöuk. läu); kyrkvärd; koiiiiiiu- 
nalordf. ; laudstingsmaii. — Ledamot af Ribsd. 2:a k. 
för Östbo härad. Jönk. län, fr. 95 ; led. i tillfälligt 
utskott 97 — 99; .suppl. i Bankoutskottet 1900 — 64. 
Carl Johan Kjell man. 

F. i Långaryd, Jönk. län, 1812IS/-I. Hemmans- 
ägare; ägde o. förestod ett pappersbruk (Strömhult, 
Jönk. län) fr. 30; kommunalordf. ; landstingsman. 

Led. af Bondeståndet 65 — -66; suppl. i Lagut- 
skottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Västbo härad, 
Jclnk. län, 67 — 75; led. i tillfälligt utskott 69; suppl. 
i Bankoutskottet 70; suppl. i Bevillningsutskottet 71 
—73. t å Strömhult 18842-4/10. 
Lars Johan Larsson. 

V. i Femsjö, Jöuk. län, 18332» 1. Hemmansägare 
(vStora Tranhult, Jönk. län); kyrkvärd; kommunal- 
ordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Västl)o härad, Jönk. län, 76 — S4; led. i tillfälligt 
utskott 77 o. 78; suppl. i Bankon tskottet 79 — 81; 
suppl. i Bevillningsutskottet 82 — 84; suppl. i särskildt 
utskott 83. y i Stora Tranhult 18902-1/7. 
Anders Andersson. 

F. i Reftele, Jönk. län, i834''/i2. Hemmansägare 
(Hakarp, Jönk. län); ordf., tjänstg. direktör o. om- 
budsman vid Västbo härads sparbank fr. 80; ordf. 
i Styr. fr)r Reftele sockens brandstodskommitté fr. 
78; led. i Agodelning.srätten ; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västl)0 
härad, Jönk. län, 85 — 93; led. i tillfälligt utskott 85 
— 87 A; suppl. i Lagutskottet 87 B — 90. 
Johannes Gustaf Hazén. 

F. i Tjureda. Kronob. län, i849i'Y8. Stud. i Lund 
70. Prv. 73; konimin. i Bredar^-d, Växjö stift, 77; 
kyrkoh. i Forsheda, samma stift, fr. 87 ; kontr.-prost 
fr. 93. ITtg. predikningar o. bidrag till nykterhets- 
litteraturen. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västbo 
härad, Jchik. l;in, fr. 94; led. i tillfälligt utskott 97 
— 1904. JÖNKÖPINGS LAN 107 Carl Magnus Orre. 

I'\ i Kållerstad, Jöiik. län, iS2o''/(). Laiulskaii.s- 
list i Jöiik. läu 43; kronolänsiiiaii i Mo härad, sam- 
ma län, 46 — 86; bosatte sig därefter i Jönköping; 
led. i Jönk. läns hushålln. -sällskap; landstingsman. 
Flitig medarb. i tidn. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Tveta, Vista o. Mo domsaga, Jönk. län, 67 — 69; led. 
i tillfälligt utskott 67. f i Jönköping igoo^s/n. 

Johannes Andersson. 

F. i Barkeryd, Jönk. län, 18233/1. Hemmans- 
ägare (Rj-ssb}', Jönk. län); nämndeman; verkst. di- 
rektör i Nässjö sparbank; ordf. i Vägstj-r. ; led. i 
Ägodelningsrätten ; led. i StjT. för folkhögskolan o. 
landtbruksskolan i Jönk. län; led. i Tveta härads 
hushålln. -gilles förvaltningsutskott ; kommunalman ; 
landstingsman. — Led. af Bondeståndet fr. 59; suppl. 
i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 59 — 60 o. 62 — 
63; led. i samma utskott 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Tveta, Vista o. Mo domsaga, Jönk. län, 
70 — 78; suppl. i Statsutskottet 70; led. i särskildt 
utskott 71, 71 urt. o. 75; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 72 — 75; suppl. i särskildt iitskott 74; led. i 
Bevillningsutskottet 76 — 78. f i Ryssby 1897 12/5. 

Johan /Vn der son. 

F. i ( )ggestorp, Jönk. hän, 1826-9/1. Hemmans- 
ägare (Tenhult, Jönk. län); led. i Ägodelningsrätten, 
i Dir. för Jönk. läns lasarett o. i Dir. för saunna läns 
brandstod.sbolag; ordf. i Vägstyr. ; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Tveta, 
Vista o. Mo domsaga, Jönk. län, 79 — 96 o. för Tveta 
härad 97 — 99; led. i tillfälligt utskott 79 — 83; suppl. 
i Statsutskottet 84; led. i Lagutskottet 85— 87 B o. 
91 — 99; led. i Statsutskottet 88 — 90; statsrevisor 88 
— 90. ■}■ i Rogberga, Jönk. !;in, i902-''/i). 

Johan Wilhehn Spän berg. 

F. i Barnarp, Jönk. län, 1843^^8- Bruksägare; 
anlade 76 ett stort gjuteri å Norrahammar, Jönk. 
län, hvilket han fr. 77 skötte tillsammans med sin 
broder o. meddelägare, löjtn. Emil Spånberg; gods- 
ägare (vSpånhult, Jönk. län); led. i Jönk. läns hus- 
hålln.-sällskap 66 o. i dess förvaltningsutskott 87; 
sällskapets ordf. fr. 1900; ordf. i Tveta härads hus- 
hållsgille o. i Tekniska föreningen i Jönköping; 
kommunalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
i:a k. för Jönköpings län 83 — 92 lagt. o. af Riksd. 
2:a k. för Tveta härad, Jönk. län, 1900 — 02; suppl. 
i tillfälligt utskott 84; suppl. i Bankoutskottet 85 — 
,88; suppl. i särskildt utskott 89; led. i tillfälligt ut- 
skott 91 o. 92; led. i särskildt utskott 1900 o. 01. 
"j- å Spånhult 1903 '''/s. 108 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Erik Räf. 

F. i Hjulsjö, Örebro län, 1858-^ 8. Klev vid Fi- 
lipstads bergsskola 76 — 77. Gruffogde vid Kvidd- 
bergs grufbolag 77 — 79; disponeut vid Spexervds 
grufvor 80 — 94, vid Ljungsgårda grufvor 88 — 1901, 
vid Ädelfors grufvor 94 — 96 o. vid Jönköpings trä- 
förädlingsaktiebolag fr. 98; godsägare (Attarp, Jönk. 
län) fr. 97. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Tveta 
härad, Jönk. län, fr. 03. '4 


Carl Ciottfrid Johansson. 

F. i Visiugsö, Jönk. län, i85i'-*/i2. Heninians- 
\ ägare (Aflösa, Jönk. län) fr. 72; led. i Styr. för Grenna 
folkbank 85 o. i Styr. för Visingsö .sparl)ank; koni- 
niuualordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Vista o. Mo härader, Jönk. län, fr. 97; suppl. 
i särskildt utskott 98, 1900 o. 01; led. i tillfälligt 
utskott 1900 o. 01; suppl. i Statsutskottet 02 — 04. 
Johan Ivrickzon. 

F. i Östra F:ncl)y, Österg. län, i8i630/6. Laudt- 
brukare (Stjärnvik, Österg. län; flyttade 40 till Skäls- 
näs, Jönk. län, o. 74 till Bjärsby, sistn. län); kom- 
niunalordf. ; landstingsman. — Led. af Bondeståndet 
fr. 62; sixppl. i Statsutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra o. Södra Vedbo 
domsaga, Jönk. län, 67 — 69 o. 73 — 78; led. i till- 
fälligt utskott 67 o. 78; suppl. i Statsutskottet 68 
o. 69; suppl. i Konstitutionsutskottet 73 — 78. j å 
Bjärsby 1899^;). 
Christian Wilhehn vSjögreen. 

F. i Ingatorp, Jönk. län, i830-'"'/7. Stud. i Upps. 
48; ex. fr. Falu bergsskola 52. Godsägare (Mari- 
anelund, Jönk. län) fr. 64; fabriksidkare; kotuniu- 
ualman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra o. 
Södra Vedbo domsaga, Jönk. län, 70 — 72; suppl. i 
Bevillningsutskottet 70 o. 71. j i Linköping 18821-^/11. JÖNKÖPINGS LÅN 109 
Otto Gustaf Nordeiiskjöld. 

F. i Hessleby, Jönk. län, 1831^/11. Uuderlöjtn. 
vid Kalni. reg. 49; löjtn. 56; adjut. vid 2:a militär- 
distr. stab 57 — 71; kapt. i armén 64 o. vid reg. 67; 
major vid Jönk. reg. 74; öfv.-löjtn. 79; öfv.-löjtn. o. 
chef för Jämtl. fältjäg.-kår 84; öfverste i armén 87; 
öfverste o. chef för Kalm. reg. 88; afsked fr. reg. 
94; godsägare (Sjögelö, Jöuk. län); v. ordf. i Jänitl. 
läns hushålln. -sällskap 86 — 88; ordf. i Stj^r. för 
Nässjö — Oskarshamns järnvägsaktiebolag fr. 87 ; led. i 
St3'r. för Jöuk. läns landtbruksskola fr. 89; led. i Styr. 
för Smålands ensk. banks afd.-kontor i Eksjö fr. 90; 
led. i Dir. för Smålands med fl. provinsers hypo- 
teksförening fr. 95 o. ordf. fr. 97; led. i Dir. för 
Jönk. läns pensionsföreuing fr. 95; inspektor för 
Kksjö 1. allm. lärov. fr. s. år; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra o. 
Södra Vedbo domsaga, Jönk. län, 79 — 81. -\ i Rksjö 

I902l'^/2. 
Johan ApoUouius Ericsson. 

F. i Lomaryd, Jönk. län, 1S34IO/3. Hemmans- 
ägare (Upsala, Jönk. län); led. under fl. är fr. 84 i 
Tranås folkbank; kommunalordf.; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra o. Södra Vedbo 
domsaga, Jönk. län, 82 — 84. -j- å Upsala i8942"/i2. 
Oskar Erickson. 

F. i Hult, Jönk. län, 1847 10/12. Landtbrukare 
(Bjärsby, Jönk. län); ordf. i Vägstyr. o. i Hults soc- 
kens brandstodsnämnd; led. i St3'r. för Eksjö folk- 
bank 85 — 99; ordf. i Styr. för aktiebolaget Eksjö 
folkbank fr. 99; led. i Dir. för Ulfsparre — Häger- 
flychtska lasarettet i Eksjö; tf. domänintendent i 
Jönk. län fr. 1900; led. i Kommittén ang. Statens 
ansvarighet för vissa ämbetsmäns felaktiga ämbets- 
förvaltning 95 — 96 o. i Kommunalskattekonimittén 
97 — igoo; kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2X1 k. för Norra o. Södra Vedbo domsaga, 
Jönk. län, 85 — 1901; .sujapl. i Bankoutskottet 85 — 87 
B; suppl. i vStatsutskottet 88 — 90; led. i särskildt 
utskott 89 o. 90; led. i Lagutskottet 91, 92 lagt. o. 
93 — 95; led. i Statsutskottet 96 — or; statsrevisors- 
suppl. 90; statsrevisor 91 o. 92. IIO AFD. XXV, 2. RIKSDAGEN.S ANDRA KAMMARE 

Johan August Jonsson. 

F. i Bäckseda, Jönk. liin, 1851I2/1. I,an(ltl)ni- 
kai-e (Hökliult, Jönk. län); nämndeman; kyrkvärd; 
ordf. i Brandstodskommittén för länets brandstods- 
bolag 85 — 88; koniniunalman; landstingsman. — 
Ledamot af Rihsd. 2:0 k. iitr Norra o. Södra \'edbo 
domsaga, JTjnk. län, fr. 1902; suppl. i särskildt ut- 
skott 03. 

Johan Äke L, em c hen. 

I*, i Jönköping i8o8l'''/6. Stud. i Luud 26; ex. 
till rätteg.-verk. 30. Aiiskultant i (iiUa liofr. s. är; 
e. o. kanslist 32; e. o. notarie vid Kriminalexped. 
34; v. häradsh. s. ur; härad.shöfdings n. h. o. v. 36; 
assessor 42; led. (o. sednare ordf.) i vStyr. för stä- 
dernas bolag i Jönköping till försäkring af lösegen- 
dom 50; hofrättsråd 57 ; justitieombudsmannens suppl. 
5S; tf. president i Göta hofr. 69; president 74 — 78; 
Midf. i fl. år i Centralstyr. för Smålands ensk. bank; 

. i Kommittén ang. ny arbetsordning för hof- 
i.ilterna 56, i Kommittén ang. ny utsökningslag 
6S — 71 o. i Kommittén ang. ny ordningsstadga för 
bnuivinsl)rännerierna i riket 71; kommunalordf. ; 
ordf. i Landstinget. — Led. af Borgareståndet fr. 62; 
led. i I^agutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; suppl. i Konstitu- 
tionsutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Jönköpings stad 67 — 68; led. i Lagutskottet 
67 o. 68. Jur. hedersdoktor i Upps. 77. + i Jön- 
köping iS96i-*/9. 
Axel Printzensköld. 

F. i vStockholm i8283/s. Stud. i Upps. 47; ex. 
till rätteg.-verk. 51. E. o. kanslist i Civildep. 47; 
v. o. notarie i S\ea hofr. 51 o. i Göta hofr. 56; v. 
liäradsh. 57; adj. led. i Göta hofr. 63; fiskal därst. 
64; assessor 66; borgmäst. i Jönköping fr. 68. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jönköpings stad 69—72; 
led. i tillfälligt utskott 69 ; suppl. i Lagutskottet 70. 
t i Jönköping 188528/12. I § ""A Claes Wilhelm Carlson. 

F. i Jönköping 1815" 2. »Stud. i lAind 32; ex. 
till rätteg.-verk. 33. Tf. landssekr. i Krouob. län 
11 — 47; assessor i Göta hofr. 49; landssekr. i Jönk. 
l;in 60 — 75; led. i Styr. för Städernas bolag i Jön- 
kTjping till försäkring af lösegendom 68 — 71 ; härads- 
höfd. i Norra o. Södra Vedbo domsaga, Jönk. län, fr. 
75. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jönköpings stad 
73—75; led. i tillfälligt utskott 74. f i Kksjö 1881-79. JÖNKÖPINGS I.AN III 
Sebastian Oscar Gustaf Bergius. 

V. i Forsliälla, Göteb. o. V,, län, 1834 '"'/o. Stud. 
i Upps. 53; ex. till rätteg.-verk. 57. K. o. notarie 
i Göta liofr. 58; tf. domhafvande 59—62; v. häradsh. 
60; assessor i Göta liofr. 70; led. i Nya lagbered- 
ningen 79 — 84 o. i Förstärkta lagberedningen 86 — 
S7; häradshöfd. i Rönuebergs, Onsjö o. Harjagers 
domsaga, Malm. län, fr. 83; suppl. för Riksdagens 
justitieombudsman 86 — 89; kommunalman. — • Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Jönköpings stad 76 — 79 
samt af Riksd. i:a k. för Malmöhus län 86 — 94 o. för 
Göteborgs o. Bohus län 94 — -1900; led. i tillfälligt ut- 
.skott 76; led. i särskildt utskott 77; led. i Konstitu- 
tionsutskottet 78 o. 87 A— 98 (ordf. 88—98); led. i 2:a 
kammarens enskilda ntskott 79. ■\ i J^andskrona 

I902l*'/9. 
Fraus Gustaf Sandwall. 

F. i Norra vSandsjö, Jönk. län, 1823"'/!). Anst. 
vid metallfabrik i Jönköping 45; järnkramhandlare 
därst. ; grundlade 61 Jönköpings mekan. verkstad; 
ägare af samma verkstad fr. s. är till sin död; led. 
i Jönk. läns hushålln.-sällskap o. i Dir. för samma 
läns lasarett i Jönköping; ordf. i Dir. för »Sjömans- 
huset; hufvudman i Jönk. läns o. stads sparbank; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jön- 
köpings stad 80—87 A o. 88— 90; led. i tillfälUgt 
utskott 80; led. i Bevillningsutskottet 88^90. f i 
Jönköping 189711/11- 
Auders B er u härd Hay. 

F. i Varberg 1835 ''/i. Elev vid Göteborgs han- 
delsiust. 51 — 53. Anst. vid Jönköpings tändsticks- 
fabrik 53; disponent vid Jönköpings täudsticksfa- 
briksaktiebolag 58 — 98; godsägare; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jön- 
köpings stad 87 B. 


Carl Bernhard Napoleon Falk. 

F. i Säby, Jönk. län, 1835IO/7. Farm. stud.-ex. 
53; apotekareex. 58. Anst. å apotek i Helsingborg 
o. Kristianstad 58 — 63 ; apotekare i Vadstena 63 — 65 
o. i Jönköping fr. 65; innehade filialapotek i Vrig- 
stad 65 — 68; ordf. i vStyr. o. kassadirektör i Jönk. 
läns o. stads sparbank fr. 69; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jön- 
köpings stad 91—96; led. i tillfälligt utskott 93; 
suppl. i Bankoiitskottet 94. 112 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMiMARE 
Henning Odencrants. 

F. i Ljungarum, Jönk. län, 1853 19/2. Stud. i 
Upps. 70; ex. till rätteg.-verk. 76. E. o. notarie i 
Göta hofr. s. år; v. häradsh. 79; fiskal i Göta liofr. 
85; assessor därst. fr. 86; ordf. i Jönköpings han- 
dels- o. sjöfartsnänind fr. 89; led. i Dir. för Jönk. 
Läns pensionsförening fr. s. år; ordf. i Styr. för Lan- 
naskede nya hälsobrunnsaktiebolag fr. 93 o. i Styr. 
för Jönköpings tekn. yrkesskola fr. 95; led. i Präst- 
löneregleringskoniniittén fr. 97; konmiunalordf. — 
Ledamot af I^iksd. 2:a k. fcir Jönköpings stad 97 — 
1 900; led. i tillfälligt utskott 97 — 99. f i Jönkö- 
ping i90ol'-'/i. 
Carl Magnus Ericsson. 

F. i Täfvelsås, Kronob. län, i86o-''i. Stud. i Lund 
7S; ex. till rätteg.-verk. 83. E. o. notarie i Göta 
hofr. s. år; tf. donihafvande 85 — 86; v. häradsh. 86; 
tf. advokatfiskal i Göta hofr. 87; adj. led. därst. 
88; advokatfiskal fr. 91. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Jönköpings stad 1900 — 02; suppl. i särskildt ut- 
skott 01. 
Carl Robert Johansson. 

V. i Höreda, Jönk. län, i862'/6. Folkskollär.-ex. 
i Växjö 83; stud. i Lund 90; fil. kand. 92. Vik. 
folkskollär. i Åby, K alm. län, 81 o. i Bringetofta, 
Jiuik. län, 82; extra lär. vid FolkskoUär.-semin. i 
\'äxjö 83 — 84; förestånd, för Jönk. läns landstings 
sniåskollärarinnesemin. i Hvetlanda 85 — 88; folk- 
skoleinspektör i Jönköping fr. 93. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Jönköpings stad fr. 1903; led. i 
tillfälligt utskott 03 o. 04. KRONOBERGS LAN 113 Kronobergs län. ^^ ÄBS| 
Jonas Jonassou. 

F. i Algutsboda, Kronob. läu, i82iVl- Heni- 
inausägare (Rassleln-gd, Kronob. län); auktions- 
förrättare fr. 48; nämndeman o. häradsdomare; nia- 
gasinsförestånd. i Algutsboda 58 — 79; kommunal- 
ordf.; landstingsman. — Led. af Bondeståndet 65 
— 66; suppl. i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppvidinge härad, Kro- 
nob. län, 67 — 69 o. 73 — 84; suppl. i Bankoutskottet 
68; suppl. i Bevillningsutskottet 69; suppl. i Lag- 
utskottet 73—84. \ Jonas Samuelsson. 

F. i Dädesjö, Kronob. läu, i8i63o/9. Hemmans- 
ägare (Fvke, Kronob. län); kommunalman; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppvi- 
dinge härad, Kronob. län, 70 — 72. f i Eke i897-''/i. i^y 
Johan Petersson. 

F. i Nottebäck, Kronob. län, 1828^^/9. Hemmans- 
ägare (Boestad, Kronob. län); nämndeman; led. i 
Styr. för Kronob. läns folkhögskola; kommunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Uppvidinge härad, Kronob. län, 85 — 99; suppl. i 
Bankoutskottet 88—90. f i Boestad 19021/7. Jonas Eriksson. 

F. i Algutsboda, Kronob. län, 184826/12. Landt- 
l:)rukare (Lindeln;lt, Kronob. län); kommunalordf. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Uppvidinge härad, 
Kronob. län, fr. 1900; suppl. i tillfälligt utskott 
1900 — 04. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 114 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARK 
-*^ Johan Fredrik Kjell son. 

F. i Virestad. Kronob. län, 1822-" o. Elev vid 
Filipstads 1)ergsskola 45. Underlöjtn. vid Boliiisl. 
reg. 43; löjtn. därst. 47 o. vid \'ernil. fältjäg.-reg. 
52; afsked ixr krigstj. 55; gods- o. bruksägare (Hof- 
iiiantorp o. Stenfors, Kronob. län); led. i Styr. för 
Smålands ni. fl. provinsers hypoteksförening; kom- 
munalman. — Ledamot af Ribsd. 2:a h. för Konga 
bärad, Kronob. liin, 67 — 69; .STippl. i särskildt ut- 
skott 67; led. i tillfälligt utskott 69. j å Hofman- 
torp 1S942S/3. 
Johannes Magnusson En gl an der. 

F. i Tingsås, Kronol). län, iSiS^^/t. Handlande 
(Tingsryd, Kronob. län); anlade, efter en studieresa 
till Rhenprovinserna, en vinfabrik i Tingsryd för 
svenska bärviner 46; koinmnnalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. fnr Konga bärad, 
Kronob. län, 70 — 75; led. i tillfälligt utskott 70. t 
i Tiugsr\-d i90i'*'/4. 
Johan August Sjö. 

F. i IJnneryd, Kronob. läu, 18391^/7. Laudtbru- 
kare i Linneryd fr. 70; nämndeman; ordf. i Stvr. 
för Finneryds sockens sparbank fr. 74, i Stj-r. för 
Finneryds med fl. .socknars brandstod.sbolag fr. 81 
o. i Vägstyr. fr. 92 ; led. i Ägodelningsrätten o. i 
vStyr. för 2:a döfstumskoledistr. ; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Konga härad, Kronob. läu, 76 — 87 A o. fr. 91; led. 
i tillfälligt utskott 77 o. 78; suppl. i Bankoutskottet 
79 o. Si — 84; led. i Bankoutskottet 85 — 87 A o. 91 
— 96; led. i vStatsutskottet 97 — 1904; led. i särskildt 
utskott 01; statsrevisorssuppl. 96 o. 97; statsrevisor 
98 o. 99. 
Sven Wieslander. 

F. i Vislanda, Kronob. län, 1828--/10. Arreudator 
(Ingelstad Postgård) o. hemmansägare (Ingelstad 
Bosagård, Kronob. län); kommunalman; landsting.s- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Konga härad, 
Kronob. län, 87 B — 90; .suppl. i Lagutskottet 88 
—90. krono];kkgs lan 115 
Peter Petersson. 

1'. i Lånj^asjö, Kronob. län, iSo9''/i2. Organist 
i rrsluilt, Kronob. län, 33 — 91; led. i Ägodelnings- 
rätten; kotiiniunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a b. för Kinnevalds o. Norrhvidinge hä- 
rader, Kronob. län, 67 — 72; led. i tillfälligt ntskott 
68; snppl. i Bankoutskottet 69 — 72. y i iTshult 

lS92 2-''/4. ^J^^ Johan Sandstedt. 

F. i Tjureda, Kronob. län, 1831-^/10. Hemmans- 
ägare (Rknaholm, Kronob. län); kommunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Kinnevalds o. Norrhvi- 
dinge härader, Kronob. län, 73 — 77; .snppl. i Bevill- 
ningsutskottet 74 — 77. 
Adolf Fredrik Petersson. 

F. i Urshult, Kronob. län, 18372^/4. Hemmans- 
ägare (Ugglekull, Kronob. län); nämndeman o. hä- 
radsdomare; Rättens ombudsman i konkurser 72; 
led. i vStyr. för Ursliults sockens sparbank fr. 73 o. 
ordf. fr. 92; kamrerare i samma bank fr. 73; kom- 
munalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Kinnevalds o. Norrhvidinge härader, Kronol). 
län, 78—87 A; led. i tillfälligt utskott 78; .snppl. i 
Ivagutskottet 79 — 84; suppl. i Statsutskottet 85— 
87 A. 
Carl Fredrik Petersson. 

1'. i Väckelsång, Kronob. län, 1839 l^-i. Landt- 
brukare (Dänningelanda, Kronob. län); kyrkvärd; 
ordf. i Vägstyr. ; kommuualordf. ; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kinnevalds o. Norrhvi- 
j dinge härader, Kronob. län, 87 B— 93 o. för Mel- 
lersta Värends domsaga, samma län, fr. 94; suppl. 
i Bankoutskottet 88—90; led. i tillfäUigt utskott 95 
o. 1904; suppl. i Statsutskottet 96 — 99; led. i Ban- 
koutskottet 1900 — 02; statsrevisorssuppl. 98 o. 99. tl6 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARIi 
Anders Mediu. 

F. i Moheda, Kronob. län, 1S033/3. LaiKltbrukare 
(Möck elsnäs o. Taxas, Kronob. län) fr. 49; kyrkvärd; 
leverantör vid Kronob. reg. i öfver 20 år; kommu- 
nalman; landstingsman. — Led. af Bondeståndet 
50—51, 53—54- 56—58, 62—63 o. 65—66; suppl. i 
Statsutskottet 50—51; led. i Allm. besvärs- o. eko- 
nomiutskottet 56 — 58, 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Allbo härad, Kronob. län, 67 — 70; 
led. i Konstitutionsutskottet 69 o. 70. y å Taxas 
18701*^/12. 
Carl Magni. 

I", i Skatelöf, Kronol). län, 1S27 !".■>. Hemmans- 
ägare (Hunna, Kronob. län); nämndeman; led. i 
Ägodelningsrätten; led. i Styr. för Skatelöfs pasto- 
rats sparbank fr. 70, i Styr. för Kronob. läns folk- 
högskola fr. 76, i St3-r. för idiotanstalten i Nanny- 
lund o. i Dir. för Växjö lasarett; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Allbo 
härad, Kronob. län, 71 — 83; suppl. i Statsutskottet 
73 — 83; statsrevisonssuppl. 81; statsrevisor 82. j i 
Hunna 18831^10. 
Johan Pettersson. 

F. i Aringsås, Kronob. län, 181921/0. Ilemman.s- 
ägare (Alfvesta, Kronob. län); nämndeman; led. i 
Dir. för Växjö lasarett; kommunalordf.; landstings- 
man. — Led. af Bondeståndet 59 — 60; suppl. i Be- 
villningsutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Allbo 
härad, Kronob. län, 84 — 87 B; sujjpl. i Bevillnings- 
utskottet 85—87 A; suppl. i P.ankoutskottet 87 B. 
t i Alfvesta 1887(710. 
Magnus Andersson. 

F. i Västra Torsäs, Kronob. län, 183321/11. Hem- 
mansägare (Löfhult, Kronob. län); led. i Styr. för 
Skatelöfs o. Västra Torsås pastoraters sparbank; 
nämndeman; kommunalman; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Allbo härad, Kronob. län, 
88 — 93 o. för Västra Värends domsaga, samma län, 
fr. 94; suppl. i Lagutskottet 97 — 1902; suppl. i sär- 
skildt utskott 03; led. i tillfäUigt utskott 04. K RONOBERG. S LAN 117 
Carl Isak Bengtsson. 

V. i Berga, Kronob. län, iS32i''/i- Hemmans- 
ägare (Össlöf, Kronob. län); led. i Dir. för Sunnerbo 
härads lasarett, i Styr. för Snnuerbo härads spar- 
bank o. i StA-r. för Vislauda — Bolniens järnvägsak- 
tieljolag; kommunahnan; landstingsman. — Led. af 
Bondeståndet 65 — 66; suppl. i Statsutskottet; leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Sunnerbo domsagas östra 
valkrets, Kronob. län, 67 — 84; suppl. i särskildt ut- 
skott 67 o. 71 urt. ; suppl. i Statsutskottet 68 — 71; 
led. i Bankoutskottet 72 — 84; statsrevisorssuppl. 75 
— 77; statsrevisor 79. j i Össlöf 1888 1^/5. 
Anders Gustaf Jönsson. 

F. i Ryssby, Krouob. län, 1831I-/10. Hemmans- 
ägare (Mårarp Lunden, Kronob. län) fr. 58; deltagit 
i nykterhetsverksamheten genom föredrags hållande; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Siin- 
nerbo domsagas östra valkrets, Kronob. län, 85 — 93 
o. 97 — 1902 samt för Sunnerbo härad 94 — 96; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 88 o. 89; suppl. i särskildt 
utskott 95; suppl. i tillfälligt utskott 96; suppl. i 
P)ank()utskottet 97 — 02. 
Ernst Otto Magnusson. 

F. i Vislauda, Kronob. län, 186429/10. Elev vid 
Kronob. läns folkhögskola 81 — 83. Landtbrukare 
(Tumhult, Kronob. län) fr. 93; led. i Styr. för kom- 
munens sparbank fr. 97; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sunnerbo 
domsagas östra valkrets, Kronob. län, fr. 1903. 
Jöns Pelirsson. 

F. i Osby, Krist, län, 1825 -^ö- Hemmansägare 
(vSvaneryd m. fl. gårdar i Kronob. län); dref span- 
måls- o. virkesaffärer i stor skala; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sun- 
nerbo domsagas västra valkrets, Kronob. län, 67 — 
77 o. af Riksd. i:a k. för Kronobergs län fr. 77; 
suppl. i Statsutskottet 69; led. i tillfälligt utskott 
73 o. 76; suppl. i Konstitutionsutskottet 75 — 77; led. 
i särskildt utskott 77; statsrevisor 73. -j- i vSvanervd 
18829/8. Il8 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Jöns Persson. 

F. i Ilallaryd. Kronob. län, 1822^^/3. Hemmans- 
,i.i;are (Gryssliult, Kroiiob. län) till 83; fjärdiugsnian ; 
nätnndeuian ; komniuualordf. ; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för vSnnnerbo domsagas västra 
valkrets, Kronob. län, 78—82 ; led. i tillfälligt utskott 
78—81; suppl. i L,agutskottet 82. 
Anders Gustaf Björkman. 

F. i Götervd, Kronob. län, 18333^/5. Heninians- 
\ ägare (Groeryd, Kronob. län); nämndeman; '^kom- 
iiumalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Suunerbo domsagas västra valkrets, Kronob. 
län, 83—92 lagt.; suppl. i Statsutskottet 85 — 87 A; 
Ifd. i Bevillningsutskottet 87 B; led. i tillfälligt ut- 
skott 88 — 90; led. i Konstitutionsutskottet 91 o. 92; 
statsrevisorssuppl. 91 o. 92. 
Carl Wilhelm Hultslein. 

F. i Traheryd, Kronob. län, 1843^'.=!. Garfveri- 
ägare o. landtbrukare fr. 68; nämndeman; kommu- 
nalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för vSunnerbo domsagas västra valkrets, Kronob. län, 
92 urt. — 93 o. 97 — 1902; suppl. i tillfälligt utskott 
97 — 99; led. i tillfälligt utskott 1900 o. 01; sujipl. i 
Bankontskottet 02. 
Johan Peter Persson. 

F. i Vrå, Kronob. län, 1849-^ 7. Hemmansägare 
(Hult, Kronob. län) fr. 77; kyrkvärd; nämndeman; 
led. i socknens brandstodsstyr. ; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Suu- 
nerbo domsagas västra valkrets, Kronob. län, fr. 
1903. KKONOBKKGS LAN 119 
Bror Fredrik Ekerot. 

F. i Kallnar iSiyl^/r,. Apotekselev i Rlöiisteräs 
34; fann. -stud. ex. 37; apotekareex. 41. Anst. å 
apotek i Kalmar 41 — 43 o. i Stlilni 43 — 44; före- 
stand, för Kalmar apotek 44; innehafvare af apotek 
i Höj^sb}- 46 — 47 o. af apotek i Växjö 49 — 68; kon- 
le iischef vid Skånes ensk. I^anks kontor i Växjö 69 
76; led. i Dir. för länslasarettet i Växjö; kom- 
munalordf. ; landstingsman; imder sin sednare lef- 
nad bosatt i Bergqvara, Kalm. län. — • Led. af 
Borgareståndet fr. 62; led. i Allni. besvärs- o. eko- 
nomiutskottet 62 — 63; suppl. i Statsutskottet 65 — 
66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Växjö, Eksjö o. Vim- 
merby 67 — 69; suppl. i Statsutskottet 67; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 69. j i Gemla, Kronob. län, 
18S3I3/4. 
Abraham Rundbäck. 

r\ i Barnarp, Jöuk. län, 182730/1. Stud. i Lund 
48; fil. kand. 53; fil. dokt. primus s. år. Tf. lektor 
vid Växjö h. elem.-lärov. 53 — 56; amau. vid Växjö 
domkapitel 54; lektor i matem. vid Växjö h. allm. 
lärov. 56 — 92; folkskoleinspektör 61 — 92; led. i Dir. 
för Växjö ränte- o. kapitalförsäkr.-anstalt fr. 76; led. 
i Kommittén ang. ordnande af pensionsväseudet för 
folkskollärare samt deras enkor o. barn 64 o. i Kom- 
mittén ang. inrättande af en enke- o. pupillkassa 
U')Y folkskollärare 74; kommvmalordf.; landstingsman. 
Läroboksförfattare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. fcJr 
Växjö, Eksjö o. Vimmerby 70 — 78 samt för Växjö, 
Eksjö, Vimmerby o. Borgholm 79 — 87 A o. af Riksd. 
i:a k. för Götel)orgs o. Bohus län 87 — 90; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 70 — 71 urt. ; led. i tillfälligt 
utskott 70 — 72, Si, 84 o. 89; led. i särskildt utskott 
73, 77 o. 83; led. i Bankoutskottet 76 o. 77; led. i 
Konstitutionsutskottet 88 — 90. y i Växjö 1893 i^/e. 
Axel Mauritz Koraen. 

F. i Växjö 1 838 19/9. Stud. i Upps. 55; ex. till 
rätteg. -verk. 60; katneralex. s. år. Auskultaut i Göta 
hofr. s. år; e. o. kanslist i Justitierev. s. år; v. hä- 
radsh. 65; extra länsnotarie i Kronob. län 66 — 69; 
borgmäst.. magistratssekr. o. notarius publicus i 
Växjö fr. 69; led. i Stvr. för Småländska stadsliy- 
poteksföreningen ; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för VäxjT) o. Oskarshamn 87 B. y i 
Växjö 189023/10. I20 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Sveu Anders Gustaf Sundberg. 

F. i Växjö 18301/10- Stud. i Upps. 50. Prv. 54; 
aman. vid Växjö domkapitel 58; hospitalspred, i 
Växjö 59 — 69; andra lär. vid Folkskolläraresemin. 
därst. 61 o. adj. 66 — 69; notarie vid Växjö domka- 
pitel 69 — 1903; led. i Styr. för Smålands eiisk. banks 
afd.-koutor i Växjö fr. 90 o. i Styr. för Växjö ränte- 
o. kapitalförsäkr.-anstalt fr. 1900; komnmnalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Växjö 
o. Oskarshamn 88 — 90 o. för Växjö 1900 — 02. 
Nils Peter Bertrand Lindgren. 

F. i Växjö i84i'^/8. Stud. i Lund 59; ex. till 
rätteg.-verk. 63. Auskultant i Skånska hofr. o. i 
Göta hofr. s. är; e. o. notarie i Göta hofr. s. år; 
tf. domhaf vande tidvis 66 — 70; v. häradsli. 67; tf. 
borgmäst. i Oskarshamn 72 — 74; borgmäst. därst. 
fr. 74; ordf. i Styr. för Smålands ensk. banks afd.- 
kontor i Oskarshanni fr. 75; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västervik o. Oskarshamn 
79 — 87 A, för Växjö o. Oskarshamn 91 — 93 samt för 
Oskar.shamu, Vimmerby o. Borgholm fr. 97 ; led. i 
tillfälligt utskott 80, 81, 83 o. 97 — 99; suppl. i sär- 
skildt utskott 91; suppl. i Lagutskottet 93. 
Axel Frithiof Ohlsson. 

F. i Algutsboda, Kronob. län, 1854-^/10. Stud. 
i Lund 75; ex. till rätteg.-verk. 77. E. o. notarie 
i Svea hofr. s. år; e. o. tjänsteman i Kammarkoll. 
o. Statskont. s. år; kanslist i Riksbankens ombuds- 
mausexped. i Stlilm 79; aman. i Kammarkoll. o. i 
Statskont. 80; tf. ombudsman vid Riksbankens afd.- 
kontor i Växjö 81 — 92; länsnotarie i Kronob. län 
83; v. häradsh. 84; landskamrerare i Kronob. län 
90; landssekr. därst. fr. 1900; ordf. i Styr. för Riks- 
bankens afd. -kontor i Växjö fr. 02. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Växjö o. Oskarshamn 94 — 96 o. för 
Växjö 97 — 99; suppl. i tillfälligt utskott 94; suppl. 
i sär.skildt utskott 95; led. i tillfälligt utskott 96; 
led. i Lagutskottet 97 — 99. KRONOBERGS I.ÄN 121 
Klas Hugo Bergendahl. 

F. i Borås 185128/11. Stud. i lipps. 71; ex. till 
rätteg. -verk. 80. E. o. notarie i Göta hofr. s. år; 
tf. domhafvaiide tidvis 81—85; v. auditör i Älfsl). 
reg. 82—85; v. häradsh. 82; borgniäst. i vStrömstad 
85 o. i Växjö fr. 91 ; tillika niagistratssekr. o. no- 
tarius publicus; led. i Styr. för Kronob. läns spar- 
bank fr. 93, i Styr. för Växjö— Klafreströms järn- 
vägsaktiebolag, i Styr. för Förskolan för blinda i 
Växjö fr. 96, i Dir. för Växjö hospital fr. 1900 o. i 
Dir. för Växjö lasarett fr. s. år; kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Växjö 
stad fr. 03; suppl. i särskildt utskott 04. 122 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Kalmar län. 

Gustaf de Maré. 

F. i Ilalliugeberg, Kahii. läu, i825i'*/i. .Stud. i 
Upps. 42; elev vid Degebergs landtbruksskola 45 — 
47; disponent vid Tovernnis bruk, Kahn. län, 47; 
niedarrendator af Ankarsrums o. Toverums bruk 61 
— 70; delägare i Nygård, Kahn. län, fr. 62 o. i An- 
karsruni o. Tovenim fr. 70; v. ordf. i Kahn. läns 
norra husliållu.-sällskap 64 o. ordf. fr. 70; led. i 
Kommittén ang. väghållningsbesväret på landet 76 
— So; led. i Styr. för Västervik — Hultsfreds järnväg 
fr. 80; ordf. i Landstinget. L. L. A. 74. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Norra Tjusts härad, Kalm. län, 
67 — 68 o. af Riksd. i:a k. för Kalmar län, norra 
delen, 68 — 79; led. i Bankoutskottet 67, 68, 71, 72 
o. 78; suppl. i Bankoutskottet 69; suppl. i vStatsut- 
skottet 70; led. i särskildt utskott 70, 71 urt., 740. 
77; led. i tillfälligt utskott 73, 75 o. 76; led. i Stats- 
utskottet 79; statsrevisor 68. -j- å Nygård i882'*/4. Thure Adolf Reinhold 1{ k en stam. 

F. i Hannäs, Kahn. län, i829"/3. Arrenderade 
olika egendomar i Tjust, Kalm. län, o. sist Ryfve- 
niis i Lofla; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Norra Tjusts härad, Kalm. län, 69 — 72; 
led. i tillfälligt utskott 69; suppl. i Statsutskottet 70. 
■)• ä Ryfvenäs 18951'^ 1. 
Jouas Petter Nilsson. 

F. 1 TrNserum, Kalm. län, 18292'n. J<andt1)rukare 
(Käggla, Kalm. län); nämndeman; kommunalordf. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra Tjusts härad, 
Kahn. län, 73 — 99; led. i tillfälligt ut.skott 74 — 76; 
led. i särskildt ut.skott 77; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 78 — 82; suppl. i Statsutskottet 83 o. 94 — 
96; led. i Bevillningsutskottet 84 — 87 A o. 88—90; 
led. i Bankoutskottet 91 — 93 o. 97 — 99. -'f i Tryse- 
runi i9()2-''^/l'2. KALMAR LAN 123 
Sven Magnus Petersson. 

F. i Hjorted, Kahn. län, 1843 l"/ö. Landtl)rukai'e 
(vSiiällebo, Kahn. län); led. i Styr. för Kalmar eusk. 
banks kom miss-kontor i Valdemarsvik fr. 93 o. i 
Vägstyr. ; kommuualordf. ; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Norra Tjnsts härad, Kalm. 
län, fr. 1900; snppl. i särskildt ntskott 01. ••■t «r 
Carl Fredrik Edvin Emil Key. 

F. i Västra Ed, Kalm. län, iS22'^/i(i. .Stnd. i 
Fnnd 38; kan.sliex. 41. E. o. kanslist i Finansdep. 
42; godsägare (Snndsholm, Kalm. län) 48; v. ordf. 
i Kalm. läns norra hnshålln .-sällskap 70 — 71 o. 80 — 
S2; kommnnalman; ordf. i Landstinget; postmast, 
i Helsingborg fr. 83; led. i Kommittén ang. lindring 
af roterings- o. rnstniugsbesväret 67 — 68, i Skatte- 
regleringskommittén 79 — 83, i Laudtförsvarskommit- 
tén 80 — 82 o. (en tid) i Läroverkskommittén 82 — 
84. Författare i politiska, knltnrhistor. o. vittra 
ämnen. L. L. A. 65. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
.Södra Tjnsts härad, Kalm. län, 67 — 83; led. i sär- 
skildt ntskott 67, 71 urt., 75, 78 o. 83 (v. ordf. 78); 
led. i Statsntskottet 68—83 (v- ordf. 76—80; ordf. 
81 o. 82); led. i Talmanskonferensen 79 — 83. f i 
Visby 189231/12. 

Per Otto Wilhelm Ejnuggren. 

F. i Odensvi, Kalm. län, 184221/4. Elev vid Ul- 
tuna landtbrnksinst. 64 — 65. Andra lär. vid Had- 
dorps landtbrnksskola 65 — 66; landtbrnksinspektor 
66 — 69; landtbrnkare (Trästad, Kalm. län) fr. 69; 
kommnnalordf. ; landstingsman. — Ledamot of Riksd. 
2:a k. för Södra Tjnsts härad, Kalm. län, 84 — 85. 
t i Trästad i894"-'7/o. 
Otto Vilhelm Redelius. 
r\ i Grebo, Österg. län, 18' vStnd. i Upps. 56. Prv. 59; kommin. i Grebo 65, men tillträdde 
ej; kyrkoh. i Marbäck 66, i Mjölby 73 o. i Hallinge- 
1)erg, Linköp. stift, fr. 82; kontr.-prost fr. 88; led. i 
Prästlöneregleringskommittén 97 — 1903 ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra Tjnsts 
härad, Kalm. län, fr. 86; led. i tillfälligt ntskott 87 
A o. B samt 91 — 94; suppl. i Lagutskottet 88 o. 89; 
led. i Lagutskottet 90 o. 96 — 02; led. i särskildt 
utskott 95, 98, r900, 01, 03 o. 04 (v. ordf. 03). 124 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Johan Svenséu. 

F. i Älem, Kalm. län, iS23'-''/lo. Landtbrukare 
(Lilla vSinnerstad, Kalm. län) fr. 46; led. i Styr. för 
0.skarshannis ensk. banks afd.-kontor i Mälilla o. i 
Styr. för Aspelands sparbank; landstingsman. — 
Led. af Bondeståndet fr. 59; suppl. i Statsutskottet 
59 — 60 o. 62 — 63; led. i Statsutskottet 65 — 66; leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Aspelands o. Handbörds 
domsaga, Kalm län, 67 — 69 o. 76 — 83; led. i Stats- 
utskottet 67 o. 76; led. i tillfälligt utskott 68 o. 69; 
led. i särskildt utskott 77 o. 78; led. i Lagutskottet 
79; led. i Konstitiitionsutskottet 80 — 83. f i Lilla 
Siunerstad 188328/9. Peter Magnus Gunnarsson. 

F. i Virserum, Kalm. län, iS28'''/l. Hemmans- 
;i,L;are (Björkmossa, Kalm. län); nämndeman; kom- 
munalman; landstingsman; bosatt i Virserums by 
fr. 78. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Aspelands o. 
Handbörds domsaga, Kalm. län, 70 — 75; suppl. i 
Bevillningsutskottet 71 — 75. y i Virserum 1879 1^/4. f ^ \3^ Carl Johan Petersson. 

V. i Virserum, Kalm. län. iSso-"'/'-'- Landtbru- 
kare (Ek.sebo o. Tveta, Kalm. län) till 90; arrendator 
(Korparyd, samma län) fr. 90; nänuideman; led. 
i Kalm. läns södra hushålln. -sällskap 76 — 90; led. 
(o. ordf.) i St3-r. för Aspelands sparbank 78 — 88; led. 
i St^-r. för Norra Kalm. läns folkhögskola 88 — 93 
o. i Dir. för Kalm. läns mellersta brandstodsbolag 
fr. 88; kommunalman; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Aspelands o. Handbörds domsaga, 
Kalm. län, 84 — 90; suppl. i Bevillningsutskottet 85 
— 87 A; suppl. i Statsutskottet 87 B— 90. KAl^MAR I,ÄN 125 
Johan Melcher Ekströmer. 

!•. i Stockhohii 183520/9. Ex. fr. Teknol. iiist. 
55 o. fr. Högre art.-lärov. å Marieberg 59. Löjtn. 
i Väg- o. vatteubyggn. -kåren s. år; statioiisingeniör 
vid Statens järnvägsb3'ggnader 60 — 64; arbetschef 
vid l^andskrona— Eslöfs järnvägsbyggnad 64—65; 
lär. i praktisk geometri vid Teknol. inst. 67; extra 
adjut. i Norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 68—70; 
kapt. i Väg- o. vattenbyggn. -kåren 69—89; öfver- 
ingeniör vid Karlskrona— Växjö järnväg 71 — 75, vid 

Kallnar — Emmaboda järnväg 72 — 74 o. vid Nybro 

vSäfsjöströms järnväg 74—76; godsägare (Fågelfors 
bruk, Kalm. län, o. Klafreströms bruk, Kronob. län); 
led. i Kalm. läns södra husliälln. -sällskaps förvalt- 
ningsutskott fr. 88; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Aspelands o. Handbörds domsaga, 
Kalm. län, 91—95 o. af Riksd. i:a k. för Kalmar 
län, södra delen, fr. 95; led. i tillfälligt utskott 95; 
suppl. i särskildt utskott s. år; suppl. i' Bankoutskot- 
tet 96—99; led. i särskildt utskott 9S; led. i Banko- 
utskottet 1900 — 04. 
Per August Julius Högstedt. 

F. i Högsby, Kalm. län, 185125/12. Elev vid 
landtbruksinst. 70. God.sägare (Hanäsa, Kalm. län); 
kyrkokassaförvaltare i Högsby 75; led. i Styr. för 
Högsby folkbank fr. 88; ordf. i Vägstvr. fr. 1903; 
kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Aspelands o. Handbörds domsaga, Kalm. 
län, 96—02; led. i tillfälligt utskott 97—99; suppl. 
i Lagutskottet 1900 — 02. 
Anders Peter Risberg. 

F. i Gladhammar, Kalm. län, i852iä/.r,. Stud. i 
Lund 74. Prv. 78; kommin. i Målilla, Linköp. stift, 
80 o. i Mörlunda, samma stift, fr. 85. Utg. nykter- 
hetsskrifter. -- Ledamot af Riksd. 2:a k. för Aspe- 
lands o. Handbörds domsaga, Kalm. län, fr. 1903; 
suppl. i tillfälligt utskott 04". 126 AFD. XXV, 2. KIKSDAGHNS ANDRA KAMMARE 
Oscar Georg Hedenberg. 

V. i Tuiia, Kalm. län, iSigi/ö. Fanjunkare vid 
Smal. hiisarreg. ; iinderlöjln. i aniién 55; godsägare 
(Hultsfred, Kahii. län); koininunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sevede o. Tuna- 
läns domsaga, Kalm. län, 67 — 69; led. i tillfälligt 
ntskott 67; suppl. i Bankontskottet 6S o. 69. y å 
Hultsfred iSSii'4. 


4- ~x v Petter Maguits Johansson. 

F. i Horn, Österg. län, t 825 •''i; 10. Hemmansägare 
(Södra Vi, Kalm. län); kommnnalordf. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Sevede o. Tunaläns domsaga, 
Kalm. län, 70 — 72. t i Södra Vi iSgS^Sr,. 
Lars Johan Svensson. 

V. i Misterhult, Kalm. län, 18233!;;!. J^andtbru- 
kare (Baggetorp, Kalm. län); nännideman o. härads- 
domare; led. i Ägodelningsrätten; komnmnalman. 

— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sevede o. Tunaläns 
domsaga, Kalm. län, 73^75; led. i tillfälligt utskott 
73 — 75- 

Johan Fredrik Carlsson. 

F. i vSödra Vi, Kalm. län, iS39l-*/n. Hemmans- 
ägare (Norra Fågelhem, Kalm. län); kommnnal- 
ordf.; landstingsman ; emigrerade 90 till Nordamerika. 

— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sevede o. Tunaläns 
domsaga, Kalm. län, 76 — 90; suppl. i särskildt ut- 
skott 77; suppl. i Konstitutionsutskottet 78 — 83; 
suppl. i Statsutskottet 84; led. i Konstitutionsut- 
skottet 85— 87 A; led. i tillfälligt utskott 89 o. 90; 
statsrevisorssuppl. 84; statsrevisor 85 o. 86. 


Birger Axel Roller t Petersson. 

F. i Misterhult, Kalm. län, 1843^/3. Landtbru- 
kare (Skurö, Kalm. län) fr. 64; v. ordf. i Vägstyr. 
fr. 94; kommnnalordf.; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Sevede o. Tunaläns domsaga. 
Kalm. län, 91 — 93 o. 97 — 1902; led. i tillfiilligt ut- 
skott 97 — 02. KALMAR LÄN 127 
Åke Hugo Hammarskjöld. 

F. i Tuna, Kalni. län, 184520/1. Stud. i Upps. 
63; elev vid Fria konst. akad. 63 — 69. Aricitekt; 
godsägare (Tuiia gods, Kalni. län); ordf. i Kalni. 
läns norra husliälln. -sällskap fr. 1901 ; led. i Kom- 
mittén ang. ändring i bevillning.slagstiftniugen 95 
o. i Kommittén ang. jordägares rätt öfver vattnet 
på hans grund 97 — 9,8; landstingsman. L. F. A. 02. 
— Ledamot af Riksd. 2x1 k. för vSevede o. Tunaliins 
domsaga, Kalm. län, 94 — 96 o. fr. 03; suppl. i till- 
fälligt utskott 94; led. i tillfälligt utskott 95 o. 96; 
suppl. i vStatsutskottet 03 o. 04. 
Johan Ohlsson. 

\ F. i Dörb}-, Kalm. län, 1824--/7. Hemmansägare 

, (Rärstad, Kalm. län); kyrkvärd; nännideman; led. i 
, Agodelningsrätten; kommunalordf; landstingsman. 
/ — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra Möre o. vStranda 

domsaga, Kalm. län, 67—69; led. i tillfälligt utskott 

69. -j- i Bårstad i90il-*/s. 
Gustaf Jonsson. 

F. i Ålem, Kalm. län, 18222^/4. Henmiansägare 
(vSkeppnetorp, Kalm. län) fr. 38; nämndeman; led. 
i Agodelningsrätten; led. i Dir. för Kalm. läns brand- 
stodsbolag o. ordf. i Ålems sockens brandstodskom- 
mitté; led. i Vägstyr. samt i Kalm. o. Kronob. läns 
hästförsäkr.-bolag; led. i Kommittén ang. förordning 
rör. prästerskapets boställen 78 — 79; kommunalordf.; 
landstingsman. — Fed. af Bondeståndet 56 — 58 o. 
65 — 66; suppl. i Bevillningsutskottet 65— 66; /eiVflmo^ 
af Riksd. 2:a k. för Norra Möre o. Stranda dom- 
saga, Kalm. län, 70—84; led. i tillfälligt utskott 70 
o. 83; led. i Baukoutskottet 71 — 76 o. 79 — 84; led. 
i Statsutskottet 77 o. 78. f i Skeppnetorp 18996/5. 
Johan Eklund. 

F. i Fjungby, Kalm. län, 183929/1. Bosatt i 
Mönsterås köping 51—70 o. i Mönsterås landsförs., 
Kalm. län, fr. 70; landtbrukare (Högemåla) fr. s. år; 
kyrkvärd; led. i Styr. för Kalmar ensk. banks korn- 
miss. -kontor i Mönsterås; kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra Möre o. 
Stranda domsaga, Kalm. län, 85—93; led. i tillfäl- 
ligt utskott 85, 87 B, 92 o. 93; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 86 o. 87 A; suppl. i Statsutskottet 88— 90. 128 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Per Olof Lim de 11. 

F. i Kläckeberga, Kahn. ]äii, i849''/2. Jordbruks- 
arbetare 64 — 72; landtbrukare (El)betorp, Kalm. län) 
fr. 72; led. i Dir. för Kahn. läns lasarett 79 — 95; 
nämndeman; led. i Stjr. för Södra Kalm. läns folk- 
högskola o. landtmannaskola 87 o. i St}^r. för Frö- 
bergska uppfostringsanstalten vid Kalmar 91; led. 
i Kalm. läns södra hu.shålln. -sällskaps förvaltnings- 
utskott 86 o. ordf. i Norra Möre härads afd. af 
Kalm. läns södra hushålln.-säll.skap 88; ordf. i Norra 
Möre härads vägnämnd 93 o. i Styr. för Kalm. o. 
Kronob. läns hästförsäkr.-bolag 94; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra 
Möre o. Stranda domsaga, Kalm. län, fr. 94; suppl. 
i tillfälligt utskott 94; suppl. i särskildt utskott 95 
o. 1901; led. i tillfälligt utskott 96; suppl. i Banko- 
utskottet 97 — 02; led. i särskildt utskott 03 o. 04; 
statsrevi.sor.ssuppl. 1900; statsrevisor 02 — 04. 
Jonas Jonasson. 

F. i Gullabo, Kalm. 
ägare (Gullaboås, Kalm. län); fjärdingsman; grund- 
läggare af Torsås o. Gullabo socknars brandstods- 
bolag samt ordf. i dess st3-r. under många år; nämnde- 
man; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Södra Möre domsagas västra valkrets, Kalm. 
län, 67—84; led. i tillfälligt utskott 68, 69 o. 74; 
suppl. i Statsutskottet 71—84. ti Gullabo i895i''/i. 
Per Alfred Lorens IM al ni ström. 

F. i Vissefjärda, Kalm. län, 1846 11/12. Godsägare 
i Vissefjärda; direktörssuppl. i Kristianstads ensk. 
banks afd.-kontor i Vissefjärda 74 — 88; direktör 
därst. 88 — 1902 o. i bankaktiebolaget Södra Sveriges 
afd.-kontor därst. fr. 02; kommunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra Möre 
domsagas västra valkrets, Kalm. län, 85 — 87 A; suppl. 
i Bankoutskottet 85—87 A. >*-'-•< ^ |l ^f 
Olof Bondeson. 

F. i Gullabo, Kalm. län, 1843-^/9. Hemman.s- 
ägare (Blomstermåla, Kahn. län); nämndeman; kom- 
munalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. f(')r Södra INIöre domsagas västra valkrets, Kalm. 
län, 87 B. y i Näs.sjö, Jönk. län, 189213/,^. KALMAR LÄN 129 
Carl Johan Bladh. 

l'\ i Al,<;ut.sl:)0(la, Kroiiol). liln, i839''/ii). Hand- 
lande o. hemmansägare (Örsjö, Kalm. län); kom- 
munalordf.; landstingsman. — Ledamot af Ribsd. 
2:a k. för Södra Möre domsagas västra valkrets, 
Kalm. län, 88 — 95; led. i tillfälligt ntskott 89 o. 90; 
snppl. i tillfälligt ntskott 94 o. 95." y i Örsjö 1896 23/9. 
Carl Peter Gustafsson. 

F. i Vi.ssefjärda, Kalm. län, i846-'Vi2. Hemmans- 
ägare (vStålberga, Kalm. län) fr. 68; nämndeman; 
konmiittéordf. i Brandstodsbolaget för Kalm. läns 
fastland; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Södra Möre domsagas västra valkrets, Kalm. 
län, 96. >i«^4l 
Carl Israel Carlsson. 

F. i Madesjö, Kalm. län, 184523/6. Landtbrukare 
(Norra Smedstorp, Kalm. län); nämndeman o. hä- 
radsdomare; ordf. i Stvr. o. verkst. direktör för Ma- 
desjö kommuns sparbank 92 — 97; led. i Vägstj-r. 
94 — 96; kommunalordf; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Södra Möre domsagas västra 
valkrets, Kalm. län, fr. 97; led. i tillfälligt utskott 
1900 — 04. 
Carl Axel Man ner sk an tz. 

F. i Halltorp, Kalm. län, iSog^^^/n. Underlöjtn. 
vid Vendes art.-reg. 27; löjtn. 37; kapt. 47; afsked 
fr. reg. 48 o. ur armén 56; godsägare (Vernanäs, 
Kalm. län); v. ordf. i Kalm. läns södra hushålln.- 
sällskap 51—59 o. dess ordf. 62—83; led. i Central- 
styr, för Kalmar ensk. bank; led. i Finanskommittén 
58 — 63 o. i Kommittén ang. fästningsbyggnader vid 
Karlsborg, Vaxholm o. Karlskrona 67; ordf. i Lands- 
tinget. Hedersled. L. A. 75. — Led. af Ridd. o. 
adeln fr. 40; led. i Bankoutskottet 40—41, 47—48, 
50—51, 53—54, 56—58, 59—60 o. 65—66; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för »Södra Möre domsagas östra valkrets, 
Kalm. län, 67—72 o. af Riksd. i:a k. för Kalmar län, 
södra delen, 72—83; v. talman 67—72; led. i Banko- 
utskottet 67—70 (v. ordf. 68); led. i Konstitutions- 
utskottet 73—78; led. i särskildt utskott 75 o. 78; 
led. i tillfälligt utskott 81. f ä Vernanäs i888'Vi. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. I30 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Nils Petersson. 

F. i Torsås, Kalm. län, i8282f';'4. Har aldri.tj be- 
sökt någon skola. Hemmansägare (Runtorp, Kalm. 
län) fr. 49; fjärdingsman; nämndeman; led. i Ägo- 
ck-lningsrätten, i Kalm. läns södra hushålln. -säll- 
skap o. i St3-r. för länets folkhögskola; led. i Cen- 
tralstyr, för Kalmar ensk. bank under många år fr. 
88; kommunalordf. ; landstingsman. — Led. af Ron- 
deståndet fr. 59; led. i Bevillningsutskottet 65—66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för vSödra IM öre domsagas 
östra valkrets, Kalm. län, 73—96; led. i Lagutskot- 
tet 73—78; led. i Statsutskottet 79—96; led. i sär- 
.skildt utskott 83; statsrevisor 78, 83 o. 88—90. f i 
Runtorp 1896 n/ii. 
Alfred Petersson. 

F. i Söderåkra, Kalm. län, i86o23/6. F^lev vid 
Södra Kalm. läns folkhögskola 76 — 78. Landtbru- 
kare (Påboda, Kalm. län) fr. 86; led. i Kalm. läns 
södra hvishålln.-sällskaps förvaltningsutskott fr. 96; 
v. ordf. i Vägstvr. 97; led. i Kommittén ang. om- 
reglering af indelningen i läkaredistrikt fr. 1904; 
kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för ySödra INIöre domsagas östra valkrets, Kalm. 
län, fr. 97; suppl. i tillfälligt utskott 97—99; suppl. 
i särskilclt utskott 99; suppl. i Statsutskottet 1900 
—02; led. i Statsutskottet 03 o. 04; statsrevisor.s- 
suppl. 04. /■ 1x* - 't" ^^M^^' Erik Johan Rndberg. 

F. i Glömminge, Kalm. län, i82i*'/c. Landtbru- 
kare (Halltorp, Kalm. län); kommunalman; lands- 
tingsman. — Led. af Bondeståndet 53 — 54, 56 — 58, 
62 — 63 o. 65 — 66; suppl. i Bevillningsutskottet 53 — 
54; led. i Bankoutskottet 56—58; led. i Allni. be- 
svärs- o. ekonomiutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Ölands domsaga, Kalm. län, 
67—68; led. i tillfälligt utskott 67; suppl. i Stats- 
utskottet 68. t i Halltorp 18995/2. / ^ ''^ Olof Fredrik Pettersson. 

F. i Algutsrum, Kalm. län, 1828 176. Hemmans- 
ägare (Möllstorp, Kalm. län) fr. 56; nämndeman o. 
häradsdomare; led. i Kalm. läns södra hushållu.- 
sällskap fr. 59; auktionsförrättare; besiktningsman af 
Kronans domäner under många år till 1903; kom- 
munalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2. -a 
k. för Ölands domsaga, Kalm. län. 69 — 72; led. i 
tillfälligt utskott 70; suppl. i särskildt utskott 71; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 72. KALMAR LAN 131 
Anders Peter Dauielson. 

F. i Runsten, Kalni. l;ui, 1S39I/12. Hemmans- 
ägare (D3-estad, Kalm. län) fr. 62; led. i Styr. för Riks- 
bankens afd.-kontor i Kalmar 87 — 89; led. i vSjöför- 
svarskommittén 80 — 82, i Arbetareförsäkringskom- 
mittén 84 — 89, i Förstärkta lagberedningen 86 — 87, 
i den s. k. Fkonomiska kommittén 86 — 87, i 
Kommittén ang. förslag till ny tulltaxa 88 — 91, 
i Nya arbetareförsäkringskommittén 91 — 93, i Kom- 
mittén ang. Sveriges fasta försvar 97 o. i Präst- 
löneregleringskommittén s. år; kommunalordf. ; ordf. 
i I^andstinget. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Ölands 
domsaga, Kalm. län, 73 — 97; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 73 o. 74; suppl. i Konstitutionsutskottet 75; 
led. i Bankoutskottet 76 — 78; led. i särskildt utskott 
77, 83, 90 o. 92 urt.; led. i tillfälligt utskott 78; led. 
i Konstitutionsutskottet 79 — 83; led. i Statsutskot- 
tet 84 — 97 (v. ordf. 97); led. i 2:a kammarens en- 
skilda utskott 86; led. i Talmanskonferensen 89 o. 
90; v. talman 91 — 94 o. 97; särskild deputerad att 
öfverlägga med Konungen 95 ; statsrevisorssuppL 
74; statsrevisor 75, 86 o. 87. f i Stockholm i897i'^/i2. 
Anders Adolf Johansson. 

F. i Torslunda, Kalm. län, 184828/4. Landtbru- 
kare (MöUstorp, Kalm. län); led. i Kalm. läns södra 
hushålln. -sällskap fr. 76; nämndeman; kommunal- 
ordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Ölands domsaga, Kalm. län, fr. 98; suppl. i tillfälligt 
utskott 1900; led. i särskildt utskott 01; led. i till- 
fälligt utskott 02 — 04. 
Oscar Elis Leonard Dahni. 

F. i Arby, Kalm. län, 1812II/10. Stud. i Upps. 
29; fil. kand. 35; fil. dokt. 36. Kollega vid Kalmar 
apologistskola s. år; rektor vid lärdoms- o. apolo- 
gistskolan därst. 47; adj. vid h. eleni.-lärov. därst. 
58; afsked 77; led. i Kalm. läns södra hiishålln.- 
sällskap; kommunalman; landstingsman. Läroboks- 
författare. — Led. af Borgareståndet 59 — 60 o. 62 — 
63; led. i Konstitutionsutskottet 59 — 60 o. 62 — 63; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Kalmar stad 67 — 72 o. 
af Riksd. i:a k. för Kalmar län, södra delen, fr. 72 ; 
led. i Konstitutionsutskottet 67 o. 70; led. i tillfälligt 
utskott 69, 71, 72 o. 76 — 78; suppl. i Statsutskottet 
73 samt 78—83; suppl. i tillfälligt utskott 73; led. 
i särskildt utskott s. år; suppl. i Lagutskottet 74; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 75 — 77. j i Kalmar 

1 883 18/12. 132 AFD. XXV, 2. RIESDAÖENS ANDRA KAMMARE) 

Henrik Ragnar Törnebladh. 

F. i Hubbo, Västm. län, i833i/:2. Stud. i Upps. 
48; fil. kand. 53; fil. dokt. 54. Docent i lat. spr. 
vid Upps. univ. 55; lektor i lat. spr. vid Kalmar li. 
elem.-lärov. 59; tf. rektor därst. 67 — 79; komniunal- 
ordf. ; landstingsman; tf. rektor vid Södermalms h. 
allm. lärov. i Sthlm 79 — 84; lektor i lat. o. grek. 
spr. därst. 82 — 1903; led. i Styr. för Postsparbanken 
fr. 93 ; v. ordf. i Dir. för Stlilms hyjjotekskassa fr. 
95 ; led. i Dir. öfver Allm. enke- o. pupillkassan fr. 
96 o. i St}'r. för Nobelstiftelsen fr. 1900; inspektor 
för Södermalms li. allm. lärov. fr. 03; led. i Kom- 
mittén ang. språknndervisn. vid elem.-lärov. 65 — 66, 
i Iväroverkskommittén 70 — 73, i Kommittén ang. 
granskn. af Järnvägstrafikstyr. förvaltning 78, i 
KoniTuittén ang. likformig uppställn. af grammatiska 
läroböcker 78 — 81, i Landtförsvarskommittén 80 — 82, 
i I^äroverkskommittén 82 — 84, i Kommittén ang. ny 
instruktion för Riksdagens revisorer 84 o. i Kom- 
mittén ang. Riksbankens sedelutgifningsrätt 1900; 
kommunalman. Fil. jubeldoktor 04. Läroboksför- 
fattare, h. H. A. 84; L. V. A. 1900. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Kalmar stad 73 — 75 o. af Riksd. 
i:a k. för Kalmar län, norra delen, 79 — 88 o. för 
Stockholms stad fr. 89; led. i tillfälligt utskott 74, 
81, 86 o. 87 B; led. i Statsutskottet 80—84, 88 o. 91; 
suppl. i Statsutskottet 85 — 87 o. 92 — 04; led. i sär- 
skildt utskott 90 o. 97; statsrevisor 77 o. 78; full- 
mäktig o. deputerad i Riksbanken fr. 84. 

Adolf Ludvig Frithiof Torpadie. 

1'. i Nöbbele, Kronob. län, 1827 ^Vis. Stud. i 
IvUnd 44; ex. till rätteg.-verk. 49. Auskultant i 
vSkånska hofr. s. år; v. häradsh. ; tf. rådman i Kal- 
mar 59 o. ordin. fr. 70; v. ordf. i L,asarettsdir. ; in- 
spektor för Folkskollärarinnesemin. i Kalmar 75 — 
79; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Kalmar stad 76 — 80; suppl. i Lag- 
utskottet 76; led. i Lagutskottet 77—80; led. i till- 
fälligt utskott 78. t i 'Kalmar 1881I8/7. 
Zacharias Ahlin. 

F. i Madesjö, Kalm. län, i833''/9- Stud. i Upps. 
54; fil. kand. 60. Kollega vid Mariestads 1. elem.- 
lärov. 6r; adj. vid Skara h. elem.-lärov. 63; lektor 
i kristendom samt grek. o. liebr. spr. vid Kalmar 
h. elem.-lärov. 68 — Sr o. rektor därst. 79 — 81 ; prv. 
70; preses vid Prästmötet i Kalmar 79; kyrkoh. i 
Ystad fr. 78; inspektor för 1. allm. lärov. därst. 81 
— 93; kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Kalmar stad 81. KALMAR LAN 133 
Carl Justus Hasselquist. 

F. i Kalmar 1830 ■•/o. Grosshandlare i Kalmar; 
spansk v. kousnl därst. fr. 61; brasiliansk v. konsnl 
fr. 66; tysk konsul fr. 71; ordf. i Dir. för Naviga- 
tions.sko]an i Kalmar fr. 85, i Centralstyr. för Kal- 
mar ensk. bank, i Styr. för Kalmar stads sparbank, 
i Handels- o. sjöfartsnämnden, i Kalm. läns o. Ölands 
brandstodsbolag o. i Styr. för Hypoteksföreningen 
mellan fastighetsägare i Kalmar o. Borgholm; verkst. 
direktör för Kalmar nya järnvägsaktiebolag; kom- 
munalordf. ; ordf. i Landstinget. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Kalmar stad 82 — 84; statsrevisor 86. y å 
Falkenberg vid Kalmar 18921^/0. 
Johan Atigust Johansson. 

F. i Köping, Kalm. län, 1842 --/o. »Stud. i Upps. 
63, i Lund 67. Vik. kollega vid Marstrands 2:kl. 
lärov. 67; vik. lär. vid Kalmar h. elem.-lärov. 73 — 
76; v. notarie vid Kalmar konsistorium 77 o. ordin, 
fr. 78 ; ombudsman vid Kalmar stads sparbank fr. 
90. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kalmar stad 85 
—87 A; led. i tillfälligt utskott 85; led. i Lagut- 
skottet 86 o. 87 A. 
Adolf Westrin. 

F. i Asarum, Blek. län, 184712/1. Stud. i Lund 
63; ex. till rätteg.-verk. 70. K. o. notarie i Svea 
hofr. o. i Sthlms rådst.-rätt s. år; v. häradsh. 73; 
tf. länsuotarie i Värml. län 74; länsbokhållare därst. 
s. år; landskamrerare i Kalm. län 82; landssekr. 
därst. 89; afsked 1904; led. i Kommittén ang. for- 
mulär o. föreskrifter för länsräkenskapernas tidigare 
afslutande 80 — 8r o. i Prästlöneregleringskommittén 
97 (afgick 98). — Ledamot af Riksd 2:a k. för Kal- 
mar stad 87 B — 90; led. i tillfälligt utskott 88 o. 89. 
Carl Magnus Fredrik Erland Gethe. 

F. i Östra Ed, Kalm. län, 1830 1^/8. Stud. i Upps. 
47; kansliex. 51. E. o. kanslist i Finansdep. s. år; 
e. o. aman. i Riksarkivet 53; sekr. i Kalm. läns 
södra hushålln. -sällskap fr. 73 o. i Kalm. läns södra 
landsting fr. 79; ordf. i Dir. för Navigationsskolan 
i Kalmar 81 — 85 o. 92 — 1903; tf. inspektör af spar- 
bankerna inom södra Kalm. län fr. 85; lasaretts- 
syssloman i Kalmar fr. 87 ; delägare i Westiuska 
boktryckeriet därst. 69 — 84; utgaf tidn. Kalmar o. 
ägde hälften i densamma 69 — 82; ensam ägare af 
nämnda tidn. 82 — 93; kommunalordf. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Kalmar stad 91 — 99; led. i tillfäl- 
ligtiitskott 93 — 99; statsrevisorssuppl. 94 o. 95. 134 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Adolph Johan Fagerlnnd. 

F. i Karlskrona 1S42'' 4. Stud. i Upps. 60; ex. 
till rätteg.-verk. 65. E- o. notarie i Svea hofr. s. 
år; v. häradsh. 68; länsnotarie i Gefleb. län 70; 
sekr. hos stadsfullmäktige o. i Drätselkammaren i 
Gefle 71; ombudsman vid Gefleb. läns sparbank 70 
— 89; tf. landssekr. i Gefleb. län 82 o. ordin. 83; tf. 
landshöfd. i Kalm. län 89 — 96; landshöfd. därst. fr. 
96. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kalmar stad 1900 
— 03. j i Stockholm 1903^/4. 
Axel Casiinir Bökeliind. 

F. i Gamleby, Kalm. län, 1859 1''/-- Stud. i Fuud 
80; ex. till rätteg.-verk. 84. E. o. notarie i Göta 
hofr. s. år; läusbokhållare i Kalm. län 89; lands- 
kamrerare därst. fr. 90; ordf. i St\-r. för Allm. be- 
sparings- o. lifräuteanstalten i Kalm. län fr. 95. — 
Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Kalmar stad fr. (28 april) 
1903- \- 
Carl Fredrik Carlson. 

F. i Bjurtjärn, Örebro län, i8iS5/ii. Elev vid 
Örebro apologistskola. Handelsbiträde i Västervik 
i början af 30-talet; sedan handlande därst.; fransk 
konsularagent i Västervik till 69; godsägare (Björke- 
bol, Värml. län) 67; kommunalordf. ; fr. 1900 bo- 
satt i Sparnäs prästgård, Borgviks kapellförs., Värml. 
län. — Led. af Borgareståndet fr. 59; led. i Bevill- 
ningsutskottet 62 — 63; suppl. i Bevillningsutskottet 
65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Västervik o. 
0.skarshamn 67 — 68; led. i tillfälligt utskott 67; 
suppl. i Bankoutskottet 68. f i vSparnäs 1903^/5. 
Carl Fredrik Reinhold Tenger. 

F. i Västervik i827'-^Vio. Sekundlöjtn. vid Flot- 
tan 48; seglat å handelsfartyg till Södra Amerika, 
Ostindien o. Kina 51 — 53; prem.-löjtn. vid Flottan 
55; afsked 59; led. (o. sednare ordf.) i Styr. för 
Västerviks sparkassa fr. 59; led. under många år i 
Styr. för Kalmar ensk. banks afd.-kontor i Västervik 
fr. 67 ; ordf. i Dir. för Navigationsskolan i Väster- 
vik fr. 84 o. i Dir. för Sjömanshuset; kommunal- 
ordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västervik o. 
Oskarshamn 69 — 72; led. i tillfälligt utskott 69; 
suppl. i särskildt utskott 70; suppl. i Bankoutskot- 
tet 71 o. 72. KALMAK LAN 135 

Gustaf Carl Maechel. 

F. i Västervik I S26l'Vio. Grossluuidlare i Väster- 
vik; tysk v. konsul därst. 60 — 71 o. konsul fr. 71; 
led. i Kahn. läns norra husliälln. -sällskaps för- 
valtningsutskott, i Dir. för Västerviks lasarett, i 
vStyr. för Smålands idiotheni o. i Styr. för Nors- 
liohn — Västervik — Hultfreds järnväg; verkst. direk- 
tör för Västerviks tändsticksfabrik; ordf. i vStyr. för 
slöjdskolan; led. i vStyr. för vSjönianshuset o. Hanin- 
ilir. samt i Styr. för Kalmar ensk. banks afd. -kontor 
i Västervik; kommunalordf. ; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Västervik o. Oskarshamn 
73—75 o. för Västervik, 0.skarslianin o. Borgholm 
76—78; led. i tillfälligt utskott 76— 78. t i Västervik 
1 88 7 3/0. Nils Peter Bertraud lyindgren. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västervik o. Oskars- 
hamn 79 — 87 A, för Växjö o. Oskarshamn 91 — 93 
o. för Oskarshamn, Vimmerby o. Borgholm fr. 97 
(se sid. i2oj. 

Anders Axel Wilhelm Ivund. 

F. i Vimmerby 18398/8. Stud. i Upps. 56; fil. 
kand. 63; fil. dokt. s. år. Adj. vid Västerviks h. 
allm. lärov. fr. s. år; kommunalordf.; landstingsman. 
Utg. botan. arbeten. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Eksjö, Vimmerby o. Västervik 87 B samt för Väster- 
vik o. Eksjö fr. 1903; led. i tillfälligt utskott 03. 

Gustaf Johan Georg Axel Berg. 

F. i Mönsterås, Kalm. län, 1844272. Stud. i Upps. 
63 ; ex. till rätteg.-verk. 67. E. o. notarie i Göta 
hofr. 70; v. häradsli. s. år; tf. domliaf vande 69 — 82; 
häradshöfd. i Norra o. Södra Vedbo domsaga, Jönk. 
län, fr. 82; ordf. i Styr. för Småländska stadshypo- 
teksföreningen fr. 86 o. i Styr. för Andra döfstum- 
skoldistr. fr. 89 ; ordf. i Styr. för Allm. hypoteks- 
kassan för Sveriges städer 95 — 97 o. v. ordf. fr. 97 ; 
led. i Kommunalskattekommittén 97 — 1900 o. i 
Kommittén för proportionella val 02 — 03; kommu- 
nalordf.; ordf. i Landstinget. — Ledamot af Riksd. 
2x1 k. för Västervik, Eksjö o. Vimmerby 88 — 90 o. 
af Riksd. i:a k. för Jönköpings län fr. 90; led. i till- 
fälligt utskott 88—91; led. i .särskildt utskott 89; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 90 o. 91; led. i Kon- 
stitutionsutskottet 92 lagt.— 04; statsrevisor 96—01. 136 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Richard Vilhelm Timoleon Berg. 

F. i vSkallsjö, Älfsb. län, 18432/8. Stud. i Upps. 
59; ex. fr. Chalm. slöjdskolan 60 o. fr. Högre art.- 
lärov. å Marieberg 65. Underlöjtn. vid Lifreg. husar- 
kår 61; löjtu. i armén o. gen.-stabsoff. 67; löjtn. vid 
Gen. -staben 73 o. i kåren 74; kapt. vid Gen .-staben 
75; ryttmäst. i kåren 81; stabschef hos inspektören 
för kavalleriet 82 — 88; major vid Gen.-staben 83; 
öfv.-löjtu. i Gen.-staben 88 o. vid Smal. husarreg. 
s. år; öfverste o. chef för Kronprinsens husarreg. 
91 o. för Smal. husarreg. 93 — 96; gen.-major i ar- 
mén samt gen. -intendent o. chef för Arméförvaltn. 
inteudentsdep. o. för Int.-kåren 96 — 1904; gen.-major 
i Generalit. reserv 04; ordf. i Dir. för Veterinärinst. 
fr. 99; led. i Kommittén ang. ny organisation af 
arméns förvaltning 96 — 97, i Kommittén ang. Sveriges 
fasta försvar 97 — 98, i Kommittén ang. granskning 
af förslaget till ny värnpliktslag 1900 o. i Kommittén 
ang. en härorganisation enl. 1901 års sammanjämk- 
ningsförslag 01. Iv. Kr. V. A. 92. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Västervik, Eksjö o. Vimmerby 91—93; 
led. i tillfälligt utskott 91—93; led. i särskildt ut- 
skott 92 urt. 
Eric Axel Petri. 

F. i Utö, vSthlms län, 1S350/8. Handelsbiträde hos fir- 
man K. M. Lundberg i Nyköping 50 ; handlande i Eksjö 
fr. 59; rådman därst. fr. 69; led. i Styr. för Smålands 
ensk. banks afd. -kontor i I^ksjö fr. s. år, i vStyr. för 
Sveriges allm. handelsförening fr. 84 o. i Småländ- 
ska stadshypoteksföreningen fr. 86; led. i Styr. o. 
kassadirektör vid Hessleby sanatorium fr. 1901; 
kommunalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Västervik, Vimmerby o. Eksjö 94 — 96 o. 
för Västervik o. Eksjö 97 — 02 samt af Riksd. i:a k. 
för Jönköpings län fr. 02; suppl. i tillfälligt utskott 
96; suppl. i Bevillningsutskottet 97 — 99, 03 o. 04; 
led. i Bevillningsutskottet 1900 — 02. GOTLANDS IvÄN 137 Gotlands län. 
Olof Lagergren. 

F. i Ileinse, Gotl. län, 1S1S274. Furir vid 
(lOtl. iiat.-lievär. 36; fanjunkare 52; hemmansägare 
(Oxarfve, Gotl. län); postmast, i Högby 63 o. i Henise 
fr. 67; landstingsman. — Led. af Bondeståndet 53 — 
63; suppl. i Bevillningsutskottet 56 — 58; led. i Be- 
\illningsutskottet 59 — 60; led. i AUm. besvärs- o. 
ekonomiutskottet 62 — 63; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Gotlands södra domsaga 67 (men valet förklarades 
upphäfdt). -j- i Hemse iSgo^^/s. 
Jakob I^udvig Ferdinand Norrby. 

F. i Fke, Gotl. län, 18302/10. Hemmansägare 
(Fardliem, Gotl. län); led. i Ägodelningsrätten; 
nämndeman; kommunalman; landstingsman. — L,ed. 
af Bondeståndet 65 — 66; suppl. i Bevillningsutskot- 
tet; leda/not af Riksd. 2:a k. för Gotlands södra dom- 
saga 67—72 o. 87 A— 96; led. i tillfälligt utskott 
68; suppl. i Bankoutskottet 69; suppl. i Statsut- 
skottet 70 — 72, 87 A o. B samt 91 — 96; led. i Banko- 
utskottet 88—90. -j- i Fardliem i(^02^''/i. 
Anton Juliu.s Lyth. 

F. i Fole, Gotl. län, i8i629/o. stud. i Upps. 35; 
fil. dokt. 42. Kollega vid Visby skola 43; adj. vid 
gymnasium 45; tillika lär. i naturvetenskap därst. 
49; prv. 50; kyrkoli. i Rute, Visby stift, 52 o. i 
Burs, samma stift, fr. 56; prost 57; kontr.-prost fr. 
64; preses vid Prästmötet 65; teol. dokt. 77. h- L,. 
A. 78. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gotlands södra 
domsaga 73—86; suppl. i Lagutskottet 74 o. 75; 
led. i Lagutskottet 76 o. 77; led. i tillfälligt utskott 
78 — 8r; led. i Bevillningsutskottet 85 o. 86. -j- i 
Stockholm i886i-'/5. 1^8 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
August Suudblad. 

F. i Örslösa, Skarab. län, 1S5172. vStud. i Upps. 
72. Prv. 78; kyrkoli. i Gärda, Visby stift, 90 o. i 
Rarlingbo, samma stift, fr. 1900; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a b. för Gotlands södra domsaga 
97 — 02; suppl. i tillfälligt utskott 98 o. 99; led. i 
tillfälligt utskott 1900 — 02; suppl. i särskildt ut- 
skott or. 
Nils Johau Broander. 

F. i Roue, Gotl. län, 1 86830/4. Mog.-ex. 86; ex. 
fr. Ultuna landtbruksinst. 88. Landtbrukare (Bölske, 
Gotl. län); led. i Gotl. läns hushälln.-sällskaps för- 
valtningsutskott fr. 98; lär. vid Gotl. läns landt- 
manuaskola i Hemse 1901 — 03; led. i Styr. för Gotl. 
läns liypoteksförening fr. 03; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gotlands 
södra domsaga fr. 03; suppl. i sänskildt utskott 03; 
suppl. i tillfälligt utskott 04. 
Gustaf Kolmodin. 

F. i Endre, Gotl. län, iS23i<"V3. vStud. i Lund 42 ; 
elev vid Väderbrunus landtbruksskola 45 — 47. Landt- 
brukare (Stenstu, Gotl. län); förestånd, för Gotl. 
läns landtbruksskola 48 — 51; led. i Styr. för Riks- 
bankens afd. -kontor i Visby fr. 68 o. ordf. fr. 79; 
k(l. i Läroverkskommittén 70 — 72; kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Got- 
lands norra domsaga 67 — 75; led. i tillfälligt utskott 
67 o. 68; suppl. i Konstitutionsutskottet 68; led. i 
Lagutskottet 69 — 71; led. i Bevillningsutskottet 72; 
led. i särskildt utskott 73. t i Visby i893'--''/'2. 
Per Ivarsson. 

V. i Fole, Gotl. län, 1S2323/10. Landtbrukare 
(Lilla Fole, Gotl. län); nämndeman; led. i Agodel- 
ningsrätten; led. i Dir. för Visby hospital o. läns- 
lasarett under fl. år fr. 61; kommunalordf.; ordf. i 
Landstinget. — Led. af Bondeståndet 63 o. 65 — 66; 
suppl. i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 65 — 66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Gotlands norra domsaga 
76 — 1900; suppl. i Bevillningsutskottet 76 — 84 o. 
96 — 1900; suppl. i Konstitutionsutskottet 85 — 87 A; 
suppl. i Bankoutskottet 87 B; led. i Konstitutions- 
utskottet 88 — 90; suppl. i särskildt utskott 91. y i 
Lilla Fole 190420/9. GOTI^ANDS LÄN 139 
Karl Laurentius Johan Larsson. 

F. i l'ole, Gotl. län, 1854^/7. Ilemiiiansägare 
(Bomlarfve, Gotl. läiij ; nänindemaii ; koiumunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Got- 
lands norra domsaga fr. 1901 ; suppl. i särskildt 
ntskott 02; suppl. i tillfälligt utskott 03 o. 04. 
Carl Johan Bergman. 

F. i Visby 181 7 8/7. Stud. i Upps. 35; fil. dok t. 
42. Kollega vid Visby h. lärdomsskola 43; lektor 
i lat. spr. o. fil. propedevtik vid Visby h. allm. lärov. 
59—89; ordf. i Styr. för Sällskapet D. B. V:s spar- 
\ bank fr. 50; led. i Styr. för Riksbankens afd.-kon- 
i tor i Visb}^ 67 — 73 ; led. i Kommittén ang. ordnan- 
det af undervisningen för kvinlig ungdom 66 — 68; 
konniiunalordf.; landstingsman. Fil. jubeldoktor 92. 
Historiker o. topograf ; vitter författare. Hedersled. 
H. A. 89. — Led. af Borgareståndet 65 — 66; led. i 
Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Visby stad 67 — 68; led. i särskildt utskott 
67; suppl. i Lagutskottet 68; led. i tillfälligt utskott 
s. år. y i Visby 1895 --/i. 
Rudolf August Carl Cramér. 

F. i Visby i8ii"-/3. Anst. ä handelskontor 25; 
handlande i Visby 48; dansk v. konsul därst. 45 o. 
dansk konsul fr. 50; ordf. bl. Stadens äldste 52 — 
63; ordf. i Styr. för Riksbankens afd.-kontor i Visby 
59 — 79; led. i Hanuidirektionen o. i Styr. för D. 
B. V:s sparbank; ordf. i Köpmansgillet; direktör i 
ångfartygsaktiebolaget Gotland; kommunalordf. ; 
ordf. i Landstinget. — Led. af Borgareståndet 56 — 
58 o. 59 — 60; led. i Bankoutskottet 56— 58; led. i 
Bevillningsutskottet 59 — 60; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Visbv stad 69; led. i tillfälligt utskott s. år. 
-j- i Visby i899-*/4. 140 AFD. XXV, KIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Jesper Gustaf Erust L,eijer. 

F. i Locketorp, Skarab. län, 18236/a. vStiul. i 
I'pp.s. 42; med. kand. 53; med. lic. 55; kir. mag. 
57. Stadsläkare i Visby 58 — 59; tf. läkare vid Svea 
.irt.-reg. depotkomp. därst. 59 — 64; läkare vid Visby 
liafsbadanstalt 59 — 68; läkare vid Gotl. national- 
l)evär. 59; lasarettsläkare i Visby o. läkare vid Visby 
hospital 59 — 82; reg.-läkare vid Gotl. nationalbevär. 
64 — 86; läkare vid Gotl. sjukhem under fl. år fr. 
69; kommunalman; bosatt i Sthlm fr. 82. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Visby stad 70 — 78; led. i 
tillfälligt utskott 73 o. 76—78. y i Stockholm 
1896 12/5. 
Carl August Bokström. 

F. i Visb}- 18411^1. vStud. i Upps. 60; kame- 
ralex. 61. Kamrerare vid Gotl. läns landsting fr. 
63; kamrerare vid Drätselkammaren i Visby 65 — 
69; kamrerare vid Riksbankens afd.-kontor i Visby 
67 — 79; landskontorist i Gotl. län 67; länsbokhållare 
därst. 72; tf. fältkamrerare o. kassör vid Gotl. nat.- 
beväring 77 — 86; kronofogde i Gotl. läns södra fög- 
deri fr. 81; ordf. i Styr. för Gotl. järnvägsaktiebo- 
lag fr. 89; verkst. direktör för Sällskapet D. B. V:s 
sj^arbank fr. s. år; kommunalordf. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Visby stad 79 — 87 A samt för Visby 
o. Borgholm 87 B o. 91 — 95; led. i tillfälligt utskott 
83—85"; led. i Lagutskottet 86 o. 87 B; led. i Banko- 
utskottet 91; led. i Bevillningsutskottet 92 — 95; led. 
i sär.skildt utskott 92 urt. 
Alfred Waldenström. 

F. i Luleå i843i-*/9. Stud. i Upps. 61; kameralex. 
64; ex. till rätteg.-verk. 65. E. o. notarie i Svea 
hofr. s. år; tf. domhafvande tidvis 68 — 78; v. hä- 
radsh. 69; föredragande i afvittringsärenden hos K. 
Maj:ts befallningshafvande i Norrb. län 72 — 78; 
häradshöfd. i Gotlands norra domsaga 78; ordf. i 
Landstinget; häradshöfd. i Södra Möre domsaga, 
Kalm. län, fr. 91 ; ordf. i Styr. för Riksbankens afd.- 
kontor i Kalmar fr. 1902; svensk led. i Kommittén 
ang. flottningsstadga för svensk-finska gränsfloderna 
78 — 84; led. i Nva lagberedningen 89 — 90, i Kom- 
mittén ang. förslag till jämkning af häradshöfdin- 
garnes tjänstgöringspenningar o. förvaltningsbidrag 
02 — 03 o. i Kommittén ang. en revision af gällande 
stadgar för rättsmedicinska undersökningar fr. 04. 

— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Visby o. Borgholm 88 

— 90; led. i tillfälligt utskott 90; led. i särskildt 
utskott s. år. GOTLANDS LÄN 141 
Per Gustaf K mil Poigiiant. 

¥. i vStockhohii 1829*'/ 12. vStud. i Upps. 47; jur. 
kand. 55. E. o. kanslist i Civildep. 49'; v. häradsh. 
58; sekr. i Sjöförsäkr.-öfverrätten 60; fiskal i vSvea 
liofr. 63; assessor därst. 66; konstit. revisionssekr. 
68; revisionssekr. 71; sekr. i Riksd. särskilda utskott 
för skogsfrågor 74; häradshöfd. i Oxie o. vSkjtts 
domsaga, Malm. län, 81; landshöfd. i Gotl. län 83 
— 1900; ordf. i Gotl. läns hushålln. -sällskap 83 — 01 

0. i Dir. för Navigationsskolan i Visby 83 — 1900; 
led. i Kommittén ang. ny instruktion för Nedre 
justitierevisionen m. m. 76 o. i Kommittén ang. för- 
fattningar rör. mått o. vikt 77 — 78; bosatt i Stlilm 
fr. 03. Utg. Förslag till författning ang. nybyggen 
i de norrländska länen o. åboombyten i kronoliem- 
man o. andra lägenheter. vStlilm 1873 o. Förslag till 
författning rör. dispo.sitionsrätten öfver enskildes sko- 
gar inom vissa orter. Stlilm 1S75. Hedersled. L. A. 

01. — Ledamot af Riksd. i:a k. för Gotlands län 94 — 
95 o. af Riksd. 2:a k. för Visb)- o. Borgholm 96 samt 
för Visby 97 — 99; suppl. i Lagutskottet 95. 
Kuut Henning Gezelius von Schéele. 

F. i vStockholm 1S3S31/5. vStud. i Upps. 56; fil. 
kand. 63; fil. dokt. s. år; teol. kand. 67. Docent i 
teolog, prenotioner vid Upps. univ. s. år; prv. 72; 
rektor o. lär. vid Högre elem.-lärov. för flickor i 
Upps. 72 — 76; första teol. adj. vid Upps. univ. 73; 
teol. dokt. 77; kontr.-prost 77 — 79; e. o. prof. i teolog, 
prenotioner o. teolog, encyklopedi 77; prof. i samma 
ämnen 79; inspektor för L^pps. folkskolläraresemin. 
80 — 85; biskop öfver Visby stift fr. 85; ordf. i Dir. 
för Navigationsskolan i Visby 1901 — 03 o. v. ordf. fr. 
03. Jur. hedersdoktor vid Yale univ., Amerika, 01. 
Teologisk författare. — Led. af Ridd. o. adeln 65 
— 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Visby stad fr. 1900; 
led. i tillfälligt utskott 03 o. 04; suppl. i Konsti- 
tutionsutskottet 04. 142 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Blekinge län. 
Ola Mäusson. 

F. i JämshÖK (Kyrkhult), Blek. län, i82i29/s. 
Landtbrukare i Jämshög; nänindeniau; led. i Styr. 
iör Blek. läns folkhögskola; led. i Sjöförsvarskom- 
mittéu 80 — 82; kommunalordf.; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Listers domsaga, Blek. 
län, 67 — 84; led. i tillfälligt ntskott 68 o. 69; snppl. 
i Statsutskottet 69 o. 70; led. i särskildt utskott 70; 
led. i Bankoutskottet 71 — 84; suppl. i särskildt ut- 
.skott 71 iirt. t i Jämshög 1895^/7. 

Nils Jönsson. 

F. i Jämshög, Blek. län, 1844— '5. Landtbrukare 
(Gammalstorp, Blek. län) fr. 69; krouofjärdingsman 
70 — 72; kyrkvärd; nämndeman; led. i Ägodelnings- 
rätten; koummnalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Listers domsaga. Blek. län, fr. 
85; led. i tillfälligt utskott 86, 87 A o. B samt 96; 
suppl. i Statsutskottet 88 — 90; suppl. i särskildt ut- 
skott 90; led. i särskildt utskott 95 o. 1904; led. i 
Lagutskottet 97 — 02. 
Johan Peter Sjögren. 

F. i Jämshög, Blek. län, 182020/2. Anst. i ung- 
domen vid garfveri i Göteborg; garfverifabrikör i 
Asarum, Blek. län, fr. 1850-talet — 76; kommunal- 
ordf. ; bosatt i Karlshamn fr. 76. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Bräkne domsaga. Blek. län, 67 — 70; suppl. 
i särskildt utskott 67; suppl. i Konstitutionsutskot- 
tet 70. t i Karlshamn 1 881 '-•''/ 12. 

Nils Nilsson. 

F. i Mjellby, Blek. län, 1 840^8 4. Landtbrukare 
(Asarum, Blek. län); nämndeman; led. i Dir. för 
länslasarettet i Karlshamn 68—87, i Styr. för Blek. 
läns hfränteanstalt 68—86, i Styr. för Asarums spar- 
bank 68 — 88, i Blek. läns brandstodsbolag 70 — 87 
o. i Vägstyr. 70 — 85; god man i Smålands med fl. 
provinsers hypoteksförening 74 — 87; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. iör Brakne 
domsaga, Blek. län, 71 — 74; suppl. i särskildt ut- 
skott 71; suppl. i Statsutskottet 72 — 74. BLEKINGE LÄN 143 
Lars Månsson. 

1'. i Asaruin, Blek. län, 1827 f'/5. IIeminansä<^are 
(Traneniåla, Blek. län); iiäiiindeinaii; komiiiunalordf. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Bräkne domsaga, 
Blek. län, 75—78; led. i tillfälligt utskott 76 o. 77; 
suiDpl. i särskildt utskott 78. Stor bokvän; samlade 
ett stort bibliotek, livilket för några år sedan in- 
köptes af en nuecenat i Göteborg och skänktes till 
Göteborgs stad. y i Tranemäla i904-'/4. 
Pehr Pehrson. 

F. i Bräkne-IIoby, Blek. län, 18453/9. Elev vid 
]Marielunds landtbruksskola 63 — 65. Landtbrukare 
(Törneryd, Blek. läu) fr. 70; nänmdeman ; led. i Ägo- 
delningsrätten; ordf. i Vägstyr. o. i Styr. för x\ryds 
sparbank; led. i Kommittén ang. nj- instruktion 
för Riksdagens revisorer 84; kommunalordf.; ordf. 
i Landstinget. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Bräkne 
domsaga, Blek. län, fr. 79; led. i tillfälligt utskott 
79; suppl. i Bevillningsutskottet So o. 81; suppl. i 
Statsutskottet 82—84; led. i Statsutskottet 85— 87 B 
o. 90—1904 (v. ordf. 98— 04); led. i Lagutskottet 88 
o. 89; led. i särskildt utskott 92 urt. ; v. talman 03 
o. 04; statsrevisorssuppl. 83; statsrevisor 84. 
Petter Andersson. 

F. i Ramdala, Blek. län, 1816I2/4. Hemmans- 
ägare (Säby, Blek. län); kommunalman; landstings- 
man. — Led. af Bondeståndet 65 — 66; suppl. i Be- 
villningsutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Östra 
härads domsaga, Blek. läu, 67—71 lagt.; led. i till- 
fälligt utskott 67—69 o. 71; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 70; suppl. i särskildt utskott s. år. f i 
Säby i874i2,'(;. 
Peter Olsson. 

F. i Ramdala, Blek. län, iS30'7l. Landtbrukare 
(Vallby, Blek. län); nämndeman; fjärdingsman; kom- 
munalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Östra härads domsaga, Blek. län, 71 urt. — 72. 144 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Anders Svensson. 

F. i Lösen, VÅek. län, iS33i'^/4. Hemmansägare 
i L,ösen; konimunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
of Riksd. 2:a k. för Östra härads domsaga. Blek. län, 
73 — Sg; suppl. i särskildt ntskott 74; led. i tillfälligt 
utskott 75 o. 78; suppl. i Konstitutionsutskottet 76, 
77, So o. 81; led. i Bevillningsutskottet 82 — 87 A, 
88 o. 89; led. i särskildt utskott 83; led. i Lag- 
utskottet 87 B; statsrevisor 88 o. 89. "j- i Lösen 

T902ll/(i. 
Carl Otto Leonard Crafoord. 

!•'. i Åsheda, Kronob. län, 1824-8/1. Stud. i Lund 
43; ex. till rätteg.-verk. 48. Auskultant i Skånska 
liofr. s. år; v. häradsh. 52; amau. i Skånska hofr. 
s. år; konstit. notarie därst. 58 o. notarie 61; tf. 
häradshöfd. i Luggude domsaga, Malm. län, 57 — 68; 
häradsliöfd. i Östra härads domsaga, Blek. län, fr. 69; 
godsägare; led. i Dir. för Smålands med fl. pro- 
vinsers hypoteksförening 82; ordf. i Styr. för Östra 
härads sparbank fr. 92. — Led. af Ridd. o. adeln 
53 — 54; ledamot of Riksd. 2:0 k. för Östra härads dom- 
saga. Blek. län, 90. j i Karlskrona i8<^6^ji. 
Sven Arnoldsson. 

V. i Augerum, Blek. län. 1843 1^ 12. Landtbrukare 
(Västra Rödeby, Blek. län) fr. 69; nämndeman; led. 
i Ägodelningsrätten ; led. i Blek. läns hushålln. -säll- 
skaps förvaltningsutskott 87 — 97 o. fr. 1900; ordf. i 
Vägstyr. fr. 93 o. i Styr. för Fridlefstads o. Rödeby 
socknars sparbank ; v. ordf. i Styr. för Riksbankens 
afd. -kontor i Karlskrona fr. 99; ombudsman vid 
Blek. läns brandstodsbolag 1904; kommunalqrdf.; 
landstingsman. — Ledamot of Riksd. 2x1 k. för Östra 
härads domsaga, Blek. län, 91 — 99 o. 03 — 04; suppl. 
i tillfäUigt utskott 93; led. i tillfälligt utskott 94 o. 
03; suppl. i Bankoutskottet 95 o. 96; suppl. i Stats- 
utskottet 97 — 99; led. i särskildt utskott 03; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 04. t i Stockholm 1904^3. 
Per Augttst Larsson. 

V. i Ramdala, Blek. län, iSsö" 8. Hemmansägare 
(Säby, Blek. län); nämndeman; fjärdingsman; led. 
i Ägodelningsrätten ; led. i Styr. för Östra Blekinge 
järnväg; kassör för Östra härads kassa; suppl. i 
Blek. läns hushålln.-sällskaps förvaltningsutskott; 
komnnmalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Östra härads domsaga, Blek. län, 1900 — 02 
o. fr. 'J'4 04; suppl. i tillfälligt utskott 01 o. 02. BLEKINGE LÄN H5 
Otto Fredrik Brun ber g. 

1'. i Tviii<;, Blek. län, iSoS'—!!. vStiul. i Lund 
26; ex. till rätteg.-verk. 29. Auskultaiit i vSkånska 
hofr. s. år; v. häradsh. 36; godsägare i Tving. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Medelstads domsaga, 
Blek. län, 67—72. j i Tving 1.SS9I3/9. 
Petter Gummessoti. 

F. i Eringsboda, Blek. län, jSiy"/7. Hemmans- 
ägare i Eringsboda; konimunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Medelstads domsaga. 
Blek. län, 73 — 74; led. i tillfälligt utskott 73. f i 
Ivringsboda iS'j4*^/i. 
August Peterson. 

F. i Hjortsberga, Blek. län, i82o'-5/9. Hemmans- 
ägare (Hasselstad, Blek. län); kyrkvärd: nämnde- 
man; led. i Blek. läus brandstodsbolag, i Ägodel- 
ningsrätten o. i vStyr. för Blek. läns folkhögskola; 
ordf. i Vägbyggnadsdir. ; konimunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Medelstads dom- 
saga, Blek. län, 75—96; suppl. i Lagutskottet 76 o. 
77; suppl. i särskildt utskott 77; suppl. i vStatsut- 
skottet 78— S4; led. i Konstitutionsutskottet 85— 
87 A; led. i Statsutskottet 88—90; led. i särskildt 
utskott 91; led. i tillfälligt utskott 96. 
Ludvig Magnus Kruse. 

F. i Ronneby 185721/7. Elev vid Ultuna laudt- 
bruksinst. 78—80. Lär. i agronomi vid Kristine- 
hamns praktiska skola 80—82 ; lär. i husdjursskötsel 
vid Österg. läns landtbruksskola 82—85; godsägare 
(Göholm, Blek. länj fr. 87; led. i Dir. för Smålands 
med fl. provinsers hypoteksförening fr. 99; led. i 
Blek. läns hushålln. -sällskaps förvaltningsutskott; 
ordf. i samma läns landtmannaförening; led. i Kom- 
mittén ang. lag om rätt till jakt o. om jaktstadga 
98; kommunalman. — Ledatnot af Riksd. 2:a k. för 
INIedelstads domsaga. Blek. län, 97 — 99; suppl. i 
tillfälligt utskott 97 o. 98; led. i tillfälligt utskott 
99; suppl. i särskildt utskott s. år. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 146 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANÖRA KAMMARÉ 
Axel Edvard Lindvall. 

F. i Karlskrona i852i'''(i. Elev vid landtbruks- 
skola 71 — 72. Landtbruksinspektor 74 — 78; landt- 
briikare (Hafgården, Blek. län) fi". 7S; nämndeman; 
kyrkvärd; led. i Agodeluingsrätten ; ordf. i St3'r. för 
Nettraby sockens sjitk- o. begrafningskassa fr. 73 o. 
i samma sockens Brandstodsnämnd 96 — 1902; led. 
i Lasarettsdir. o. i Lif- o. kapitalförsäkr.-anstalten ; 
verkst. direktör för Nettrab}- — Alnaryds järnvägsak- 
tiebolag fr. 92; trafikchef för samma järnväg fr. 96; 
kommnnalman ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Medelstads domsaga, Blek. län, fr. 1900; 
.snppl. i tillfälligt iitskott 1900 o. 02; snppl. i sär- 
skildt utskott 01; led. i tillfälligt utskott 03 o. 04. 
Gustaf Carl Witt. 

F. i Karlskrona i8i4-''/4. Sekundlöjtn. vid Flottans 
konstruktionskär 35; prem.-löjtn. 48; kontrolloff. vid 
Flottans stat. i Karlskrona 50 — 56 ; tf. lär. vid Skepps- 
byggeriinst. 50 — 56 o. ordin. lär. därst. 57; kapt.- 
löjtn. 61; öfverflyttad på Indragningsstaten 68; led. 
i Kommittén ang. förslag till nj-tt skeppsmätnings- 
reglemente 58 — 59 o. i Kommittén ang. förändrad 
organisation af sjöförsvarets ekonomiska förvaltning 
67 — 68; förestånd, för Folkhögskolan i Ramlösa, 
Malm. län; bosatt i Grenna fr. 74. Ivärol)oksför- 
fattare. h. Ö. S. 57. — Led. af Borgareståndet fr. 
62; snppl. i Allm. liesvärs- o. ekonomiutskottet 62 
— 63; led. i Konstitutionsutskottet 65 — 66; ledamot 
af Riksd. 2:a h. för Karlskrona stad 67 — 69; led. i 
tillfälligt utskott 67 o. 68; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 68; led. i Konstitutionsutskottet 69; statsre- 
visor 68 — 70. j i Grenna ]899-'73- 
Adolf Karl Folke Adolf s.son P al an der. 

F. i Karlskrona amiral. -förs. 1835173- Sekund- 
löjtn. vid Flottan 52; prem.-löjtn. 60; kapt. 66; af- 
sked 70; led. i Dir. för Döfstuminst. i Karlskrona 
65 o. i Styr. för Karlskrona — Växjö järnväg 71; ordf. 
i Dir. för Ronneb}' hälsobrunns aktiebolag 72 o. 
verkst. direktör därst.; v. ordf. i Blek. läns hus- 
hålln. -sällskap fr. 73; disponent vid Djupafors fa- 
briksaktiebolag; led. i Styr. för Filialbanken i Karls- 
krona; godsägare (Dalby, Blek. län); led. i Kom- 
mittén ang. rekrvtl)ildning för P^lottaus båtsmans- 
håll 69; landstingsman. Korresp. L. O. S. 65. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Karlskrona stad 70 — ^72 ; 
led. i särskildt utskott 70; led. i tillfälligt utskott 
72; statsrevisor 71. -j- å Dall)}- 1S76-I/10. BLKKINGK I.An 147 
Johan \'iktor Gjerling. 

F. i Kai-lskroiia i8i8i-7i^. Elev vid Flottans 
konstruktionskår 33; underkonstruktörsex. 35. Un- 
derkonstriiktör 37; sekundlöjtn. vid Flottans kou- 
struktionskår 41 ; lär. vid vSkeppsbyKgeriinst. i Karls- 
krona 43 o. förestånd, för inst. 64; preni.-löjtn. 53; 
anst. i Preussisk tjänst såsom chef för skeppsb3-g- 
t^eriet inom marinen 54 — 56; korvettkapt. 55; in- 
nenir)r vid INIarinini^eniörstaten 67; direktör därst. 
o. chef för Ingen. -dep. vid F~lottans stat. i Karls- 
krona 68 — 75; inspektor för h. elem.-lärov. 72 — 75; 
direktör vid Mariningeniörstateu o. chef för Iiigen.- 
dep. vid Flottans stat. i Sthlm 75; öfverdirektör o. 
chef för Mariningeniörstateu 77 — 81; led. i Kom- 
mittén ang. lämpligaste sjökrigsmateriel 63; kom- 
munalman. L. Kr. V. A. 64; Hedersled. Ö. S. 72. 

— Ledamot of Rihsd. 2:a k. för Karlskrona stad 73 

— 75; led. i tillfälligt utskott 73; led. i särskildt ut- 
skott s. år; led. i 2:a kammarens enskilda utskott 
75; statsrevisor 67 — 69. -j- i Stockholm 1897-710. 
Anders Kristian Gasslander. 

F. i Vassända-Naglum, Älfsh. län, 1S35--/11. vStud. 
i Lund 53; ex. till rätteg.-verk. 56. E. o. notarie i 
Göta hofr. 58; v. häradsh. 61; ombudsman vid Styr. 
öfver Statens järnvägsb3-ggnader 66 — 69; adj. led. i 
Skånska hofr. 69 — 72; öfverkommissarie vid Flottan 
fr. 72; föredragande led. i Dir. öfver Amiralitets- 
krigsmanskassan fr. s. år; tf. chef för Mariuförvaltn. 
civila afd. 79 — 84 ; tf. amiralitetsråd o. chef därst. 
84 — 87; led. i Styr. för Karlskrona^Växjö järnväg 
fr. 70 o. i Stj-r. för Kristianstads ensk. banks afd.- 
kontor i Karlskrona; inspektor för Karlskrona h. 
allm. lärov. 75 — 79; ordf. i Kommittén ang. Flot- 
tans pensionsväsende 74 — 75; led. i Kommittén ang. 
utarbetande af reglementen för Flottan 77 — 84; kom- 
munalordf. Hedersled. Ö. S. 79. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Karlskrona stad 76 o. 79 — 81. -j- å Gull- 
berna vid Karlskrona 1890*^/7. 148 AFt). XXV, ±. RiKSÖAGENS ANDRA KAMMARE 
Christian xA.iulers Sund i 11. 

r\ i Karlskrona iSi6l'Vi-. Sekundlöjtn. vid Flot- 
tan 36 ; i en,t(elsk örlogstj. 40 — 43 o. deltog där- 
under i kriget mot Kina; preni.-löjtn. 45; deltog i 
fregatten Engenies världsonisegling 51 — 53; kapt.- 
löjtn. 53; kapt. 58; adjut. hos Konnngen 59; koni.- 
kapt. 62; led. i Sjöförsäkringsöfverrätten 63; niilitär- 
led. i Förvaltn. af sjöärendena 64 — 66; kommen- 
dör 66; varfsclief vid Flottans stat. i Karlskrona 
s. år; konteramiral, stationsbefälliafvare o. öfver- 
kommendant i Karlskrona 6S; första adjut. lios Ko- 
nungen s. år; viceamiral 74; amiral 84; afsked 
s. år; led. i Sjöförsvarskommittén 61 — 62 o. i Kom- 
mittén ang. ordnande af sjöofficersbildningen 64 — - 
65 ; ordf. i Kommittén ang. organisation af sjöför- 
svarets militärpersonal 71 — 72 o. i Kommittén ang. 
sjöförsvarets grundande på allm. värnplikt 74. L. 
Kr. V. A. 66; Hedersled. Ö. vS. 67. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Karlskrona stad 77 — 78 o. 85 — 86. 
t i vStockholm 1886 1/2. 
Georg af Trollc. 

F. i Karlskrona 1 834 1" 1-2. .Sekundlöjtn. vid Flot- 
tan 55; bitr. lär. vid Krigsakad. (Krigsskolan) å 
Karlberg 63—68; prem.-löjtn. 64; kapt. 66; kadctt- 
off. o. lär. vid Sjökrigsskolan 67^73; militärattaché 
i London 73 — 75; adjut. hos militärcliefen vid Flot- 
tans stat. i Karlskrona 79 — 81; kom. -kapt. af 2:a kl. 
82; öfverflyttad till Flottans reserv 83; kom. -kapt. 
af i:a gr. 86; afsked 92. L. Ö. S. 67; L. Kr. V. A. 
76. — • Led. af Ridd. o. adeln 65 — 66; ledamot aj 
Riksd. 2:a k. för Karlskrona stad 82—84; led. i till- 
fälligt utskott 82; statsrevisor 76. y i Karlskrona 
i893-7«- 
Carl Gilius Fri ek. 

F. i Karlskrona 1827 ^^/n. Sekundlöjtn. vid Flot- 
tan 46; prem.-löjtn. 53; informationsoff. vid Tackel- 
skolau i Karlskrona 59 — 68; kapt.-löjtu. 61; öfver- 
flyttad på Flottans nya reservstat 66 o. på Indrag- 
niugsstateu 73; tf. lotskapt. i Karlskrona 67 — 68; 
led. i Styr. för Kristianstads ensk. banks afd.-kontor 
i Karlskrona fr. 71 o. i Styr. för Karlskrona — Växjö 
järnvägsaktiebolag; kommunalman ; landstingsman. 
L. Ö. S. 64. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Karls- 
krona stad (en del af) 86 o. 87— 88; led. i tillfälligt 
utskott 87 B. t i Karlskrona ^SSc^^^j^. BLKKINGE LÄN 149 
K d vare! Sveusson. 

F. i Karlskrona 183813/5. Styniiausex. vid Flot- 
tan 56; art.-underoff.-ex. 58; skeppareex. 60. Anst. 
såsom skeppsgosse i Flottans tjänst 52; nnderoff. 
66; kontrollant vid Flottans ekipagedep. 76; flagg- 
iinderoff. 86; afsked med underlöjtn. n. h. o. v. 94; 
nnderlöjtn. i Flottans reserv 96; led. i Styr. för 
Lifräute- o. kapitalförsäkr.-anstalten i Blekinge fr. 
73; led. i vStyr. för Sparbanken i Karlskrona fr. 82 
samt ordf. o. verkst. ledamot dcärst. fr. 96; kommu- 
nalman. — Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Karlskrona 
stad 89-99; snppl. i Lagutskottet 91—99; suppl. i 
särskildt utskott 92 urt. j i Karlskrona 190021/12. 
Peter Anshelm Romberg. 

F. i Södra Vram, INIalm. län, 1S45-I/4. Stud. i 
Lund 63; fil. kand. 73. Extra lär. o. vik. adj. vid 
Karlskrona h. allm. lärov. 73 — 88; ordin. adj. därst. 
fr. 88. Medarb. i tidn. o. tidskr.; politisk författare. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Karlskrona stad 91 
—93; led. i tillfälligt utskott 91 o. 92; suppl. i till- 
fälligt utskott 93. 
Hugo Hjalmar lyilliehöök. 

F. i Gillberga, Värml. län, 1845 13/3. Ex. fr. Tek- 
nol. iust. 65. Innehaft ingeniörsbefattningar i Eng- 
land 65—67, i Amerika 67 — 72, i Motala 72—74 o. 
vid Gefle — Dala järnväg 74 — 76; ingeniör i Marin- 
förvaltn. iugeniörafd. 76 o. vid Mariningeuiörstateu 
77; lär. vid Sjökrigsskolau 86—89; chef för In- 
geniördep. vid Flottans stat. i Karlskrona 89—96; 
direktör vid Mariningeniörstaten 89; öfverdirektörs- 
assistent i Marinförvaltn. ingeuiörafd. 96—98; öfver- 
direktör o. chef för Mariningeniörstaten o. för Ma- 
rinförvaltn. iugeniörafd. fr. 98; led. i Styr. för Tekn. 
högskolan fr. 1901; led. i Kommittén ang. vissa för- 
ändringar i afseende pä sjökrigsnuiterielen 92 o. i 
Konmiittén ang. jämkningar i planen för nyanskaff- 
ning af sjökrigsmateriel 01 ; kommunalman. L. Ö. 
S. 89; L. Kr. V. A. 93. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Karlskrona stad 94 — 96. 150 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Friherre Fredrik Wilhelm von O t ter. 

F. i Fägred, vSkarab. län, 1833 ^V-i- Sekuiidlöjtii. 
vid Flottan 50; prem.-löjtn. 58; i engelsk örlogstj. 
57 — 60 o. deltog därunder i strider i Kina o. i bloc- 
kering af Mexikos västkust; kapt. 66; adjut. hos 
Hertigen af Östergötland 71 o. hos Konungen 72 — 
75; kom. -kapt. af 2:a kl. 72; kommendör 74; stats- 
råd o. chef för Sj()försv.-dep. 74 — 80; varfschef vid 
Flottans stat. i Karlskrona 80 — 84; konteramiral 84; 
stationsbefälh. o. öfverkommendant vid Flottans stat. 
i Karlskrona 84 — 1900; ordf. i Dir. öfver Flottans 
pensionskassa 92 — 1900; vice amiral 92; amiral 1900 

— 02; statsminister 1900 — 02; sekr. i Kommittén ang. 
organisation af sjöförsvarets militärpersonal 71 — 72; 
led. i Kommittén ang. sjöförsvarets grundande på 
allni. värnplikt 74 o. i Kommittén ang. nytt tjänst- 
göringsreglemente för flottan s. år; ordf. i Kommit- 
tén ang. en fästningsartillerikår i Karlskrona 92 o. 
i Kommittén ang. Lotsstyr. omorganisation 97 — 98; 
led. i Kommittén ang. Landt- o. sjöförsv.-departe- 
mentens sammanslagning 94 — 95; konimunalordf. ; 
landstingsman. L. Kr. V. A. 74; Hedersled. Ö. S. 75. 

— Led. af Ridd. o. adeln fr. 62 ; ledamot af Riksd. 
i:a k. för Blekinge län 91 — 99 o. fr. 02 samt af 
Riksd. 2:a k. för Karlskrona stad 1900 — 02; led. i 
tillfälligt utskott 92; led. i Statsut.skottet 93 — 99; v. 
ordf. i särskildt utskott 1900; statsrevisor 70 o. 71. 
C- v I '<! Gu.staf Wilhelm Alexander Ro os. 

I", i vStockholm 1859^/9. Stud. i Upps. 77; ex. 
till rätteg.-verk. 82. E. o. notarie i Svea hofr. o. i 
Sthlms rådst.-rätt s. år; auskultant i Skånska hofr. 
84; v. häradsh. 85; länsnotarie i Blek. län 86; sekr. 
o. kamrerare vid Blek. läns landsting 86 — 98; verkst. 
direktör för Karlski-ona — Växjö järnväg 95 — 98; 
landssekr. i Blek. län fr. 98; led. i Kommittén ang. 
omreglering af indelningen i läkaredistrikt fr. 1904 
o. i Kommittén ang. revision af lagen om sk3dd 
mot yrkesfara o. af lagen om minderårigas o. kvin- 
nors användande i industrielt arbete 05. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Karlskrona stad fr. 03 ; led. i 
tillfälligt utskott 03 o. 04. 

Sven Albert H eliers t röni. 

F. i Karlshamn 1822— -2. Grosshandlare i Karls- 
hanm; engelsk v. konsul därst. 53 — 76; led. i Dir. 
f(ir Navigationsskolan i Karlshamn; konimunalordf. 
Donator. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Karlshamn 
o. vSölvesborg 67 — 69; led. i tillfälligt utskott 67 o. 
69. j i Bonn, Tyskland, 187720/11. BLEKINGE LÄN 151 
Carl Gustaf Berg. 

K. i Veiuge, Hall. län, iSu'':;. Aust. å handels- 
kontor 25; grosshandlare i Karlshanui 35; grundade 
i början af 50-talet en spiritnosaaffär, hvilken i 
inedio af 70-talet öfvertogs af grosshandlaren L,. O. 
Smith ; ordf. i Styr. för Skånes ensk. banks kontor 
i Karlshamn 70 — 94; verkst. direktör för Karlshamn 
— Vislanda järnväg under fl. år o. för Karlshamns 
bryggeriaktiebolag; kommunalordf. ; landstingsman ; 
bosatt i vSthlni fr. 94. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Karlshamn o. Sölvesborg 70 — 71; led. i tillfälligt 
utskott 70. -\ i Stockholm 1896''/'.). <l(^ Frans Johan Wilhelm Dahl. 

V. i Karlshamn 182524/12. Stud. i Lnnd 43; fil. 
kand. 47; fil. dokt. 50. Kollega vid Karlshamns 
lärov. 56; rektor vid Sölvesborgs 3:kl. lärov. fr. 58; 
led. i Kommittén ang. förslag till tulltaxa 79 — 82 
o. i Kommittén ang. differentialtullars införande 86; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Karls- 
hamn o. Sölvesborg 72 samt 78 — 81 o. af Riksd. i:a 
k. för Älfsborgs län fr. 82; led. i tillfälligt utskott 
80 o. Si; suppl. i Bankoutskottet 83; led. i Bevill- 
ningsutskottet 84 — 88; statsrevisorssuppl. 87; stats- 
revisor 88. f i vStockholm 1888^3. '^^ 
L,ars Wilhelm Samuel lyOthigius. 

F. i Jönköping 18368/5. »Stud. i Lvind 54; ex. 
till rätteg.-verk. 57. V. häradsh. 62; borgmäst. i 
Karlshamn 70; landstingsman; häradshöfd. i År- 
stads, Faurås o. Hinile domsaga, Hall. län, 82; ju- 
stitieombudsmannens suppl. 84; justitieombud.sman 
85 — 86; landshöfd. i Alfsb. län fr. 86; ordf. i Norra 
hushålln. -sällskapet i .\lfsb. län fr. 87; likaledes i 
vSödra hushålln. -sällskajjet fr. 89; led. i Kommittén 
ang. lag om inteckning i järnväg 78 — 79, i Skatte- 
regleringskomnnttén 79 — 83, i Nya lagberedningen 
86 o. 87 o. i Förstärkta lagberedningen 86 — 87 ; ordf. 
i Kommittén ang. tillgodogörande af vattenkraften 
vid Trollhättan 90— 94 o. i Kommittén ang. försäl- 
jande af tomter tillliörande TroUhätte kanalbolag 
1904. Iv. L. A. 01. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Karls- 
hanni o. Sölvesborg 73 — 75 o. för Vänersborg o. Åmål 
fr. 97 samt af Riksd. i:a k. för Blekinge län 77 — 85 o. 
för Hallands län 85 — 94; suppl. i Lagutskottet 78 o. 
79; suppl. i särskildt utskott 78; led. i Lagutskot- 
tet 80—82; suppl. i tillfälligt utskott 81; led. i Stats- 
utskottet 83 o. 84; led. i tillfälligt utskott 87 A, 89, 
91 o. 94; led. i Bevillningsutskottet 87 B. 152 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Kdv^ard Ferdinand Meyer. 

F. i Karlshamn 182511/9- Elev vid haudelsinst. 
i Hamburg 40. Aust. å handelskontor i Hamburg 
till 46, då han återvände till Karlshamn; anst. å sin 
faders, Ernst Fredrik Meyers, kontor därst. 46; 
grosshandlare i Karlshamn med firma Winberg & 
Meyer fr. 51; mecklenburgsk konsul 50 — 57; gods- 
o. bruksägare; ordf. i Hanmdirektionen, i Dir. för 
Sjömanshuset o. i Dir. för Navigationsskolan; koni- 
nmnalordf. ; landstingsman. — Led. af Borgareståndet 
65 — 66; led. i Bevillningsutskottet; ledamot af Riksd. i . -a 
k. för Blekinge län 66 — 75 o. af Riksd. 2:a k. för Karls- 
hamn o. Sölvesborg 76 — 77 ; suppl. i Bankoutskottet 
67; led. i Bevillningsutskottet 68 — 70; led. i tillfälligt 
utskott 70; siippl. i särskildt utskott 74; led. i 2:a kam- 
marens enskilda utskott 76. t i Stockholm 1877-^/5. 
Ern.st Fredrik Wilhelm Meyer. 

F. i Karlshamn 1847"' 1-2. Elev vid haudelsinst. 
i Dresden 62 — 65. Grosshandlare i Karlshamn fr. 
74; engelsk v. konsul därst. 76 — 83; led. i Dir. för 
Navigationsskolan 78 — 88; led. i Styr. för Skånes 
ensk. banks kontor i Karlshanm 87 — 1902 o. ordf. 
därst. 94 — 02 ; led. i Kommittén ang. lasarettsstadga 
o. reglemente för lasarettsläkares pensionskassa 98 
— 99, i Maltdryckskommittén 98 — 1900 o. i Kom- 
mittén ang. nj-a stater för Post- o. telegrafverken 
99 — 01; kommunalman; landstingsman; statsråd o. 
chef för Finansdep. fr. 02. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Karlshamn o. Sölvesborg 82 — 85 samt för 
Karlshamn, Sölvesborg o. Ronneby 87 B o. fr. 97 ; 
led. i Bevillningsutskottet 87 B o. 98—02 ; suppl. i 
särskildt utskott 97. 
Albert Alexander lyilienberg. 

F. i Kristianstad 1833 '-/o. Stud. i Lund 49; ex. 
till rätteg.-verk. 51. Auskultant i Skånska hofr. 
s. år; e. o. kanslist i Justitierevisionen 53; e. o. no- 
tarie i Svea hofr. 54; e. o. fiskal därst. 57; v. häradsh. 
59; adj. led. i Svea hofr. 60; fiskal 61; assessor 64; 
tf. revisionssekr. 65; konstit. revisionssekr. 68; re- 
visionssekr. 70; häradshöfd. i IMedelstads domsaga. 
Blek. län, fr. 74; utsedd till justitieombudsmannens 
efterträdare 92; led. i Kommittén ang. stämpel- 
afgiften 80 — 81 o. i Kommittén ang. förordning rör. 
expeditionslösen Si — 82; ordf. i Landstinget. — 
Ledamot of Riksd. 2:a k. för Karlshamn, Sölvesborg 
o. Ronneby 86 — 87 A o. 88 — 93; v. ordf. i Lagut- 
skottet 87 A o. 88—93; led. i Talmanskonferensen 
92 o. 93. BLEKINGE LAN 153 
Victor Nils Ekenmau. 

F. i Baiikeryd, Jönk. län, i842i-*/2. Stiul. i J^und 
59; kansliex. 62; ex. till rätteg.-verk. 64. 1\. o. no- 
tarie i Göta liofr. s. år; v. häradsh. 69; borgniäst. i 
Ulricehamn 73 ; häradshöfd. i Bräkne domsaga, 
Blek. län, fr. 86; ordf. i N^-a arhetareförsäkr.- 
komniittéu 91 — 93; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Borås, Alingsås o. Ulricehamn 79 — 
84 samt för Karlshamn, Sölvesborg o. Ronneby 94 — 
— 96 o. af Riksd. i:a k. för Älfsborgs län 84 — 93; led. 
i tillfälligt utskott 80, 87 B o. 92; led. i Lagutskottet 
81 — 84 o. 86 — 88; suppl. i Lagutskottet 85; suppl. i 
Statsutskottet 89; led. i Statsutskottet 90—93; v. 
ordf, i särskildt utskott 95; statsrevisor 89 — 93. 154 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Kristianstads län. 
Ola Lasson. 

F. i Östra Hoby, Krist, län, iSiS-'Vo. llenniians- 
ägare i Östra Hoby; uämndenian; koniinunalman; 
landstingsman. — L,ed. af Bondeståndet fr. 59; siippl. 
i Bankoutskottet 59 — 60, 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot 
af Rihsd. 2:a k. för Ingelstads o. Järrestads domsaga, 
Krist, län, 67 — 72; led. i tillfälligt utskott 67; suppl. 
i Bankoutskottet 68; suppl. i Bevillningsutskottet 
69; led. i Bevillningsutskottet 70 — 72. -j- i Sölves- 
borg 1889IVS. 
Lasse Jönsson. 

F. i Hörup, Krist, län, 1834 -•''/o. Landtbrukare 
(Sandby, Krist, län) fr. 60; led. i Styr. för Borrby 
sparbank fr. 66 o. ordf. därst. fr. 95; led. i Dir. för 
lasarettet i Simrishamn fr. 66, i Styr. för Ystad — 
Gärsnäs järnväg fr. 94, i Styr. för Ystads sockerfa- 
brik i Köpinge fr. s. år o. i Styr. för Bjärsjö br^-g- 
geriaktiebolag fr. 96; led. i Kommittén ang. revision 
af vStatens järnvägstaxa 87 — 88; kommunalman; 
landstingsman. — - Ledamot af Ribsd. 2:a k. för Ingel- 
stads o. Järrestads domsaga, Krist, län, 73 — 97; led. 
i tillfälligt utskott 73 — 75; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 76—78; led. i särskildt utskott 77, 78 o. 
83; led. i Konstitutionsutskottet 79 — 87 A; led. i 
Bankoutskottet 87 B; led. i Statsutskottet 88—97; 
led. i Talmanskonferensen 97; statsrevisorssuppl. 80; 
statsrevisor 81 o. 82. y i F^nköping i^(^-]^^li. 
E s b j ö r n Persson. 

F. i Borrby, Krist, län, 1849-5/7. Elev vid Trelle- 
borgs landtbruksskola 69 — 70. Hemmansägare i 
Borrby fr. 74; nämndeman; led. i Krist, läns lius- 
hålln. -sällskap fr. 75 o. i dess Distrikt.sstyr. inom 
Ingelstads härad fr. 1901; led. i vStyr. för Borrb}- 
sparbank fr. 94; led. i Styr. för Ystad — Gärsnäs 
järnväg fr. 03; kommunalordf. ; landstingsman. • — 
Ledamot af Ribsd. 2:a k. för Ingelstads o. Järrestads 
domsaga, Krist, län, fr. (nuirs) 97; suppl. i tillfälligt 
utskott 98 o. 99; led. i tillfälligt utskott 1900 — 03; 
suppl. i särskildt utskott 01 ; suppl. i Lagutskottet 04. KRISTIANSTADS LAN 155 
Sven Nils so u. 

V. i Kiab}', Krist, län, i8i3l'''/ll. I yngre år sko- 
makare; hemmansägare (Österslöf, Krist, län) fr. 61 ; 
led. i Kommittén ang. lindring af roterings- o. rust- 
ningsbesväret 67 — 68; kommunalordf. ; landstings- 
man. — Led. af Bondeståndet fr. 62; suppl. i lyag- 
utskottet 62 — 63; suppl. i Konstitutionsutskottet 65 
— 66; ledamot af Riksdagens 2x1 k. för Villands härad, 
Krist, län, 67 — 77; led. i 2:a kammarens enskilda 
utskott 67; led. i särskildt utskott 67 — 69, 71, 71 
urt. o. 75; led. i Bevillningsutskottet 69; led. i Kon- 
stitutionsutskottet 70 o. 72 — 76; statsrevisor 70 o. 
71. f i Österslöf 1 8772^/4. 
Anders Nilsson. 

F. i Rinkab}', Krist, län, i825-*/7. Hemmansägare 
i Rinka1)y; nämndeman; medstiftare af samt led. 
(o. sednare ordf.) i Styr. för Villands härads spar- 
bank fr. 62; led. i Styr. för Kristianstad — Åhus 
järnväg 85 — 1900 o. i Brandstodsnämnden; kommu- 
nalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Villands härad, Krist, län, 78 — 93; led. i tillfäl- 
ligt utskott 78, 8r, 82, 84, 87 B o. 91 — 93; suppl. i 
Bevillningsiitskottet 85—87 A; led. i Lagutskottet 
88—90. 
Ola Persson. 

F. i Rinkab}-, Krist, län, 18463/4. Hemmans- 
ägare i Rinkaby fr. 72; led. i Vägstyr. 93 o. i 
Dir. för Kristianstads lasarett fr. 95; ordf. i vStyr. 
för Riksljankens afd. -kontor i Kristianstad fr. 1901 ; 
led. i Legostadgekommittén 99 — 01; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vil- 
lands härad, Krist, län, 94 — 01 ; led. i tillfälligt ut- 
skott 94 — 96; suppl. i Bevillningsutskottet 97 — 99; 
led. i särskildt utskott 99; led. i Bevillningsutskot- 
tet 1900 o. 01; statsrevisor 1900 o. 01. 
Anders Jönsson. 

F. i Åhus, Krist, län, iSsa^^/s. Elev vid Öuue- 
stads folkhögskola 70. L,andtbrukare (Yngsjö, Krist, 
län); kyrkvärd; led. i Styr. för Åhus sockens spar- 
bank fr. 73 o. i Distriktsstyr. för Villands härad fr. 
1902; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Villands härad, Ki-ist. län, fr. 02. 156 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Per Nilsson. 

F. i Osby, Krist, län, 1821^^/6. Ilemmaiisägare 
(Östra Kulliult, Krist, län); nämndeman; kommunal- 
man; lanclstini^sman. — Led. af Bondeståndet fr. 
''12; suppl. i vStatsutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; leda- 
iiiiit af Riksd. 2:a k. för Östra Göinge härad, Krist. 
liin, 67 — 78; led. i särskildt utskott 67 o. 74; led. i 
Bevillningsutskottet 68 o. 76—78; led. i tillfälligt 
utskott 72; suppl. i Konstitutionsutskottet 73 — 75; 
led. i 2:a kannnarens enskilda utskott 75. y i Östra 
Kulhult 1S92II/:!. 
Hans Johnsson. 

V. i Broby, Krist, län, i84ol''/io. Handlande i 
Broby; ordf. i Styr. för Östra Göinge härads spar- 
bank fr. 88 o. ombudsman därst. fr. 90; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Östra Göinge 
härad, Krist, län, 79—85; led. i tillfälligt utskott 79; 
suppl. i Bankoutskottet 80 — 84; led. i Bevillnings- 
utskottet 85; statsrevisorssuppl. 84; statsrevisor 85. 
Per Truedsson. 

1". i Knislinge, Krist, län, 183211/10. Klev vid 
privat landtbruksskola 54 — 55. Ladufogde vid Bifva- 
röd 56 — 57 o. vid Råbelöf 58 — 60 o. 64 — 67; landt- 
brukare (Haganäs, Krist, län) fr. 61 ; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Östra Göinge härad, 
Krist, län, 86—96; led. i tillfälligt utskott 87 A o. 
88; suppl. i Bevillningsutskottet 87 B o. 91 — 96; 
suppl. i särskildt utskott 89. 
Per Jönsson. 

F. i Glimåkra, Krist, län, i8453''/4_ Hemmans- 
ägare (Färeköp, Krist, län) fr. 68; tillika sågverksägare 
o. trävaruhandlande; nännideman; led. i Styr. för Kri- 
stianstad — Immelns järnväg, i Styr. för Östra o. 
Västra Göinge häraders brandersättningsbolag o. i 
Krist, läns skogsvårdsstyr.; v. ordf. i Vägstyr. ; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Östra Göinge härad, Krist, län, fr. 97; 
suppl. i särskildt utskott 98, 1900 o. 01 ; led. i till- 
fälligt utskott 1900 — 04. KRISTIANSTADS LÅN 157 O 


s- ét 
Anders Persson. 

V. i Vä, Krist, län, iSrö"/!!. Hemmansägare i 
V;i; kyrkvärd; ordf. i socknens Rrandstodskommitté 
74 — 79; kommunalordf. ; landstingsman. — Led. af 
Bondeståndet fr. 62; suppl. i Bankoutskottet 62 — 
63; suppl. i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 65 
— 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Gärds o. Albo dom- 
saga, Krist, län, 67—69; led. i tillfälligt utskott 67 ; 
snppl. i Statsutskottet 68 o. 69. f i Vä 1SS4 2" 'r2. 
vSven Nilsson. 

F. i Efveröd, Krist, län, 1831^/11. Hemmans- 
ägare i Efveröd fr. 54; dref därjämte bran vinsbrän- 
ning o. mejerihandtering; ordf. i Gärds o. Albo 
härads sparbank; led. i Kommittén ang. tillverk- 
ning o. försäljning af bränvin 77 — 80, i Landtför- 
svarskonnnittén 80—82, i Kommittén ang. instruk- 
tion för provinsialläkare 85 — 87 o. i Kommittén 
ang. Post- o. telegrafverkens förening 89 — 91 ; ordf. 
i Landstinget. — Ledamot of Riksd. 2:a k. för Gärds 
o. Albo domsaga, Krist, län, 70 — 91; suppl. i Stats- 
utskottet 71; led. i Lagutskottet 72—75; led. i Stats- 
utskottet 76—91 (v. ordf. 91); v. talman 87 B o. 88; 
led. i Talmanskonferensen 90 o. 91; statsrevisors- 
suj)])]. 73; statsrevisor 74 o. 75. f i Kfveröd 1891 -i/n. 
Nils Svensson. 

F. i Magiehem, Krist, län, 1844I3/0 Hemmans- 
ägare (Olseröd, Krist, län); ordf. i Magiehems soc- 
kens brandstodskommitté 74; led. i Stvr. för Gärds 
o. Albo härads sparbank fr. 79, i Dir. för Kristian- 
stads lasarett fr. 89 o. i Krist, läns hushålln. -säll- 
skaps förvaltningsutskott fr. 93; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gärds 
o. Albo domsaga, Krist, län, fr. 92; suppl. i tillfäl- 
ligt utskott 93; suppl. i Lagutskottet 94 — 99; suppl. 
i Statsutskottet 1900 — 04. 158 AFt). XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Ola Bosson Olsson. 

F. i Norra Sandbj-, Krist, län, iS24l''/i2. Har 
fått skolundervisning endast några veckor i en 
kringgångsskola; elev vid Orups laudtl)ruksskola 
46 — 47. Förvaltare vid Åraslöf 48 — 56; hemmans- 
ägare (Maglehult, Krist, län) fr. 56; led. (o. sednare 
v. orflf.) under många år i Styr. för Vinslöfs o. Näf- 
Hnge sparbank fr. 85; led. i St3-r. för Döfstunisko- 
lan i Lnnd fr. 70, i Styr. för Landstingets skogs- 
egendom Krooks-Minne fr. 74 o. i vStyr. för Karpa- 
lunds ångbryggeri fr. 86; led. under många år i 
Dir. för Långebrobolaget o. i .Styr. för Önnestads 
folkhögskola; led. i Sjöförsvarskommittén 80 — 82 o. 
i en Kommitté för lasarettens ordnande i Krist, län 
86; kommunalordf. ; landstingsman. Donator. Testa- 
menterat sitt bibliotek till Önnestads folkhögskola. 
— Led. af Bondeståndet 65 — 66; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Västra 
Göinge domsaga, Krist, län, 67 — 87 A o. 91 — 95; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 67 o. 68; led. i Lag- 
utskottet 69; led. i Bankoutskottet 70; led. i Stats- 
utskottet 71 lagt. o. 72 — 87 A; suppl. i särskildt 
utskott 71 urt. ; led. i 2:a kammarens enskilda utskott 
86; led. i Bevillningsutskottet 91 — 93; led. i Konsti- 
tutionsutskottet 94 o. 95; led. i Talmanskonferensen 
85 — 87 A; suppl. för fullmäktige i Riksbanken 79 
— 87; statsrevisor 72 o. 73. 
Tufve Tnfvesson. 

F. i r-arstorp, Krist, län, 1827 ^-Y». Landtbrukare 
(Lulir, Krist, län); nänmdeman; socknens rättegångs- 
l)iträde under många år; kommunalman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för \'ästra Göinge domsaga, Krist. 

län, 87 B. t i Lulir 1 901 27, '5. 
Nils Svante Håkansson. 

F. i Vittsjö, Krist, län, 18381^4. Landtbrukare 
(Björstorp, Krist, län); ordf. i StjT. för Sparbanken 
i Vittsjö fr. 67; led. i Styr. för Hessleholm — Vittsjö 
o. Hessleholm — Markaryds järnvägar; kyrkvärd; v. 
ordf. i Vägstvr. ; nämndeman; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västra 
Göinge domsaga, Krist, län, 88 — 90 o. af Riksd. i:a k. 
för Kristianstads län 92 urt. — 95; led. i tillfälligt 
utskott 89 o. 90; suppl. i Lagutskottet 94 o. 95. KRISTIANSTADS I.AN 159 
Friherre Fredrik Christian Kjell Barnekow. 
F. i Vinslöf, Krist, läu, i8392n'ii. Stud. i Lund 
56. Underlöjtu. vid Skånska dragonreg. 60 — 70; 
godsägare (Åraslöf, Krist, län); ordf. i Styr. för 
Vinslöfs o. Näflinge sparbank 73; v. ordf. i Krist, 
läns hushålln. -sällskap fr. 83; led. i Styr. för vSkån- 
ska liypoteksföreningen fr. 96; led. i vSjöförsvars- 
koniniittén So — 82; konnnunalordf. ; ordf. i Lands- 
tinget. L. L. A. 98. — Ledamot af Riksd. i:a k. för 
Kristianstads län 77 — 95 o. af Riksd. 2:a k. för Västra 
Göinge domsaga, Krist, läu, fr. 96; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 78—80; suppl. i särskildt utskott 78; 
led. i tillfälligt utskott 80; led. i Bevillningsutskot- 
tet 80—82 o. 84—93 (v. ordf. 88—91; oi-df. 87 B 
samt 92 o. 93); led. i Konstitutionsutskottet 96 — 
1904 (v. ordf. 1900 — 04). 
Sven Rosenberg. 

1". i Miirruni, Blek. län, i8iil"/i. Lärde sig läsa 
vid sin moders spinnrock; elev vid Lunds folkskol- 
läraresemin. 39; kantors-, organist- o. folk.skollär.-ex. 
därst. s. år. Tjänade i unga år som dräng; lär. 
vid Asarums fattigskola. Blek. län, 30 o. vid! Fjel- 
kiuge vexelundervisningsskola, Krist, län, 36; folk- 
skollär. i Västra Karup, samma län, 40 o. i Östra 
Ljungby, samma län, 46—68; klockare o. kantor i 
Östra Ljungby fr. 46; led. i Kommittén ang. ord- 
nandet af pensionsvä-sendet för folkskollärarne o. 
deras enkor o. barn 64 ; kommunalman ; landstings- 
man. Medarb. i fl. skoltidn. — Led. af Bondestån- 
det fr. 59; suppl. i Statsutskottet 59—60; led. i Lag- 
utskottet 62—63 o. 65—66; ledamot af Riksd. 2. a k. 
för Norra Åsbo härad, Krist, län, 67 — 69; led. i 
Lagutskottet 67—69. j i Östra Ljungby 1S9522/4. 
Johan Jönsson. 

F. i Orkelljunga, Krist, län, 18252"/!). Hemmans- 
ägare (Axtorp, Krist, län); nämndeman; konnnunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Xorra Äsbo härad, Krist, län, 70 — 77 o. för Norra 
Åsbo domsaga 78—84; led. i tillfälligt utskott 75, 
-7—79 o. 82—84. -j- i Engelholm iSgSi/^- l6o APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Olof Persson. 

F. i Rya, Krist, län, 18391".-). Laudtbrukare 
(Killebäckstorp, Krist, län); nämndeman; led. i Brand- 
stodsnämnden 75 — 82; v. ordf. i Styr. för Grefvie 
sparbank; kommnnalordf. ; landstint^sman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Norra Åsbo domsaga, Krist. 
län, 85 — 87 A o. för Södra Åsbo o. Bjäre domsaga, 
samma län, fr. 94; led. i tillfälligt iitskott 85, 86 
o. 94; snppl. i lyagutskottet 87 A o. 96; snppl. i 
särskildt utskott 95; snppl. i Statsutskottet 97 — 99; 
led. i sänskildt utskott 98; led. i Kaukoutskottet 
1900 — 04. 
Mårten Borgström. 

F. i Västra Tommarp, Malm. län, 1830^1 Rä- kenskapsförare i Åsbo härads sparbank fr. 60 o. om- 
budsman därst. fr. 70; reg.-kommissarie vid Skåu.ska 
husar- o. dragonregementena 61 — 78; reg.-skrifvare 
vid Norra sk. inf.-reg. 75 — 80; tf. domänintendent 
i Krist, län 77 — 1902. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
fih" Norra Åsbo domsaga, Krist, län, 87 B. 
Johannes Nilsson. 

F. i Stcnestad, Krist, län, 18361^/9. Elev vid 
privat landtbruksskola. Landtbrukare (Sorröd, Krist, 
län); nämndeman; kyrkvärd; led. i Norra Åsbo 
härads brandstod.snämnd o. i Vägstyr. ; led. i Styv. 
för Åsbo härads sparbank fr. 83; kommnnalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra 
Åsljo domsaga, Krist, län, 88 — 90 o. 97 — 99; led. i 
tillfälligt utskott 89 o. 90; suppl. i tillfälligt ut.skott 
97~99- 
Carl Hjalmar Wittsell. 

F. i Örkelljunga, Krist, län, 1854!'^ l. Elev vid 
IvUnds h. elem.-lärov. 75 — -So. Gästgifvare o. landt- 
brukare i Örkelljunga fr. 75; kyrkvärd; nämndeman; 
led. i Styr. för Sparbanken i Örkelljunga fr. 80 o. 
ordf. därst. fr. 93; kommnnalordf.; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra Åsbo domsaga, 
Krist, län, 91 — 96 o. 1900 — 02; led. i tillfälligt ut- 
.skott 92 o. 93; suppl. i Bevillningsutskottet 94 — 96, 
1900 o. 01; led. i Bevillningsutskottet 02. KKIvSTIANSTADS LÄN i6i 


Per Nilsson. 

1'. i Riseberga, Krist, län, 186529/fi. Elev vid folk- 
högskola 84. Hemmansägare (Bonarp, Krist, län); led. 
i Styr. för Riseberga o. Röstånga sparbank fr. 94; 
skiftesgodman ; kommunalordf. — Ledamot af Riksd, 
2:a k. för Norra Åsbo domsaga, Krist, län, fr. 1903. 

Ola Nilsson. 

V. i Kattarp, Älalm. län, i8i5"/i-2. Hemmans- 
ägare (Rebbelberga, Krist, län); tjänstgjorde under 
någon tid såsom folkskollärare o. klockare i Bark- 
åkra o. Rebl)elberga förs.; led. i L,asarettsdir. o. i 
Brandstodsnämnden; led. i Styr. för Eugelholms o. 
kringliggande orts sparbank fr. 65; led. i Ägodel- 
ningsrätten; stiftare af brunnsanstalten Torslund vid 
Engelliolm o. led. i dess Styr.; kommunalordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra Åsbo o. Bjäre härader, 
Krist, län, 67 — 72 o. 76 — 77 samt för Södra Åsbo o. 
Bjäre domsaga 78; led. i tillfälligt utskott 69 o. 70; 
suppl. i Lagutskottet 71 o. 72; suppl. i Bevillnings- 
iitskottet 76 — 78. f i Rebbelberga 1891^1/8. 

Nils Hansson. 

F. i Västra Broby, Krist, län, 182330/4. Hem- 
mansägare (Ormastorp, Krist, län); kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra 
Åsbo o. Bjäre härader, Krist, län, 73 — 74; led. i till- 
fälligt utskott 73; suppl. i Konstitutionsutskottet 
74. t i Västra Broby 187422/4. 
Olof Andersson. 

F. i Hjärnarp, Krist, län, 1839*^/3. Hemmansägare 
(Lvckorna, Krist, län); nämndeman; led. i Styr. för 
Hjärnarps sockens sparl)ank fr. 72; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra Åsbo o. Bjäre 
härader, Krist, län, 75 o. för Södra Åsbo o. Bjäre 
domsaga 79 — 93; suppl. i Bankoutskottet 79 — 84; 
suppl. i Statsutskottet 85 — 87 B o. 91 — 93; led. i 
Bankoutskottet 88 — 90; statsrevisorssuppl. 88 o. 89. 
Per Axel Bergström. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kristianstad o. vSim- 
rishamu 67 — 72 (se sid. 26). Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. l62 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 


Carl Eugéne Maiiritz Clairfelt. 

F. i Malmö i824lV'- vStud. i L,un(l 39; kansliex'. 
41; kainei-alex. 45; es. till rätteg. -verk. 47. Auskul- 
tant i Skånska hofr. s. år; v. häradsh. 52; aman. i 
Skånska hofr. s. är; konstit. fiskal därst. 58; konstit. 
notarie 59; notarie 61; borgniäst. i Kristianstad fr. 
62; led. i Kommittén ang. föreskrifter i anledn. af 
nva utsökningslageus införande 77 — 78; led. (o. nnder 
ett år ordf.) i I^andstinget. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Kristianstad o. Simrishamn 73 — 79; led. i till- 
fälligt utskott 76— 78. t i Ramlösa, Malm. län, 
]879i/v. 
Axel Leouard Senell. 

V. i Rättvik, Kopparb. län, 1S36I/G. Stud. i Upps. 
55; fil. kand. 60; ex. till rätteg.-verk. 66. K. o. no- 
tarie i Svea hofr. s. år; auskultant i Skånska hofr. 
67; v. häradsh. 68; tf. fiskal i Skånska hofr. 69; 
adj. led. därst. 70; auditör vid Vendes art.-reg. 74 — 
78; assessor i nämnda hofr. 78; v. ordf. i Styr. o. 
verkst. direktör för Kristianstad — Hessleholms järn- 
vägsaktiebolag under fl. år fr. 84; led. i Centralstyr. 
för Kristianstads en.sk. bank under fl. år fr. 88 o. 
ordf. därst. fr. 94; hofrättsråd fr. 92; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kristianstad o. Simris- 
hamn So — 81. '}• i Kristianstad 1901^/10. 
Carl Rhrenfried von der lyan eken. 

1'". i Malmö i843l^'/<"'- vStud. i Lund 59; fil. kand. 
62; fil. dokt. 65; jur. kand. 68. Docent i svensk 
hist. vid Lunds uuiv. 64 — 70; auskultant i Svea hofr. 
68 o. i Skånska hofr. 69; v. häradsh. 70; auditör 
vid Skånska husarreg. 71 — 79; borgniäst. i Kristi- 
anstad 79 — 87; led. i Ceutralstyr. för Skånes eusk. 
bank o. ordf. i Styr. för dess kontor i Kristianstad; 
kommunalordf. ; exped.-chef i Landtförsv.-dep. 86 — 
95; registrator därst. 87 o. kansliråd 92 — 95; under- 
ståthållare i Sthlni fr. 95; led. i Kommittén ang. 
byggnadsplatser för nytt riksdagshus o. ny riksbank 
83 — 84; ordf. i Dir. öfver Nj-a elem.-skolan i Sthlm 
96 — 1902, i vStyr. för Allm. lifförsäkr.-bolaget, i vStyr. 
för aktiebolaget Drott o. i Styr. för Manilla döf- 
stumskola. L. Kr. V. A. 90. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Kristianstad o. Simrishamn 82 — 87 A; 
suppl. i särskildt utskott 82; led. i tillfälligt utskott 
85; led. i särskildt utskott 86. KRISTIANSTADS LAN 163 Åke Hjalmar Nordenfelt. 

F. i örby, Älfsh. län, i847lV7- Underlöjtn. vid 
vSvea lifg. 68 o. vid Vendes art.-reg. 70; attaché i 
Londou 72 — 73; löjtn. 72; andra lär. vid Kri<(ssko- 
lan 77 — 80; kapt. 81; kapt. i reg. reserv 90 — 97; 
tf. yrkesinspektör 89 — 90; disponent vid Höganäs 
stenkolsbolag 90 — 1903; disponent vid Höganäs — 
Billesholnis aktieliolag o. chef för Höganäsverken 
fr. 03; konnnunalnian. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Kristianstad o. vSinirishamn 87 V> — 90; led. i 
särskildt utskott 90. 

Magnus Giindelach Britzelius. 

F. i Lnnd 1842 i3/i. vStud. i Lund 59; ex. till 
rätteg.-verk. 62. Auskultant i Skånska liofr. s. år; 
v. häradsh. 67; tf. fiskal i Skånska hofr. 68; anditör 
vid vSödra sk. inf.-reg. 69 — 74; adj. led. i Skånska 
hofr. 70; fiskal därst. 74; assessor 77; tf. revisions- 
sekr. 8q — 81; ombudsman vid Sparbanken i Kristian- 
stad fr. 86; hofrättsråd fr. 91; led. i Kommittén ang. 
granskning af författningsförslag rör. utvidgning af 
arfsbeskattningen 93; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Kristianstad o. Simrishamn 91 — 96 
samt för Kristianstad 97 — 99; led. i tillfälligt utskott 
91 o. 92 lagt; led. i Lagutskottet 93 — 97 (v. ordf. 97). 

Jacob August lyuudahl. 

F. i Bara, Malm. län, 1S4423/8. Stud. i Lund 63; 
ex. till rätteg.-verk. 69. Auskultant i Skånska hofr. 
s. år; v. häradsh. 72; tf. fiskal i Skånska hofr. 75; adj. 
led. därst. 78; fiskal 80; assessor 83; hofrättsråd fr. 
92; tf. president i vSkånska hofr. 1902 ; president fr. 04; 
ordf. i vStA-r. för Skånes ensk. banks kontor i Kristi- 
anstad fr. 83 o. i St3-r. för Sparbanken i Kristian- 
stad fr. 97. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kristian- 
stad 1900 — 02; suppl. i tillfälligt utskott 1900; suppl. 
i särskildt utskott 01; led. i särskildt utskott 02. 

Carl Johan Fredrik Ljunggren. 

F. i Kristianstad 1858^/11. Elev vid Ziirichs 
Polytechnicum 76 — 79. Anst. vid Ljunggrens mekan. 
verkstad i Kristianstad 79; ägare däraf 80; dispo- 
nent vid Ljunggrens mekan. verkstads aktiebolag fr. 
90; verkst. direktör för Östra vSkånes järnvägsaktie- 
bolag; dansk v. konsul i Kristianstad o. Åhus fr. 
88; led. i Styr. för Kristianstads ensk. banks afd.- 
kontor i Kristianstad 98 — 1901 o. i vStyr. för bank- 
aktiebolaget Södra Sveriges afd. -kontor dänst. 02 — 03 ; 
kommunalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Kristianstad fr. 03; led. i tillfälligt utskott 
03 o. 04. 164 AFD. XXV, 2. RIKSGAGENS ANDRA KAMMARE Malmöhus län. 
Äke Auder.s.soii. 

F. i Gustaf, Malm. läu, iSi-j^^/-2. I,an(ltl)rukare 
(Mellanköpiuge, Malm. län); nämndeman; anktions- 
förrättare; ordf. i socknens Braudstodskommitté fr. 
52; kommunalman; landstingsman. — Led. af Bon- 
deståndet 65 — 66; suppl. i Allm. besvärs- o. ekono- 
miutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Skytts o. 
Oxie domsaga, Malm. län, 67 — 80; suppl. i särskildt 
utskott 67; suppl. i Lagutskottet 68 — 70; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 71 o. 71 urt.; led. i Banko- 
utskottet 72 — 80. "i" i Mellanköpiuge 18833/8. 
Mårten Dalin. 

F. i östra Grefvie, Malm. län, 1S4920/1. Stud. i 
Lund 71. I^andtbrukare i Östra Grefvie; led. i Fri- 
lagers- o. frihamnskommittén 94 — 95 ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Skytts o. Oxie dom- 
saga, Malm. län, 81 — 96 o. för Oxie härad fr. 97; 
led. i tillfälligt utskott 82; suppl. i särskildt utskott 
83; suppl. i Statsutskottet 84 o. 85; led. i Banko- 
utskottet 86 — 90; led. i Konstitutiousutskottet 91 — 
1902; led. i särskildt utskott 97 o. 04; statsrevisor 
87 o. 90. 
Nils And ers. son. 

F. i Västra Vemmerlöf, Malm. län, 18471/3. Landt- 
brukare (Pettersborg, Malm. län); led. i St3-r. för 
Skytts härads sparl)ank fr. 89; kommunalman; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Skytts 
härad, Malm. län, fr. 97; led. i tillfälligt utskott 
1900 — 02; suppl. i Konstitutionsutskottet 03 o. 04; 
led. i särskildt utskott o^. MALMOHUS LAN 165 
Nils Auton Witthoff. 

F. i Munka- Ljungby, Krist, län, iS2i-^/(i. vStud. 
i Lnnd 38; kanieralex. 42. Kronofogde i Frosta o. 
I'ärs häraders fögderi, Malm. län, 51 — 91; v. ordf. i 
Styr. för Färs härads sparbank under mänga år fr. 
57; ordf. i Färs o. Frosta häraders brandstodsförening; 
komniunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Färs 
domsaga, Malm. län, 67 — 69; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 67 — 69. t å Araskoga, INLilni. län, 1904 11/4. 
Jöns Andersson. 

F. i Frenninge, Malm. län, iSo.S-710. Hemmans- 
ägare i Frenninge; kyrkvärd; led. i Ägodelnings- 
rätten; komniunalordf. — Led. af Bondeståndet fr. 
62; suppl. i Bevillningsutskottet 62 — 63 o. 65—66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Färs domsaga, Malm. 
län, 70 — 75; led. i tillfälligt utskott 70; suppl. i vStats- 
utskottet 73 — 75. -j- i Frenninge iSSi-^/4. 
Mårten Trulsson. 

F. i Frenninge, Malm. län, 1828 ''/is. Hemmans- 
ägare (vStarrarp, ^lalm. län); kyrkvärd; nämndeman; 
led. i Ägodelningsrätten; led. i Styr. för Färs härads 
sparbank fr. 73; sekr. i Färs o. Frosta häraders 
lirandstod-sförening i 44 år; kommunalman; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Färs dom- 
saga, Malm. län, 76—78 o. 82—87 A; led. i tillfälligt 
utskott 77, 78 o. 82; suppl. i Konstitutionsutskottet 
83-87 A. 
Grefve Eric Carl Alfred Piper. 

F. i Stockholm 183425/12. Stud. i Lund 51. 
Underlöjtu. vid Skånska dragonreg. 54; afsked ur 
krigstj. 58; kabinettskammarherre 66; första liof- 
stallmäst. 85; chef för Stuteriöfverstyr. 85 — 1901; 
öfverhofstallmäst. 88; ordf. i Kommittén ang. Statens 
stuteriinrättningar 86; godsägare (vSöfdeborg, Malm. 
län, Kristinehof, Krist, län, Egholni på Seland, med 
fl. egendomar); ordf. i Landstinget. L. L. A. 90. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Färs domsaga, 
Malm. län, 79— Si o. af Riksd. i:a k. för Malmöhus 
län 82 — 99; suppl. i »Statsutskottet 79 — 81, 930.94; 
suppl. i Bevillningsutskottet 83 o. 84; suppl. i sär- 
skildt utskott 83; led. i Statsutskottet 85 — 92. l66 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Nils Nilsson. 

F. i Frenniiige, Malm. läu, i84i-'^/3. Hemiiian.s- 
ägaie (Skärluis, Malm. läu); led. i Långaröds soc- 
kens brandstodskomniittc 67 o. i Braiidstodsnänm- 
den 71; ordf. i Långaröds sockeus arbetareföreuing 
70; kyrkvärd; kommunalordf. ; laudstiugsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Färs domsaga, Malm. 
län, fr. 87 B; led. i tillfälligt utskott 88 — 90; suppl. 
i Statsutskottet 91, 92 lagt. o. 93 — 95; led. i Lag- 
utskottet 96 — 1903; led. i Statsutskottet 04; stats- 
revisorssuppl. 95; statsrevisor 96 — 98. 

Nils Nilsson. 

F. i östra Espinge, Malm. läu, 1815^/3. Hem- 
mansägare i Östra Kspinge; led. i Ägodeluings- 
rätten; kyrkvärd; auktionsförrättare; led. i vStyr. 
för Frosta härads sparbank fr. 49; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Frosta 
domsaga, Malm. län, 67 — 87 B; led. i tillfälligt ut- 
skott 68 o. 69; suppl. i Bankoutskottet 71 — 78; 
suppl. i Bevillningsutskottet 79 — 85; led. i 2:a kam- 
marens enskilda utskott 79; suppl. i Statsutskottet 
86 o. 87 A; led. i Statsutskottet 87 B. t i Östra 
p:spinge I8952-J/7. 

Friherre Werner Gottlob von Schwerin. 
F. i Skarliult, Malm. län, 1851 is 3. Stud. i Lund 
70; jur. fil. kand.-ex. 73. Godsägare (Skarliult, 
INIalm. län) fr. 80; nännideman; led. i Styr. för laudt- 
Ijruksskolan i Malm. läu 87 ; led. i samma läns hus- 
hålln. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 88, i Central- 
styr, för aktiebolaget Skånska handelsbauken fr. 
96, i St}!', för Skånska hypoteksföreningen fr. 97 
o. i Styr. för Östra Skånes järnväg; laudstiugsman. 
Iv. L. A. 94. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för F^rosta 
domsaga. Malm. läu, 88 — 99 o. af Riksd. i:a k. för 
Malmöhus län fr. 1902; suppl. i Bankoutskottet 91 
o. 04; led. i särskildt utskott 91 o. 03; led. i Bevill- 
ningsutskottet 92 — 99 (v. ordf. 97 — 99); suppl. i sär- 
skildt utskott 92 urt. ; statsrevisorssuppl. 93 o. 94; 
statsrevisor 95. 

Carl Axel Trolle. 

F. i Hyby, Malm. län, 1862 ^n/o. Stud. i Lund 
80; ex. till rätteg.-verk. 87. Auskultant i Skånska 
liofr. s. år; v. häradsh. 89; godsägare; arreudator 
(I'nlltofta, ]\Ialni. läu); led. i St^-r. för Skånska hypo- 
uksföreuiugen fr. 95 o. i Ceutralstj-r. för Skånes 
Liisk. bank fr. 1902; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2X7 k. för Frosta domsaga, Malm. län, fr. 1900; 
suppl. i tillfälligt utskott 1900; led. i särskildt utskott 
01 — 03; suppl. i Bankoutskottet 03; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 04. MALMÖHUS LÄN 


^ Pehr Joliusson. 

1'. i Hög, Malm. län, 1818V1. Hemmansägare 
(kemmarlöfs gård, Mahn. län.); nämndeman- ordf 
1 Styr. for Torna o. Bara häraders brandförsäkrings- 
bolag; kommnnalman. — Ledamot af Rlksd. 2:a k 
tor Harjagers o. Rönnebergs härader, Malm län 
67—70; led. 1 tillfälligt utskott 68; suppl. i särskildt 
utskott 69; suppl. i vStatsutskottet 70. f å Rem- 
marlöfs gård 1904 i-f^. 
Christen Assarsson. 

__ F. i Asmundtorp, Malm. län, 1831^/0. Hemmans- 
ägare (Rönneberga, Malm. läuj; led. iStvr. för Tå-- 
arps o. knnghggande orts sparbank fr.' 71; kom- 
munalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd 2x1 
k. for Harjagers o. Röunebergs härader. Malm. län, 
71—84; suppl. i Konstitutionsutskottet 71—83- led' 
1 Bevillningsutskottet 84; statsrevisor 76 o 77' t i 
Rönneberga 1894 9 '7. ' 
Nils Persson. 

F. i Asmundtorp, .^lalm. län, i838-^;io. Landt- 
brukare (Vadensjö, Malm. län) fr. 66; mejeriä^^are 
under många år; kyrkvärd; led. i Ägodeluingsrätten - 
auktionsförrättare; ordf. i Styr. för Kvinliga folk- 
högskolan 1 Landskrona o. sedermera i Helsingboro-- 
led. i Jordbrukslägenhetskommittén 91— ga-^kom- 
munalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2 :a 
k. för Harjagers o. Röunebergs härader, Malm. län, 
85—87 B o. 91—93; led. i tillfäUigt utskott 85' 
suppl. 1 Statsutskottet 86 o. 87 A; led. i Statsut- 
skottet 87 B; le<l. i Bevillningsutskottet 91- led i 
Bankoutskottet 92 o. 93. 
Jöns Andersson. 

F. i Asmundtorp, Malm. län, 1838-1/2 Laiidt- 
brukare (Ohrstorp, Malm. län); kyrkvärd; ordf. i 
Styr. for Tågarps o. kringliggande orts sparbank 
71; kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af 
Rlksd. 2:a k. för Harjagers o. Rönnebergs härader. 
Malm. län, 88-90 o. fr. 94; led. i tillfälligt utskott 
89 o. 90; suppl. i Lagutskottet 94; suppl. i Kon- 
stitution.sutskottet 95-98; led. i särskildt utskott 
98; led. i Konstitutionsutskottet 99 — 1904. l68 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Anders Nilsson. 

F. i Färingtofta, Krist, län, 18322 7. Landtbru- 
kare (Teckomatorp, Malm. län, 55 — 90 o. Brödåkra, 
samma län, fr. 81); nämndeman; led. i Dir. för 
Onsjö härads sparbank o. i Onsjö med fl. häraders 
brandstodsnämnd; hypoteksvärderingsman för Skån- 
ska hvpoteksföreningen; kommnnalordf. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Onsjö härad, Malm. län. 67 — 69; 
Ifd. i tillfälligt utskott 69. 
Anders Fredrik Pettersson. 

I'\ i Tofta, Malm. län, i8263 i. Åtnjöt 3 veckors 
undervisning hos en gammal byskolmästare. Laudt- 
brukare (Sibbarp, Malm. län); juridiskt biträde, utan 
ersättning, inom sin socken; kommnnalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Onsjö 
härad, Malm. län, 70—72 o. 80 — 83; led. i tillfälligt 
utskott 71, 80 o. 81; suppl. i Statsutskottet 82 o. 83. 
t i Sibbarp 1883I8/8. 
Ivar Månsson. 

F. i Norrhvidinge, Älalni. län, i8452"/9. Fllev vid 
Realskolan i Lvind 59 — 61. Laudtbrukare (Trää, 
Malm. län); nämndeman; led. i Ägodelningsrätten ; 
led. i Styr. för aktiebolaget Skånska handelsbankens 
afd. -kontor i Landskrona fr. 96; tf. domänintendent 
i Krist, län fr. 1902; led. i Järuvägskommittén 93 
— 95, i Kommittén ang. ändring i bevillning.slag- 
stiftningen 95, i Kommunalskattekommittén 97 — 
1900, i Kommittén ang. tidningars postbefordring 
99 — 01 o. i Kommittén för proportionella val 02 — 
03; kommnnalordf.; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Onsjö härad, Malm. län, 73 — 79 o. 
85—03; led. i tillfälligt utskott 73, 76, 85 o. 86; 
suppl. i Bevillningsutskottet 74; suppl. i Statsut- 
skottet 75 — 79; suppl. i särskildt utskott 75 o. 92 
urt. ; led. i 2:a kammarens en.skilda utskott 79; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 87 A; led. i Konstitutions- 
utskottet 88 — 90; led. i särskildt utskott 90; led. 
i Baukoutskottet 91 — 94; led. i Bevillningsutskottet 
95; led. i Statsutskottet 96 — 03; led. i Talmans- 
konferensen 97 — 03; statsrevisor 88 o. 89. MALMOHUS LÄN 
Grefve Carl Johan Trolle-Bonde. 

V. i Västra Vingåker, Söderiii. län, 1843 l'Yo. vStnd. 
i rpjjs. 62. Underlöjtn. vid Lifg. till häst 64 ; löjtn. 
s. år; afsked 69; godsägare (Trolleliolm, Älalni. län, 
ni. fl.); uänindenian; kommunalman. Arkivforskare 
o. författare. L. vSk. S. 90. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Onsjö härad, Malm. län, 84 o. af Riksd. i:a 
k. för Kristianstads läu 84—91 samt för Malmöhus 
län 96—1902; suppl. i Lagutskottet 85; suppl. i Be- 
villningsutskottet 87 B; led. i tillfälligt utskott 01; 
statsrevisorssuppl. 77. 
Jöns Peter Jesper son. 

F. i Tofta, Malm. län, i86i"/ii- Landtbrukare 
(Dorisborg, Malm. läu) fr. 86; led. i Styr. för Tec- 
komatorps sparbank; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Onsjö härad, Malm. län, fr. 1904. Ola Jönsson. 

F. i Allerum, Malm. län, 1826-5 8. Hemmans- 
ägare (Kungshult, Malm. län); led. i vStyr. för Riks- 
bankens afd. -kontor i Malmö 67 — 68; kommunal- 
man; landstingsman; kassör i Helsingborg vid Väst- 
kustbanan So; bosatt i Sthlni fr. slutet af 8o-talet. 
— Led. af Bondeståndet fr. 59; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 59 — 60; led. i Allm. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 62—63; led. i Konstitutionsutskottet 65— 
66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Luggude domsaga, 
INIalni. län, 67—69 o. för Luggude domsagas norra 
valkrets 70—75; led. i Konstitutionsutskottet 67, 
68 o. 71—75; led. i Bankoutskottet 69; led. i till- 
fälligt utskott 70. j i Stockholm i904i'/4. 
vS \- e n Andersson. 

F. i Väsby, Malm. län, 1831V5. Timmerhandlare 
o. hemmansägare (Plöninge, Malm. län); nänmde- 
man; led. i Styr. för Kullens sparbank; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Luggude doni- 
sagas norra valkrets. Malm. län, 76—86; suppl. i 
särskildt utskott 77 o. 78; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 79—86; statsrevisorssuppl. 86. j i Plöninge 
i8972.Yi2. lyo AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Anders Olsson. 

V. i Väsby, Malm. län, 1836 1"'"- Laiultbrukare 
(Oruakärr, Malm. län); god man för tillsyn af för- 
mynderskapeu inom socknen. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Luggude domsagas norra valkrets, Malm. 
län, 87 A — 99; suppl. i Konstitutionsutskottet 87 B 
o. 91—96; led. i tillfälligt utskott 88—90 o. 97—99. 
Christian Olsson. 

F. i Helsingborg 1859 "/'J- vStud. i Upps. 79; fil. 
kand. 1 Lund 84; fil. lic. därst. 86. Kassör ä gross- 
handelskoutor i Helsingborg 81 — 82; kassör vid 
Rögle säteri o. tegelbruk 86 — 96; disponent vid 
Rögle tegelbruksaktiebolag 96 — 99; godsägare (Alfs- 
hill, Malm. län) fr. 1900; kommunalordf. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Luggude domsagas norra 
valkrets, Malm. län, fr. 1900; suppl. i Lagutskottet 
03 o. 04; led. i särskildt utskott 03. 
Anders Persson. 

F. i Bärslöf, ]\Lilni. län, 18352-1 'i-2. Landtbrukare 
(Mörarp, Malm. län) fr. 59; kyrkvärd; led. i Lug- 
gude härads brandstodsbolag; tf. domänintendent i 
Älalm. län fr. 95; led. i Tullkommittén 79 — 82, i 
Kommittén ang. organisation af landtbruksläro- 
verken i riket 82 — 84, i Kommittén ang. efter- 
sökande o. bearbetande af stenkolsfyndigheter 84 
— 85, i Kommittén ang. Statens stuteriinrättningar 
86, i Förstärkta lagberedningen 86—87 o. i Järn- 
vägskomniittén 93 — 95; kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Luggude dom- 
sagas södra valkrets. Malm. län, 70 — 96; led. i till- 
fälligt utskott 72, 74 o. 78; suppl. i Bankoutskottet 
73 o. 74; led. i Lagutskottet 75—85; led. i Stats- 
utskottet 86—92 lagt. o. 93—95 (v. ordf. 92 lagt. 
o. 93 — 95); led. i 2:a kammarens enskilda utskott 
86; v. ordf. i särskildt utskott 92 urt. ; särskild 
deputerad att öfverlägga med Konungen 95; led. 
i Talmanskonferensen 92 — 96; statsrevisorssuppl. 78; 
statsrevisor 79 o. 80. MALMOHUS LÄN 171 
Paul Paulsoii. 

V. i Välluf, Malm. län, 1851"'/!). Elev vid laiidt- 
bruksskola 73. Landtbrukare (Ekeberga, IMaliii. län); 
ordf. i Styr. för Vällufs o. Helsingborgs landsför- 
sandings sparbank fr. 86; led. i Styr. för Skroni- 
berga stenkols- o. lerindnstriaktiebolag fr. 89, i Styr. 
för Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag fr. 91, i 
Centralstyr. för bankaktiebolaget Södra Sverige fr. 
1901 o. i Malm. läns husbålln. -sällskaps förvaltnings- 
utskott fr. s. år; kommunalordf. ; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. i:a k. för Malmöhus läu 93—96 o. 
fr. 99 samt af Riksd. 2:a k. för Luggude domsagas 
södra valkrets, samma län, 97 — 99; suppl. i I.agut- 
skottet 95—99; suppl. i Bevillningsutskottet 1900— 
02; suppl. i särskildt utskott 01; led. i tillfälligt ut- 
skott 02; suppl. i Statsutskottet 03 o. 04; led. i 
särskildt utskott 04; statsrevisorssuppl. 99 o. 02; 
statsrevisor 03 o. 04. 
I^ars Gustaf Broomé. 

P\ i Vanstad, Malm. län, 1853 1^^- Folkskollär.- 
ex. i Lund 74. Folkskollär. i Overrestad, Krist, län, 
75 o. i Bårslöf, Malm. län, fr. 76; lär. vid Bärslöfs 
fortsättningsskola 77—79; ordf. i Bår.slöfs sockens 
braudstodskommitté 78—1902; ordf. i Malm. läns 
distriktsloge af Godtemplarorden 83— 87 o. i Skånes 
distriktsloge 87 — 99; ordf. i Rönnebergs o. Södra 
Luggudekretseu af Sveriges allni. folkskollär.-för- 
ening fr. 84; poststationsföreständ. i Bårslöf fr. 86; 
kaplau i Sveriges storloge af Godtemplarorden fr. 
03; red. o. utg. af tidn. Skåningen 95 — 1900; kom- 
munalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Luggude 
domsagas södra valkrets, Malm. län, fr. 1900; suppl. 
i tillfälligt utskott 03 o. 04. 


Jöns Olsson. 

1'. i Görslöf, Malm. län, i825'--'/io. Landtbrukare 
o. tegelbrnksägare (Nordanå, Malm. län); led. i 
Brandstodsnämuden o. i Vägstyr. ; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Bara 
härad, Malm. län, 67-^69 samt för Bara o. Torna 
domsaga 70; led. i tillfälligt utskott 68 o. 69; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 69; led. i Ivagutskottet 70. 
Y i Nordanå i87o2"'/io. 172 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Ola Andersson. 

F. i Görslöf, Malm. läu, 18372/11. Hemmausägare 
(Nordanå, Malm. län; sednare Burlöf, samma läu); 
led. i St3-r. för Riksbankens afd.-kontor i Malmö 
73 — 1903; ordf. i samma styr. 01 — 03; ordf. i Styr. 
för folkhögskolan å Hvilan fr. 68; ordf. i Styr. för 
Brand- o. lifförsäkr.- aktiebolaget Skåne fr. 84; ordf. 
i St\r. för Oxie härads sparbank fr. 89; v. ordf. i 
Malm. läns hushålln. -sällskap 92 — 94 o. sällskapets 
hedersledamot 01; led. i Kommittén ang. Ultnna 
landtbruksinst. 77, i Kommittén ang. döfstumme- 
o. blindundervisuiugen 76 — 80, i Skattereglerings- 
kommittén 79 — 81 o. i Landtförsvarskommittén 80 
— 82; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Bara o. Torna domsaga, Malm. län, 
71 — 72 samt för Bara härad 73 — 84; led. i tillfälligt 
utskott 71; suppl. i Konstitutionsutskottet 72; led. 
i Bevillningsutskottet 73; led. i Konstitutionsutskottet 
74 — 77; led. i 2:a kammarens enskilda utskott 76; 
led. i Statsutskottet 78— 84; led. i särskildt utskott 
78 o. 83; led. i Talmanskonferensen 84. 
Jöns Bengtsson. 

F. i Brågarp, Malm. län, 1837 ^''/ö. L,audtbrukare 
(Gullåkra, Malm. län); led. i Dir. för Malm. läns 
sjukhus i Lund 74; kassör i Torna m. fl. häraders 
brandstodsbolag 80; led. i Centralst3-r. för aktiebo- 
laget Skånska handelsbanken fr. 96; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Bara 
härad, INIalm. län, 85 — 96; suppl. i Lagutskottet 85 
— 87 A; led. i Konstitutionsutskottet 87 B o. 91 — 
96; led. i särskildt utskott 89; led. i Bevillningsut- 
skottet 90; statsrevisorssuppl. 91 o. 92; statsrevisor 
93 o. 94. 
Pehr Pehrsson. 

F. i Stora Uppåkra. Malm. län, iS53-'Vi2. Klev 
vid Hvilans folkhögskola 72 o. 75. Landtbrukare 
(Äkarp, Malm. län) fr. 79; auktionsförvaltare fr. s. 
år; nämndeman; led. i Sockerbeskattn. -kommittén 
1902; kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Bara härad, IMalm. län, fr. 97; 
suppl. i tillfälligt utskott 97; led. i tillfälligt utskott 
98 — 01 o. 03; suppl. i särskildt utskott 99; suppl. i 
Bevillningsutskottet 02; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 04. MALM o HUS LAN 173 
Grefve Robert De la Gardie. 

Ledamot of Riksd. 2:a k. för Torna härad, Malni. 
län, 67 (se sid. 98). 
Jöns Olsson. 

F. i Veberöd, Malm. län. 1836^^/2. Landtbrn- 
kare (Ovarnbrodda, Malm. län) fr. 59; led. i Styr. 
för Torna, Bara o. Harjagers härads sparbank fr. 
68, i Torna o. Bara häraders brandstodsnämnd fr. 
72 o. i Vägst\-r. fr. 92; kommnnalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Fiiksd. 2:0 k. för Torna härad, 
Malm. län, 68—69; ^^d. i tillfälligt utskott 69. 
Nils Nilsson. 

F. i Fjelie, Malm. län, 183720/1. Henmiansägare 
(Stäfvie, RIalm. län); led. i Dir. för L,imds lasarett 
fr. 78, i vStyr. för Kjeflinge sockerl^ruk fr. 84 o. i 
Styr. för IMalmö — Bille.sholms järnvägsaktiebolag 85 
— 95; v. ordf. i Vägst3'r. fr. 94; kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Torna 
härad, JVIalni. län, 73 — 75 o. 80 — 81; led. i tillfälligt 
utskott 73 — 75; suppl. i Statsutskottet 80 o. 81. y i 
Stäfvie 190227/3. 
Christen Christenson. 

F. i Hastad, Malm. län, iS43"/io. Elev vid Lunds 
11. elem.-lärov. Fabriksidkare (Vadmöllans kvarn o. 
(Ubryggeri, Malm. län) fr. 66; nämndeman; ordf. i 
Vägstj-r. o. i häradets brandstodsförening; kommn- 
nalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Torna härad, Malm. län, 76 — 79 o. 82 — 85 o. af 
Riksd. i:a k. för Malmöhus län 85 — 89; led. i till- 
fälligt utskott 76; suppl. i Statsutskottet 77, 78 o. 
S2; suppl. i Konstitutionsutskottet 79 o. 88; led. i 
Bankoutskottet 85; svippl. i Bevillningsutskottet 86; 
suppl. i Bankoutskottet s. är; led. i Konstitutions- 
utskottet 89. t i Lund i9042-'^/3. 174 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 


Nils Åkesson. 

F. i Södra Sandby, Malm. län, 1836 "'/•"'• Heni- 
niansä.£iare i Södra Sandby; nämndeman; led. i 
Styr. för Örtofta sockerfabriksaktiebola£(; landstings- 
man. — ■ Ledamot af Riksd. 2:a k. för Torna härad, 
Malm. län, fr. 86; led. i tillfälligt utskott 87 B; 
suppl. i »Statsutskottet 88— 90 o. 94 — 1904; suppl. i 
Lagutskottet 91 — 93. 

Grefve Arvid Rutger Fredriksson Posse. 

F. i Kropp, ]VIalm. län, i82oi"'/2. Stud. i I,und 
35; ex. till rätteg.-verk. 40. E. o. kanslist i Justitie- 
rev.-exped. s. år; extra fiskal i Skånska hofr. 44; 
v. häradsh. 45; kanslist i nämnda hofr. 46 — 49; adj. 
led. 47; ordf. i Styr. för Skånes ensk. bank 51 — 62 
o. i Stvr. för Sydskånska jäimbanan 65; nämndeman; 
statsminister 80 — 83 o. chef för Finansdep. 80 — 81; 
ordf. i Dir. för Skånska hypoteksföreningen fr. 81 ; 
president i Kammarrätten 83 — 89; v. ordf. i Dir. 
för Seraf.-lasarettet 85 ; godsägare (Charlottenlund, 
Malm. län); hedersled, i Malm. läns hushålln. -sällskap 
80; ordf. i den s. k. Ekonomiska kommittén 86 — 87; 
ordf. i Landstinget. Hedersled. F. S. 78; L. L. A. 
79; Hedersled, 'ö. S. 80; L. Sk. S. 82. — Led. af 
Ridd. o. adeln fr. 56; ordf. i Bankoutskottet 56 — 58; 
ordf. i Bevillningsutskottet 62 — 63; ordf. i Stats- 
utskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Herre- 
stads o. Ljuuits härader, Malm. län, 67 — 81 o. af 
Riksd. I. a k. för Kalmar län, södra delen, 81 — 90; 
ordf. i Statsutskottet 67—71 lagt. o. 72 — 75; v. ordf. 
i särskildt utskott 71 urt.; led. i Talnian.skonferensen 
68 — 75; talman i 2:a kammaren 76 — 79; statsrevisor 
67. j i Stockholm 1901 -^4. 

Hans Andersson. 

F. i Snårestad, Malm. län, 18482-* s. Landtbru- 
kare (Västra Nöl)belöf, INIalni. län); v. ordf. i Styr. 
för Vemmenhögs med. fl. häraders folkhögskola fr. 
88; led. i Styr. för Ljunits o. Herrestads häraders 
sparbank fr. 94; led. i Kommittén ang. småskollä- 
rares pensionering 90 — 91, i Kommittén ang. Sve- 
riges fasta försvar 97 — 98, i Tvångsuppfostringskom- 
mittéu 96 — -99 o. i rrästlöneregleringskommittén 97 
(afgick 1901); kommunalordf. ; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Herrestads o. Ljunits 
härader, Malm. län, 82 — 90 o. för Vemmenhög-s, 
Ljunits o. Herrestads domsaga fr. 91; led. i tillfäl- 
ligt utskott 83; suppl. i Lagutskottet 84; led. i Lag- 
utskottet 85—87 B o. 89 — 92; led. i Statsutskottet 
93 — 04; led. i särskildt utskott 97, 01 o. 02 (v. ordf. 
01 o. 02); led. i Talmanskonferensen 04; statsrevi- 
sorssuppl. 87; statsrevisor 91 o. 92. M Al. M ÖHUS LÄN 175 
Per Nilsson. 

F. i Grönl)y, IVIaliii. län, iSr6l-/ö. Ägde o. dref 
Rydeholins väderkvarn, Anderslöf, Malm. län, 40 — 
42; därefter landthrukare (Kspö, Malm. län, fr. 56); 
led. i St3'r. för Riksbankens afd. -kontor i Malmö 
60—63; kommnnalman; landstingsman. vStor bok- 
ylin o. efterlämnade en boksamling om 3,000 band. 
— Led. af Bondeståndet fr. 53 ; led. i Bevillningsnt- 
skottet 56 — 58; led. i Statsutskottet 59 — 60, 62 — 63 
o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Vemmenhögs 
härad, Malm. län, 67 — 79; led. i vStatsutskottet 67 — 
70; led. i Konstitutionsutskottet 71 — 79; led. i till- 
fälligt iitskott 78; statsrevisor 68 o. 69. j i Espö 
18793/12. 
Petter Persson. 
F. i Södra Äl)y, Malm. län, 1832' Landt- brukare (Stora Isie, Malm. län); kyrkvärd; kommu- 
nalman; landstingsman; länniade hemorten 95 o. har 
sedan ej afhörts. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Vemmenhögs härad, Malm. län, 80—86; led. i till- 
fälligt utskott Si; suppl. i Konstitutionsutskottet 82 
—86. 

Lars Pålsson. 

F. i Hemmesdynge, Malm. län, 1833'^/-). Landt- 
hrukare i Hemmesdynge; bildade vid slutet af 60- 
talet en nykterhetsförening inom Hemmesdynge o. 
närgränsande' socknar; konimunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vemmenhögs 
härad. Malm. län, 87 A— 90; led. i tillfälligt utskott 
87 B. -j- i Hemniesd5-nge 190123/1. 
Carl Jöran Kock. 

F. i Simrishamn iSoS^^^. Grosshandlare i Malmö; 
nedlade sin handelsrörelse i början af 6o-talet; led. 
i Flottundersökningskommissionen 61; led. i Malmö 
hamndirektion 57 — 66 (ordf. 61 — 63), i Dir. för 
Malmö hospital o. i vSkånska brandförsäkr.-inrätt- 
ningens kommitté; kommunalordf. — Led. af Borgare- 
ståndet 44—45, 47—48, 53—54 o. 59—60; led. i Be- 
villningsutskottet 44—45; led. i Statsutskottet 47— 
4''^ o. 53 — 54; led. i Bankoutskottet 59 — 60; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Malmö stad 67; v. ordf. i Ban- 
koutskottet s. år. -j- i Malmö 189420/2. 176 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Samuel Gustaf von Tro il. 

F. i Stockholm iSo4''/'>. Kornett vid Lifreg. 
dragonkår 20; löjtn. 25; r^yttniäst. 29; ord.-off. hos 
Konungen 30 o. adjnt. 36; major i arniéu 40 o. vid 
kåren 44; öfv.-löjtn. 45; afsked nr krigstj. 53; tf. 
laudshöfd. i Mahn. län 51 o. ordin. 53 — 74; ordf. i 
Styr. för Tekn. elem. -skolan i Malmö 53 — 62; ordf. 
i Kommittén ang. förslag till kommunalförfattningar 
58—59. L. Kr." V. A. 40; Hedersled. L. A. 65. — 
Led. af Ridd. o. adeln fr. 29; led. i Allm. besvärs- 
o. ekonomiutskottet 44 — 45; led. i Statsutskottet 47 
— 4S, 50 — 51, 53 — 54 o. 62 — 63; ledamot af Ribsd. 
2:a k. för Malmö stad 67 — 69; led. i 2:a kammarens 
enskilda utskott 67 ; ordf. i särskildt utskott s. år. 
t i Malmö 1880^ 11. 

August Rol^ert Falkman. 

F. i Malmö i,Siii-n. Stud. i Lund 25; elev 
vid Landtmäteristaten 27; landtmäteriex. 30. V. 
kommiss.-landtniätare 35; kommiss.-landtmätare i 
Malm. län 40 — 57; godsägare; medstiftare af Färs 
härads sparbank; rådman i Malmö fr. 52; sekr. i 
Malm. läns hushälln. -sällskap o. i Handtverkarnes 
pen.siousiurättning; ordf. i Skånska städernas brand- 
försäkringsinrättnings afd.-kommitté i Malmö 53. — 
Led. af Borgareståndet 65 — 66; led. i Allm. besvärs- 
o. ekonomiutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Malmö stad 68 — 69; suppl. i Bevillningsutskottet 
68; led. i tillfälligt utskott 68 o. 69; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 69. -j- i ^Vlalmö 18902^/6. 

Carl Gustaf Kruse. 

F. i Malmö i825"yii. Handlande i Malmö o. 
delägare i firman L. P. Kruse & Son; fabriksidkare; 
led. i vStvr. för Malmö tekn. elem.-lärov. o. därmed 
förenade söndags- o. aftonskolan fr. 63; jourhaf- 
vande direktör i Skånes ensk. banks hufvudkontor; 
led. i Hannidir. ; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för ]\Ialniö stad 70 — 72. t i Malmö 187711/3. 
Salomon Gottskalck von Geijer. 

F. i Helsingborg i82i*/r,. Underlöjtn. vid Skån- 
ska dragonreg. 38; löjtn. 47; ryttmäst. 58; afsked 
fr. reg. 72; kammarherre 61 ; kabinettskammarlierre 
65; godsägare (Nydala kloster, Jönk. län); kommu- 
nalman. L. Kr. V. A. 70. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Älalmö stad 70—72 o. 76 — 77; led. i tillfälligt 
utskott 70 o. 72. -(- å N3-dala kloster 1904^/5. MALMOHUvS LÄN 177 

Olof Christian Ahlström. 

F. i Malmö 183313/0. vStud. i Lund 50; ex. till 
rätteg.-verk. 53. Auskultant i Skånska hofr. s. år; 
anst. hos domhafvande o. tf. domhafvande 54 — 62; 
v. häradsh. 59; kanslist hos Borgareståndet 59 — 60; 
v. notarie vid Stlihns rådst.-rätt 60; kanirerare vid 
Malmö drätselkammare 63 — 68; sekr. o. ombudsman 
därst. 63 — 76; kanirerare o. ombudsman vid Malmö 
sparbank 65 — 75 o. endast ombudsman fr. 75; stads- 
fullmäktiges sekr. i Malmö 67 — 75; magistratssekr. 
o. notarius publicus i Malmö 75; borgmäst. därst. 
fr. 76. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Malmö stad 73 
— 75 o. 85 — 90; led. i tillfälligt utskott 87 A; v. 
ordf. i Bevillningsutskottet 87 B. f i Malmö 190320/10. 

Claes Eric Boman. 

F. i Bottnaryd, Jönk. län, 1819^/11. Ex. fr. Högre 
art.-lärov. å Marieberg 44. Underlöjtn. vid Jönk. 
reg. 39; löjtn. vid Topograf. kåren 48; förestånd, 
för o. lär. vid Tekn. elem. -skolan i Malmö 53 — 66 
o. 70 — 77; rektor o. lektor i matem. o. fysik vid 
samma skola 77 — 88; kapt. vid Topograf. kåren 56; 
afsked nr krigstj. 60; led. i Centralstyr. för Skånes 
ensk. bank 76; ordf. i Malmö stads byggnadsnämnd 
under 8 år; kommuualordf. ; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Malmö stad 73 — 75;suppl. 
i särskildt utskott 73; led. i tillfälligt utskott 74. 
f i Stockholm 19019/10. 
Johan Peter Bager. 

F. i Malmö i8i8ii/'- Elev vid Herrnhutaranst. 
i Kristiansfeld. Grosshandlare i Malmö fr. 46; ordf. 
i Malmö hamndirektion 67 — 80; led. i Styr. för Riks- 
bankens afd.-kontor i jNIalmö 63 — 82; kommunal- 
man. — Led. af Borgareståndet 56 — 58, 59 — 60 o. 
65—66; led. i Bankoutskottet 56—58; led. i Stats- 
utskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Malmö 
stad 76. t i Malmö 18S820/8. Lars Fredrik Holm q vi st. 

F. i Knästorp, Malm. län, 181116/3. Stud. i Lund 
26; ex. till rätteg.-verk. 32. Auskultant i Skånska 
hofr. s. år; v. häradsh. 37; aiiditör vid Skånska husar- 
reg. 41; landssekr. i Österg. län 50 — 59; exped.-chef 
i I\ckl.-dep. 59 — 65; häradsliöfd. i Oxie o. Skytts 
domsaga. Malm. län, fr. 65; ordf. i Dir. för Malmö 
hospital; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Malmö stad 76. j i Malmö 187630/10. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. lyS APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Axel Gustaf Adlercreutz. 

F. i vSkara landsförs., Skarab. län, 182 1 2/3. Stud. 
i Upps. 38; jur. kand. 45. E. o. notarie i Svea 
liofr. s. år; v. notarie därst. 47; v. häradsh. s. är; 
e. o. fiskal i nämnda liofr. 48; adj. led. 49; fiskal 
50; assessor 53; revisionssekr. 57; justitieräd 60; 
president i Göta liofr. 68 — 74; statsråd o. chef för 
Civildep. 68 — 70; justitiestatsminister 70 — 74; lands- 
höfd. i Malm. län fr. 74; ordf. i Styr. för Landt- 
bruksinst. vid Alnarp fr. 75 o. i Dir. öfver vStröms- 
holms nya kanalbolag fr. 79; ordf. i Kommittén 
ang. ordnande af förvaltningen af Statens fastighe- 
ter o. ang. upplåtande af mark till nybyggen i Norr- 
land 75 — 76. Jur. hedersdoktor 68. L. L. A. s. år. 
— Led. af Ridd. o. adeln 50—51, 53—54, 56—58, 
59 — 60 o. 62 — 63; led. i Lagutskottet 56 — 58 o. 59 
— 60; ledamot af Riksd. 2:a k. för ^lalmö stad 77 — 
80. t i Stockholm iSSo'-^"/'"'- 
Carl Christian Peter Herslow. 

V. i Karlskrona i836'74. Stud. i Lund 53; fil. 
dokt. ultimus 59. Förestånd, för Göteborgs lyceum 
62 — 66; lektor i lefvande spr. vid h. allm. lärov. i 
Malmö 66^ — 74; inspektor för samma lärov. fr. 95; 
red. af Sydsvenska Dagbladet 70 — 72, af Sydsven.ska 
Dagbladet Suällposten fr. 72 o. dess utg. fr. 75; 
led. i Centralst3-r. för vSkånes ensk. bank fr. 78 o. 
ordf. fr. 93; led. i Kommittén ang. förändrad orga- 
nisation af bankaustalterna 81 — 83, i Kommittén 
ang. förändrad banklagstiftning 89 — 90 o. i Check- 
kommittén 96; ordf. i Komniunalskattekommittén 
97 — 1900; led. i Kommittén ang. Riksljankens se- 
delutgifningsrätt 1900 o. i Kommittén ang. lagar 
för solidariska bankbolag o. för bankaktiebolag 01 
— 02 ; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Malmö stad 77—86 o. 88—93; led. i tillfälligt 
utskott 80, 81 o. 84; led. i särskildt utskott 82; 
ordf. i Bevillningsutskottet 91; talman 92, 92 urt. 
o. 93. 
Niclas Theodor Flensburg. 

r\ i Malmö 18222"' s. Stud. i Lund 40. Gro.ss- 
handlare i Malmö o. delägare i firman äL Flens- 
burgs söner fr. 47; engelsk v. konsul i Malmö fr. 
54; dirigent för Köpenhanms privata lånebanks afd. 
i Malmö; led. i Styr. för Tekn. elem. -skolan i Malmö 
61 — 96 (ordf. därst. under 25 år); ordf. i vStyr. för 
Malmö stads vattenverk, i Handels- o. sjöfartsnämn- 
den, i Styr. för Malmö barnsjukhus samt i Dir. för 
Navigationsskolan i Malmö; kommunalordf. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Malmö stad 78 — 81. j i 
Malmö 189816/1- MAI^MÖHUS LÄN 179 
'■-0^ 


Carl An.^ust Andersson. 

l". i .Alahiiö 18419/9. Boktryckare i Malmö; led. 
i Styr. för Malmö handtverksförening, i Styr. för 
:\Iahnö föreläsninosföreiiing o. i Styr. för Malmö) 
nya arbetareförening; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Malmö stad Si — 99; led. i tillfälligt 
utskott 83—85 o. 88—92; led. i Konstitutionsu^t- 
skottetSö samt 97—99; led. i Bankoutskottet 87 B; 
suppl. i Statsutskottet 93—96; statsrevisonssuppl. 96 
o. 97; statsrevisor 98 o. 99. 

Gottfried Beijer. 

_F. i Malmö i8382«/s. Anst. i handelsfirman Hans 
Friis >S: Jljort i Malmö 53—57. i firman Sclienk & 
Co. i Hamburg 57—61 o. i firman W. Brothers i 
London 61—63; prokurist i firman Gust. Roos & 
Co. i London 63; grosshandlare i Malmö fr. 66; 
dessutom etablerad i London 70—76, i Helsingborg fr. 
82 o. i Sthlm 94—95; verkst. direktör för järnvägarne 
Malmö— Billesholm, Malmö— Trelleborg, Malmö- 
Simrishamn, Trelleborg— Rydsgård o. Malmö— Konti- 
nenten; v. ordf. i Kockums järnverksaktiebolag o. i 
Malmö hamndirektion; ordf. i Handels- o. sjöfarts- 
nämnden o. i :\Ialmö köpmannaförening; led. i Kom- 
mittén ang. kreditupplag o. frilager 82—84 o. i Kom- 
mittén ang. ångfärjeförbindelse mellan Sverige o. 
Danmark 84; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. rör Malmö stad 82- 84; led. i tillfälHgt utskott 
83. j i Malmö i90iöio_ 

Johan Henrik Emanuel Dieden. 

F. i Malmö i84o'-'V6. Grosshandlare i Malmö; 
italiensk v. konsul därst. 63—95; belgisk konsul 
\ därst 87 — 92; ordf. i Dir. för Navigationsskolan i 
Malmö 74— 82 o. i Malmö hanmdirektion; kyrk- 
värd; led. i TuUstatskommittéu 1900—02; kommu- 
nalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för IMalniö stad 
85— 96 o. af Riksd. i:a k. för samma stad fr. 99; led. 
i tillfälligt utskott 87 A o. B— 89; suppl. i Banko- 
utskottet 91—95; led. i Bevillningsutskottet 96; suppl. 
i tillfälligt utskott 1900; led. i särskildt utskott 01; 
suppl. i Lagutskottet 02 o. 03; led. i Lagutskottet 04. 

Robert Erik Leonard Darin. 

F. i Malmö 184311/1- vStud. i Lund 60; fil. kand. 
64; fil. dokt. 65. Docent i franska spr. vid Lunds 
univ._ 68—71; adj. vid Lunds h. elem.-lärov. 68; lek- 
tor i lefvande spr. vid Kalmar h. elem.-lärov. 70; 
lektor i franska o. eng. spr. vid Malmö h. allm. 
lärov. fr. 75; led. i Kommittén ang. en examen för 
blifvande elementarlärare 77— 78 o. i Läroverkskom- 
mittén 99 — 1902; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Malmö stad 87 A o. B samt fr. 94; 
led. i tillfälligt utskott 94—96; led. i Konstitutions- 
utskottet 1900—04. l8o APt). XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARK 
Göran Wilhelm Skytte. 

F. i Hammarö, Värml. län, iS49"/x. vStiul. i Upps. 
69; ex. till rätteg.-verk. 72. K. o. notarie i Sthlms 
rådst.-rätt o. i Svea hofr. 73; anskultant i Skånska 
hofr. 74; v. häradsh. 75; rådman i Malmö 79; öfver- 
exekutor 81; borgniäst. i ^lalmö fr. 1904; ordf. i 
Centralstj-r. för aktiebolaget Skånska handelsbanken 
fr. 96; kommnnalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Malmö stad 91 — 96; snppl. i särskildt utskott 
91; led. i tillfälligt utskott 92, 93 o. 95. 
Coruelius Faxe. 

F. i INIalmö 1 847-/6. Grosshandlare i ]\Ialniö; 
led. i vStyr. för Malmö sparbank fr. 79 o. i Cen- 
tralstyr, för Skånes ensk. bank fr. 88; kommunal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Malmö stad fr. 
97; led. i tillfälligt utskott 1901 — 02; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 03 o. 04. 
Anders T h }' 1 a n d e r. 

F. i Tygelsjö, Malm. län, i846--*/:2. I^lev vid Lunds 
folkskollärareseniin. 67; folkskollär.-ex. 72. Folk- 
skoUär. i Västra Karleby, INIalm. läti, s. år; e. o. 
folkskollär. i Malmö 78 o. ordin. fr. 79; lär. i kör- 
sång vid tveune folkskolor i Malmö fr. s. år. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Malmö stad fr. 97; suppL 
i tillfälligt utskott 1900—02; led. i tillfälligt utskott 
03 o. 04. 
Ander.s Anton.sson. 

F. i Löfvestad, Malm. län, 185671- Målaremäst. 
i Malmö fr. 79; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Malmö stad 1900 — 02; suppl. i tillfälligt 
utskott 01; led. i tillfälligt utskott 02. 
Nil.s Persson. 

F. i östra Vemmerlöf, Krist, län, 18653"/?. Mu- 
rare i Malmö; ordf. i Styr. för Svenska murareför- 
bundet fr. 94; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Malmö stad fr. 1903. MALMOHUS LAN l8l 


Jacob Georg Agardh. 

V. i Lund i8i3*'/l2. vStiul. i Lund 26; fil. dokt. 
32. Docent i botanik vid Lnnds univ. 34; botaui- 
ces denionstrator 36; e. o. prof. i botanik 47 o. 
ordin. prof. 54 — 79; svensk led. i Mjntkoniniissio- 
nen 72; ordf. i Styr. för Sparbanken för Lunds stad 
o. kringliggande land 61 samt i Styr. för Skånska 
brandförsäkr.-inrättningarne o. vSkånska städernas 
brandstodsförening 72 — 96; led. (o. sednare ordf.) i 
Centralstyr. för Skånes ensk. bank 76 — 92 ; kommu- 
nalordf. Fil. jubeldoktor 83; med. hedersdoktor i 
Köpenhamn 79. Algolog; vetenskaplig författare. 
L. V. A. 49; Hedersled. V. V. S. 78; Hedersled. F. 
S. 81; Hedersled. L. A. 88; Hedersled. V. S. 89. — 
Led. af Prästståndet för Lunds univ. fr. 62; led. i 
Bankoutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Lunds stad 67 — 72; led. i Bankoutskottet 67 — 72 
(v. ordf. 70 — 72). -f i Lund igoii^/i- 

Eskil au der Thomas so 11. 

F. i Konga, Malm. län, 1829 1/6. Stud. i Lund 
46; fil. kand. 53; fil. dokt. s. år; ex. till rätteg.- 
verk. 56. E. o. notarie' i Skånska hofr. 57; v. 
häradsh. 58; docent i administrativrätt o. national- 
ekonomi vid Lunds univ. 59 — 60; rådman i Lund 
60; led. i Styr. för Sparbanken i Lund 74 o. v. ordf. 
därst. 84; borgmäst. i Lund 79; justitieombuds- 
mannens suppl. 85 o. 86; justitieombudsman 86; 
justitieråd fr. 89; led. i Förstärkta lagberedningen 
86 — 87. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lunds stad 
73 — 89; led. i tillfälligt utskott 73 o. 74; suppl. i 
Lagutskottet 75; led. i Lagutskottet 76—86 (v. ordf. 
79 — 86). t i Stockholm i89i--'4. 

Johan Magnus Sjögren. 

F. i Hyby, Malm. län, 18262^/9. Stud. i Lund 
44; fil. kand. 53; fil. dokt. s. år. Aman vid Lunds 
domkapitel 57; notarie därst. 84 — 1903; led. i Styr. 
för Rädduingsinst. i Råby 70 o. i Malm. läns hus- 
hålln. -sällskap; ordf. under fl. år i Styr. för Spar- 
banken i Lund fr. 76; sekr. i Kyrkolagskommittén 69 
^73 ; kommunalordf. ; landstingsman. Fil. jubeldoktor 
03. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lunds stad 90. Christian Biilow. 

F. i Västra Ingelstad, ]\Ldm. län, 18332^/10. Bok- 
trvckare i Lund fr. 58; red. o. titg. af Folkets Tid- 
ning i Lund 56 — 91; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Lunds stad 91 — 93; suppl. i sär- 
skildt utskott 91. l82 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Robert Wilhelm Alexander Magnus P^k- 
lundh. 
1". i Nöbbeled, Kronob. läu, iSso^^/e. Stud. i 
Lund 71; ex. till rätteg.-verk. 75. E. o. notarie i 
Svea hofr. 76; tf. domhafvaude tidvis 76 — 83; v. 
häradsh. 78; stadsfogde i Luud 80; tf. räntmäst. vid 
Lunds uuiv. 80 — 89 o. ordin. fr. 89; ombudsman o. 
sekr. i Sparbanken för Lunds stad o. kringliggande 
land fr. 87 ; led. i Styr. för vSkånes ensk. banks kon- 
tor i Lund 95 o. i Centralstyr. för aktiebolaget 
Skånska handelsbanken fr. 96; konimunalordf. ; lands- 
tingsman. — - Ledamot af Riksci. 2:a k. för Lunds stad 
94 — 1902; suppl. i tillfälligt utskott 94 o. 95; suppl. 
i Bankoutskottet 96; led. i Bankoutskottet 97 — 02. 

Jacob Timoteus Ivarsson. 

F. i Lund 1851 ^V"'- Stud. i Lund 72; ex. till 
rätteg. -vei'k. 75. V. häradsh. 79; advokat i Lund 
79 — 89; led. i Styr. för vSparbanken i Lund 87 o. 
seduare ordf. därst. ; tjänsteman i Skånska hypoteks- 
föreningen 90; sekr. o. ombudsman därst. fr. 95; 
led. i Dir. öfver Malm. läns sjukvårdsinrättningar i 
Lund 93; konimunalordf.; landstingsman; sekr. i 
I^andstinget 97 — 1902. — ■ Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Lmids stad fr. 03; suppl. i särskildt utskott 03 
o. 04. 

Johan Ödmausson. 

V. i INIyresjö, Jönk. län, i796l"/n. Stud. i Lund 
1 81 3; ex. till rätteg.-verk. 20. V. häradsh. 24; hä- 
radshöfdings n. h. o. v. 26; rådman i Landskrona 
40; borgmäst. därst. fr. 42. — Led. af Borgarestån- 
det 44 — 45 o. fr. 56; led. i AUni. besvärs- o. ekono- 
miutskottet 56 — 58; led. i Bevillningsutskottet 59 — 
60, 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Landskrona stad 67; led. i tillfälligt utskott 67. y i 
Landskrona 1869-32. 

Justus Fredrik Tranchell. 

F. i Göteborg 18182S/4. Elev vid Chalm. slöjd- 
skolan. Anst. å handelskontor i Göteborg o. hos 
Th. Wilsou i Hull 36 — 42; grosshandlare i Göteborg 
43 — 51; disponent vid Skånska sockerfabriksaktie- 
bolaget i Landskrona fr. 51 till ett par år före sin 
död; inspektor vid Landskrona 1. elem.-lärov. 64 — 74; 
led. i Malm. läns hushålln. -sällskap; ordf. i Styr. för 
Landskrona — E^slöfs järnvägsaktiebolag 69 — 76; ordf. 
bl. stadens äldste; led. i Kommittén ang. beskatt- 
ningen af hvitbetssockertillverkningen i riket 71 — 
72; kommuualordf. ; landstingsnuin. L. L. A. 68. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Landskrona stad 68 
— 73; led. i Bevillningsutskottet 69; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 70 — 71 urt. ; led. i tillfälligt ut- 
skott 70. j i Landskrona 1883 '■*/;!. MALMOHUS IvÄN 183 
Friherre Bror Christian Alexander Bonde 
Akerhielm. 

V. i Riseljerga, Krist, läu, i83o'^/7. vStud. i Luud 
49; ex. till rätteg.- verk. 52. H. o. uotarie i Göta 
hofr. 53; länsuotarie i Jäintl. län 57; v. häradsh. 
59; rådniau i Landskrona 61; led. (o. .sedn are ordf.) 
i Styr. för Landskrona sparbank fr. 64; borgmäst. 
i Landskrona fr. 69; verkst. direktör för Lands- 
krona — Eslöf o. Landskrona — Engelholms järnvägs- 
aktiebolag. — Ledamot af Ribsd. 2:a k. för Lands- 
krona stad 74 — 75. -j- i Landskrona 18981-''/.^. 
Jöns Christian Evald Äkesou-Ivimdegård. 

F. i Simrishamn 182720/4. Stnd. i Liind 48. Un- 
derofficer vid vSödra sk. inf.-reg. 48 — 51. Prv. 54; 
reg.-pastor vid Skåu.ska husarreg. 65 — 81 ; v. pastor 
i Landskrona 66 — 75; förestånd, för Malm. läns 
landstings småskollärarinnesemin. i Landskrona 70 
— 80; kyrkoh. i Hörby, Lunds stift, fr. 79; folk- 
skoleinspektör 79 — 86. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Landskrona stad 76 — 81. 

Johan Angttst Öberg. 

F. i Landskrona 1842^/10. Kamrerare vid Lands- 
krona sparbank fr. 61; nederländsk v. konsul i 
Landskrona 75 — 91; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd, 2x1 k. för Landskrona stad 82 — 84; led. i till- 
fälligt utskott 84. Jöns Gustaf Thestrup. 

F. i Landskrona i843i2yg_ Stud. i Lund 59; ex. 
till rätteg.-verk. 63. Auskultant i Skånska hofr. s. 
år; tf. dondiafvande tidvis 68 — 85; rådman i Lands- 
krona fr. 70; v. auditör i Vendes art.-reg. 72; v. 
häradsh. 73; auditör i reg. 76 — 97; tf. auditör vid 
Vendes trängbat. (Skånska trängkåren) 95; aiiditör 
därst. fr. 97 ; inspektor för Landskrona 1. allm. lärov. 
92 — 95; led. i Styr. för Landskrona sparbank fr. 
98; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Landskrona stad 85 — 96; led. i tillfälligt utskott 85, 
86 o. 88 — 90; suppl. i Lagutskottet 87 B, 91 o. 92; 
suppl. i särskildt utskott 95. 184 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Hans Fabian Axel Eric Pantzarhielni. 

F. i Ystad iS44i3'io. Underlöjtn. vid Veudes 
art. -reg. 64; löjtn. 72; kapt. 79; afsked ur krigstj. 
96; öfverkoutrollör vid kontrollen öfver bräuvins-, 
livitbetssockers- o. nialtdryckstillverkningen i riket 
1903; led. i Egnalieniskonimittén 99 — 01; komniu- 
nalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Landskrona 
stad fr. 97; led. i tillfälligt utskott 1900; led. i sär- 
skildt utskott 01 o. 04; led. i Bevillningsutskottet 
03; statsrevisor 1900 — 02. 
Carl Johan Fredrik (Fritz) Rootli. 

V. i Plelsingborg iSiöi-V". Elev vid Göteborgs 
liandelsinst. 33 — 34; idkade språkstudier i Liibeck 
35 — 36. Handlande i Helsingborg 40 — 68; preus- 
sisk konsul därst. 42 — 58; engelsk v. konsul därst. 
52; agent för engelska sjöförsäkr.-sällskapet Llovd 
52 — 59; kommunalman; svensk konsul i Kiel, Hol- 
stein, fr. 68. — Led. af Borgareståndet 53 — 54, 56 — 
58, 62 — 63 o. 65 — 66; led. i AUm. besvärs- o. ekono- 
miutskottet 53 — 54; led. i Bevillningsutskottet 56 — 
58 o. 65 — 66; led. i Bankoutskottet 62 — 63; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Helsingborg o. Engelholm 67 — 
68; led. i tillfälligt utskott 67; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 68. t i Kiel 188 ^,20 '5. 
Petter Olsson. 

F. i Flenninge, INLilm. län, 18303/12. Spanmåls- 
liandlande i Helsingl^org fr. 53; tysk konsul därst. 
70 — 95; ordf. i Styr. för Sparbanken i Helsingborg 
fr. 67 o. i Stj-r. för Helsingborgs inteckningsgaran- 
tiaktiebolag fr. 86; led. i Styr. för Kristianstads 
ensk. banks kontor i Helsingborg 98 — 1901; ordf. i 
Hamndir., i Styr. för Helsingborg — Landskrona — 
Eslöfs järuvägsaktiebolag, i »Styr. för Skåne — Hal- 
lands järnvägsaktiebolag o. i Styr. för Helsingborgs 
sockerfabriksaktiebolag; led. i Kommittén ang. ång- 
färjeförbindelse mellan »Sverige o. Seland 84; kom- 
muualordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Helsingborg o. Engelholm 69 o. 72 — 77 
samt af Riksd. i:a k. för INIalmöhus län 78 — 87 o. 
88 — 97; suppl. i Konstitutionsutskottet 69; led. i 
tillfälligt utskott 69, 89 o. 90; led i Bankoutskottet 
72 o. 80 — 87 B; led. i Statsutskottet 73 — -77; suppl. 
i tillfälligt utskott 79; statsrevisor 77. MALM ÖHUS LÄN 1S5 
Höljer Anders Witt. 

V. i Karlskfoiia iSiS^V-- vSlud. i JahkI 35; filol. 
kand. 38; filos. kand. 41; fil. dokt. s. år. Konstit. 
konrektor i Malmö s. år; konrektor 43; tf. notarie 
vid Lunds domkapitel 42 — 44; återtog konrektors- 
tjänsten i Malmö 44; pr\^ 56; kyrkoh. i Helsing- 
borg fr. 58; inspektor vid Helsingborgs h. allm. 
lärov. fr. s. år; folkskoleinspektör 67 — 76; kontr.- 
prost fr. 70; preses vid Prästmötet 76; teol. dokt. 
77; led. i Kommittén ang. ny förordning om man- 
talsskrifningars förrättande 71 — 72 o. i Kommittén 
ang. pensionering af enkor o. barn efter prästmän 
o. elementarlärare 72 — 73; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. Utg. läroböcker o. predikningar. — Led. 
af Prästståndet- de 4 sista månaderna af riksd. 63; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Helsing1)org o. Engel- 
holni 70 — 71; snppl. i Konstitutionsutskottet 70; led. 
i tillfälligt utskott s. år; led. i Baukoutskottet 71. 
•j- i Helsingborg 1889I9/12. 
Johan I^udvig Oswald Toll. 

F. i vSkepparslöf, Krist, län, 1826-71- Underlöjtn. 
vid Norra sk. inf.-reg. 44; löjtu. 51; gen.-stabsoff. 
s. år; kapt. i armén 58 o. vid reg. 61; major 68; 
öfv.-löjtn. 72; öfverste o. chef för reg. 75; gen. -major 
i armén 87; tf. gen.-intendeut fr. 88; afsked fr. reg. 
89. L. Kr. V. A. 77. — Led. af Ridd. o. adeln 56 
— 58; ledamot af Riksd. 2:a k. för Helsingborg o. 
Engelholm 78. f i vStockholm iSSq^-O^s^ 
Fredrik Theodor Borg. 

F. i Landskrona 1824 1^/9. Stud. i Lund 41. Tid- 
ningsman; red. o. utg. i Helsingborg af Nyaste 
Öresunds Posten fr. 55; boktryckare i Helsingborg 
fr. 62; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Helsingborgs stad 79—84 o. af Riksd. i:a k. för 
Malmöhus län 84 — 92 lagt.; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 79; led. i Konstitutionsutskottet 80 — 84; 
led. i tillfälligt utskott 81, 86 o. 87 A; suppl. i till- 
fälligt utskott 87 B; suppl. i Lagutskottet 90; stats- 
revisorssuppl. 82; statsrevisor 83. f i Helsingborg 
189523/10. l86 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Hans Arou Sjöcrona. 

F. å Gustafslund vid Helsingborg 1825-^/10. Un- 
derlöjtn. vid Skånska husarreg. 44; löjtu. 49; rytt- 
niäst. 61 ; of v. -loj tu. o. första major 69; öfverste i 
armén 82; afsked 83; led. (o. sednare ordf.) i »Stvr. 
för Kristianstads ensk. banks afd.-koutor i Helsing- 
borg 81 — 95 o. fr. 96; verkst. direktör för vSkäne — 
Hallands järnväg fr. 83; v. ordf. i Styr. för Hel- 
singborgs inteckningsgarantiaktiebolag fr. 86; led. 
i Styr. för Södra Smålands järnväg fr. 96; led. i 
Kommittén ang. förslag till kavalleriexercisregle- 
mente 70 — 71; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Helsingborgs stad 85 — 87 B. j å Ene- 
borg vid Helsingborg i8982'?/io. 

Friherre Gustaf Oscar Peyron. 

F. i Nyköping i8285/i. Underlöjtn. vid Ijfreg. 
dragonkär 45 o. vid Lifg. till häst 46; löjtn. 48; 
ryttmäst. 56; adjvit. hos Konung Oscar I 58; kam- 
marherre hos Enkedrottning Josephina 59; öfv.- 
löjtn. vid Husarreg. Konung Carl XV 64 o. vid 
Skånska husarreg. 67; öfverste o. chef för Skånska 
husarreg. 69 — 84; gen.-major i armén 84; gen.-befälh. 
i 3:e militärdistr. s. år; chef för i:a arméfördeln. 
85 — 96; statsråd o. chef för Landtförsv.-dep. 87 — 88; 
gen.-löjtn. i armén 92 o. i Generalitet. reserv 96; 
(ifverstekammarherre fr. 99 ; led. i Centralstyr. för 
Skånes ensk. bank 86 — 1901; ordf. i Centralstyr. för 
bankaktiebolaget Södra Sverige fr. 01 ; led. i Kavalle- 
rikommittén ang. nytt exercisreglemente 77 — 78 o. 
i Landtförsvarskommittén 80 — 82; ordf. i Kommittén 
ang. ordnande af Statens upphandlings- o. entrepre- 
nadväsende 87— 89; led. i Härordningskommittén 
90 — 91 o. i Kommittén ang. L,andtförsv.- o. vSjöförsv.- 
dep. sammanslagning 94 — 95; kommunalman. L. 
Kr. V. A. 81 ; Hedersled. Ö. S. 96. — Led. af Ridd. 
o. adeln fr. 53; suppl. i Bevillningsutskottet 56 — 58; 
led. i Bankoutskottet 65 — 66; ledamot af Rtksd. i:a 
k. för Malmöhus län 66 — 73 o. af Riksd. 2:a k. för 
Helsingborgs stad 88 — 93 o. 97 — 99; led. i Banko- 
iitskottet 67, 68 o. 71; suppl. i särskildt utskott 69 
o. 71; suppl. i vStatsutskottet 73. Jouas Gustaf Oscar Högs t ed t. 

F. i Ystad i848-''/2. Sti:d. i lyund 71. Prv. 74; 
k3-rkoadj. i Helsingborg 79; reg.-pastor vid Norra 
.sk. inf.-reg. 79 — 98; kyrkoh. i Farhult, Lunds stift, 
fr. 95. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Helsingborgs 
stad 94—96; suppl. i tillfälligt utskott 94—96. MALMOHUS LÄN 187 Kristian vSchönbeck. 

K. i Hesslunda, Rlalm. län, 1841^/5. Stud. i lyiiud 
59; elev vid Alnarps landtbruksinst. 62 — 64. Landt- 
brukare 65 — 75 ; lär. vid Nordvästra vSkånes folkhög- 
skola 75 — 76; nämiidemau; auktionsförrättare ; ad- 
vokat i Helsingborg fr. 87. — Ledamot af Rihsd. 2:a 
k. för Helsingborgs stad 94 — 96. 

Oscar Ferdinand Trapp. 

F. i Helsingborg 18475/7. Stud. i Luud 63; elev 
vid Polytekn. institutet i Hannover 65 — 70. lu- 
geniör i Helsingborg; verkst. direktör för Helsing- 
borg—Landskrona — -Eslöfs järnvägsaktiebolag o. för 
Skåne — vSniålands järnvägsaktiebolag; led. i Styr. 
för Helsingborg — Hessleholnis järnvägsaktiebolag; 
verkst. direktör för Helsingborgs inteckningsgaranti- 
aktiebolag fr. 86; led. i Centralstyr. för aktiebolaget 
vSkåuska handelsbanken fr. 96 o. ordf. i St3'r. för 
samma banks afd.-kontor i Helsingborg fr. s. år; 
portugisisk v. konsul i Helsingborg fr. 1902; kom- 
munalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Helsingborgs stad fr. 1900; suppl. i tillfälligt 
utskott 1900; led. i särskildt utskott 01; suppl. i 
särskildt vitskott 02 o. 04; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 03 o. 04. 

Sven Trägårdh. 

F. i Bräkne-Hoby, Blek. län, iSi4l3/s- Stud. i 
Lund 28; ex. till rätteg.-verk. 35. Auskultant i 
Skånska hofr. s. år; v. häradsh. 39; notarie i Allm. 
besvärs- o. ekonomiutskottet riksd. 40 — 41; tf. dom- 
haf vande 41 — 48; borgmäst. i Ystad fr. 48; ombuds- 
man vid Ystads sparbank fr. 49; led. i Styr. o. 
verkst. direktör för Ystad — Eslöfs järnvägsaktiebolag 
65; ordf. i Ystads hamndir. ; landstingsman. — Led. 
af Borgareståndet 53 — 54, 56 — 58, 62 — 63 o. 65 — 66; 
led. i Bevillningsutskottet alla dessa riksdagar; /é-f/amo^ 
af Riksd. 2:a k. för Ystad o. vSkanör med Falsterbo 67 — 
69; led. i Bevillningsutskottet 67. f i Ystad 18882-1/7. 

Peter Christian Ivaniberg. 

V. i Varberg 180920/9. Anst. fr. 27 å handels- 
kontor dels i Ystad o. dels i Norrköping; gross- 
handlare i Ystad fr. 37; verkst. direktör för Kri- 
stianstads ensk. banks afd.-kontor i Ystad 68 — 78; 
led. i Styr. o. kamrerare vid Ystads sparbank under 
många år till 81; ordf. bl. Borgerskapets äldste o. i 
Hamndir.; kommunalordf. — Led. af Borgareståndet 
59 — 60; led. i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet; 
ledamot af Riksd. 2-a k. för Ystad, Skanör med Fal- 
sterbo o. Trelleborg 70—73; led. i tillfälligt utskott 
70; suppl. i Statsutskottet 71 o. 72; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 73. t i Ystad 1890I0/4. AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Per August Weugberg. 

F. i Eugelhohu 1822^/1. vStiid. i Lund 40; filol. 
kand. 42; filos. kaud. 44; fil. dokt. s. år; ex. till 
rätteg.-verk. 46. Aiiskultant i Skånska liofr. s. år; 
v. häradsli. 50; tf. fiskal i vSkånska hofr. 57; koustit. 
notarie därst. 58; adj. led. s. år; notarie 61; härads- 
liöfd. i \'ennnenhögs, Ljuuits o. Herrestads domsaga, 
INIalm. län, fr. 65; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Ystad, Skanör med Falsterbo o. 
Trelleborg 74 — 75 o. 79 — 84. j i Ystad i885iSy'6. 
Henri C Härdar TvUudqui.st. 

F. i Varberg 182970. vStud. i Lund 45; ex. till 
rätteg.-verk. 50. V. häradsli.; borgmäst. i Ulrice- 
hamn 56 — 70; niagistratssekr. o. notarius publicus 
i Ystad fr. 73; tillika rådman därst. fr. 74; ombuds- 
man vid Skånes ensk. banks kontor i Ystad; sekr. 
under fl. år hos Stadsfullmäktige o. i Hamnstvr- — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ystad, Skanör med Fal- 
sterbo o. Trelleborg 76 — 78. j i Ystad 1885^3/3. 
Johan Gustaf Smith. 

F. i Strömstad 181 7^1 7. Apotekselev i .Ström- 
stad 32; farm.-stud. ex. 35; apotekareex. 41. Aust. 
å apotek i Lund 35 — 39, i Karlskrona 41 — 43 o. i 
Sthlm 45 — 46; innehafvare af apotek i Trelleborg 
46 — 54 o. af apotek i Ystad 55 — 82; led. i vStj-r. för 
Skånes ensk. bank 58 — 83 o. i Styr. för Ystads spar- 
bank fr. 58; inspektor för Ystads allm. lärov. 80 — 
81; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Ystad, Trelleborg o. Skanör med 
Falsterbo 85—87 B. f i Ystad 1896V8. 
Elis Bernhard Adolf Nilson. 

F. i Hardeberga, Malm. län, 18421/0. vStud. i 
Lund 59. Underlöjtn. vid Södra sk. inf.-reg. 61; 
löjtn. 71; kapt. 78; major 92; öfv.-löjtn. 95; juste- 
rare af mått o. vikter i Malm. län fr. 81 o. juste- 
ringskontrollör; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Ystad, Trelleborg o. Skanör med Falsterbo 
88—96 samt för Ystad 97 — 98; led. i tillfälligt ut- 
skott 89 o. 90; suppl. i Bevillningsutskottet 91 — 
96; led. i Bevillningsutskottet 97 o. 98. f i Ystad 
189831/5. MALMOHUS LAN 189 
Ta,2^e Peter Gussi n g. 

V. i Ystad iSsil'^:!. vStud. i T,un(l 70; ex. till 
r;itteg.-verk. 74. Aiiskultant i Skånska hofr. s. år; 
tf. (loiiihafvande tidvis 76 79; v. häradsli. 77; v. 
auditör i Skånska dragonreti,'. 79; auditör vid reg. 
S4 — SÖ; notarie i »Skånska hofr. 86; rådman i Ystad 
fr. 90; ordf. i vSkånska brandförsäkr. -inrättningens 
koniniitté i Ystad fr. 96; koinnmnalordf. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Ystad 99 — 1902; led. i till- 
fälligt utskott 1900; snppl. i Lagutskottet 01 o. 02. 

Fredrick Willhelni Thorsson. 

F. i Stora Köpiuge, Malm. län, iSös^Ot,^ p ark- 
förestånd, i Ystad. — Ledamot af Rihsd. 2:a k. för 
Ystad fr. 1903. Ernst Hjalmar Sjövall. 

l'\ i Kristianstad 1844^/12. Stud. i Lund 63; fil. 
kand. 68; fil. dokt. s. år. Adj. vid Lunds li. elem.- 
lärov. 69; rektor vid Trelleborgs 1. allm. lärov. fr. 
72; vik. teckningslär. därst. 85 — 93; ordf. i Styr. 
för Trelleborgs stads sparbank; verkst. direktör 
därst. fr. 78; ordf. i Skånska städernas braudstods- 
kommitté i Trelleborg; kontrollant vid Lund — Trelle- 
borgs järnväg; ordf. i Dir. för länslasarettet i Trelle- 
borg; led. i Malm. läns hushålln .-sällskap; kommunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Trelleborg, Skanör med Falsterbo, Simrishamn o. 
Engelholm 97 — -1902; suppl. i tillfälligt utskott 1900 
— 02. 
Knut Ebbe von Geijer, 

F\ i Riseberga, Krist, län, 1864 12/5. Stud. i Lund 
83 ; ex. till rätteg.-verk. 89. Auskultant i Skånska 
hofr. s. år; v. auditör i Smal. husarreg. 89 — -96; tf. 
notarie i vSkånska hofr. 92; v. häradsli. s.år; e. o. 
notarie i Svea hofr. s. år; notarie i Skånska hofr. 
95; borgmäst. i Trelleborg fr. s. är; led. i St3'r. o. 
l)iträdande ombudsman vid Skånes ensk. banks 
kontor i Trelleborg fr. 96 o. verkst. direktör därst. 
fr. 1904; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Trelleborg, Skanör med Falsterbo, vSimrishamn 
o. Fngelholm fr. 03 ; suppl. i tillfälligt utskott 04. igo AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Hallands län. 

I^ars Olof Stendahl. 

F. i Eldsberga, Hall. läu, i8ii"/lo. Stud. i Luud 
30. Prv. 35; kj-rkoh. i Eldsberga, Göteb. .stift, fr. 
42; prost 65; laudsting.sinan. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Halmstads o. Tönnersjö härader. Hall. 
län, 67 — 69; led. i tillfälligt utskott 67 — 69; suppl. 
i Lagutskottet 68 o. 69. y i p;idsberga 1879-0/1. Ivar L,yttkeii.s. 

F. i Össeby-Gani, Sthlnis län, 182322/1. Klev vid 
Teknol.-inst. 33 — 38; landtbrukselev å Börringe, 
Malm. län, 40; stud. i Greifswald o. vid Eldena 
landtbruksakad. i Pommern. Anst. efter hemkom- 
sten å Beck-Friiska godset Börringe, där han anlade 
åugbränneri o. oljeslageri; verkade samtidigt såsom 
ingeniör o. rådgifvare inom Malm. läu vid vatten- 
arbeten, bränneriskötsel o. scliäferianstalter; gods- 
ägare (Skedala, Hall. län) fr. 50; led. i Styr. för 
SmåskoUärarinnesemin. 68 — 83, i Hall. läns hus- 
liålln. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 69, i Styr. för 
.samma läns folkhögskola 72 — 81, i Styr. för Kemiska 
stat. o. frökontrollanstalten 76 — 80, i Styr. för Rädd- 
ningshemmet för vanartiga barn i Äläshult fr. 76 o. 
i Styr. för Hall. läns landtmannaskola 90 — 95; v. 
ordf. i Styr. o. v. verkst. direktör för järnvägsaktie- 
bolaget Halmstad — Helsingborg till bolagets upp- 
lösning; verkst. direktör för järnvägsaktiebolaget 
Halmstad — Bolmeu 86 — 99; led. i Kommittén ang. 
u}' ordningsstadga för bränvinsbräunerierna i riket 
71, i Kommittén ang. beskattning af maltdrycker 
81, i Bankkommittén 81 — 83 o. i Kommittén ang. 
åugfärjeförbiudelse mellan Sverige o. Danmark 84; 
komniunalordf. ; landstingsman. L. L. A. 79. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Halmstads o. Tönnersjö 
härader, Hall. län, 70 — 93; suppl. i Bankout-skottet 
70; led. i tillfälligt utskott 70 o. 77; led. i Banko- 
utskottet 71, 75, 76 o. 78—87 B (v. ordf. 78—87 B); 
led. i Konstitutionsutskottet 72 — 74; led. i Stats- 
utskottet 91 — 93; led. i Talmanskonferensen 91 — 93; 
statsrevisor 73. y å Skedala i8993''/6. HALLANDS LÄN 191 


Per Nilsson. 

F. i Ysbv, Kall. Ifiii, iS45-''/2. I^andtljrukare 
(Töniiersa, Hall. län); koniniunalordf. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Halmstads o. Tönnersjö härader, 
Hall. län, 94 — 96; snppl. i tillfälligt ntskott 94 — 96. Johannes Bengtsson. 

F. i Torup, Hall. län, i844'-7io. Landtbrukare 
(Bjärnalt, Hall. län); nänindemau; led. i Ägodelnings- 
rätten; ordf. i Vägstyr. ; led. i Styr. för Halmstads 
folkbank fr. 79; anktionsförrättare o. boutrednings- 
man; led. i Hall. läns hushålln.-sällskap ; godnian 
vid skiftesförrättningar o. vid tillsyn af förmyndare- 
vården; koniniunalordf.; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Halmstads o. Tönnersjö härader, 
Hall. län, fr. 97; snppl. i särskildt utskott 1900; 
suppl. i tillfälligt utskott 01 — 03; l^'!- i tillfälligt 
utskott 04. 

Carl Ifvarssou. 

F. i Våxtorp, Hall. län, 1 818 13/2. Åtnjöt ej någon 
skolundervisning. Hemmansägare (Värestorp, Hall. 
läii) fr. 38; nämndeman; led. i Ägodelningsrätten o. 
i Hall. läns hushålln.-sällskap; led. i Kommittén 
ang. fästningsbygguader vid Karlsborg, Vaxholm 
o. Karlskrona 67, i Kommittén ang. plan för enskilda 
järnvägsbvggnader 69 — 70, i Kommittén ang. skjuts- 
väsen(Iets ordnande 76 — 77, i vSkatteregleringskom- 
mittéu 79 — 83, i Laudtförsvarskommittén 80—82, i 
Kommittén ang. differentialtullars införande 86 o. i 
den s. k. Ekonomiska kommittén 86 — 87; koniniu- 
nalordf.; ordf. i Landstinget. — Led. af Bondeståndet 
fr. 59; suppl. i Bevillningsutskottet 59 — -60 o. 62 — • 
63; led. i Statsutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Höks härad, Hall. län, 67 — 89; led. i 
Statsutskottet 67— 89 (v. ordf. 83—89); led. i sär- 
skildt utskott 71 urt., 78 o. v. ordf. 83; led. i 2:a 
kammarens enskilda utskott 86; led. i Talmanskon- 
ferensen 68 — 79 o. 85 — 89; v. talman 80 — 84; stats- 
revisor 67 ; fullmäktig i Riksbanken 69 — 73. j i 
Värestorp i8S9-'','i2. 

Anders Gustaf Gyllensvärd. 

F. i våxtorp. Hall. län, 1848-8/6. Landtbrukare 
(Fågelsång, Hall. län); led. i Ägodelningsrätten; 
koniniunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Höks härad. Hall. län, 90 — 99; suppl. i 
Statsutskottet 91 o. 92; led. i Konstitutionsutskottet 
92 urt.^ — 99. 192 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Adolf Theodor Carlheim-Gyllensköld. 
1'. i \'äxtorp, Hall. län, 18352CY2. Stud. i Lund 
56. Uuderlöjtn. vid Hels. reg. 57 o. vid Södra sk. 
inf.-reg. 58; kanimarjunkare 62; afsked ur krigstj. 
64; .sekr. i Hallands fornniinnesföreniug 64 — 70; 
godsägare (Vallen, Hall. län); led. i Hall. läns hus- 
hålln -sällskaps förvaltningsutskott; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. i:a k. för Hallands län 80 — 88 
o. af Riksd. 2:a k. för Höks härad, Hall. län, fr. 
1900; suppl. i Bevillningsutskottet Si — 84 o. 87 A; 
led. i tillfälligt utskott 82, 85, 87 A o. B, 1900, 03 
o. 04; led. i Bevillningsutskottet 83; suppl. i Lag- 
utskottet 86 o. 87 B; led. i särskildt utskott 01. 
Anders Gudmundsson. 

1". i Slöinge, Hall. län, 18042/11. Landtbrukare 
(Berte, Hall. län); nämndeman; led. i Kommittén 
ang. beväringsskyldighetens fullgörande 58 — 59; 
kommunalman; landstingsman. — Led. af Bonde- 
ståndet fr. 56; suppl. i Bevillningsutskottet 56 — 58; 
led. i Bankoutskottet 59 — 60 o. 65—66; led. i Bevill- 
ningsutskottet 62 — 63; ledamot af Riksd. 2:0 k. för 
Faurås o. Årstads härader, Hall. län, 67 — 69; led. i 
Bankoutskottet 67; led. i tillfälligt utskott 69. t i 
Berte 1S69I9/8. 
Carl Aron Jönsson. 

V. i INIorup, Hall. liln, 18312^/8. Hemmansägare 
\ (Torsliolm, Hall. län); nämndeman; kommunalman; 

landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Faurås 
I o. Arstads härader. Hall. län, 70—83; led. i tillfälligt 

utskott 70 o. 71; suppl. i Statsutskottet 72; led. i 

Bevillningsutskottet 73—83; statsrevisor 77 o. 78. 

•f i Torsholm 1899^ 0. 
Anders Magnus Gudniundsou. 

F. i Slöiuge, Hall. län, 1843I6/7. Ex. fr. Ultuna 
landtbruksinst. 63. Landtbrukare (Vastad, Hall. län); 
led. i Hall. läns hushålln.-sällskaps förvaltningsutskott 
fr. 80, i Styr. för Mellersta Hallands järnvägsaktiebolag 
82, i Styr. för aktiebolaget Mellersta Hallands folk- 
bank 86 — 1900 o. i Dir. för Smålands med fl. pro- 
vinsers hypoteksförening fr. 95; ordf. i Styr. för 
Hallands ensk. banks afd. -kontor i Falkenberg fr. 
1900; v. ordf. i Hall. läns hushålln. -sällskap fr. 03; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Faurås 
o. Årstads härader, Hall. län, 84—87 B o. 94—96; 
suppl. i Baukoutskottet 85—87 A; led. i Bevillnings- 
utskottet 87 B; suppl. i Konstitutionsutskottet 94 
-96. HAI^LANDS LÄN 193 
Bengt Bengtsson. 

F. i Skrea, Hall. län, 18298/3. Ileiiimaiisägare 
fnoberi,^ Hall. läu) 51—91; led. i Styr. för Mellersta 
Hallands folkbank fr. 89 o. i Styr. för Hall. läns 
folkhögskola; ordf. i Styr. för Årstads ni. fl. sock- 
nars brandstodsbolag; komniunalordf. ; landstings- 
nian. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Faurås o. 
Årstads härader, Hall. län, 88—91; led. i tillfälligt 
utskott 89 o. 91 ; suppl. i Lagutskottet 90. + i 
Boberg 18962S/3. 
Johan E^lof Eli as son. 

F. i Getinge, Hall. län, 183921/9. Laudtbrukare 
(Oktorp, Hall. län); nämndeman; ordf. i Styr. för 
Getinge med fl. socknars brandstodsbolag fr. 90 o. 
i Styr. för Mellersta Hallands bankaktiebolag fr. 
1 901; led. i Ägodelningsrätten; komniunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Faurås 
o. Årstads härader. Hall. län, 92—93. 

Anders Peter Johansson. 

F. i Slöinge, Hall. län, i852;i'/8. Landtbrukare 
(Stensjö, Hall. län); kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Faurås o. Årstads härader, Hall. 
län, 97—1902; suppl. i tillfälligt utskott 1900; suppl. 
i Lagutskottet 01 o. 02. 

Gustaf Birger Hellman. 

F. i Alfshög, Hall. län, 1859IV1. Elev vid Fal- 
kenbergs pedagogi samt vid Borås tekn. eleni. -skola 
74—76 o. vid Alnarps laudtbruksinst. 80—82. Lär. 
vid Hall. läns folkhögskola 82 — 1902; godsägare 
(Fors, Hall. län) fr. 83; led. i Ägodelningsrätten; 
led. i Styr. för Falkenbergs järnväg fr. 91; ordf. i 
Vägstyr. fr. 97; inspektör vid Allni. brandförsäkr.- 
verket för byggnader å landet fr. 98; led. i Hall. 
läns hushålln. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 1900; 
komniunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Faurås o. Årstads härader. Hall. län, fr. 03; 
suppl. i särskildt utskott 04. 

Anders Persson. 

F. i Lindberg, Hall. län, 18293/1. Hemmans- 
ägare (Tofta, Hall. län); kyrkvärd; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Himle härad, Hall. 
län, 67—71 lagt.; led. i tillfälligt utskott 68; suppl. 
i Bevillningsutskottet 69—71. -)- i Tofta 18721-72. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 194 AFD. XXV, 2. RIESDAGKNS ANDRA KAMMARE 


L,avs Börjesson. 

F. i Tvååker, Hall. läii, 18251/11- Hemmansägare 
(Vråen, Hall. läu); nämndeman; auktionsmau; kom- 
munalonlf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. 
för Himla härad, Hall. län, 71 nrt. — 75 o. 79 — 88; 
suppl. i Bankoutskottet 73—75; suppl. i Lagutskottet 
79 — 84; suppl. i Konstitutionsutskottet 85 o. 86; 
led. i Bevillningsutskottet 87 A o. 88; statsrevisors- 
suppl. 86. t i Vråen i88Si9/i2. 

Anders Ohlson. 

F. i östra Espinge, Malm. län, 182773- Elev 
vid Orups landtbruksskola 46. Landtbruksinspektor 
under 6 år ä Svedberga i Skåne o. under 10 år å 
Torstorp i Halland; landtbrukare (Rolfstorp, Hall. 
län) fr. 66; nämndeman; led. i Agodelningsrätten; 
komnninalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Himle härad. Hall. län, 76 — 78; led. i 
tillfälligt utskott 76 o. 77; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 78. t i Rolfstorp 18908/7. 

Ernst Gnstaf Alfred Detlof Bexell. 

F. i Harplinge, Hall. län, 183122/11. Godsägare 
(Torstorp o. Hofgårdeu, Hall. län); led. i Hall. läns 
hushålln. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 77; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. i:a k. för Hallands 
län 84^88 o. af Riksd. 2:a k. för Himle härad, samma 
län, 89—94; suppl. i tillfälligt utskott 85— -87 A; 
suppl. i Bevillningsutskottet 87 B o. 88; led. i till- 
fälligt utskott 88 o. 90. t i Varberg 19003/5. 
Anders Olsson. 

V. i Harplinge, Hall. län, 18492/3. Landtbrukare 
(Tyllered, Hall. län); kommunalordf.; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Himle härad. Hall. 
län, fr. 95; led. i tillfälligt utskott 97 — 99, 1903 o. 
04; suppl. i Konstitutionsutskottet 1900—02. ^.:y- 
Anton Mathias Giillick Wallén. 

F. i Näsinge, Göteb. o. B. län, 18058/8. Köpman 
i Varberg; godsägare (Nyebro o. Kullaberg, Hall. 
län); led. i Agodelningsrätten; kommunalman; lands- 
tingsman. — Led. af Borgareståndet 40 — 41 ; led. i 
Bevillningsutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Fjäre o. Viske domsaga. Hall. län, 67— -69. f å 
Nyebro 188322/9. HALLANDS LÄN 195 
Hans Bernhard Albert Hanson. 

F. i Släp, Hall. län, i826i-'/7. Elev vid Chalm. 
slöjdskolan; landtmäteriex. 48. V. konnniss.-landt- 
mätare 52; koniiiiiss.-landtmätare i Hall. län 62— 
94; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Fjäre o. Viske domsaga, Hall. län, 70—72. f å 
Kullen, Släp, Hall. län, iSgg^/i. \ 

Johannes Bengtsson. 

F. i Förlanda, Hall. län, 1S338/9. Landtbrukare 
(Öxared, Hall. län); boutredningsman o. auktious- 
förrättare; kommunalordf.; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Fjäre o. Viske domsaga. 
Hall. län, 73 — 75 o. 79—84; led. i tillfälligt utskott 
73. 75 o- 79 — 82; snppl. i särskildt utskott 83; suppl. 
i ^ Konstitutionsutskottet 84. f i Öxared 188521/10. 

Sven Birger Bruhn. 

F. i Valida, Hall. län, 18373/12. Stud. i Lund 
55; kameralex. 56. Godsägare (Valida, Hall. län) 
fr. 65; v. ordf. i Hall. läns hushålln. -sällskap 1901 
o. ordf. Ir. 03; ordf. i Landstinget. L. L. A. 02. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fjäre o. Viske domsaga. 
Hall. län, 76—78 o. 94—96; led. i tillfälligt ut- 
skott 76 o. 78; led. i särskildt utskott 77 o. 95; 
suppl. i Statsutskottet 94 o. 95; led. i Bevillnings- 
utskottet 96. Carl August Oléhn. 

F. i Rolfstorp, Hall. län, 18448/10. Handelsbiträde 
i (löteborg 57 — 67; handlande i Frillesås, Hall. län, 
68 — 92; kommunalordf.; landstingsman; handlande 
i Göteborg fr. 92. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. för 
Fjäre o. Viske domsaga. Hall. län, 85—87 B; led. i 
tillfälligt utskott 85—87 B. 
Johannes Ericson. 

F. i Landa, Hall. län, i85oiV'i- Folkskollär.-ex. 
64. Hemmansägare (Borekulla, Hall. län) 76—92; 
kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fjäre 
o. Viske domsaga. Hall. län, 88—90; led. i tillfälHgt 
utskott 89 o. 90. t i Chicago 1894 21/9. 196 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Thore Archibald Williamson. 

F. i Varnum, Alfsb. län, i838'V:2. Stud. i Upps. 
57. Uiulerlöjtn. vid Klfsb. reg. 58; löjtu. 64; kapt. 
78; kapt. i reg', reserv 90; afsked ur krigstj. 98; 
godsägare (Järlöfsgård, Hall. län); landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fjäre o. Viske dom- 
saga, Hall. län, 91 — 93. 
Aron Norrman. 

F. i Holtsljunga, Älfsb. län, 18466/8. Stud. i 
Upps. 67. Prv. 68; kommin. i Tranemo, Göteb. stift, 
74; kyrkoh. i Veddige, samma stift, fr. 79; kontr.- 
prost fr. 95. Utg. teologiska skritten — Ledamot 
af Riksd. 2.a k. för Fjäre o. Viske domsaga, Hall. 
län, 97 — 98; suppl. i tillfälligt utskott 97 o. 98. f i 
Veddige, Hall. län, 189822/4. 
Carl Fredrick Oscar Åkerberg. 

F. i Snöstorp, Hall. län, 1837 '•"'/r.i. I^andtbrukare 
(Värö, Hall. län); kyrkvärd; nämndeman; chef för 
Värö frivilliga poliskår i 8 år; ordf. i Värö sockens 
enskilda brandstodsbolag; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fjäre o. 
Viske domsaga. Hall. län, 99. 
Peter Törn(jvist. 

F. i Skredsvik, Göteb. o. K. län, 1852 1«/4. Stud. 
i lAind 76. Prv. 79; konmiin. i Fjärås, Göteb. stift, 
90; kyrkoli. i Uddevalla fr. 1900; inspektor för Udde- 
valla 1. allm. lärov. fr. 04. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Fjäre o. Viske domsaga, Hall. län, 1900 — 02; 
suppl. i tillfälligt utskott 1900 — 02. 
Aron Cliristoffer Gun närs. son. 

F. i Förlanda, Hall. län, 185525/10. Uandtbrukare 
(Axtorp, Hall. län); ordf. i arbetsdin för vägbygg- 
nader; hufvudman i Fjäre härads sparbank fr. 1904; 
kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fjäre 
o. Viske domsaga. Hall. län, fr. 03. HALLANDS LAN 197 
F^riherre Carl Jonas Oscar x\lströiner. 

F. i Fuxerna, Älfsb. läu, iSii^VlO- Stud. i Upps. 
28. K. o. kanslist i Handels- o. finansexped. 32 o. 
i Kaniniarexped. 36; kopist i Civildep. 40; proto- 
kollssekr. därst. 48; tf. exped.-sekr. därst. 55; ord- 
förande fullmäktig i Järnkont. 56; exped.-sekr. i 
K. M. kansli s. år; landsliöfd. i Hall. län 60 — 76; 
konsult, statsråd 70 — 78; ordf. i Patriotiska säll- 
skapet 78 — 83; led. i Kommittén ang. skjutsnings- 
besvärets ordnande 59; ordf. i Kommittén ang. 
grundskatternas inlösen 64 — 66. — Led. af Ridd. 
o. adeln fr. 40; led. i Allm. besvärs- o. ekonomiut- 
skottet 56 — 58, 59 — 60, 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af 
Ribsd. 2:a k. för Halmstad, Varberg, Laholm, Fal- 
kenljerg o. Kungsbacka 67 — 72 o. af Riksd. i:a k. 
för Hallands län 72 — 81; led. i Bevillningsutskottet 
67—70 (ordf. 69 o. 70). -j- i Marstrand 1888 W/s. 
Bernhard Theodor Santesson. 

F. i Göteborg 181326/7. Farm. stud.-ex. 33; apo- 
tekareex. 36. Anst. å apotek i Göteborg 29 — 34 o. 
36 — 39; apotekare i Varberg 39 — 79; led. i Central- 
styr, för Hallands ensk. bank fr. 82 samt led. i vStyr. 
o. kontrollerande direktör för dess afd. -kontor i Var- 
berg fr. s. år; led. i Stj-r. för Varbergs stads spar- 
bank; ordf. i Dir. för Norra Hallands lasarett; kom- 
munalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. i:a k. 
för Hallands län 70 — 72 o. af Riksd. 2:a k. för Halm- 
stad, Varberg, Laholm, Falkenberg o. Kungsbacka 
73 — 75; suppl. i tillfälligt utskott 71; suppl. i Banko- 
utskottet 72; led. i tillfälligt utskott s. år. f i Var- 
berg 188624/5. 
Anders Magnus lyimdberg. 

F. i Falkenberg 18202-I/11. Stud. i Lund 37; 
kameralex. i Upps. 39; ex. till rätteg.-verk. i Lund 
40. E. o. notarie i Svea hofr. 41; v. notarie därst. 
43; tf. donihaf vande tidvis 49 — 50; v. häradsh. 50; 
kopist i Justitierev.-exped. 53; borgmäst. o. stads- 
notarie i Falkenberg fr. 53. — Led. af Borgarestån- 
det 56 — 58, 62 — 63 o. 65 — 66; suppl. i Lagutskottet 
62 — 63; led. i Lagutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Halmstad, Varberg, Laholm, Falkenberg 
o. Kungsbacka 76 — 78 o. för Laholm, Varberg, 
Falkenberg o. Kungsbacka 82 — 93; suppl. i Lag- 
utskottet 76—78; led. i tillfälligt iitskott 83 o. 84; 
suppl. i särskildt utskott 91. APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Lars Peter Andersson. 

F. i Halmstad iSis^/u. Garfveriidkare i Halm- 
stad fr. midteii af 30-talet — 82; led. i Stvr. för Halm- 
stads .sparbank fr. 79 o. ordf. därst. fr. 86 ; ordf. i 
Halmstads o. Växjö garfveriskrå o. bl. Halmstads 
stads äldste; led. i Hamustyr. ; led. i Dir. o. verkst. 
direktör för Halmstads lasarett; led. i Ceutralstyr. 
för Hallands ensk. bank o. i Styr. för Halmstad — 
Jönköpings järnvägsbolag; en af grundläggarne af 
Hallands ångbåtsbolag o. led. i dess styr.; kommu- 
nalman ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Halmstad o. Engelholm 79 — 81; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 79—81. t i Halmstad 18913/9. 
Anton Wilhelm Ängel. 

F. i Halmstad 18393/2. Handlande i Halmstad fr. 
60; led. i Styr. för Halmstads sparbank fr. 78; tysk 
v. konsul i Halmstad fr. 88; led. i Centralstvr. för 
Hallands ensk. bank fr. 89; led. i Dir. för Sjömans- 
huset; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Halmstad o. Engelholm 82 — 84. 
Isak Andreas Wallberg. 

F. i Halmstad 18253/9. Klev vid haudelsinst. i 
Liibeck 40—41. Ingick såsom delägare i fabriks- 
firman I. R. Wallberg & Söner i Halmstad 48; 
disponent vid Wallbergs fabriksaktiebolag därst. fr. 
57; led. i Centralstyr. för Hallands ensk. bank fr. 
1902; kommunalman. — Ledamot af Riksd. i:a k. 
för Hallands län 75 — 84 o. för Älfsborgs län 87 — 
91 samt af Riksd. 2:a k. för Halmstad o. Engel- 
holm 85—87 A; suppl. i Bankoutskottet 76 — 79; 
led. i Bankoutskottet 80 o. Si; led. i tillfälhgt ut- 
skott 82; suppl. i Konstitutionsutskottet 83; suppl. 
i Statsutskottet 84; led. i Bevillningsutskottet 88— 
91; suppl. i särskildt utskott 90. 
Peter Thnre Gabriel Stockenberg. 

F. i Halmstad 18263"/?. Stud. i Lund 41; ex. 
till rätteg.-verk. 44; kameralex. s. år. Auskultant i 
Göta hofr. s. år; e. o. notarie därst. 50; tf. dom- 
hafvande tidvis 51 — 72; v. häradsh. 52; auditör vid 
Västgötadals reg. 54 — 55; borgmäst. o. magistrats- 
sekr. i Halmstad fr. 55. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Halmstad o. Kngelholm 87 B— 89. f i Halm- 
stad i889-*/7. HALLANDS LAN 199 
Wilhelm Reinhold Wester. 

F. i Harbo, Västni. läu, 183026/4. vStud. i Upps. 
4S; ex. till rätteg.-verk. 52; kanieralex. s. år. E. o. 
kauslist i Justitierev.-exped. s. år; auskultaut i Skån- 
ska hofr. 53; v. liäradsh. 57; tf. domhafvande tid- 
vis 55 — 77; adj. led. i Skånska hofr. 61; härads- 
höfd. i Södra Åsbo o. Bjäre domsaga, Krist, län, fr. 
77; led. i Styr. o. kontorschef vid Skånes ensk. 
banks kontor i Engelholm fr. 78. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Halmstad o. Paigelholm 90 — 96; led. i 
Lagutskottet 91—93; led. i särskildt utskott 92 urt. 
"j" i Engelholm 1900-8/3. 
Anders Lorentz Apelstam. 

F. i Halmstad 18556/1. Elev vid handelsinst. i 
Frankfurt ani Main 75. Grosshandlare o. delägare 
i firman Apelstam & Schéle i Halmstad fr. 80; led. (o. 
sednare ordf.) i Centralstj-r. o. v. verkst. direktör för 
Hallands ensk. bauk fr. 91; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Halmstad 
97 — 1901 o. af Riksd. i:a k. för Hallands län fr. 01; 
suppl. i särskildt utskott 98, 1900, 01 o. 03; suppl. 
i Bankoutskottet 04. 
Ivar Viktor Kasimir ly ars son. 

F. i Veiuge, Hall. län, 1863-75. Stud. i Upps. 
8:. Fast niedarb. i Hallands Posten fr. 88 o. dess 
redaktör fr. 97; utg. af Nybyggaren, Hallands 
Postens veckoblad, fr. 1904. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Halmstad 02. 
Johan Edvard Alfred Ohlsson. 

F. i Stockholm 1850I0/11. Stud. i Upps. 70; 
fil. kand. 74; folkskoUär.-ex. 76. Lär. vid Sthlms 
folkskolor 76 — 77; kateket i vSthlm 76 — 77; extra 
lär. vid Göteborgs latinlärov. samt 5:kl. lärov. 77^ 
84; adj. vid Halmstads h. allm. lärov. fr. 82; biblio- 
tekarie vid Tollska biblioteket vid sistn. lärov. fr. 
85; led. i Styr. för Halmstads föreläsningsförening 
samt föreläsare därst. 89 — 96; led. i Styr. o. verkst. 
direktör för Halmstads pantlåneaktiebolag fr. 89; 
verkst. direktör för Halmstads ångköksaktiebolag 
fr. 1901; ordf. i vStyr. för Halmstads vattenledning 
o. elektricitetsverk fr. 03 o. i Styr. för Hall. läns 
landstings skyddshem å Mäshult fr. 04; kommunal- 
ordf.; landstingsman. Utg. språkvetenskapliga o. 
pedagogiska skrifter. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Halmstad fr. 03; suppl. i särskildt utskott 03. 200 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Anders Magnus Culin. 

F. i Knäred, Hall. län, 1S39I/6. Stud. i Upps. 
58; fil. kand. 64; fil. dokt. 66. Adj. vid Halmstads 
h. allm. lärov. s. år; lär. vid Laholms pedagogi 69; 
rektor vid Grennas (år 92 indragna) pedagogi fr. 80; 
led. i Styr. för Grenua folkbank 85 — 92 o. dess före- 
stånd. 88 — 92 ; vik. adj. vid Lunds h. allm. lärov. 
fr. 92; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Laholm, Varberg, Falkenberg o. Kungsbacka 
79-81. 


Frans Johan Erland Berglöf. 

F. i Helsing-Tuna, Gefleb. län, 1841 ^ 11. Stud. 
i Upps. 62; kameralex. 63; ex. till rätteg.-verk. 66. 
E. o. notarie i Svea hofr. s. år; v. häradsh. 70; 
borgmäst. i Söderhamn 72 — 87; ordf. i Centralstyr. 
för Helsinglands eusk. bank 74 — 87; ordf. i Styr. 
o. ombudsman vid Helsinglands städers h}'poteks- 
förening 80 — 87; häradshöfd. i Årstads, Favirås o. 
Himle domsaga. Hall. län, fr. 87 ; led. i Styr. för 
Allm. hypotekskassan för Sveriges städer 90; led. i 
Kommittén ang. lag för stadsplan o. tomtindelning 
84^85; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Söderhamn o. Hudiksvall 82 — 87 A, för Söder- 
hanni 87 B samt för Laholm, Varberg, Falkenberg 
o. Kungsbacka 94 — 95; led. i tillfälligt utskott 83; 
led. i Lagutskottet 83 — 85; led. i särskildt utskott 
95. j i Varberg 1903 ^/.5. 

Henrik Henriksson. 

F. i Laholms landsförs.. Hall. län, i845i''/ii. Klev 
vid praktisk handelsskola 61. Handlande i Laholm 
73 — 86; verkst. direktör för Laholms tegelbruks- 
bolag o. Laholms spritbolag; led. i Styr. för Laholms 
sparbank fr. 73; ordf. o. direktör därst. fr. 86; 
kassakontrollant vid Hallands ensk. banks afd.- 
koutor i Laholm 86 — 97; led. i Sityr. därst. fr. 99 o. 
i Centralstyr. för samma bank fr. 1900; kommunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Laholm, Varberg, Falkenberg o. Kungsbacka 96. 

Carl Henrik Björck. 

F. i Göteborg 184426/3. Ex-, fr. Chalm. slöjd- 
skolan 64 o. fr. Alnarps landtbruksiust. 66; stud. i 
Upps. 70; med. kand. 74; med. lic. 78. Tf. lär. i 
kemi vid Alnarps landtbruksiust. 66 — 68; under- 
läkare vid Akad. sjukhuset i Upps. 77; tf. laborator 
i patologi 78; stadsläkare i Falkenberg 79; prov.- 
läkare i Falkenbergs distr. 79 — 1904; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Laholm, Varberg, 
Falkenberg o. Kungsbacka 97 — 02; suppl. i tillfälligt 
utskott 98 o. 99; led. i tillfälligt utskott 1900 — 02. HALLANDS LAN 
Johan Alfred TyUndgreu. 

l'\ i Varberg 18431^/9. Musikdirektör o. kapell- 
niäst. vid åtskilliga teatrar, bl. annat under 8 år 
vid Södra teat. i Sthlm; organist i Varberg fr. 83; 
konimunalnian. Red. o. utg. i Sthlni af vSvensk 
^Musiktidning 80. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Laholm, Varberg, Falkenberg o. Kungsbacka fr. 
1903. 202 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Göteborgs o. Bohus län. 

Jöns Rundbäck, 

F. i Barnarp, Jönk. läu, 1830-I/10. Orgauistex. 
vid Konservatoriet i Sthlm. Folkskollär. i Växjö 
50; organist o. klockare 1 Säfve förs., Göteb. stift, 
fr. 55; henitnausägare (Asmundtorp Uppegården, 
Göteb. o. B. läu); led. i Koinniittéerna ang. Järn- 
vägstrafikstyrelsens förvaltning 76 — 78; landstings- 
man. — Led. af Bondeståndet fr. 62 ; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Hisings o. Askims domsaga, Göteb. o. B. läu, 
67 — 72, för Västra o. Östra Hisings samt Askims 
1). Säfvedals domsaga 73 — 84 samt för Västra o. 
Östra Hisings härader 85 — 90; suppl. i Lagutskottet 
67; led. i särskildt utskott s. år; led. i Bankoutskottet 
68 — 70 o. 79; led. i Statsutskottet 71 — 77; led. i 
Konstitutionsutskottet 78, So — 82 o. 84; led. i Be- 
villningsutskottet 87 A, 88 o. 89; statsrevisor 71 o. 
72; suppl. för fullmäktige i Riksbanken 74 — 77; 
suppl. för fullmäktige i Riksgäldskont. 78. y å 
Asmundtorp 1895 -'^/lo. 

Johan Sjöholm. 

V. i Söfvestad, INIalm. län, iSsi-^i. Smedslärling 
63 — 66; elev vid Tekn. elem. -skolan i Malmö 67 — 69. 
Praktiserade i in- o. utlandet 70 — 74; verkmäst. vid 
Kristinehamns mekan. verkstad 75 — 78; anlade 
Qvillebäckens mekan. verkstad vid Göteborg 79 o. 
är fortfarande innehafvare af samma verkstad; be- 
siktningsingeniör vid Sveriges ångfartygs assurans- 
förening med fl. ångbåtsbolag 82 — 1902; öfvertog 
o. igångsatte Lindholmens mekan. verkstad 91 — 93; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Västra o. Östra Hisings härader, Göteb. 
o. B. län, 91 — 93; suppl. i särskildt utskott 91 ; suppl. 
i tillfälligt utskott 93. 
Carl Gustaf Grundell. 

F. i Ytterby, Göteb. o. B. län, 1843 3'/5. Stud. 
i Upps. 63; fil. kand. 70; fil. dokt. 72. Frv. 70; 
kateket i Sthlm s. år; pred. vid Göteborgs stads 
fattighus 71; domkj-rko- vice pastor i Upps. 75; 
kyrkoh. i Säfve, Göteb. stift, fr. 80; kontr.-prost fr. 
92. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västra o. Östra 
Hisings härader, Göteb. o. B. län, 94 — 1900; led. i 
tillfälligt utskott 97^99; suppl. i Lagutskottet 1900. GOTEBORGS O. BOHUS LÄN 203 
Herman Andersson. 

F. i Tufve, Göteb. o. B. län, 1869 1^/3. L,andt- 
brukare (Grinibo, Göteb. o. R. län); kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Västra o. Östra 
Hisings härader, Göteb. o. B. län, fr. 1901; suppl. 
i särskildt utskott 04. 

William Gibson. 

F. i Göteborg 184821/7. Elev vid Göteborgs han- 
delsinst. 63 — 64 o. vid Chalm. slöjdskolan 65 — 68; 
idkade industriella studier i utlandet 68 — 70. Ingeniör 
vid Jonsereds fabriker 70; disponent därst. fr. 79; 
led. i Stjr. för Chalm. tekn. läroanstalt fr. 85, i Styr. 
för Göteb. o. B. läns sparbank fr. 87, i Centralstyr. 
för vSkandinav. kreditaktiebolaget fr. 96 o. i Styr. 
för Bofors styckebruk fr. 98; ordf. i Landstinget. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Askims o. Säfvedals 
härader, Göteb. o. B. län, 85 — 87 A o. 88 — 90; suppl. i 
Bevillningsutskottet 88 — 90; led. i särskildt utskott 90. 

Adam Magnus Emanuel Ivagerberg. 

F. i Stockholm 1844 ^^/g jji^^ yj^ Malmö tekn. 
elem. -skola 56 — 61. Intendent vid Göteborgs musei 
ni3'ntkabinett 62 — 87; ombudsman vid samma mu- 
seum 64 — 89; kammarjunkare 65; tjänstg. kam- 
marjunkare 69; kammarherre 71; numera bosatt i 
Stlilm. Utg. skrifter i numismatiska ämnen. Korresp. 
L. H. A. 90. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Askims 
o. Säfvedals härader, Göteb. o. B. län, 87 B. 

Johan Wilhelm Lyckholm. 

F. i Sjögestad, Österg. län, 184621/2. Anst. vid 
Emiliedals svagdricksbryggeri i Göteborg 62 — 71; 
bryggmäst. vid Ytterborgs bryggeri i Kristiania 71 
— 78; gjorde en studieresa i T3-skland 78 — 79; an- 
lade Vilhelmsdals bryggeri vid Göteborg 79; kom- 
munalman. Donator. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Askims o. Säfvedals härader, Göteb. o. B. län, 91 — 
92; suppl. i särskildt utskott 91. ■)- å Vilhelmsdal 
18945/5. 

August Emil Baaz. 

F. i Fässberg, Göteb. o. B. län, 184527/3. Elev 
vid Göteborgs realgymnasium 63; ex. fr. Borgholms 
privata landtbruksskola 67. Landtbrukare (Åby, 
Göteb. o. B. län); kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Askims o. Säfvedals 
härader, Göteb. o. B. län, 93 — 99; led. i tillfälligt ut- 
skott 96; suppl. i Statsutskottet 97 — 99. 204 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
- / 
David Mel c 11 er IvVckholm. 

1'. i vSjögestad, Osterg. län, i856''/i2. Ingick i 
bryggeriyrket 75; bryggmäst. vid Erlangens bryggeri- 
aktiebolag i Uppsala 78 — 81 o. hos J. W. Lyckhohn 
& C:o å Vilhelnisdal vid Göteborg 81; inuehafvare 
af sistn. finna fr. 94; kommunalman; landstingsman. 
- Ledamot af Riksd. 2:a k. för Askims o. vSäfvedals 
härader, Göteb. o. B. län, fr. 1900; suppl. i särskildt 
utskott 01 o. 02; led. i tillfälligt utskott 03; suppl. 
i Bevillningsutskottet 04. 

Anders Andersson. 

F. i Hjertum, Göteb. o. B. län, 182530/5. Landt- 
brukare (Intagan, Göteb. o. B. län) fr. 49; led. i 
Göteb. o. B. läns hushålln. -sällskap fr. 56; kommu- 
nalordf. ; landstingsman. — Led. af Bondeståndet 
65 — 66; suppl. i Bankoutskottet; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Inlands domsaga, Göteb. o. B. län, 67 — 87 B 
o. 91 — 93; suppl. i Statsutskottet 68 o. 69; led. i 
Bevillningsutskottet 70 — 87 B o. 91 — 93; suppl. i 
särskildt utskott 71 urt. ; statsrevisor 75 o. 76. 

Henric Maximilian (Max) Kilman. 

F. i Lycke, Göteb. o. B. län, 1833^/5. Underlöjtn. 
vid Bohusl. reg. 52; löjtn. 58; deltog i danska kriget 
64 o. i fransk-mexikanska kriget 65 — 67; kapt. 70; 
major 79; chef för Hall. bat. 85; öfv.-löjtu. i arm. 
92; afsked fr. bat. 96; öfverstes n. h. o. v. s. år. — ■ 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Inlands domsaga, Göteb. 
o. B. län, 88 — 90; suppl. i Bevilluiugsutskottet 89 
o. 90. 
Pehr Andreasson. 

F. i Ytterby, Göteb. o. B. län, 1844 Vs- Landt- 
brukare (Tunge, Göteb. o. B. län); nämndeman; 
led. i Ägodeluingsrätten; kommunalman; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Inlands dom- 
saga, Göteb. o. B. län, 94 — 99; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 97 — 99; suppl. i särskildt utskott 97. j i Tunge 
1 90 1 16/5. 
Johan Ivarsson. 

F. i Ucklum, Göteb. o. B. län, 185320/0. Hand- 
lande 74 — 77; hemmansägare (Presstorp, Göteb. o. 
B. län) fr. 77; nämndeman; led. i Göteb. o. B. läns 
hushålln. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 94; kom- 
munalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Inlands domsaga, Göteb. o. B. län, fr. 1900; 
suppl. i tillfälligt utskott 01 o. 02; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 03 o. 04. GÖTEBORGS O. BOHUS LAN 205 
Johan Henriksson. 

l'\ i Röra, (löteb. o. P>. län, 183324^-, Heiiunans- 
;l,t;"art- (Kolljuxeröd, Göteb. o. B. län); koiiiinuiial- 
onlf. ; landstiugsiiian. — Led. af bondeståndet 65 — 
06; snppl. i Lagutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. 
fl')!- Olusts o. Tjörns domsaga, Göteb. o. B. län, 67; 
led. i tillfälligt utskott 67. f i ^öra 18671^/12. 
Carl lyjungman. 

F. i Ljung, Göteb. o. B. län, 1S404/6. Elev vid 
Clialm. slöjdskolan i Göteborg. Hemmansägare (Lill- 
dal, Göteb. o. B. län) 85 — 95 o. arreudator (Oxhagen 
vid Kungälf); ordf. i Orusts o. Tjörns kretsafd. af 
Göteb. o. B. läns hushålln.-sällskap 89 — 95; koni- 
munalordf.; landstingsman; bosatt de senaste åren 
af sitt lif i Kungälf. Medarb. i tidn. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Orusts o. Tjörns domsaga, Göteb. o. 
B. län, 68 — 71 lagt.; led. i tillfälligt utskott 70 o. 71 ; 
suppl. i särskildt utskott 70. -f- i Kungälf igoi--'/!!. 
Johan Emanuel Billström. 

F. i Stenkyrka, Göteb. o. B. län, 183619/4. Landt- 
brukare (Röa, Göteb. o. B. län); kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Orusts 
o. Tjörns domsaga, Göteb. o. B. län, 71 urt. — 78; 
led. i tillfälligt utskott 72; suppl. i Statsutskottet 
73 — 7S; led. i särskildt utskc*tt 73; statsrevisors- 
suppl. 78. 
Carl Julius Ödman. 

F. i Morlanda, Göteb. o. B. län, 18391^12. Styr- 
mansex. i Göteborg 58; sjökapt.- o. åugfart3'gs- 
befälh.-ex. i Stlilni 62. Förde fartyg till 76; landt- 
brukare (Stora Grönskliult, Göteb. o. B. län); tillika 
skeppsredare o. fabriksidkare; verkst. direktör för 
Fiskebäckskils badliusbolag; led. i Göteb. o. B. läns 
hushålln. -sällskaps förvaltningsutskott fr, 91 ; kom- 
munalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Orusts o. Tjörns domsaga, Göteb. o. B. län, 79 
— 81 o. fr. 1900; suppl. i Lagutskottet 79; suppl. i 
Statsutskottet 80, 8r, 02 — 04; led. i tillfälligt utskott 
1900; suppl. i särskildt utskott 01. 2o6 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Axel Vilhelm Ljuugmau. 

F. i Ljung, Götelj. o. B. län, 1S41V9. Stud. i 
Upps. 59; fil. kand. 69; fil. dokt. 72. Docent i 
zoologi vid Ui^p.s. univ. 71 — 84; utfört offentligt 
uppdrag om undersökning ang. sillen o. sillfisket 
vid Västkusten 73 — 83; karantänsniäst. å Känsö vid 
Göteborg fr. 1900; led. i Göteb. o. B. läns hushålln.- 
sällskap; led. i Hafsfiskekomniittén 92 — 94, i Kom- 
mittén ang. lag om rätt till fiske 94 o. i Kommu- 
iialskattekommittén 97 — 1900; landstingsman. Natio- 
nalekonomisk o. politisk författare; medred. af Nor- 
disk tidskrift för fiskeri 79 — 82; red. af Bohuslänsk 
fiskeritidskrift 84—95. L. V. V. S. 78. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Orusts o. Tjörns domsaga, 
Göteb. o. B. län, 82 — 99; suppl. i särskildt utskott 
82; led. i tillfälligt utskott 83 o. 84; led. i Konstitu- 
tionsutskottet 85 — 87 A o. 91 — 99 (v. ordf. 87 A o. 
91 — 99); led. i Bankoutskottet 88 — 90; statsrevisors- 
suppl. 85; statsrevisor 86. j i Göteborg 190127/10. 


i# Rudolf Theodor Christoffer Busck. 

F. i Uddevalla 1827 19/2. Intagen vid Gustafs- 
bergs barnhus 36; landtmäteriex. 50. V. kommiss.- 
landtmätare 56; kommiss.-landtmätare i Göteb. o. B. 
län fr. 63; kommunalordf. ; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Norrvikeus domsaga, Göteb. 
o. B. län, 67—69; led. i tillfälligt utskott 67 o. 69; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 68. f ä Trettlauda, 
Oville, Göteb. o. B. län, 1890!/.^ 
Bror lyar.s Norin. 

I", i Hudiksvall i8i2i6'3. Stud. i Upps. 30; 
ex. till rätteg.-verk. 32. Auskultant i Svea hofr. 
s. år; e. o. notarie därst. 34; v. notarie 35; 
tf. domhafvande tidvis 37 — 41, 42 — 43 o. 45 — 49; 
v. häradsh. 38; polismäst. i Göteborg 50; häradshöfd. 
i Norrvikens domsaga, Göteb. o. B. län, 57 — 78; 
bosatt i vStlilm fr. 78; led. i Kommittén ang. sund- 
lu-tsförliållandenas ordnande i riket 59, i Kommittén 
ang. tillverkning o. försäljning af bränvin samt ang. 
lieskattning af maltdr3-cker 77 — 81 o. i Konmiittén 
ang. förordning rörande prästerskapets l^oställen 78 — 
79- — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norrvikens dom- 
saga, Göteb. o. B. län, 70—72; suppl. i Lagutskottet 
70; led. i tillfälligt utskott s. år; led. i Lagutskottet 
71. t i Stockholm 1S9824/2. GOTEBORGS O. BOHUvS LAN 207 
Johan Magnus Wikström. 

!•'. i Oville, Göteb. o. B. län, i8i8'75. Fanjunkare 
vid Bohusl. reg. ; landtbrukare o. kvarnägare (Torp, 
(iiUeb. o. B. län); koniniunalman. — Ledamot af 
I\ihsd. 2:a k. för Norrvikens domsaga, Göteb. o. B. 
län, 73 — 75; led. i tillfälligt utskott 73 o. 74. y i 
Nafverstad, Göteb. o. B. län, 187520/0. 
Anders Petter Lind. 

F. i Tanum, Göteb. o. B. län, 1828 19/4. Hem- 
mansägare (Kustorp, Göteb. o. B.); kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a b. för Norr- 
vikens domsaga, Göteb. o. B. län, 76 — 87 A o. 88; 
led. i tillfälligt utskott 77 — 79, 81 o. 84; suppl. i 
Bevillningsutskottet 85 — 87 A; led. i Lagutskottet 
88. t i Stockholm 18888/5. 
Johan Petter Johnsson. 

F. i Qville, Göteb. o. B. län, 18388/10. Sjökap- 
tensex. i Gefle 60; ångfartygsbefälh.-ex. i Göteborg 
70. Har fört segelfartjg på aflägsna farvatten o. 
ångbåtar på Nord- o. Östersjön; landtbrukare (Klefva, 
Göteb. o. B. län); nämndeman; ordf. i vStyr. för 
Tanums sparbank fr. 83 ; kommunalordf. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Norrvikens domsaga, Göteb. o. 
B. län, 87 B. 
Carl Tobias Lind. 

F. i Tanum, Göteb. o. B. län, 185923/2. Elev vid 
Göteb. o. B. läns folkhögskola 76 — 77. Hemmans- 
ägare (Gerum, Göteb. o. B. län); led. i Ägodelnings- 
rätten; led. i Styr. o. kamrerare i Tanums sparbank 
fr. 84; led. i Göteb. o. B. läns husliålln. -sällskaps 
förvaltningsutskott fr. 99; kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norrvikens dom- 
saga, Göteb. o. B. län, 89 — 95 o. fr. 1902; suppl. i 
särskildt utskott 90; suppl. i tillfälligt utskott 93 o. 
02; led. i tillfälligt utskott 94 o. 95; suppl. i Stats- 
utskottet 03 o. 04. 208 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Hans Holniliii. 

F. i Tauum, Göteb. o. B. län, 1844IC/7. Stud. i 
IvUnd 69; fil. kand. 75. Lär. vid Lvinds folkskollär.- 
semin. 71 — 72; andra lär. vid Hvilans folkhögskola, 
Malm. län, 74 — 75; förestånd, för Göteb. o. B. läns 
folkhögskola vid Partilled 75 — 76 o. för Billströmska 
folkhögskolan å Tjörn, Göteb. o. B. län, 76 — 82; 
föreständ. för eget högre elem.-lärov. för fHckor i 
Göteborg 82 — 93; landtbrukare (Olseröd, Göteb. o. 
B. län) fr. 93; led. i Götel). o. B. läns hushälln.- 
sällskaps förvaltningsutskott o. i Styr. för samma läns 
folkhögskola. Föreläsare i histor. ämnen. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Norrvikens domsaga, Göteb. o. 
B. län, 96 — 1901 ; led. i tillfälligt utskott 97 — 1900; 
suppl. i Bevillningsutskottet 01. j i Olseröd 1901-^/9. ^^^^^1^^' Axel Mauritz Rosen qitist af Åkershiilt. 

F. i Marbäck, Jönk. län, 1815^2. Stud. i Upps. 
27; ex. till rätteg.- verk. 33. Auskultaut i Göta hofr. 
s. år; e. o. notarie därst. 39; tf. domhafvande tidvis 
40 — 56; v. häradsh. 42; fiskal i Göta hofr. 48; no- 
tarie 52; häradshöfd. i Sunnervikens domsaga, Göteb. 
o. B. län, fr. 56; ordf. i Landstinget. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Lane o. Stångenäs härader, Göteb. 
o. B. län, 67 — -69 o. 79 — 81; suppl. i Lagutskottet 
67 o. 69; led. i tillfälligt utskott 67—69. 
Carl Fredrik Appeltofft. 

F. i Oppmanna, Krist, län, i8io-*/i2. vStud. i Lund 
27; med. kand. 35; med. lic. 37; med. dokt. s. år; 
kir. mag. 38. Bat.-läkare vid Kronprinsens husar- 
reg. 35 — 39; stad.släkare samt lasarettsläkare i Visbj- 
38; tf. lär. i naturalhist. vid h. elem.-lärov. därst. 
40 — 49; läkare vid Gotl. nationalbev. 45; reg.-läkare 
vid Bohusl. reg. 57 — 82; fältläkare vid 3:6 militär- 
distr. 70 o. i Fältläk. -kårens reserv 78. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Lane o. »Stångenäs härader, Göteb. 
o. B. län, 70 — 72; led. i Bankoutskottet 72. f i 
Uddevalla 1888 172. 
Sven Benjamin Iviuné. 

F. i Lidhult, Krouob. län, 1830^2/9. Stud. i Lund 
49, i Upps. 54. Erhöll infödingsrätt i Göteb. stift 
55; prv. s. år; privatlär. i Laholm 55—62; konimin. i 
Skredsvik, Göteb. stift, 60; tf. pred. vid krouohäktet 
i I\ldevalla 63 — 68; reg.-pastor vid Bohusl. reg. 66 — 
80; kyrkoh. i Eldsberga, Göteb. stift, fr. 79; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lane o. 
vStångenäs härader, Göteb. o. B. län, 73 — 75; led. i 
tillfälligt utskott 73. GÖTEBORGS O. BOHUS LAN 209 
Auders Patrik Hylander. 

F. i Bro, Göteb. o. B. län, 1S38V3. Elev vid 
Chalm. slöjdskolan 54 — 56. Landtbrukare (Röe, 
Götel). o. B. län); led. i Styr. för Götelj. o. B. läns 
landtl)rnksskola; komniunalordf.; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lane o. Stångenäs hä- 
rader, Göteb. o. B. län, 76 — 78; led. i tillfälligt ut- 
skott 76 o. 78; suppl. i särskildt utskott 77. 
Janne Marcnson. 

F. i Skredsvik, Göteb. o. B. län, 18326/10. Landt- 
brukare (Skogen, Göteb. o. B. län); utredningsman 
i dödsbo 60 — 88; ordf. i Skredsviks o. Bokenäs 
pastoraters enskilda brandstodsbolag 65 — 83; juridisk 
sakförare 70 — 95; led. i Ägodelningsrätten ; ångbåts- 
kommissionär i Sundssandvik, Göteb. o. B. län, fr. 
93; komniunalordf.; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Lane o. Stångeuäs härader, Göteb. 
o. B. län, 82 — 84. 
Gustaf Mellin. 

F. i Högas, Göteb. o. B. län, i84o30/7- Elev vid 
Uddevalla elem.-lärov. 52 — 56. Idkar landtbruk o. 
kvarnrörelse (Hälle, Göteb. o. B. län); förestånd, för 
Sundssandviks poststation fr. 84; led. i Göteb. o. B. 
läns hushålln. -sällskaps förvaltningsutskott fr. 98; 
led. i Stvr. för Bohus läns skogsvård fr. 1903 o. i 
Kronodomänvärderingsnämndeu fr. 04; komniunal- 
ordf. ; landstingsman. — ■ Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Lane o. Stångenäs härader, Göteb. o. B. län, 85 — 
89; led. i tillfälligt utskott 85—87 A; suppl. i Lag- 
utskottet 87 B; suppl. i Statsutskottet 88 o. 89. 
Johan Alrik Johansson. 

F. i Dragsmark, Göteb. o. B. län, 185623/12. Elev 
vid Tekn. elem. -skolan i Borås 72 — 75. Landtbru- 
kare o. ingeniör (Bastholnien, Göteb. o. B. län); 
verkst. direktör för Skandinav, guanofabriksaktie- 
bolaget; led. i Hafsfiskekommittén 92 — 94; komniu- 
nalordf.; landstingsman; bosatt i Sthlm o. kamrerare 
vid Nya Dagl. AUehandas tidningsbolag fr. 1901. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lane o. Stångenäs 
härader, Göteb. o. B. län, 90 — 96; led. i tillfälligt 
utskott 91, 92 o. 96; suppl. i tillfälligt utskott 93; 
suppl. i särskildt utskott 95. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 14 2IO AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARB Johannes Daniel T^aurell. 

F. i Mjöbäck, Älfsh. län, 18521-1/2. Stud. i Ivuud 
73. Prv. 76; kyrkoh. i Skredsvik, Göteb. stift, fr. 
85; koutr.-prost fr. 95. — Ledamot af Riksd. 2:a b. 
för Lane o. vStångeiiäs härader, Götel). o. V,, län, 
97—99- Per Fredrik lyandelius. 

F. i Vånga, Österg. län, 184730,'c Stud. i Upps. 
69; med. kand. 76; med. lic. vid Karol. inst. i Sthlm 
80. Underläkare vid Allm. garnis.-sjukhuset i Sthlm 
72 — 73; extra prov.-läkare i Lysekils distr. 82 — 1902; 
godsägare (Västauå, Österg. län); kommunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2x1 k. fur Lane o. Ståugenäs 
härader, Göteb. o. B. län, 1900 — 02; suppl. i till- 
fälligt utskott 01; led. i tillfälHgt utskott 02. V 


O.scar Nathanael O Is. son. 

F. i Lyse, Göteb. o. B. län, 1 85631/1. Elev vid 
folkhögskola 76 — 77. Landtbrukare (Heden, Göteb. 
o. B. län) fr. 78; kommuualordf. ; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lane o. Stångenäs hä- 
rader, Göteb. o. B. län, fr. 1903. Adolf von Proschuitz. 

F. i Hede, Göteb. o. B. län, i8i7l«/o. Under- 
löjtn. vid Bohusl. reg. 36; löjtn. 44; kapt. 56; major 
i armén 72; afsked 79; arrendator; led. i Göteb. o. 
B. läns hushålln. -sällskap fr. 45; stiftare af Tunge 
härads brandstodsbolag o. ordf. i bolaget under 25 
år; kommuualordf.; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Tuuge, vSotenäs o. Sörbygdens hä- 
rader, Göteb. o. B. län, 67—69; led. i tillfälligt ut- 
skott 67; suppl. i Konstitutionsutskottet 68. 

Johannes Andersson. 

F. i Håb}-, Göteb. o. B. län, 1 821 23/3. Hem- 
mansägare (Knarrevik, Göteb. o. B. län); kommunal- 
ordf. — Led. af Bondeståndet 65—66; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Tunge, Sotenäs o. Sörbygdens hä- 
rader, Göteb. o. B. län, 70—87 A samt 8*7 B fr. i^/e; 
led. i tillfälligt utskott 70, 71, 80, 86 o. 87 A; suppl. 
i Bankout.skottet 72—75 o. 81; suppl. i Statsut- 
skottet 76—79; led. i Bankoutskottet 82—85. f i 
Knarrevik 189821/5. GOTEBORGS O. BOHUS LAN 211 
Carl Anders Neiglick. 

I'\ i Jönköping iSig~'^/i. Underlöjtn. vid Bohusl. 
reg. 38; kapt. 61; major 62; öfv.-löjtn. 66; afsked 
fr. reg. o. vir krigstj. 79; led. i Styr. för Göteb. o. B. 
läns brandstodsbolag o. i Dir. för Uddevalla sjuk- 
hus; ordf. i Styr. för Munkedals aktiebolag; brand- 
chef i Uddevalla; kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot of Riksd. 2:a k. för Tunge, Sotenäs o. 
Sörbj-gdens härader, Göteb. o. B. län, 87 B (men 
valet förklarades upphäfdt). f i Uddevalla 18939/2. Magnus Wilfrid Ullman. 

F. i Göteborg 18542Y.5. Godsägare (Foss, Göteb. 
o. B. län) fr. 72; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Tunge, Sotenäs o. Sörbygdens härader, 
Göteb. o. B. län, 88 — 90. Carl Mauritz Ekström. 

\ F. i Näs, Skarab. län, 184828/8. Kronolänsman 

i i Sotenäs härad, Göteb. o. B. län, fr. 75. — Leda- 
, mot af Riksd. 2:a k. för Tunge, Sotenäs o. Sörbyg- 
I dens härader, Göteb. o. B. län, 91 — 93; led. i till- 
fälligt utskott 91 — 93. 
Olof August Johansson. 

F. i Svarteborg, Göteb. o. B. län, 184430/1. Landt- 
!)rukare (Dingle, Göteb. o. B. län); kommunalordf. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Tunge, Sotenäs o. 
vSörbygdens härader, Göteb. o. B. län, 94 — 98; suppl. 
i tillfälligt utskott 94—96; led. i tillfälligt utskott 
97 o. 98. Carl Herman Wall en t in. 

F. i Tossene, Göteb. o. B. län, 185628/1. Hand- 
lande; sill- o. fiskexportör i vSmögen, Göteb. o. B. 
län ; poststationsförestånd. därst. o. ordf. i Munici- 
palstämman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2 :a 
k. för Tunge, Sotenäs o. vSörbygdens härader, Göteb. 
o. B. län, 99 o. fr. 1903; suppl. i särskildt utskott 
03 o. 04. 212 AI^D. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Octo Emanuel Gädda. 

F. i Nafverstad, Göteb. o. B. län, 1846-^ 4. Laiidt- 
haudlare 69 — SS; landtbrukare (vSvarteborg, Göteb. 
o. B. län); kyrkvärd; uäumdenian ; auktionsförrättare 
o. poststationsförestånd. under fl. år; led. i Göteb. 
o. B. läns hushålln. -sällskap fr. 78; komniunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Tunge, 
vSotenäs o. Sörb^-gdens härader, Göteb. o. B. län, 
1900 — 02; suppl. i särskildt utskott or. 


Carl Fredrik Wiukraus. 

F. i Göteborg 1826^/1. .Stud. i Upps. 47; fil. 
kand. 54; fil. dokt. s. år. Pedagog i Kungsbacka 
58; rektor vid Göteborgs 5:kl. lärov. 62 — 95; led. i 
Styr. för Majornas pantlåneaktiebolag i Göteborg 
fr. 74; kommunalman. Fil. jubeldoktor 1904. L. 
V. V. S. 88. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Säfvedals 
domsaga, Göteb. o. B. län, 67 — 69 o. för Göteborgs 
stad 70 — 72 o. 83 — 93; suppl. i särskildt utskott 67; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 70. 71, 71 urt. o. 87 B; 
led. i tillfälligt utskott 87 B. 
Herman Sclimidt. 

F. i Altenburg, Sachsen-Altenburg, iSii^^jn. Elev 
vid Altenburgs Gymnasium o. vid Landtbruksakad. 
i vSachsen. Godsägare (Partiiled, Göteb. o. B. län) 
fr. midteu af 30-talet; förestånd, för Göteb. o. B. läns 
landtbruksskola i Partiiled; led. i samma läns FEus- 
liålln. -sällskap; komniunalordf.; landstingsman. I,. 
V. V. S. 46. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Säfve- 
dals domsaga, Göteb. o. B. län, 70 — 72 ; suppl. i 
Bankoutskottet 71. j å Louisero, Partiiled, 18931^/6. t / L>*. 
'^"-4.. ^ Albert Wilhelm Björck. 

F. i Göteborg 18121"/'^. Stud. i Upps. 29; ex. 
till rätteg.-verk. 30 Advokat i Göteborg; notarie i 
Kämnärsrätten i Göteborg 43; rådman 44; justitie- 
borgmäst. 71 — 83; led. i Sjöförsvarskommittén 62 o. 
i Unionskommittén 65 — 67. h. V. V. 8. 70. — Led. 
af Borgareståndet fr. 50; led. i Konstitutionsutskottet 
53 — 54; led. i Statsutskottet 56 — 58, 59 — 60, 62 — 63 
o. 65 — 66; fullmäktig i Riksbanken 60 — 66; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 67 — 69; led. i 
Statsutskottet 67—69; led. i "tillfälligt utskott 67; 
led. i särskildt utskott 68; led. i Talmanskonferensen 
67—69. t i Göteborg 188523/7. GÖTEBORGS O. BOHUvS LAN 213 
Julius L,iudströin. 

F. i Göteborg 1825^/5. Elev vid Göteborgs han- 
(lelsinst. Anst. på sin faders, Erik Gustaf Lind- 
ströms, handelskontor i Göteborg; delägare i affä- 
ren 47; ensam innehafvare däraf 49 — 95; godsägare 
(Xolhaga, Alfsb. län); kommunalman. Donator. L. 
\'. V. S. 96. — Led. af Borgareståndet fr. 62; led. 
i Bankoutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Göteborgs stad 67 — 72 o. af Riksd. i:a k. 
för Örebro län 78 — 81 ; led. i Bankoutskottet 67- — 
69; suppl. i Statsutskottet 79 — Si. y i Göteborg 
19042713. 
Olof Wijk. 

F. i Göteborg 1833 21/7. Stud. i Upps. 50; kame- 
ralex. 51. Anst. å sin faders, Olof Wijks, kontor i 
Göteborg s. år; öfvertog samma firma 56, i hvilken 
sedermera äfven hans bröder ingingo ; ordf. i Styr. 
för Göteborgs sparbank 63 — 88; led. i Centralst}^. 
för Skandinav, kreditaktiebolaget fr. 64 o. ordf. 
därst. fr. 96; led. i Styr. för brand- o. lifförsäkr.- 
aktiebolaget vSvea fr. 66 o. ordf. fr. 92; ordf. i Styr. 
öfver Göteborgs hamn- o. älfarbeten 81 — 97; v. ordf. 
i Stvr. öfver Göteborgs hög.skola fr. 88; ordf. i Stj-r. 
för Bergslagernas järnvägsaktiebolag fr. 95 o. i 
Göteborgs hamnstyr. 97 — 99; led. i Tullkommittén 
76 — 82 ; kommunalman. Adlad 90. Hedersled. V. 
V. S. 97. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs 
stad 67 — 90; suppl. i Bevillningsutskottet 67 — 69; 
led. i Konstitutionsutskottet 70 — 71 urt. ; led. i Be- 
villningsutskottet 73 — 80; v. talman 75 — 79; talman 
80 — 90. f i Göteborg i90ii''/9. 
Sven Adolf Hedlund. 

F. i Färentuna, Sthlms län, 18212-1/2. Stud. i 
Upps. 39; fil. kand. 45. Red. af Örebro Tidning 
49 — 51; red. af Göteborgs Handels o. Sjöfarts Tid- 
ning fr. 52 o. dess utg. 58 — 96; politisk författare; 
led. i Landtförsvarskommittén So — 82; kommunal- 
man. L- V. V. S. 60. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Göteborgs stad 67 — 69 o. 79 — 83 samt af Riksd. 
i:a k. för Göteborgs o. Bohus län 74 — 76 o. för Kri- 
stianstads län 85 — 89; led. i särskildt utskott 67, 
69 o. 86; led. i tillfälligt utskott 68, 75, 81 o. 83; 
suppl. i Bevillningsutskottet 75; led. i Bevillnings- 
utskottet 76 o. 79 — 83; statsrevisor 73 o. 74. j i 
Göteborg 1900 1^/9. 214 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Abraham Viktor R3-dberg. 

F. i Jönköping 1828I8/12. Stud. i Lund 51. Före- 
läsare i Göteborg 76 — 84; prof. i kulturhist. vid 
Stlihns högskola 84 o. i de bildande konsternas 
teori o. liist. fr. 89. Fil. hedersdoktor i Upps. 77. 
vSkald; kulturhistoriker; religionsfilosof; medarb. i 
tidn., särskildt, under många år, i Göteborgs Han- 
dels o. Sjöfarts Tidning. Hedersled. V. V. S. 65; 
En af de 18 i vSv. akad. 77; Hedersled. Fr. K. A. 
87; h. V. A. 89; L. H. A. 90. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Göteborgs stad 70 — 72; led. i tillfälligt 
utskott 71; led. i särskildt utskott 71 urt. ; led. i 
Konstitutionsutskottet 72. -j- å Ekeliden, Djurs- 
holm, 189521/9. 
Carl Ossian Kjellberg. 

F. i Göteborg 1825^0 5 Grosshandlare i Göte- 
borg o. delägare i firman J. A. Kjellberg & Söner 
fr. 47 ; led. i Centralstyr. för Skandinav, kredit- 
aktielDolaget fr. 64; ordf. i St}-r. för brand- o. lif- 
försäkr.-aktiebolaget Svea, i St^-r. för aktiebolaget 
Bofors — GuUspåug, i Styr. för tändsticksaktiebolaget 
Vulcan o. i Styr. för Kramfors aktiebolag; led. i 
Flottundersökningskommissionen i Karlskrona 61; 
led. i Dir. för Sjömanshuset 54 — 84; ordf. i Han- 
delsföreningens fullmäktige; led. (o. några år ordf.) 
i Handels- o. sjöfartsuämnden 65 — 90; kommunal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 
70 — 72; suppl. i Bevillningsutskottet 71 o. 72. y i 
Göteborg 189129/10. 
Aron Philipssoii. 

F. i Göteboi-g 1826I2/1. Stud. i Upps. 42; jur. 
kand. 47. Advokat i Göteborg fr. 49; förestånd, 
för Mosaiska förs. därst. under många år fr. 62 ; 
kommuualordf. Utg. en Lagedition. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 73 — 77; led. i 
Lagutskottet 73 — 77; led. i 2:a kammareus enskilda 
utskott 75 ; statsrevisor 76 o. 77. f i Göteborg 
1 88 1 15/11- GÖTEBORGS O. BOHUS I.AN 215 
Charles Di ek son. 

F. i Göteborg 181428/1. Stud. i Upps. 30; med. 
kand. 35; med. lic. 37; med. dokt. .s. år; kir. mag. 
40. Praktis. läkare i Göteborg 40 — 58; tf. bat.-lä- 
kare vid Göta art.-reg. 40—45; led. i Dir. öfver 
Göteborgs hospital 60 — 81; ordf. i Göteborgs folk- 
skolestyr. 67 — 72; led. i Kommittén ang. förordning 
rör. fattigvården i riket 69 — 70; kommunalordf. Med. 
jubeldoktor 87. Hedersled. V. V. S. 48 o. dess sekr. 
59 — 68. — Leda/not af Riksd. i:a k. för Göteborgs o. 
Bohus län 66 — 72 o. för Göteborgs stad 8620/3—95 
samt af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 73 — 86 -0/3 ; 
led. i Konstitutionsut.skottet 67 — 72 o. 87 A; suppl. 
i särskildt utskott 68; led. i tillfälligt utskott 83; led. 
i särskildt utskott 90. f i Stockholm 1902 1/4. 
Peter Hammarberg. 

F. i Göteborg i8i4'*/i. Anst. som bokhållare å 
J. P. Ouensels kontor i Göteborg 30 o. å Sven 
Renströms kontor 32; kassör å sistn. kontor 34; 
delägare i firman 43; firmans chef fr. 50; led. i 
Dir. för Göteborgs handeksinst. 45^72 o. i Dir. för 
Barnhuset fr. 52; fullmäktig (o. sednare ordf.) i 
Göteborgs handelsförening 64 — 82; led. (o. sednare 
v. ordf.) i Centralstyr. för Skandinav, kreditaktie- 
bolaget fr. 66; led. i Styr. för Renströmska fonden 
fr. 70; ordf. i Göteborgs stifts missioussällskap; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gö- 
teborgs stad 73 — 75 o. 78—87 B; led. i Bankout- 
skottet 75. t i Göteborg 1 88820/6. 
Haus Odert Edvard von Sclioultz. 

F. i Stockholm 18 15 G/5. Elev vid Högre art.- 
lärov. å Marieberg 35 — 38. Underlöjtn. vid Göta 
art.-reg. 33; löjtn. 38; besigtningsoff. vid Husqvarna 
43—44 o. vid Åkers styckebruk 47; lär. i fysik vid 
Chalm. slöjdskolan 49; afsked fr. reg. 53; förestånd, 
för Chalm. slöjdskolan fr. s. år; kaptens n. h. o. v. 
54; ordf. i Styr. för Göteborgs slöjdförening 55 o. 
ffheständ. för dess skola; led. i vStyr. för Göteborgs 
museum fr. 61 o. i Göteb. o. B. läns hushålln. -säll- 
skap fr. s. år; ordf. i Styr. för Göteborgs arbetare- 
förening fr. 55; professors n. h. o. v. 62; kommunal- 
man. L. V. V. S. 54. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Göteborgs stad 73—77; led. i Bankoutskottet 
73 o. 74; led. i tillfälhgt utskott 75 o. 77. f i Gö- 
teborg 1 881 30/3. 2l6 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Pehr Sigfrid Wieselgren. 

F. i Västerstad, Malm. län, 184326/11. Stud. i 
Upps. 61; fil. dokt. 69; stud. i Lund s. år; ex. till 
rätteg.-verk. därst. 70. V. liäradsli. 72; sekr. i Göte- 
borgs poliskammare 74; justitierådman i Göteborg 
84; gen. -direktör i Fångvårdsstyr. fr. 85; led. i Kom- 
mittén ang. beskattning af maltdrycker 81, i För- 
stärkta lagberedningen 86 — 87 o. i Tvångsuppfost- 
ringskommittén 96 — 99; led. i Svenska bibelsällska- 
pets kommitté fr. 98. Författare i historiska, sociala 
o. vittra ämnen. Hedersled. V. V. S. 99. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 76 — 87 A o. 
af Riksd. i:a k. för samma stad fr. 87 ; suppl. i Lag- 
utskottet 77 o. 78; led. i tillfälligt utskott 82, 83, 85, 
90, 93, 95, 96, 1900 o. 01 ; led. i särskildt utskott 02. 

Anders Wilhelm lyevgren. 

F. i Göteborg 18256/12. Grosshandlare i Göte- 
borg, men nedlade sin affärsverksamhet några år 
före sin död; led. i Styr. för Riksbankens afd. -kon- 
tor i Göteborg 76 — 89; kommunalman. Ägde en 
stor boksamling, som efter hans död skänktes till 
Göteborgs stadsbibliotek. L. V. V. S. 59. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 76 — 78. f 
ä sin egendom Stora Katrinelund vid Göteborg 
189831/10. 

Frans Edvard Almén. 

F. i ]Myckleby, Göteb. o. B. län, i834l'V9. Stud. 
i Lund 54; ex. till rätteg.-verk. 58. V. häradsh. 60; 
advokat i Göteborg fr. 62 ; sekr. vid Göteb. o. B. 
läns landsting 62—79; ^^^- ' Styr. för Göteb. o. B. 
läns sparbank; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Göteborgs stad 78. j i Göteborg i89ol"/9- 

Johan Oskar Ekman. 

F. i Göteborg 18 12 1^/12. Anst. å grosshandlaren 
J. F. Silvanders kontor i Göteborg 28; r3'sk v. kon- 
sul i Göteborg 34 — 61; anst. såsom ledande chef för 
firman Carnegie & Co. 45; ordf. i Pauperismkom- 
mittén 64 — 65, hvilken framlade det i nykterhets- 
rörelsen bekanta förslaget om det s. k. Göteborgs- 
sj-stemet; ordf. under många år, fr. 64, i Central- 
styr, för Skandinav, kreditaktiebolaget; grundade 
Göteborgs arbetarebostadsaktiebolaget 720, Bostads- 
aktiebolaget i Göteborg 74; president vid Allni. 
svenska in-kterhetsmötet i Jönköping So; led. (un- 
der en tid) i Landtförsvarskommittén 80 — 82; gods- 
ägare; kommunalman; numera bosatt i Stlilm. Do- 
nator. Hedersled. V. V. S. 92. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Göteborgs stad 79 — 81 o. af Riksd. i:a k. 
för sanmia stad 82 — 87. GÖTEBORGS O. BOHUS LAN 217 
Sven Ludvig Sjöblom. 

F. i Fjärås, Hall. län, 1838 '/O- .Stud. i Upps. 
56; fil. dokt. 69. Adj. vid Göteborgs latinlärov. 68 ; 
lektor i latinska o. svenska spr. därst. fr. 73 ; kom- 
munalman. L. V. V. S. 77. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Göteborgs stad 79—82. f i Sköfde 18861^7. 
Olof Melin. 

F. i Göteborg 1834^0/8. Anst. å skeppsmäklare- 
kontor i Göteborg 52; delägare i skeppsmäklarefir- 
mau Aug. Leffler & Co. 57 — 58; innehafvare af re- 
deri- o. speditionsfirman Olof Melin 88 — 91; del- 
ägare i firman Olof Melin & Son fr. 91 ; verkst. 
direktör för ångfartygsaktiebolaget Thule fr. 80; led. 
i Styr. för Sveriges ångfartygsassuransförening 83, 
i Centralstyr. för Skandinav, kreditaktiebolaget fr. 
89, i Dir. för Navigationsskolan i Göteborg 90 — 96 
o. i Styr. för Sjömanshuset; inspektor för Handels- 
skolorna i Sthlm o. Göteborg fr. 94; led. i Kom- 
mittén aug. ny taxa för persoubefordringen ä Sta- 
tens järnvägar 98 o. i Handels- o. sjöfartskommit- 
tén 98 — 1900; kommunalman. Iv. V. V. S. 01. — 
Ledainot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 82 — 99 
o. af Riksd. i:a k. för samma stad fr. 99; led. i till- 
fälligt utskott 85; led. i Bankoutskottet 87 B o. 91 
— 94; suppl. i särskildt utskott 90; led. i särskildt 
utskott 91 o. 01; särskild deputerad att öfverlägga 
med Konungen 95. 
Lars Gustaf Bratt. 

F. i Göteborg 1 8242^/12. Klev vid Göteborgs 
haudelsinst. Grundlade handelsfirman L. G. Bratt 
& Co. 56; ensam innehafvare af firman 56 — 69; del- 
ägare i densamma fr. 69; led. i Göteborgs hamn- 
styr, fr. 63, i Styr. för Göteborgs haudelsinst. o. i 
Styr. för Göteborgs sparbank; kommunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Göteborgs stad 84. f i 
Göteborg 189828/5. 2l8 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Erik Wilhelm Wretlind. 

F. i Nyköping i838l'/l2. vStud. i Upps. 57; med. 
kand. 63; med. lic. vid Karol. inst. i Sthlm 66; 
med. dokt. 67. Bitr. läkare vid Marstrands hafsbad- 
anstalt de flesta somrar 63 — 75; förestånd, för ett 
med.-gymnast. inst. i Göteborg 67 — 78; bitr. lär. vid 
Barnmorskeundervisningsanst. därst. 76 — 85; läkare 
vid Djursätra brunn, vSkaral). län, 79 — 1901 ; praktis. 
läkare i Sthlm fr. 87 ; kommunalman. Afgaf, på 
offentl. uppdrag, Förslag till reglemente för svenska 
barnmorskors peusion.skassa SS. Medicinsk författare; 
utg. af tidskr. Fira 82 — 97, Hälsovännen fr. 86 o. 
Jordemodren fr. 88. I^. V. V. S. 72. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 85 — 90. 
Jou Gustaf Siljeströin. 

F. i Kalmar 184123/0. Stud. i Upps. 60; ex. till 
rätteg.-verk. 67. Ausknltant i Göta liofr. s. år; v. 
liäradsli. 70; kammarförvandt å stadskamrerarekont. 
i Göteborg 74; borgerlig rådman därst. 84 — 1904. 
L,. V. V. S. 87. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göte- 
borgs stad 85— 87 B; led. i tillfälligt utskott 87 B. 
AtigiKst Törngreu. 

l'. i Fredsberg, Skarab. län, iS44'-7li2. Elev vid 
Göteborgs folkskolläraresemin. 63; folkskollär.-ex. 
66. FolkskoUär. i Göteborg fr. 66; simlär. vid Gö- 
teborgs folkskolor fr. 67; ordf. iiuder fl. år i Göte- 
borgs arbetareförening; sekr. i Stvr. för Arbetarnes 
byggnadsförening. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Göteborgs stad 86 — 87 A. 
Jacob Dahl. 

F. i Göteborg 1 82 il'' 10. Stadsmäklare i Göte- 
borg; delägare i o. sednare ensam innehafvare af 
firman Arfvidsson & Dahl; led. i Dir. för Göteborgs 
sjukhem, i Styr. för Edvard Magnus' INIinne o. i 
Stj-r. för Göteb. o. B. läns sparbank; komnninal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 
87 B. t i Götel)org 1888W/12. GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN 219 

Per Fredrik Gustaf Cornelius vSvaiiberg. 

F. i Uppsala 183931/1- vStud. i Upps. 56; fil. 
(lokt. 60; ex. till rätteg.-verk. 63. E. o. kanslist i 
Justitierev. o. e. o. notarie i Svea hofr. s. år; tf. 
donihafvande tidvis 66 — 67; v. liäradsli. 67; poli.s- 
notarie i Göteborg 68; sterbhusuotarie därst. 71; 
sekr. o. ombudsman vid Allm. o. Sahlgrenska sjuk- 
huset 72 — 73; stadsnotarie 73; justitierådman 83; 
handels- o. politiborgmäst. i Göteborg 85 — 1904; 
led. i Styr. för Göteborgs högskola fr. 88 o. i Hamn- 
styr, fr. 98; ordf. i Hafsfiskekommittén 92 — 94; led. 
i Kommittén ang. lag om rätt till fiske 94; ordf. i 
Kommittén ang. förslag till allm. ekonomiska o. 
administrativa bestämmelser rör. fisket 96 — 98; kom- 
munalordf. L. V. V. S. Si. — Ledatnot af Riksd. 2:a 
k. för Göteborgs stad 87 B o. 91 — 99; suppl. i Lag- 
utskottet 91 — 93; led. i särskildt utskott 91. 

Erik Anders Gustaf August Wijkander. 

F. i Stockholm 1849 "/s. Stud. i Lund 68; fil. 
kand. därst. 72; fil. dokt. i Upps. s. år. Docent i 
astronomi vid Upps. univ. s. år o. i fysik o. me- 
teorologi vid Lunds univ. 73; deltog såsom fysiker 
o. astronom i svenska polarexpeditionen till Spets- 
bergen 72 — 73; prof. o. förestånd, för Chalm. tekn. 
läroanstalt i Göteborg fr. Si; sekr. i Styr. för sanmia 
läroanstalt fr. s. år; led. i Styr. för Göteborgs hög- 
skola fr. 88 o. högskolans inspektor 91 — 94; ordf. i 
Göteborgs hamnstyr. fr. 99, i Styr. för Bergslagernas 
järuvägsaktiebolag, i Styr. för Borås— Alfvesta järn- 
vägsaktiebolag, i Styr. för Göteborg — Borås järn- 
vägsaktiebolag o. i Styr. för Brand- o. lifförsäkr.- 
aktie1)olaget Svea; kommunalordf. Utg. vetenskap- 
liga arbeten; läroboksförfattare. L. F. S. 74; L. V. 
V. S. 81. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs 
stad 87 B o. 91—96; led. i tillfälligt utskott 91— 93; 
suppl. i särskildt utskott 92 urt; led. i Bevillnings- 
utskottet 94; led. i särskildt utskott 95. 
Axel lyilljequist. 

F. i Göteborg 18361710. Handlande i Göteborg 
fr. 58 o. delägare i firman I. Lilljequist & Son; led. 
i Styr. för Göteborgs o. Bohus läns sparbank fr. 
96, i Göteborgs hamnstyr. fr. 98, i Handels- o. sjö- 
fartsnämnden, i Dir. för Sjömanshuset, i Folk.skolestvr. 
o. i Dir. för vSveriges ångfartygsassurans förening; 
ordf. i Styr. för Miuuthandelsföreningen; kommunal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 
SS — 96; led. i tillfälligt utskott 91 o. 92; suppl. i 
Bevillningsutskottet 93 — 96. 220 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
John Christian Bratt. 

F. i Göteborg i838i-';5- Stud. i Luud 57; ex. fr. 
Högre art.-lärov. å Marieberg 61 o. fr. Falu bergs- 
skola 66. Uuderlöjtn. vid Göta art. -reg. 58; löjtn. 
61; koutroUoff. vid Finspång med fl. bruk 66 — 73; 
kapt. 70; major 83; art.-befälhafvare o. tygmäst. å 
Karlsborg 90; öfv.-löjtn. i armén, fältt3-gmäst. o. 
chef för Arméförvaltn. art.-dep. militärbyrå 92; öfv.- 
löjtn. o. tf. chef vid Audra Svea art.-reg. 93; öf- 
verste o. chef därst. 94; afsked fr. reg. o. öfverste 
i armén 1901; led. i Artillerikommittén 76 — 77. L. 
Kr. V. A. 81; L. V. V. S. 87. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Göteborgs stad 88 — 93; led. i tillfälligt 
utskott 91 ; led. i särskildt utskott 92 urt. 
Litdvig Essen. 

F. i Hössna, Alfsb. län, 18472/10. vStud. i Upps. 
66; ex. till rätteg.-verk. 71. E. o. notarie i Göta 
hofr. s. år; v. häradsh. 73; lär. i handelsrätt o. stats- 
kunskap vid Göteborgs handelsinst. 75 — 85; sekr. i 
Hälsovårdsnämnden i Göteborg 76 — 85 o. i Göteb. 
o. B. läns landsting 81 — 87; polisnotarie i Göteborg 
84; stadsnotarie därst. s. år; justitierådman fr. 85. 
L- V. V. S. 87. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göte- 
borgs stad 88— 89; led. i tillfälligt utskott SS o. 89; 
suppl. i särskildt utskott 89. Ä* 


Josef Henrik Andrén. 

I'", i Göteborg 1847 i-^Q- Stud. i Upps. 63; jur. 
kand. 71. Anst. i handelsfirman Hegardt & Co. i 
Göteborg s. år; delägare i firman fr. 74; led. i Dir. 
för Ränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten i Göteborg 
SS ; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Göteborgs stad 88 — 92 lagt.; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 91 o. 92. 
Anders Fredrik lyiljeholm. 

V. i Hedemora 1844 -0/2. Elev vid Uppsala 
folkskolläraresemin. 68; folkskollär.-ex. 71. Folkskol- 
lär. i Göteborg s. år; lär. vid Göteborgs stads 
semin. för småskollärarinnor 84 — 87; tills3-nings- 
lär. 88 — 90; öfverlär. 92 — 93; kommunalman. Lä- 
roboksförfattare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Göteborgs stad 88 — 1902; led. i tillfälligt utskott 
90; suppl. i Konstitutionsutskottet 91 — 99; led. i 
Konstitutionsutskottet 1900 — 02. GOTEBORGS O. BOHUS LAN 221 
Peter I^undéii. 

F. i vStora Lundby, Älfsb. län, iS4g'^^/s. Stud. i 
I^pps. 71. Prv. 74; kommiii. i Göteborgs Mast- 
huggsförsamling 83; kj-rkoh. i Karl Joliaus försam- 
ling i Göteborg fr. 87. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Göteborgs stad 90. 
Henrik Hedlund. 

F. i Ekerö. vSthlms län, 1851I8/4. vStud. i Upps. 
70. Medarb. i Göteborgs Handels o. Sjöfarts Tid- 
ning fr. 73, dess utg. fr. 96 o. hufvudredaktör fr. 
1900; ordf. i Göteborgs arbetareförening fr. 88; led. 
i Förliknings- o. skiljenämndskommittén 99 — 01. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 91 — 93 
o. fr. 1900; led. i tillfälligt utskott 91 — 93 o. 04; 
suppl. i särskildt utskott 02; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 03. 
Johan August Westerberg. 

F. i Göteborg 183628/10. Elev vid Chalm. slöjd- 
skolan 52; ex. fr. Polytekn. inst. i Hannover 59. 
Privat arkitekt i Göteborg; ordf. i Styr. för aktie- 
bolaget Göteborgs liypotekskassa fr. 96. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 91 — 93; suppl. i 
särskildt utskott 91; suppl. i tillfälligt utskott 93. 
-)- i Göteborg 190026/.'-,. 
Edvard Herman Rodlie. 

F. i Efveröd, Krist, län, 184520/10. Stud. i Lund 
61; fil. kand. 70; fil. dokt. 71; teol. kaud. 77. E. o. 
aman. vid L,unds univ. bibliotek 74 — 80; prv. 77; 
kyrkoh. i Karlshamn 79; fångpred. därst. 81; in- 
spektor för Karlshamns 1. allm. lärov. s. år; kontr.- 
prost 82; kyrkoh. i Norrköpings S:t Olai 84; inspek- 
tor för Norrköpings h. allm. lärov. 85; tjänstg. e. o. 
hofpred. 86; biskop öfver Göteborgs stift fr. 88; 
teol. dokt. 93. Hedersled. V. V. S. 89. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 92 iirt. — 93 o. 
af Riksd. i:a k. för Göteborgs o. Bohus län 94 — 
1902; suppl. i Konstitutionsutskottet 95 — 97; led. i 
tillfälligt utskott 97 o. 99; suppl. i Statsutskottet 
98 o. 99; led. i särskildt utskott 98; led. i Konsti- 
tutionsutskottet 1900 — 02. 222 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Erik Wijk. 

F. i Göteborg 1836^/3. Anst. å sin faders, fir- 
man Olof Wijk & C:is, kontor i Göteborg 55; del- 
ägare i samma firma 60 — 95; led. i vSt^-r. för Hem- 
met för obotliga sjuka 65 — 94, i St^-r. för Utskänk- 
ningsaktiebolaget 66 o. ordf. därst. 73, i Dir. för 
Sjömanshuset 71 — 80, i Styr. för Vattenverket 83 
(o. ordf. därst. 89) o. i Dir. för Göteborgs hospital 
85; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
tiöteborgs stad fr. 94; suppl. i särskildt utskott 95; 
suppl. i Bevillningsutskottet 97 — 1902; led. i Banko- 
utskottet 03 o. 04. 
Henrik Elis Alireiiberg. 

F. i Göteborg 183510/9. Vågskrifvare vid Göte- 
borgs järn- o. metallvåg 51; stadsrevisor i Göte- 
borg 62 — 65; korrespondent, resande o. prokurist 
hos handelshuset Ekman & Co. i Göteborg 71; del- 
ägare i firman 74 o. dess chef fr. 92; led. i Göte- 
borgs folkskolestyr., i Dir. för AUm. o. Sahlgrenska 
sjukhuset, i Göteborgs stifts missionssälLskap o. i 
Gustaf Adolfsstiftelsen; ordf. i Kristliga föreningen 
för unga män. Utg., på uppdrag af Järnkontoret, 
Stämpelbok för Svenska järnverken. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad 94 — 96; suppl. i 
tillfälligt utskott 94 o. 95. 
Berndt Vilhelm Hed gr en. 

1'. i Ivillhärad, Västm. län, 1853 1/2. »Stud. i Upps. 
75. Inflyttade till Göteborg 85; handlande därst. 
fr. 88; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Göteborgs stad 94 — 1902; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 94 — 99; suppl. i särskildt utskott 97; led. i 
tillfälligt utskott 1900; suppl. i Bevillningsutskottet 
01 o. 02. 
Georg Liljeuroth. 

F. i Kristianstad 18411^/10. »Stud. i Lund 59. 
Underlöjtn. vid (Första) Göta art.-reg. 61; löjtu. 66; 
kapt. 73; major i armén 91 o. vid reg. 92; öfv.- 
löjtn. 94; öfverste o. chef 98; afsked ur krigstj. 1904; 
led. i Kommittén ang. instruktion för iitbildning o. 
öfningar vid artilleriet 84 — 85. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Göteborgs stad 94 — 99. Göteborgs o. bohus län 223 Fredrik Åkerblom. 

F.i l'alun iS39i3;(;. Stiul. i Ujips. 58; fil. kan.I. 
68; fil. dokt. 69. Lär. vid Götehorg.s real^yiiiiia- 
sium 65—69 o. 71—73; red. o. utg. af vStockholms 
Posten 70; red. af (Göteborgs Pesten 73—96 o. dess 
"tJ<- 73—93; i'ed. o. utg. af Morgon Posten fr. 96; 
konununalman. L. V. V. vS. 93. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Göteborgs stad 94—96. f i Göteborg 
1 90 1 --i/i). 

Fredrik Wilhelm Henrik Pegelow. 

F. i Västra Alstad, Malm. län, iS52i"'/4. Mog.- 
ex. 70; elev vid Teknol. inst. s. år; afg.-ex. 73. 
Elev vid Statens järnvägstrafiks uiaskinafd. s. år; 
ordin, ritare därst. 75; lär. i teoret. mekanik vid 
Chalm. slöjdskolan (Chalm. teku. läroanstalt) 75— 
91; verkmäst. 79; niaskiningeniör i 2:a trafikdistr. 
^4—90; iiiaskindirektör i 2:a trafikdistr. 90—99; led. 
i^ distr.-förvaltningen 98—99; verkst. direktör för 
Stockholm— Västerås— Bergslagens nya järnvägsak- 
tiebolag fr. 99; led. i Kommittén ang. bestämmelser 
rör. trafiksäkerheten å de enskilda järnvägarne 1905; 
kommunalman. L. V. V. S. 95. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Göteborgs stad 97 — 99. 

Carl Fredrik Ernst Carlson. 

F. i Stockholm 18541-1/3. Stud. i Upps. 72; fil. 
kand. 74; fil. lic. 77; fil. dokt. s. år. Docent i hist. 
vid Upps. univ. 80—83; lektor i hist, geografi o. 
modersmålet vid Göteborgs reallärov. fr. 83; prof. i 
hist. o. statskunskap vid Göteborgs högskola 90— 
93; ordf. i Allm. folkskolestyr. i Göteborg 91 — 1900; 
led. i Läroverkskommittéerna 97 — 98 o. 99—1902 
samt i Kommittén ang. förändradt utgifningssätt 
för Gen.-stabens topografiska karta öfver Norrland 
03 ; tf. öfverdirektör o. chef för Öfverstyr. för rikets 
allm. läroverk fr. 04; kommunalman." Historisk, 
geografisk o. pedagogisk författare. L. Sk. S. 80; 
Iv. V. V. S. 87. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göte- 
borgs stad fr. 97; led. i tillfälligt utskott 97—99; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 1900—02; led. i Kon- 
stitutionsutskottet 03 o. 04; led. i särskildt utskott 04. 

Karl Gustaf Karlsson. 

F. i Göteborg 18565/4. Handlande o. delägare 
i firman Park & Co. i Göteborg fr. 90; led. i Socker- 
beskattningskommittén 1902; kommunalman. — I^fl^a- 
mot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad fr. 97 ; suppl. 
i tillfälligt utskott 1900; led. i tillfälligt utskott 01 
o. 02; led. i Bevillningsutskottet 03 o. 04. 224 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Fraus Oskar Berg. 

F. i Stockholm 1857 i^yS. Aust. vid Nässjö — Os- 
karshamns järnväg 75, vid Skåne — Hallands järnväg 
84 o. vid Göteborg — Hallands järnvägs byggnad 86; 
byråbokhållare vid Bergslagernas järnvägar 89 o. 
andra kamrerare därst. fr. 96; chef för Göteborgs 
distr. af Godtemplarorden 92 — 95; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Göteborgs stad fr. 
1900; suppl. i tillfälligt utskott 01 o. 02; suppl. i 
Bevillningsutskottet 03 o. 04. 
Hugo Alexander Seger dahl. 

F. i Bo, Örebro län, 1853I9/10. Stud. i Vpps. 
72; ex. till rätteg.-verk. 78. E. o. notarie i Svea 
hofr. s. år o. i Göta hofr. 79; tf. domhafvande tid- 
vis 79 — 85; v. häradsh. 80; stadsnotarie i Göteborg 
fr. 86; v. auditör i (Första) Göta art.-reg. 88; audi- 
tör i reg. fr. 92 ; led. i AUm. folkskolestyr. ; sekr. 
hos Handels- o. sjöfartsnämndeu fr. 95, hos Han- 
delsföreningens fullmäktige o. hos Styr. för Göte- 
borg—Hallands järnvägsaktiebolag; kommunalordf. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad fr. 
1900; suppl. i Lagutskottet 03 o. 04. 

Jean August Kinumau. 

F. i Falun 1839^/4. Sjökapten; verkst. direktör 
för Göteborgs n3-a ångslupsaktiebolag; delägare i 
Nautiska juridiska byrån i Göteborg; ordf. i Göte- 
borgs fartygsbefälhafvareförening; extra lär. i åug- 
maskinlära vid Navigationsskolan i Göteborg fr. 95 ; 
led. i Nautiska föreningen. — Ledamot af Riksd. 2:0 
k. för Göteborgs stad 1900 — 02; led. i tillfälligt ut- 
skott 01 o. 02. 

Erik Andreas Trana. 

F. i Göteborg 184722/4. Stud. i Upps. 66; fil. 
kand. 71; fil. dokt. 72; ex. till rätteg.-verk. 76. E. 
o. aman. vid Upps. univ. bibliotek 73—74; auskul- 
tant i Göta hofr. 76; v. häradsh. 77; e. o. notarie 
vid Göteborgs rådst.-rätt s. år; kanslist därst. 84; 
polisuotarie s. år; stadsnotarie 86; justitierådman fr, 
97; sekr. i Naut. föreningen 78 — 98, i Fattigvårds- 
styr. 80 — 1900 o. i Domkyrkorådet 81 — 97; v. ordf. 
i Styr. för stadsbiblioteket fr. 97; led. i Styr. för 
Göteborgs högskola fr. 99; v. ordf. i Styr. för Göte- 
borg — Borås o. Borås — Alfvesta järnvägsaktiebolag; 
kommunalordf. L. V. V. S. 97. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad fr. 03; suppl. i Lag- 
utskottet 04. GÖTKBORGS O, BOHUS I.ÄN 225 
Carl Hjalmar Setterberg. 

I-\ i vSurteby, Älfsb. läu, 18572/10. Elev vid Göte- 
bori^s liaudelsinst. 73 — 75. Direktör; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Göteborgs stad fr. 1903. 
Carl Fredrik Knut Kil lan der. 

F. i Svenarum, Jönk. län, i854'-"'/s. Elev vid 
Teknol. iust. 71; afgångsex. 74. Nivellör vid Statens 
järnvägsbyggnader 74 — 75; anst. vid vStatens järn- 
vägstrafiks maskinafd. 76; maskiningeniör vid 3:e 
trafikdistr. 84; öfverdirektörsassistent vid Järnvägs- 
styr, maskinafd. 86; maskindirektör vid Statens järn- 
vägars 2: a trafikdistr. fr. 99. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Göteborgs stad fr. 1903; suppl. i tillfälligt 
utskott 03 o. 04. 
Gustaf Edvard Widell. 

F. i Marstrand 18152/4. Stud. i Upps. 35; di- 
miss.-ex. 38. Andra kollega vid Marstrands 2:kl. 
(sedan 3:kl.) lärov. 36; första lär. därst. 49; rektor 
därst. fr. 58; led. i Styr. för sparbanken o. i Dir. 
för badhuset; kommunalman; landstingsman. — Ded. 
af Borgareståndet fr. 59; led. i Bevillningsutskottet 
59 — 60 o. 62—63; ledamot af Riksd. 2:a k. för Udde- 
valla, vStrömstad, Marstrand o. Kungälf 67— 69 ; led. 
i tillfälligt utskott 68 o. 69. f i Göteborg i88o25/i. 
Gustaf Theodor lyj un gg ren. 

F. i Göteborg 181 2 '^/i2. Stud. i Lund 30; fil. 
dokt. 35. Prv. 36; kollega i Göteborg 37 — 4i;kon- 
sistorieaman. 37 — 46; lär. vid Prins Oscars skola i 
Göteborg 41 — 46; reg.-pastor vid Göta art.-reg. 45; 
kyrkoh. i Uddevalla fr. 54; prost s. år; kontr.- 
prost 66 — 91; teol. dokt. 77. Fil. jubeldoktor 86. 
U. V. V. S. 48. — Led. af Prästståndet fr. 56; led. 
i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 56 — 58; led. 
i Statsutskottet 59—60, 62—63 O- 65 — 66; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Uddevalla, vStrömstad, Marstrand 
o. Kungälf 70—72, 79—80 o. 82—83; led. i Konsti- 
tutionsutskottet 70—71 urt. f i Uddevalla 190028/2. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 15 226 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Friherre Nils \'eriier Pvricson. 

F. i Trollhättan, Älfsb. läu, iS389/i-2. vStud. i 
Upps. 55. Underlöjtn. vid Bohusl. reg. 56; löjtii. 
60; utförde på entreprenad Dalslands kanal 64 — 68; 
kapt. i armén 69; afsked ur armén 71; delägare i 
Vargöns pappersbruk, Alfsb. län, 68 — 74. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för T'ddevalla, Strömstad, Marstrand 
o. Knngälf 73 — 77. t i Trollhättan 19008/3. 
Robert Macfie Thorburn. 

F. i Bäfve, Göteb. o. B. län, iS2S2"/4. Elev vid 
Göteborgs handelsinst. 43. Grosshandlare i Udde- 
valla o. delägare i handelsfirman William Thorburns 
Söner; verkst. direktör för Uddevalla — Vänersborg 
— HerrljiTuga järnväg 60 — 67; en af stiftarna af 
Uddevalla museum; v. ordf. i Göteb. o. B. läns 
fornniinne.sförening; ordf. i Handels- o. sjöfarts- 
nämnden; kommunalordf. ; landstingsman. Histo- 
risk o. genealogisk forskare. L. V. V. S. 87. — 
Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Uddevalla, Strömstad, 
Marstrand o. Knngälf 78 o. 85. y å Sörvik nära 
Uddevalla i896'~/s. 
Wilhelm Theo cl or Intill cl gr en. 

F. i Strömstad 1S37I/10. F^lev vid Strömstads 
apologistskola 44 — 51. Handlande i Strömstad 61; 
tobaksfabrikör därst. 66 — 1901; dansk v. konsul 
därst. fr. 68; nederländsk v. konsul fr. 77; engelsk 
v. konsul fr. 81; v. ordf. i Styr. för »Strömstads 
sparbank fr. 64; agent för Lloyds fr. 72; led. i Styr. 
för Göteborgs ensk. banks afd.-kontor i Strömstad 
74 — 01; verkst. direktör för Utskänkn. -bolaget fr. 
76; ordf. i Dir. för Navigationsskolan i Strömstad 
fr. 81; v. ordf. i Dir. för Strömstads lasarett o. i 
Styr. för Strömstad — Skee järnvägsaktiebolag; led. i 
Göteb. o. B. läns hushålln. -sällskap; kommunalordf.; 
landstingsman. Ekonomisk skriftställare. Korresp. 
L. Ö. S. 81. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Udde- 
valla, Strömstad, Marstrand o. Knngälf 81 samt för 
Uddevalla o. Strömstad 98—02; suppl. i särskildt 
utskott 1900; led. i särskildt utskott 01. GÖTKBORGS O. BOHUS LÄN 227 
Fredrik lyeonard C öst er. 

F. i Stockholm 1834^/0. Aiist. vid Sveusk-iiorska 
gen. -konsulatet i London 52 ; v. kon.sul o. konsulat- 
sekr. därst. 70 — 79; fabrik.sidkare i LUldevalla o. 
inneliafvare af snickerifabriken där.st. fr. 79; led. i 
Hamnstyr. ; kommunalman. — Ledamot af Ribsd. 
2:a k. för L'ddevalla, Strömstad, Marstrand o. Kung- 
älf 84 o. 86—87 A. t i Uddevalla 1892 '■74. 
Carl Wilheltn Collander. 

F. i Göteborg i838'-0/4. Elev vid Clialm. slöjd- 
skolan 54. Fabriksidkare o. grosshandlare i Udde- 
valla; kommunalman; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Uddevalla, Strömstad o. Marstrand 
87 B — 96 o. för Uddevalla o. Strömstad 97 — 98; led. 
i tillfälligt utskott 88 o. 90; led. i Bevillningsut- 
skottet 91 — 97; statsrevisor 93 — 95. -)- å Solna sjuk- 
hem vid Stockholm 1901 !■*/«. 
Gustaf Sixten Neiglick. 

F. i Nafverstad, Göteb. o. B. län, i862-*/ii. Stud. 
i Upps. 83; ex. till rätteg.-verk. 86. E. o. notarie 
i Göta hofr. s. år; biträde hos domhafvande 87 — 
90; v. auditör i Bohusl. reg. 89; v. häradsh. 90; 
advokat i Uddevalla 91 — 99; auditör vid nämnda 
reg. fr. 92; borgmäst. o. notarius publicus i Udde- 
valla fr. 99. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Udde- 
valla o. Strömstad fr. 1903; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 03 o. 04. 228 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARK Älfsborgs län. 
Eric Andersson. 

F. i Örb}', Älfsb. län, iSrg^^/o. Tjänade i ung- 
domen såsom dräng; började 42 i Basterås, Älfsb. 
län, eu färgerirörelse, som sedan betydligt ökades, 
tills dess fabriksbyggnaderna genom en eldsvåda 
lades i aska 78; nämndeman; led. i Ägodelningsrät- 
ten; led. i Styr. för Varberg — Borås järnväg fr. 81; 
kommunalman; landstingsman. — Led. af Bonde- 
ståndet 62 — 63; suppl. i AUm. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Marks härad, 
Älfsb. län, 67—68; led. i särskildt utskott 67; led. i 
Statsutskottet 68. t i Basterås 1S9326/8. 
Petter Andreas Åkerlund. 

F. i Ullasjö, Älfsb. län, 1822 ^/-l. Anst. under 
många år hos industriidkaren Sven Erikson på Rydbo- 
holms kontor; anlade därefter en handväfnadsaffär 
i Fritsla; grundade (jämte garfveriidkaren P. J. 
Petersson o. handlanden Anders Andersson) Borås 
väfveriaktiebolag i slutet af 60-talet; grundade 
Drufvefors väfveri vid Borås 70 o. Hedefors väfveri- 
aktiebolag i Lerum 76; led i Älfsborgs läns södra 
hushålln.-sällskap, i Styr. för Borås järnvägsaktie- 
bolag o. i Borås spritbolag; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Älarks härad, Alfsb. län, 69; 
led. i tillfälligt utskott 69. f å IJrufvefors 1901-^/7. 
Olof Peter Hallin. 

F. i "Ullasjö, Älfsb. län, 1827^/9. Elev vid Borås 
elem.-lärov. Anst. hos industriidkaren Sven Eriksou 
pä Rydboholms kontor; disponent vid R3'dboholms 
(aktie )bolag; led. i Älfsb. läns södra hushålln.-säll- 
skap, i Stj-r. för Borås — Herrljunga järnvägsbolag 
o. i Centralst}'r. för Borås ensk. bank ; kommunal- 
man; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. iör 
Marks härad, Älfsb. län, 70 — 72; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 70 — 72. -f- å Rydboholm 1879I-/12. ALFSBORGS LAN 229 
August Börjesson. 

l'\ i Kattunga, Älfsb. län, iS37-''/i2. Hemiiians- 
ägare i Kattunga; kyrkviird; n.ämndeiuan; led. i 
Agodelningsrätten ; konimunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Marks härad, Alfsb. 
län, 73 — 81; led. i tillfälligt utskott 73; suppl. i 
Bankoutskottet 74 — 78; suppl. i särskildt utskott 78; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 79 — 81. j i Kattunga 
18901=^/2. 
Frans Gustaf Jansou, 

F. i Örb}', Älfsb. län, 1844 'il/?. Klev vid vSkara 
11. eleni.-lärov. 52 — 58 o. vid Tekn. eleni.-skolan i 
Borås 59 — 61. Godsägare (Kinna, Alfsb. län) fr. 66; 
kyrkvärd; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Marks härad, Älfsb. län, 82 — 91; suppl. i sär- 
skildt utskott 83; siippl. i Bankoutskottet 85— 87 A; 
led. i Bevillningsutskottet 88 — 90; statsrevisorssuppl. 
88 o. 89. 

Johannes Erikson. 

F. i Kinna, Älfsb. län, 1S3922/4. Elev vid Göte- 
borgs handelsinst. 56—57. Bokhållare vid Rydbo- 
holnis bolag 57; disponent vid samma bolag 73 — 84 
o. vid Rj^dboholnis aktiebolag fr, 84; led. i Central- 
styr, för Borås ensk. bank fr. 79; ordf. i Styr. för 
Skandinav, gunimiaktiebolaget fr. 90 ; verkst. direk- 
tör för Rydahls manufakturaktiebolag fr. 92 ; ordf. 
i Styr. för Kinnaströms väfveriaktiebolag fr. 95 o. 
för Kungsfors spinneriaktiebolag fr. 98; verkst. di- 
rektör för Varberg — Borås järnvägsaktiebolag fr. 76 
o. ordf. i vSt3-r. fr. 1901; led. i Älfsb. läns södra 
hushålln. -sällskap fr. 87 ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. I. -a k. för Älfsborgs län 83 — 85 o. af Riksd. 
2:a k. för Marks härad, samma län, 92 — 93; suppl. 
i Lagutskottet 84; suppl. i Bankoutskottet 85. Carl Gustaf Engström. 

F. i Göteborg 1838 ^^'o Godsägare (Sandvad, 
Älfsb. län) fr. 69 ; tillika garfverifabrikör därst. under 
många år; skolkassor i Hj-sna förs.; kommunalordf. 
- — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Marks härad, Älfsb. 
län, 94. -j- å Sandvad 189530/.^. 230 AlfD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Axel Magnus Vilhelm Natt och Dag. 

F. i Åsarp, Alfsb. län, i.S26-''/g. Uuderlöjtn. vid 
Elfsb. reg. 46; konnuenderad med reg. till Danmark 
48; löjtn. 49; kapt. 64; afsked 79; godsägare (Brän- 
nared, Älf.sb. län) 59 — 96; v. ordf. i Älfsb. läns södra 
hushålln. -sällskap 92 — 97; kommunalordf. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Marks härad, Alfsb. län, 95 — 96. 
t i Sköfde 19002^/2. 
Nils August Anderson. 

F. i Rängedala, Älfsb. läu, 18492^2/7. Bokhållare 
hos fabrikör F. J. Wingqvist i Fritsla, Älfsb. län, 
66 — 73; etablerade egen affär såsom handväfuads- 
förläggare i Fritsla 73; anlade Johannesdals mekan. 
väfveri i Kiuna, Alfsb. län, 83; verkst. direktör o. 
disponent för Johannesdals aktiebolag fr. 1900; 
tegelbruksägare i Lydde, Örby, Älfsb. län; ordf. i 
Vägstvr. ; kommunalordf.; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Marks härad, Älfsb. län, 97 
— 99; suppl. i tillfälligt utskott 97 o. 98; suppl. i 
särskildt utskott 98; led. i tillfälligt utskott 99. 
Hjalmar Simeon Hallin. 

F. i Kinnarumma, Älfsb. län, 18592/10. Elev vid 
Borås elem.-lärov. o. vid Göteborgs realgymnasium. 
Anst. å kontor i Fondon 81 o. 82 o. vid Rydbo- 
holms aktiebolag 82 — 92; disponent vid Skandinav, 
gummiaktiebolaget å Viskafors, Älfsb. län, fr. 92; 
led. i Styr. för Kungsfors spinneriaktiebolag, i Styr. 
för Viskastrands väfveriaktiebolag o. i Styr. för 
Nya snickerifabriken i Borås; led. i Älfsb. läns södra 
hushålln. -sällskap; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Marks härad, Älfsb. län, fr. 1900; 
suppl. i tillfälligt utskott 1900 o. 02; suppl. i sär- 
skildt utskott 01; suppl. i Konstitutionsutskottet 04. 
Carl Larsson. 

F. i Björketorp, Älfsb. län, i8iO"V4. Hemmans- 
:iL;are (Apelnäs, Älfsb. län); nämndeman; byggnads- 
inspektör vid uppförandet af Björketorps kyrka 61; 
kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
'j:a k. för Vedens o. Bollebygds härader, Älfsb. län, 
67 — 69. j i Apelnäs i888''/4. ÄLFSBOKGS I.ÄN 231 Pehr Beiijaminsson. 

_I". i Täinta, Älfsh. län, iSig'-^^*- Hcnnii;msäj;are 
i Täinta; nämndeman; kommnnalman; laiulstin^fs- 
man. — Led. af Bondeståndet 56—58; ledamor cif 
Riksd. 2:a k. för Vedens o. Bollebygds härader, Älfslj. 
län, 70—78; led. i tillfälligt utskott 78. 
Carl Gustaf Otterborg. 

1*. i Norra Härene, Skarab. län, i8i6l6/(i. E;iev 
vid Skara elem.-lärov. Förvaltare vid Metafors 
bruk, Värml. län, 47; ägare af samma bruk 53— 71 ; 
godsägare (Skogsryd, Älfsb. län) 72 — 82; led. i Älfsb. 
läns södra liusliälln.-sällskaps förvaltningsutskott; 
kommunalordf. ; landstingsman ; Ijosatt i Borås fr. 82.' 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vedens o. Bollebygds 
härader, Älfsb. län, 79—84; suppl. i Bankoutskottet 
79; suppl. i Konstitutionsutskottet 80—82. f i Borås 
1S9920/3. 
■ <# iNl 
August Persson. 

F. i Bollebygd, Älfsb. län, 184922/6. Hemmans- 
■ igare (Rinna, Älfsb. län); kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vedens o. 
Bollebygds härader, Älfsb. län, 85—87 A; led. i till- 
fälligt utskott 85— 87. t i Rinna 1901I6/0. August Larson. 

F. i- Vänga, Älfsb. län, 183320/11. Landtbrukare 
(Slättäng, Älfsb. län); nämndeman; fjärdingsman; 
ordf. i Dir. för Fristads pastorats brandstodsbolag 
samt bolagets räkenskapsförare fr. 81 ; ordf. i Väg- 
styr. 94—1902; kommunalordf.; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vedens o. Bollebygds 
härader, Älfsb. län, 87 B— 93; led. i tillfälligt uts"kott 
88; suppl. i Bevillningsutskottet 89 o. 90.' 

Gustaf Odqvist. 

F. i Bredared, Älfsb. län, 1847 17/5. Elev vid Borås 
elem.-lärov.; elev vid landtbruksskola 68—69. Gods- 
ägare (Påtorp o. Röhl, Älfsb. län); led. i Älfsb. läus 
södra hushålln. -sällskap fr. 72 o. i samma sällskaps 
förvaltningsutskott; ordf. i Vägstyr.; led. i Älfsb. läns 
skogsvårdsstyr. o. i Inskrifningsrévisionen för samma 
län; kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Vedens o. Bollebygds härader, Älfsb. 
Uui, fr. 94; suppl. i tillfälligt utskott 95 o. 96; led. 
i tillfälligt utskott 97; suppl. i Baukoutskottet 98 o. 
99; suppl. i särskildt utskott 99; suppl. i Statsut- 
skottet 1900—01; led. i Statsutskottet 02— 04; stats- 
revisorssuppl. 1900; statsrevisor 01—03. ^ 232 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Friherre John Philip Ericson. 

F. i Trollhättan, Alfsb. län, 18342/5. Uuderlöjtn. 
vid Västg. reg. 54; löjtn. 58; kapt. 66; afsked iir 
krigstj. 70; godsägare (Sandgärdet 69 — 76 o. N}-- 
gård 71 — 79); ordf. i Alfsb. läns norra hushålln.- 
sällskap 70 — 83; sällskapets hedersledamot; lands- 
\ höfd. i Jänitl. län fr. 83; ordf. i Jämtl. läns liushälln.- 
* \ sällskap fr. s. år; led. i Kommittén ang. lag om sv. 

^3| I lapparues rätt till renbete o. om reumärkeu 95; ordf. 

**^ i i Landstinget. L. Iv. A. 88. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Flundre, Väne o. Bjärke domsaga, Älfsb. län, 
67 — 75 o. för Östersund o. Hudiksvall 87 B samt 
af Riksd. i:a k. för Älfsborgs län 81 — 86; suppl. i 
Bevillningsutskottet 67 ; led. i särskildt utskott 67, 
69, 71, 71 urt., 75 o. 86; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 69; led. i Bankoutskottet 70; led. i tillfälligt 
utskott 70, 82 o. 85; led. 1 Statsutskottet 72 — 75; 
statsrevisorssuppl. 70. f i Östersund i895-'J/9. Friherre Carl Wilhelm Ericson. 

F. i Trollhättan, Alfsb. län, i84o2S'9. Underlöjtn. 
vid Västg. reg. 58; anst. i fransk tjänst 62 o. gjorde 
fälttåget i Mexiko 63 — 64; löjtn. 63; ord.-off. hos 
Carl XV 64; bevistade med italienska armén fält- 
tåget 66; kapt. 74; major vid Gotl. nat.-bevär. 7g; 
öfv.-löjtn. vid Västg. reg. 81; öfverste i armén 86; 
öfverste o. chef för Västg. reg. 87 — 96; gen.-major 
i armén 93; chef för 3:e arméfördeln. 96 — 1902; 
gen. -löjtn. i Generalitet. reserv 02 o. i armén 03; 
inspektör för Trängen fr. s. år; kassadirektör i Skånes 
ensk. banks kontor i Sthlm fr. 02; led. i Kommittén 
ang. förändrad lagstiftning i fråga om utgörande 
af väghållningsbesväret på landet 76 — 80, i Laudt- 
försvarskommittén 80 — 82, i Kommittén ang. de 
särskilda truppernas exercisreglemente 85 — 87, i 
Kommittén ang. granskning af förslaget till ny 
värnpliktslag 1900, i Kommittén ang. en liäror- 
gauisation enl. 1901 års sammanjämkningsförslag 
01 o. i Krigslagskommittén fr. 01; kommunalordf. ; 
landstingsman. L. Kr. V. A. 81. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Flundre, Väne o. Bjärke domsaga, 
Älfsb. län, 76— 78, för Mariestad, Skara o. Sköfde 
92 urt. — 93 samt för INIariestad, Sköfde o. Falköping 
1900—02; led. i tillfälligt utskott 76; led. i Banko- 
utskottet 77; led. i Bevillningsutskottet 78; suppl. för 
fullmäktige i Riksgäldskont. 78 — 87. 
ALFSBORGS LAN 233 
Gustaf Andersson. 

F. i Stora Mellby, Älfsl). l:ln, 1S22I2/.2. piem- 
iiiausägare (SoUebrunii, Älfsl). län); koniniunaliuan; 
laiuLstingsniaii. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fluiidre, 
Väiie o. Bjäi^ke domsaga, Älfsb. län, 79 — So; led. i 
tillfälligt utskott 79. t i vSollebrunu iSSS"/!- 
Anders I^ennart Lewin. 

F. i Stockholm 1828I-/1. vStud. i Upps. 45; ex. 
till rätteg.-verk. 49. Auskultant i Svea hofr. s. år; 
e. o. notarie därst. s. år; v. notarie 52; v. häradsli. 
54; extra fiskal i vSvea hofr. 55; konstit. fiskal 56; 
tf. revisionssekr. 60; konstit. revisionssekr. 61 ; fiskal 
s. år; häradshöfd. i Flundre, Väue o. Bjärke domsaga, 
Älfsb. län, fr. 63; led. i Förstärkta lagberedningen 
86; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Flundre, Väne o. Bjärke domsaga, Älfsb. län, 81 — 
85; led. i tillfälligt utskott 81; led. i Lagutskottet 
82— 85. t ä Velanda, Älfsb. län, 188620/3. 
Johan Dahlgren. 

F. i Norra Björke, Älfsb. län, 1829*^/2. Landt- 
l^rukare; kommunalman; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Fhrndre, Väne o. Bjärke domsaga, 
Älfsb. län, 86—87 A. -(- i Väne-Åsaka, Älfsb. län, 

189024/12. 
Carl Johansson. 

F. Björke, Älfsb. län, 183721/;^. Furir vid Väst- 
götadals reg. 61 — 68; reg.-kommissarie därst. 69; 
reg. -skrif vare 79; reg.-intendeut 80 — 98; fältintendeut 
af 2:a gr. i Int.-kårens reserv 98 — 1902; led. i Ceu- 
tralst^-r. för Fuskilda banken i Vänersborg fr. 93. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Flundre, Väue o. 
Bjärke domsaga, Älfsb. län, 87 B — 93; led. i till- 
fälligt utskott 88, 92 o. 93 ; suppl. i Bankoutskottet 
89 o. 90; suppl. i sär.skildt utskott 91. "f i Väners- 
borg i904i'7s. 234 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Axel Carlsson. 

F. i Luud i833iS;'i(). Klev vid privat landtbruks- 
skola 48 — 50. Biträde vid förvaltningen af Silfver- 
schiöldska fideikomniissegendoniarue i Alfsb. län 
52; förvaltare af samma egendomar 67; arrendator 
(Hede säteri, Älfsb. län) 82; godsägare (Carlsro, 
Älfsb. län) fr. 99; led. i Älfsb. läns norra hnshålln.- 
sällskap fr. 60; led. i Styr. för Västergötland — Göte- 
borgs järnvägsaktiebolag fr. 96, i Stj-r. för Drottning 
Sofias stiftelse i Vänersborg fr. 1901 o. i Dir. för 
\'änersborgs hospital o. asyl fr. 04; ordf. i Fiskeristyr. 
i norra Älfsb. län fr. 03; komniunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Flundre, Väne o. 
Bjärke domsaga, Älfsb. län, 94 — 1900; suppl. i till- 
fälligt utskott 96; suppl. i Bankoutskottet 97 — 1900. 
Karl Ludvig Johansson. 

F. i Habo, Skarab. län, 1845 I-/3. Stud. i Upps. 
68. Prv. 70; konimin. i Hol, Skara stift, 73 o. i 
Larf, samma stift, 74; kyrkoh. i Yllestad, samma stift, 
83 o. i Stora Mellby, samma stift, fr. 85; kontr.- 
prost fr. 94; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. f()r Flundre, \'äne o. Bjärke domsaga, Älfsb. 
län, fr. 1901; led. i tillfälligt utskott 02; suppl. i 
I^agutskottet 03; suppl. i särskildt utskott 04. 
Willielni Casiinir Olivecreutz. 

F. i Södra Säm, Älfsb. län, 1820*^-2. vStud. i 
Upps. 38; ex. till rätteg.- verk. 43. E. o. kanslist i 
Göta hofr. s. år; v. häradsh. 46; led. i Dir. för Älfsb. 
läns hypoteksförening 50 — 70; godsägare; komniu- 
nalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kinds härad, 
Älfsb. län, 67 — 69; suppl. i särskildt utskott 67; 
suppl. i Lagutskottet 68; led. i Lagutskottet 69. Svante Fredrik Norén. 

F. i Grönahög, Älfsb. län, 1825'ys. Landtbrnkare 
(vSolberga, Älfsb. län); led. i Brandstodskommittén; 
komniunalordf.; landstingsman. — Ledarnot af Riksd. 
2:a k. för Kinds härad, Älfsb. län, 70—90; led. i 
särskildt utskott 71, 71 urt. o. 75; suppl. i Konsti- 
tutionsutskottet 72 o. 73; led. i Konstitutionsut- 
.skottet 74—87 A o. 88—90; led. i tihfälligt utskott 
78; statsrevisorssuppl. 75 o. 76. t i Solberga 1890I/6. ÄLFSBORGS LAN 235 
Sixten Oskar Njdander. 

I", i Tranenio, Älfsb. län, 1853 ■'/ii. Stud. i Upps. 
73; elev vid Tekn. högskolan 74; ingeniörsex. därst. 
77. Disponent o. verkst. direktör för Axelfors fabriks 
aktiebolag, Älfslj. län, fr. 79; led, i Styr. o. delägare 
i Borås niekan. verkstad o. vStrönisfors bruk; ordf. 
i Styr. för Svenljunga sparbank 86; ordf. i Styr. 
o. verkst. direktör för Svenljunga folkbank 94 — 
1903; led. i Styr. för aktiebolaget Göteborgs han- 
delsbank fr. 03; led. i Älfsb. läns södra hushålln.- 
sällskaps förvaltningsutskott, i .Slöjdföreningens styr. 
o. i Styr. för Falkenbergs järnvägsaktiebolag; led. 
i Prästlöneregler.-konimittén 97 — 1903; komniunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Kinds härad, Älfsb. län, 91 — 93 o. fr. 97 samt för 
Kinds o. Redvägs domsaga 94 — 96; suppl. i tillfäl- 
ligt utskott 93 ; suppl. i Bankoutskottet 94 ; led. i 
Bankoutskottet 95 — 97; led. i särskildt utskott 97, 
01 o. 04; led. i Statsutskottet 98 — 04; statsrevisors- 
suppl. 95; statsrevisor 96 o. 97. 

Olof Peter Rylander. 

F. i Säm, Älfsb. län, 18191*5/2. Godsägare (Bros- 
torp, Älfsb. län, fr. 48 o. Önnarp, samma län, fr. 56); 
led. i Stvr. för Ulricehamns sparbank fr. 56 o. ordf. 
därst. fr. 64, till dess banken upphörde; led. (o. 
under fl. år ordf.) i Styr. för Enskilda bankens i 
Vänersborg afd.-koutor i Ulricehamn fr. 65; ordf. i 
vSt}-r. för aktiebolaget Ulricehamns folkbank fr. 80; 
verkst. direktör för Ulricehamn — Vartofta järnvägs- 
aktiebolag fr. 74; kommunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Redvägs härad, Älfsb. 
län, 67 — 75 o. af Riksd. i:a k. för Älfsborgs län 76 — 83; 
suppl. i Statsutskottet 68 o. 69; suppl. i särskildt 
utskott 69; led. i Bevillningsutskottet 70 — 75. -f å 
Brostorp 189023/10. 

Jo.sef Smedberg. 

F. i Humla, Älfsb. län, 1819^/12. Uärde sig läsa 
o. skrifva af sin moder. .Sattes, såsom skrifkunnig, 
att under koleraåret 1834 vakta landsvägen o. fr. 
socknen mota bort alla, som ej voro försedda med 
pass; hemmansägare (Vedåkra, Älfsb. län); led. i 
Dir. för Älfsb. läns brandstodsbolag; Rättens oni- 
Inidsman vid konkurser; anlitades flitigt såsom 
juridisk rådgifvare såväl af .sin egen ort som af an- 
gränsande församlingar; kommunalman; landstings- 
man. — Led. af Bondeståndet fr. 56; suppl. i Lag- 
utskottet 59 — 60; suppl. i Bevillningsutskottet 62 — 
63; led. i Lagut.skottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Redvägs härad, Älfsb. län, 76 — 90; suppl. 
i Lagut.skottet 76 o. 77; suppl. i särskildt utskott 77; 
led. i Lagutskottet 78 — 90. f i Vedåkra 189023/5. 236 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Nicolaiis August Molander. 

V. i Tiinniellied, Älfsb. län, 
brukare o. gästgifvare (Staberg, Älfsb. län); led. i 
Älfsb. läns södra Imshålln. -sällskap fr. 76; koniniu- 
nalordf. ; landstingsman. — Ledmnot af Riksd. 2:» k. 
för Redvägs härad, Älfsb. län, 91 — 93; suppl. i till- 
fälligt utskott 93. f i Staberg 190410/7. 
Johan Johanson. 

l'\ i Hössna, Älfsb. län, 1 850-/7. Elev vid 1 1 vi- 
lans folkhögskola 73. I<andtbrukare (Valared, Älfsb. 
län); led. i Ägodelningsi'ätten ; koinniunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Redvägs 
härad, Älfsb. län, fr. 97; suppl. i särskildt utskott 
98 o. 99; suppl. i Lagutskottet 1900 — 02 o. 04; 
led. i tillfälligt utskott 03; led. i särskildt ut.skott 
s. år. 
Bengt Wolter Hessle. 

l'\ i Borås 1796 -■'/lo. Stud. i Upps. 181 3; ex. 
till rätteg.-verk. 16. Ausknltant i Göta hofr. 16; v. 
häradsli. 18; häradshöfdings n. h. o. v. 22; kanslist 
i Göta hofr. 24; fi.skal 28; häradshöfd. i Gotlands 
södra domsaga 29 o. i Marks, Vedens o. Bollebygds 
domsaga, Älfsb. län, 29 — 78; led. i Älfsb. läns hns- 
hålln. -sällskap 32 o. hedersled. 56; ordf. i Älfsb. o. 
Göteb. läns hypoteksförening 50; led. i Kommittén 
ang. ny konkurslag 59. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för \'ätle, Ale o. Kullings domsaga, Älfsb. län, 67 — 
69; suppl. i Bankoutskottet 67; led. i särskildt ut- 
skott s. år; led. i Lagutskottet 68. -j- i vStockholm 
i88i2'-Vg. 
Sven An dre as son. 

F. i Hemsjö, Älfsb. län, 1824^5- Landtbrukare 
(Tollered, Älfsb. län); led. i Styr. för Riksbankens 
afd.-kontor i Göteborg fr. 89; kyrkvärd; led. i 
Landtförsvarskommittén 80 — 82; kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vätle, 
Ale o. Kullings domsaga, Älfsb. län, 70 — 74 samt 
82—86 o. för Ale o. Vätle härader 79 — 8r; led. i 
tillfälligt utskott 70 o. 71; suppl. i Lagutskottet 
72; led. i Statsutskottet 73, 74 o. 79 — 86; led. i sär- 
skildt utskott 83; statsrevisorssuppl. 74. ■[ i Tollered 
18975/8. ÄLFSBORGS LAN 237 
Jonas Andersson. 

1". i Algutstorp, Älfsl). län, i.S32i*'/7. neinniaiis- 
;i<4are ( Vårgårda, Älfsb. län ; sedan Haldarp, samma 
län); konnnnnalman; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Vätle, Ale o. Knllings domsaga, 
Alfsl). län, 75 o. 91 — 94. -j- i Borås 1903 7''- lf Abraham Axel Rutensköld. 

F. i Algntstorp, Älfsb. län, i82o2n/r,. Klev vid 
\ smideskursen i Avesta 43. Bruksförvaltare vid Mat- 
\ fors, Västernorrl. län, 51 — 68; revisor vid Dicksonska 
verken i Norrland 67 — 98; godsägare (Olstorp, Älfsb. 
j län) fr. 68; kommunalordf. ; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Vätle, Ale o. Knllings dom- 
saga, Älfsb. län, 76 — 78 o. för KuUings härad 79 — 
81; led. i tillfälligt utskott 77. 
Johan Augnst Andreason. 

F. i Bälinge, Älfsb. län, 1847 ^^/s. Hemmansägare 
(Nygård, Älfsb. län); kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vätle, Ale o. 
Knllings domsaga, Älfsb. län, 87 A — 90; led. i till- 
fälligt \itskott 87 B o. 88; suppl. i Statsutskottet 
89 o. 90. 
Elof Nilsson. 

F. i Romeled, Älfsb. län, iS44i'7n. Landtbrukare 
(Kattleberg, Älfsb. län) fr. 66; nämndeman; led. i 
Ägodelningsrätten ; kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vätle, Ale o. Knllings 
domsaga, Älfsb. län, fr. 95; led. i tillfälligt utskott 
97 — 1901; suppl. i Bankoutskottet 02 o. 04; suppl. 
i tillfälligt utskott 03. 
Johannes Andersson. 

F. i Södra Björke, Alfsb. län, 18232^/1. Hem- 
mansägare (Grude, Älfsb. län); kommunalordf. — 
Led. af Bondeståndet 56 — 58, 59 — 60 o. 65 — 66; suppl. 
i Bevillningsutskottet 59 — 60; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för As o. Gäsene domsaga, Älfsb. län, 67 — 69. "j" i 
Grude 1902^/8. 238 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Olof Thorell. 

F. i Toarp, Älfsb. län, 1S27--/3. Elev vid Bortis 
elem.-lärov. 38 — 42. Förvaltare å Hökerum, Älfsb. 
län, 52 — 56; godsägare (Hökerum 66 — 74 o. Strömma, 
nämuda län, 76 — 86); ordf. i P^xpropriatiousuämnden 
för Yarberg — Borås järnväg; led. i St^r. för Älfsb. 
läns liästförsäkr.-bolag; landstingsman. — Led. af 
Bondeståndet 62 — 63; suppl. i Bankoutskottet; leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Ås o. Gäsene domsaga, Älfsb. 
län, 70 — 75; suppl. i Statsutskottet 70; led. i Stats- 
utskottet 71 o. 72; led. i Konstitutionsutskottet 73 — 75. 

Per Gustaf Sandberg. 

F. i Hof, Älfsb. län, iS23^'4. Handlande (Mör- 
landa, Älfsb. län); led. i Älfsb. läns södra hus- 
liålln. -sällskap o. i samma läns södra slöjdförening; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Ås o. tiäsene domsaga, Älfsb. län, 76 — 
84; led. i tillfälligt utskott 76—78, 81 o. 82; suppl. 
i Bankoutskottet 79; suppl. i Lagutskottet 83 o. 84. 
t i Mörlanda i899l'7l2. 

Peter Svensson. 

F. i Södra Ving, Älfsb. län, 1826^6. Anst. hos 
en handelsresande 42; började efter några år egen 
handelsaffär; hemmansägare (Brämhult, Älfsb. län), 
fr. 56; kommunalordf.; landstingsman; bosatt i 
Borås under sina sista år. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Ås o. Gäsene domsaga, Älfsb. län, 85 — 96; 
suppl. i Lagutskottet 85 — 87; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 88—90; led. i tillfälligt utskott 91—94; 
sujipl. i Bankoutskottet 95 o. 96. "i" i Borås igo2~'^'r,. 

August Hallqvist. 

F. i Öttum, vSkarab. län, i847l"'/i. vStud. i 1'pps. 
69. Prv. 73; kommin. i Skölfvene, ySkara stift, 78; 
kommin. i vSköfde 83; kyrkoh. i Skölfvene S4; 
kyrkoh. i Ryda, Skara stift, fr. 96. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Ås o. Gäsene domsaga, Älfsb. län, 
97 — 98; suppl. i tillfälligt utskott 97. t i Stockholm 
189811/2. 
Thor Emanuel I^undblad. 

F. i Trollhättan, Älfsb. län, 18583/1. Elev vid 
Skara elem.-lärov. Landtbrukare i Älfsb. län ; kom- 
munalordf. ; arrendator (vStafsäters gods, Österg. län) 
fr. 1 90 1. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ås o. Gäsene 
domsaga, Älfsli. län, (en del af) 98 samt 99. ÄLPSBORGS LAN 239 
Otto Hennan Svensson. 

r. i Hällstad, Alfs]), län, 185720/10. r.aiultbru- 
kare (vSalänj.^, Älfsl). län); nämndeman; led. i Ago- 
(lelnin<j,'.srätten ; kommunalordf. ; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för As o. Gäsene domsaga, 
Älfsl». Ifin, fr. 191x1; suj)])!. i tillfiiUigt ntskott 01 — 04. 
Daniel Isaksson. 

F. i Järn, Älfsl). län, 1816^-'/.'!. Ilennnansägare 
(Nygården, Älfsl). län); nämndeman; kommnnalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för vSiuidals 
härad, Älfsb. län, 67 — 72 o. 77 — 78. -j- i Nygården 
igoo--^!. 

Johannes Larsson. 

F. i vSundals-Ryr, Älfsb. län, 18301-71. Genomgått 
5 klasser af Vänersborgs elem.-lärov. Landtbrukare 
(Södra Blekan, Älfsb. län); förvaltare af skolkassan 
i Snndals-Rj^rs förs. 72 — 84; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sundals 
härad, Älfsb. län, 73 — 76 o. 82 — 84; suppl. i sär- 
skildt utskott 73; led. i tillfälligt iitskott 74 o. 75; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 76 o. 82 — 84. •}" i 
Sundals-Ryr 1884-1/7. 

Anders Larsson. 

F. i P"rändefors, Älfsb. län, 1839712. Landt- 
brukare (Flicksäter, Älfsb. län) fr. 60; led. i vStj-r. 
för Älfsb. läns folkhögskola, i Dir. för Vänersborgs 
lasarett o. i Älfsb. läns husliållu. -sällskap; kommu- 
nalordf. ; laudstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Sundals härad, Älfsb. län, 79 — 81 o. 91 — 93; 
led. i tillfälligt utskott 80 o. 81; suppl. i I^agut- 
skottet 91; suppl. i vStatsutskottet 92 o. 93. 
Patrik Stockman. 

F. i Fors, Älfsb. län, i824i''/8. Kronolänsman i 
vSundals härads norra distr., Älfsb. län, fr. 50; kom- 
munalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sundals 
härad, Älfsb. län, 85-^90; led. i tillfälligt utskott 
85 — 87 A; suppl. i I^agutskottet 87 B— 90. f i 
vStockholm 18902"' As. 240 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Anders Magnus lyunderqvist. 

F. i Färgelanda, Älfsb. län, 18482S/1. Stud. i 
Lund 70. Prv. 74; audra pastoratsadj. i Bolstad, 
Karlstads stift, 75; första konnniii. i Bolstad fr. 86; 
koniniunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sun- 
dals härad, Älfsb. län, (eu del af) 90. 
Gustaf von Proschwitz. 

V. i Krokstad, Göteb. o. B. län, iSaoi"/!!. Fandt- 
brukare (Storskogen, Älfsb. län); koininunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Valbo 
o. Nordals härader, Älfsb. län, 67 — 70; suppl. i 
Statsutskottet 68 o. 69. f å Storskogen iS<)6^'^ln. Andreas Svensson. 

, j, T^ Å \ F. i Järn, Älfsb. län, 181 6 ■*/.''• Landtbrukare (Grö- 

< - ™ säter o. Siribyu, Älfsb. län); nämndeman; auktions- 

"~ • I förrättare; led. i Ägodelningsrätten ; kommunalordf. 

— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Valbo o. Nordals 

härader, Älfsb. län, 71 lagt. (men valet förklarades 

upphäfdt). t i Järn iSSs^:'- 

Sven Håkansson. 

F. i Högsäter, Älfsb. län, ]8i62'^/3. Har ej åtnjutit 
skolundervisning. Hemmansägare (Bäckenäs, Älfsb. 
län); sednare hemmansägare o. handlande i Källstorp 
(Rennelanda, samma län); kyrkvärd i Högsäter; 
auktionsförrättare; led. under fl. år, fr. 74, i StjT. 
för Valbo härads folkbank; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Valbo o. Nordals härader, 
Älfsb. län, 71 — 84; suppl. i Lagutskottet 73 — 84. ■}" 
i Källstorp 1895 2^/4. 

Bengt Dahlgren. 

F. i Norra Björke, Älfsb. län, i836l3^'io. Kvarn- o. 
sågverksägare (Assarebyn, Älfsb. län); ordf. i Styr. o. 
verkst. direktör för Nordals härads sparbank fr. 80; 
kommunalordf.; landstingsman. — Ledar?iot af Riksd. 
2:a k. för Valbo o. Nordals härader, Älfsb. län, 85 — 
.S7 Bo. för Nord als. Sundals o. Valbo domsaga fr. 94; 
led. i tillfälligt utskott 85, 95 o. 96; suppl. i Konsti- 
tutionsutskottet 86, 87 A samt 97 — 1902; suppl. i 
Bankoutskottet 87 B; suppl. i särskildt utskott 03 o. 04. ALFSBORGS LAN 241 
Magnus Audersson. 

F. i ()(Iel)org, Älfsb. län, 1833 ''^/o. Godsäj^are 
(vStigen, Älfsb. läti); led. i Älfsb. läns norra liushålln.- 
sällskaps förvaltningsutskott o. i Ägodelningsrätten ; 
kassör vid Valbo härads folkbank fr. 74; komniu- 
nalnian. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Valbo o. 
Nordals härader, Älfsb. län, 88—93; led. i tillfälligt 
utskott 89 o. 90; su]ii>l. i IJankoutskottet 91 — 93. 
Axel Walfrid Clieiion. 

F. i Karlstad 18231!'/!. Stud. i Upps. 41. Ex. 
fr. Filipstads bergsskola 46. vSmideselev vid Lesjö- 
fors bruk s. år; elev på Järnkont. sniidesstat 48; 
sniidesniäst. å lancashiremetod till 53 ; förvaltare 
vid Gustafsfors i Dalsland 53 — 54; ägare af Krok- 
fors såg- o. kvarnverk 58 — 71; verkst. direktör 
vid Dalslands kanal 72 — 79; nuniei-a bosatt å egen 
villa vid Bengtsfors, Älfsb. län. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Tössbo o. Vedbo domsaga, Älfsb. län, 67 — 
69 o. (början af) 70; led. i tillfälligt utskott 68; suppl. 
i Bevillningsutskottet 69; statsrevisor s. år. 
August Wilhelm Westerdal. 

F. i Uddevalla 18216/1. Stud. i Upps. 40; ex. 
till rätteg. -verk. 44; elev vid Ultuna landtbruksinst. 
51 — 52. Aiiskultant i Göta hofr. 45; e. o. notarie 
därst. 47; v. liärad.sh. 48; tf. donihafvaude hos sin 
fader, lagman Abrah. Magn. Westerdal, i vSunner- 
vikens' domsaga, Göteb. o. B. län, 48 — 52; godsägare 
(vStrömsberg o. Östra Hvittlanda, Älfsb. län); kom- 
munalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Tössbo o. Vedbo domsaga, Älfsb. län, ^^/ayo — 
81; led. i tillfälHgt utskott 71, 72, 74 — 76 o. 78; 
suppl. i särskildt utskott 71 urt. o. 77; suppl. i 
Lagutskottet 72, 80 o. 81; led. i Lagutskottet 73; 
suppl. i Statsutskottet 79; led. i 2:a kammarens en- 
skilda utskott s. år. f å Östra Hvittlanda i884-*/i2. .ar* 
Peter Andersson. 

F. i Håbol, Älfsb. län, 183830/1. Hemmansägare 
(Högkil, Älfsb. län); led. i Jänivägskommittéu 93 — 
94; led. i Stjr. för Uddevalla — Lelångens järnvägs- 
bolag; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Tössbo o. Vedbo domsaga, Älfsb. 
län, 82 — 84 o. 88 — 94; suppl. i Bevillningsutskottet 
83 o. 84; led. i tillfälhgt utskott 88; led. i särskildt 
utskott 89 o. 90; led. i Statsutskottet 91 — 94; stats- 
revisor 90 — 93. f i Håbol i894l/«- Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 16 242 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Allvar Olsson. 

F. i Edsleskog, Älfsb. lihi, iS3S2-'^/ii. Geuouigick 
Åmåls eleni.-lärov. Bokhållare under många år vid 
järnbruk; landtbrukare (Hvittlanda, Älfsb. län); ordf. 
i Hushålln.-sällskapets kretsafd. ; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Tössbo 
o. Vedbo domsaga, Älfsb. län, 85 — 87 A. t i Hvitt- 
landa i9032-'/i. 
Johan Jakob Angust Låftman. 

F. i Gåsborn, Värml. län, 1S41I3/2. Elev vid 
Filipstads bergsskola 58 — 59. Bruksdisponent (Bil- 
lingsfors bruk, Älfsb. län) fr. 79; led. i St3-r. o. 
verkst. direktör för Dalslands kaualaktiebolag fr. 
79; led. i Älfsb. läns norra hushålln. -sällskaps för- 
valtningsutskott fr. 80; v. ordf. i samma läns Norra 
slöjdförening; led. i Styr. för betryggande af sjö- 
farten på Vänern fr. 86; kommunalman ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Tössbo o. Vedbo 
domsaga, Älfsb. län, 87 B. 
Johan Magnus Johansson. 

F. i Håbol, Älfsb. län, 1843 10 '12. Hemmansägare 
(Mellb3'n, Älfsb. län); timmerköpare för l'ddevalla 
sågbruksbolag 68 — 82 ; ombudsman vid Vedbo härads 
brandstodsbolag fr. 81; ombudsman o. kassör vid 
köpmännens på landet i Älfsb. o. Skarab. län brand- 
stodsbolag fr. 87 ; kassör vid Vedbo folkbank fr. 96 
o. räkenskapsförare fr. 97; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Tössbo o. Vedbo domsaga, 
Älfsb. län, 95 — 1901 o. fr. 03; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 97 — 99 o. 03; suppl. i Konstitutionsutskottet 
1900 o. 01; suppl. i särskildt utskott 04. 
Wilhelm Heinier. 

F. i Håbol, Älfsb. län, 185713/9. Stud. i Upps. 
83 ; elev vid Karlstads folkskolläraresemin. 84 ; folk- 
skoUär.-ex. s. år. Folkskollär. i Håbol fr. 85 ; hem- 
mansägare; kommunalman; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Tössbo o. Vedbo domsaga, 
Älfsb. län, 1902. ALFSBORGS LÄN 243 


Anders Jakob L andström. 

F. i radevalla 180410/10. Flyttade med familjen, 
efter Uddevallas brand 06, till Vänersborg; anst. 
därst. i färgarelära 18; fabriksidkare därst. fr. 29; 
ordf. i Styr. för Sparbanken i Vänersborg o. i Dir', 
för Räute- o. kapitalförsäkr.-anstalten i Väners- 
borg; kommunalman; landstingsman. Donator. — 
Led. af Borgareståndet 65—66; led. i Allni. besvärs- 
o. ekonomiutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Vänersborg o. Åmål 67—69; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 68 o. 69. f i Vänersborg 1875 1-*/:,. 

Grefve Erik Josias Sparre. 

F._ i Gefle 18162/3. Stud. i Upps. 33; fil. kand. 
36; fil. dokt. s. år; jur. kand. 39. Auskultant i Svea 
hofr. s. år; v. häradsh. 44; adj. led. i Svea hofr. 49; 
a.ssessor därst. 50; landshöfd. i Älfsb. län fr. 58; 
ordf. i samma läns södra o. norra hushålln.-sällska- 
per; led. i Svensk-norska kommittén ang. verkställig- 
het af domar i Sverige o. Norge 55—56, i Kom- 
mittén ang. ny konkurslag 59, i Kommittén ang. 
stadganden för ägande-, pant- o. nyttjanderätt till 
fastighet 65—67 o. i Kommittén ang. ny utsöknings- 
lag 68 — 71; ordf. i Kommittén ang. sjölagsbestäm- 
melser till förekommande o. inskränkande af olyckor 
till sjös 77—78; godsägare (Bro gård o. Lejöndal, 
Upps. län; Årsta, Sthlms län). Fil. jubeldoktor 86. 
L. L. A. 70. — Led. af Ridd. o. adeln fr. 44; led. i 
Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 44—45; led. i 
Lagutskottet 47—48 o. ordf. därst. 50—51, 53—54, 
56—58, 59—60, 62 — 63 o. 65—66; ledamot af Riksd. 
i:a k. för Älfsborgs län 66—69 O- «/ Riksd. 2:a k. för 
Vänersborg o. Åmål 70—86; ordf. i Lagutskottet 67 
— 72 o. 74—77; suppl. i tillfähigt utskott 68. f i 
Vänersborg 1886I70. 

Mats Zachrison. 

F. i Vänersborg 184124/5. stud. i Upps. 61; 
kameralex. 64; ex. till rätteg.-verk. 66. Auskultant 
1 Göta hofr. s. år; e. o. notarie därst. 67; v. häradsh. 
s. år; sekr. i Lagutskottet 75 o. 76; tf. landssekr. i 
Alfsb. län 75 o. ordin. fr. 77; ordf. i Stvr. för Göte- 
borgs ensk. banks afd.-kontor i Vänersborg 76— 90; 
v._ ordf. i Dir. för. länslasarettet därst. 78—95 o. i 
Dir. för Vänersborgs hospital o. asyl fr. 1904; led. 
1 Kommittén ang. förslag till ny stämpelpappersför- 
ordumg 81 o. i Kommittén ang. förslag till förord- 
ning rör. expeditionslösen 81—82; led. i Styr. för 
Uddevalla— Vänersborg— Herrljunga järnvägsaktie- 
bolag fr. 97 o. i Styr. för Falkenbergs järnvägsaktie- 
bolag fr. 02; Civilstatens pensiousinrättn. redogörare 
1 Alfsb. län fr. 98. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Vänersborg o. Åmål 87 A samt för Vänersborg, Åmål 
o. Kungälf 87 B— 90; v. ordf. i Lagutskottet 87 B. 244 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Tullius Walfrid Forsell. 

F. i Erikstad, Älfsb. län. 184012/12. stud. i Upps. 
60; kaiiieralex. 61. Tf. uppbördsskrifvare i Älfsb. 
läu 62; kronofogde i Väne fögderi, Älfsl). län, fr. 
73; led. i Styr. för vSparbanken i Vänersborg fr. 
86 o. i Dir. för Ränte- o. kapitalförsäkr.-anstal- 
ten i Vänersborg; ordf. i Stj-r. för Riksbankens 
afd. -kontor i \'änersborg fr. 1902 o. i St3-r. för Vä- 
nersborgs arbetareinst. fr. 95 ; kommunalordf. — • 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vänersborg, Åmål o. 
Kungälf 91 — 96; led. i tillfälligt utskott 91 — 93; 
suppl. i Lagutskottet 94 — 96. 
L,ar.s Wilhelm Samuel Lotliigiiis. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vänersborg o. Åmål 
fr. 97 (se sid. 151). 
Anders Gustaf Kolländer. 

F. i vSunnersberg, Skarab. län, iSiS^/i. Stud. i 
I"pps. 37; fil. dokt. 42. Docent i etik vid Upps. 
uuiv. 46; aman. vid Skara domkapitel 50; rektor 
vid Borås 1. elem.-lärov. 50 — 84; ordf. i Styr. för 
Tekn. elem.-skolan i Borås under många år; kom- 
munalordf.; landstingsman. Historisk författare. 
Donator. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Borås, 
Alingsås o. I'lricehamn 67 — 69; suppl. i Lagutskot- 
tet 68. f å Hestralund, nära Borås, 1901 ^^s. 
Sven Peter Walberg. 

F. i Särestad, Skarab. län, i826'--i/9. vStud. i Upps. 
47; ex. till rätteg.-verk. 51; kameralex. s. år. E. o. 
kanslist i Justitierev.-exped. s. år; e. o. notarie i 
(löta liofr. 54; v. härad.sli. 55; borgmäst. i Alingsås 
sS ; häradshöfd. i Sthlms läns västra domsaga fr. 77; 
landstingsman. — Led. af Borgareståndet 65 — 66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Borås, Alingsås o. Ulrice- 
hamn 70 — 75; suppl. i Bankoutskottet 70 — 72; suppl. 
i Lagutskottet 73. f å tingsstället Kimsta, Skånela, 
Sthlms län, 1892 '-Oy'i. ALFSBORGS LAN 245 
Anders Johan B nan der. 

r\ i Härja, »Skarab. län, 1S26-/7. Stud. i J.uihI 
4S. Prv. 50; kyrkoh. i Borås fr. 60; koutr.-pro.st 
79 — 1904. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Borås, 
Alingsås o. Ulricehamn 76 — 78; led. i tillfälligt ut- 
skott 78. 

Victor Nils K k en man. 

Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Borås, Alingsås o. 
l'lricehanin 79 — 84 (se sid. 153). Jakob Alfred Wendt. 

F. i Ystad i83o2<'/6. vStud. i Lund 48; ex. till 
rätteg. -verk. 52. Auskultant i Skånska hofr. s. år 
o. i Göta hofr. 53; e. o. kanslist i Göta hofr. s. år; 
\ e. o. brottmålsuotarie därst. 55; v. häradsh. 56; v. 
i auditör i Elf-sb. reg. 59; tf. borgmäst. i Borås 58 — 
! 63 o. ordin. fr. 63; ordf. i Ceutralstyr. o. ornbuds- 
/ man vid Borås ensk. bank fr. 66; ordf. i Styr. för 
Kinds härads järnväg o. i L,asarettsdir. ; v. ordf. i 
Alfsb. l'äns södra hushålln. -sällskap fr. 87; ordf. i 
Landstinget. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Borås, 
Alingsås o. Ulricehamn 85 — 87 A, 88 — 91 o. (en del 
af) 92 ; led. i Lagutskottet 88 — 90. j i Stockholm 
18922-71. 
Ferdinand ly in de dal. 

F. i Vänersborg iSt^o'^^!?,. vStud. i Lund 51; ka- 
meralex. 53. Uppbördsskrifvare i Sundals fögderi, 
Älfsb. län, 54—57; e. o. landskontorist i Älfsb. län 
tidvis 58 — 61; tf. kronofogde i Väne fögderi tidvis 
62 — 67; tf. landskamrerare i Älfsb. län 68; krouo- 
länsman i Marks härads östra distr. s. år; krono- 
fogde i Marks fögderi, Älfsb. län, fr. 69; kassör 
vid Uddevalla — Vänersborg — Herrljunga järnväg 65 
— 68; led. i Dir. för lasarettet i Borås 72; krono- 
ombud vid Borås ensk. bank under fl. år fr. 73 ; 
led. i vStyr. för Borås tekn. elem. -skola fr. 79; om- 
budsman under fl. år vid Borås sparbank fr. 81; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Borås, 
Alingsås o. Ulricehamn 87 B. 246 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Daniel Gottlieb Restadius. 

F. i Torstuna, Västm. län, 184311/11- Stud. i Upps. 
63 ; ex. till rätteg.-verk. 68. Auskiiltaiit i Svea hofr. 
s. år; e. o. notarie s. år; v. häradsh. 71; sekr. i Justi- 
tieombudsmanse.xped. 74 — 86; adj. led. i Svea hofr. 
81 — 88; liäradshöfd. i Vätle, Ale o. Kullings domsaga, 
Älfsb. län, fr. 88; justitieonilnidsmannens suppl. 89— 
92 ; landstingsman ; konsult, statsråd fr. 99; led. i Kom- 
mittén ang. granskning af författningsförslagen rör. 
arfs- o. stämpelbe-skattningen 93. i Kommittén ang. 
stadga för sinnessjuka 94 — 96, i Kommittén ang. 
ändring i bevillningslagstiftniugen 95 o. i Unions- 
kommittén 95 — 98. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Borås, Alingsås o. Ulricehamn (en del af) 92 o. 93 — 
96 samt för Marstrand, Kungälf, Alingsås o. Ulrice- 
hamn 97 — 1900; suppl. i Lagutskottet 93; led. i 
tillfälligt utskott 94; led. i Konstitutionsutskottet 
95 — 99- t i vStockholm 190023/5. 
Johau Alfred Sandwall. 

F. i Norra Sandsjö, Jönk. län, 1839^/7. Elev vid 
Erj-ggareskola i Miinchen 58 — 59. Fabriksidkare 
i Borås; led. (o. ordf.) i vStyr. för Borås stads vatten- 
ledning fr. 76; led. i Styr. för Elem.-skolan för 
flickor i Borås 78 — 1900; led. i Dir. för Borås lasa- 
rett fr. 88 o. v. ordf. därst. fr. 92; led. i St3'r. för 
Tekn. eleni.-skolan i Borås fr. 1900, i Styr. för 
Göteborg — Borås järnväg, i Styr. för Borås — Alfvesta 
järnväg o. i Styr. för Borås — Herrljunga järnväg; 
led. i Kommittén ang. beskattning af maltdrycker 
91 — 92; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Borås stad 97 — 02 o. af Riksd. 
i:a k. för Älfsborgs län fr. 03; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 97 — 99; led. i .särskildt utskott 1900 o. 01; 
suppl. i särskildt utskott 02; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 04. 
Pål Alfred Bengtssou. 

F. i Höganäs, Malm. län, 1852 "/i. Stud. i 
Lund 71; elev vid Teknol. iust. 74; afg.-ex. därst. 
77. Lektor i mekanik, maskinlära o. mekau. tek- 
nologi vid Tekn. elem. -skolan i Borås fr. 77; tf. 
rektor o. förestånd, därst. 82 — 1901 ; ordin, rektor 
o. förestånd. fr. 01; kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Borås stad fr. 03 ; 
suppl. i särskildt utskott 04. ÄLFSBORGS LÄN 247 
Georg Mauritz liäärnliielni. 

F. i Trankil, Väriiil. läu, 1S5328/0. Stud. i Upps. 
72; ex. til] rätteg.-verk. 75. K. o. notarie i Svea 
hofr. s. är; v. liäradsh. 80; tf. donihafvande nära 6 
år; adj. led. i vSvea hofr. tidvis 88— 93 ; häradsliöfd. 
i^ Inlands domsaga, Göteb. o. B. län, fr. 93; led.', i 
Styr. för Hypoteksföreningeu emellan jordägare"'i 
Alfsb. m. fl. län fr. 1900. _ Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Marstrand, Kuugälf, Alingsås o. Ulricehamn 
01 — 02. 
Maguus Johan Täckliud. 

F. i östra Kärrstorp, Malm. län, 1S602-1/8. Stud. 
i Lund 79;rex. till rätteg.-verk. 82. Auskultant i 
vSkånska hofr. s. är; tf. donihafvande i nära 11 år; 
v. häradsh. 86; häradshöfd. i Vätle, Ale o. Kulling.s 
domsaga, Älfsb. län, fr. 1900. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Marstrand, Knngälf, Alingsås o. Ulrice- 
hamn fr. 03; snppl. i särskildt utskott 03. AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Skaraborgs län. 
Magnus Svensson. 

F. i Bjärby, Skarab. läu, 182 1 1/4. Landtbrukare 
(vStora Torpa, Skarab. län); koinniunalordf. ; lands- 
tingsman. — L,ed. af Bondeståndet 65 — 66; snppl. 
i AUm. besvärs- o. ekonomiutskottet; ledamot af Ribsd. 
2:a k. för Åse o. Viste, Barne o. Laske domsaga, 
vSkarab. län, 67 — 72; suppl. i Lagutskottet 70; led. 
i tillfälligt utskott 710. 72. y i Stora Torpa 1901 "^^jn. C 
Bengt Olofsson. 

F. i Ås, Skarab. län, i823-''/ll. Hemmansägare 
(Karstorp, Skarab. län); led. i Ägodelningsrätten; 
konimunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd 
2:a k. för Åse o. Viste, Barne o. Laske domsaga, 
vSkarab. län, 73 — 77; led. i tillfälligt utskott 77. 
t i Ås 189771- 
Anders Svenson. 

F. i Larf, Skarab. län, 18372/0. Landtbrukare 
(Edum, Skarab. läu) fr. 60; ordf. i Larfs med fl. sock- 

, närs brandstodsbolag fr. 85 o. i Vägstyr. fr. 94; 

1 konimunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 

\ 2:a k. för Åse o. Viste, Barne o. Laske domsaga, 
Skarab. läu, 78—81 o. 85 — 93; led. i tillfälligt ut- 
skott 79 o. 91 — 93; suppl. i Bevillningsutskottet 80 
o. 81 ; suppl. i Bankoutskottet 85 — 87 B; led. i Banko- 
utskottet 88—90. 
Johannes Andersson. 

F. i Lekåsa, vSkarab. läu, i84i2-'/il. Landtbrukare 
(Marieberg, Skarab. län); äger därjämte kvarn, såg 
o. mejeri; nämndeman; fjärdingsman; kommunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Åse o. Viste, Barne o. Laske domsaga, Skarab. län, 
82 — 84; suppl. i särskildt utskott 83; suppl. i Stats- 
utskottet 84. SKARABORGS LÄN 249 
Anders Magnusson. 

F. i Bjärby, Skarab. län, 1842 28/0. Heniiuaiis- 
cägare (vSalstad, Skarab. län); komniunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Åse o. Viste, 
Barne o. L,aske domsaga, Skarab. län, 94 — 96 o. fr. 
1900; suppl. i tillfälligt ntskott 96; led. i tillfälligt 
ntskott 1900 — 04. 
Axel Magnus Bergmark. 

I\ i Främmestad, Skarab. län, 1842-71- Stnd. i 
Upps. 61. Underlöjtn. vid Skarab. reg. 63; löjtn. 
75; kapt. 84; major i armén 95; kap t. i reg. reserv 
s. år; godsägare (Hedåker, Skarab. län). — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Åse o. Viste, Barne o. Laske dom- 
saga, vSkarab. län, 97 — 99. 
Nils Atigust Rydberg. 

F. i Noruuga, Älfsb. län, iS24'2/y. Stnd. i Upps. 
45; kameralex. 48. Kronolänsman i Kållands härad, 
Skarab. län, 56; landtbrnkare (Korsgården Skärf, 
Skaralx län) ; led. i Styr. för Lidköping— Skara— Stens- 
torps järnvägsaktiebolag, i Dir. för länslasarettet, i 
länets Brandstodsbolag o. i Styr. för länets Folk- 
högskola; kommnnalman. — Ledamot af Riksd. 2 :a k. 
för Kinuefjärdings, Kinne o. Kållands domsaga, 
Skarab. län, 67—69; suppl. i Bankoutskottet 68 o. 
69. -j- å Korsgården Skärf 18853/0. 
Johan Viktor Luudqvist. 

F. i Säfvared, Skarab. län, 182723/0. Folkskol- 
lärare- o. organistex. i Skara 42 o. 45. Skollär. o. 
organist i Falköping 47; landtbrnkare (Kungsgår- 
den Sjelfvum, Skarab. län) fr. 50; nämndeman; 
ordf. i Husaby sockenkommitté för Skarab. läns 
brandstodsbolag fr. 52; led. i Dir. för Lidköpings 
lasarett 75; komniunalordf.; landstingsman. — Led. 
af Bondeståndet 65—66; suppl. i Bevillningsutskot- 
tet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Kinuefjärdings, Kinne 
o. Kållands domsaga, Skarab. län, 70—78; led. i till- 
fälligt utskott 70, 75 o. 76; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 71 o. 72; suppl. i Konstitutionsutskottet 73; 
led. i Bevillningsutskottet 74; suppl. i Bankoutskot- 
tet 76 — 78. -j- å Kungsgården Sjelfvum 1899 n/-!- 250 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Auders Svenson. 

F. i Häggesled, vSkarab. län, 1S24I/1. Erhöll ej 
någon skolundervisning. Heniniausägare (Bossgår- 
den, vSkarab. län); kj-rkvärd; nämndeman; led. i 
Ägodelningsrätten; led. i Skarab. läns hnshålln.- 
sällskap fr. 51, i Styr. för Skarab. läns eusk. banks 
afd. -kontor i Lidköping nnder fl. år fr. 73 o. 
i Dir. för Lidköpings lasarett; auktionsförrättare 
fr. 53; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Kinuefjärdings, Kinne o. Kål- 
lands domsaga, Skarab. län, 79 — 93; led. i till- 
fälligt utskott 80, 81 o. 91 — 93; suppl. i Stats- 
utskottet 82 o. 85 — 87 B; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 83 o. 84; led. i Konstitutionsutskottet 88 
— 90. y i Bossgården 189711/-- 

Anders Andersson. 

V. i Norra Härene, Skarab. län, 1842212. Hem- 
mansägare (Backgården Resville, Skarab. län); om- 
budsman o. ordf. i Styr. för Saleby m. fl. socknars 
brandstodsbolag fr. 86; kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. lör Kinnefjärdiugs, 
Kinne o. Kållands domsaga, Skarab. län, fr. 94; 
suppl. i tillfälligt utskott 96; led. i tillfälligt utskott 
97 — 99; suppl. i Lagutskottet 1900 — 04. 

Friherre Lars Herman Gyllenhaal. 

F. i Stockholm 18212-I/3. vStud. i Upps. 37; jur. 
kand. 44; elev vid Degebergs landtbrviksinst. 50 — 
51. Aiiskultant i Svea hofr. 45 o. i Göta hofr. 
s. år; e. o. kanslist i Göta hofr. 46; e. o. brottmåls- 
notarie därst. 47; led. i Skarab. läns hushålln. -säll- 
skaps beredningsutskott 59 — 67; ordf. i samma hus- 
hålln. -sällskap 62 — 67 o. dess hedersledamot 67; tf. 
räntmäst. vid L^pps. univ. 69 o. ordin. 70 — 94; led. 
i Styr. för Ultuna landtbruksiust. 74 — 78; skattmäst. 
i Upps. läns hushålln. -sälLskap 75; kommunalordf. 
— Led. af Ridd. o. adeln 53 — 54; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Skånings, Vilske o. Valle domsaga, Ska- 
rab. län, 67 — 69; led. i Bevillningsutskottet 67; suppl. 
i särskildt utskott 68; led. i tillfälligt utskott 69. 

Sven Brolin. 

F. i Sköfde 1814I3/0. Kronolänsman i Gudhems 
härad, Skarab. län, 40 — 52; landtbrukare 52 — 99; 
led. i Styr. för Skaraborgs läns eusk. banks afd.- 
kontor först i Lidköping, sedan i Skara o. samtidigt 
vid hufvudkont. i Sköfde. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Skånings, Vilske o. Valle domsaga, Skarab. 
län, 70 — 73; led. i tillfälligt utskott 70; suppl. i 
Statsutskottet 71 o. 72; suppl. i särskildt utskott 
71 urt. ; led. i Bevillningsutskottet 73. y i Skara 
1902*^/10. SKARABORGS LÄN 251 
Nils Johau Boström. 

F. i Veliuge, vSkarab. län. 1824^1/1. Godsägare 
(vSinnnatorp, Skarab. län); konnnunahnan; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för vSkånings, 
\ilske o. Valle domsaga, Skarab. län, 74—84 samt 
iij Riksd. I. a k. för vSkaraborgs län 85 — 89 o. fr. 92; 
led. i tillfälligt utskott 74, 96, 99, 19000.01; suppl. 
i Konstitutionsutskottet 75— Si; led. i Bevillnings- 
utskottet 82—84; suppl. i Lagutskottet 86 — 89 samt 
94 o. 95; statsrevisorssuppl. 79; statsrevisor 80 o. 81. 
Elias Gustaf Fredholm. 

F. i Horn, Skarab. län, 182815/11. Elev vid Ve- 
teriuärinrättningen i Skara 46; folkskollär.-ex. 48; 
kyrkosångareex. 49; organistex. 57. Folkskollär. 
i Saleby, Skarab. län, 48—84; organist i Saleby 
fr. 57 o. klockare fr. 76; landtbrukare fr. 59; po.st- 
station-sförestånd. 81— 87; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Skånings, 
Vilske o. Valle domsaga, Skarab. län, 85—96; led. 
i tillfälligt utskott 87 B, 95 o. 96; suppk i Bevill- 
ningsutskottet 88— 90. y i Salebv 1900IB/2. 

David Holmgren. 

F. i Gökhem, Skarab. län, i846"-^/5. vStud. i Upps. 
67. Prv. 70; kommin. i Hofva, Skara stift, 78; 
kyrkoli. i Värnhem, samma stift, 79—1902; utg. af 
Falköpings Posten fr. 04; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Skånings, Vilske o. Valle 
domsaga, Skarab. län, fr. 97. 

Jakob Otterström. 

F. i Björsäter, Skarab. län, 1806 12/10. Stud. i 
Upps. 28; fil. dokt. i Lund 35. Prv. 30; v. kollega 
vid Alingsås skola 38- 40; domkyrkoadj. o. v. pa- 
stor i Skara 40—41 ; kollega vid apologistskolan 
därst. 41; förestånd, för Skara stifts folkskollärare- 
sennu. 43 — 49; kyrkoh. i Ran.sberg, Skara stift, 54 
o. i Varola, samma stift, fr. 60; prost 68; led. i 
Kommittén ang. ordnandet af pensionsväsendet för 
folkskollärare samt deras enkor o. barn 64; lands- 
tingsman. Fil. jubeldoktor 85. Utg. politi.ska o. 
pedagogiska skrifter. — Led. af Prästståndet fr. 
56; led. i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 59— 
60 o. 62—63; led. i Bankoutskottet 65—66; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Gudhems o. Kåkinds domsaga, 
Skarab. län, 67—69; led. i Statsutskottet 67; led. i 
tillfälligt utskott 68 o. 69. v i Varola, Skarab. län, 
1892174. 252 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johaunes Jouson. 

F. i Kyrkefalla, Skarab. läu, 1823 ^^/v. Hemmans- 
ägare (Fröstorp, Skarab. län); nämndeman; ordf. i 
i VägstjT. 93 o. i Kyrkefalla sockens ensk. brand- 
stodsbolag; kommunalordf. ; v. ordf. i Landstinget. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gudhems o. Kåkinds 
domsaga, »Skarab. län, 70 — 93; led. i tillfälligt ut- 
skott 71 o. 72; suppl. i Baukoutskottet 73 — 75; 
suppl. i Statsutskottet 76 — 78; led. i Lagutskottet 
79—84; led. i Statsutskottet 85— 87 A o. 88—90; 
led. i Bankoutskottet 91 ; statsrevisorssuppl. 82; stats- 
i'evisor 83 o. 84. 
Lars Johan Jausson. 

F. i Versås, Skarab. län, i84o'-/i-2. Hemmans- 
ägare (Djursätra, Skarab. län); nämndeman; kom- 
munalordf.; landstingsman. — - Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Gudhems o. Kåkinds domsaga, vSkarab. läu, 
fr. 94; suppl. i tillfälligt utskott 94 — 96; suppl. i 
Bankoutskottet 97; suppl. i Lagutskottet 98 o. 99; 
suppl. i särskildt utskott 99; led. i Lagutskottet 
1900 — 02; led. i särskildt utskott 02; led. i Konsti- 
tutionsutskottet 03 o. 04. 
Gustaf Bjerkander. 

F. i Dala, Skarab. län, t8ii'"/i-- Hemmansägare 
(Rrismetorp, Skarab. län) 40 — 82; led. i Agodelnings- 
1 ätten; kommunalman; bosatt i Sköfde fr. 82. — 
l.ed. af Bondeståndet fr. 53; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 53 — 54; led. i Albn. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 56 — 58; led. i Bankoutskottet 59 — 60; led. 
i .Statsutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 
j:a k. för Vartofta o. Frökinds domsaga, Skarab. 
län, 67 — 72; led. i särskildt utskott 67; led. i Be- 
villningsutskottet 68; led. i Statsutskottet 69 o. 70. 
t i Sköfde 1892 12/1. 
Magnus Ekström. 

F. i Järstorp, Jönk. län, 1834-' li'. Handlande 
o. laiultbrukare (Hvarfbohohn, Skarab. län) fr. 52; 
led. i Agodeluingsrätten; v. ordf. i Hökensås all- 
männingsstyr. ; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Vartofta o. Frökinds domsaga, Skarab. 
län, 73 — 75; led. i tillfälligt utskott 73 o. 74; suppl. 
i Bevillningsutskottet 75. f å Hvarfboholm 1904 1" 2. SKARABORGS LÄN 253 
iM-edrik Andersson. 

F. i Kinueved, vSkarab. län, i832'7i). Ilenimans- 
:i,L;are (vSaleby, Skaral). län); komtnunaliiian ; lands- 
tiiis^smau. — Ledamot af Riksä. 2:a k. för Vartofta 
o. Frökinds domsaga, Skaral). liiii, 76— Si ; led. i 
tillfälligt utskott 77 o. 79— <Si. f i Slöta, vSkarah. 
län, 1 902-73. 
Carl Persson. 

F. i Korsberga, vSkarab. län, 184424/in. Landt- 
briikare (Stallerhult, Skarab. län); nämndeman; led. 
i vStyr. för döfstumskolan i 4:e distr.; led. i Mau- 
talsskrifningskommittén 89, i Kommittén ang. för- 
slag till n^a stater för Post- o. telegrafverken 99 — 
1901, i Civila pensionskommittén 99—02 o. i L,öne- 
regleringskommittén fr. 02; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — LedaTiiot af Riksd. 2:0 k. för Vartofta 
o. Frökinds domsaga, Skarab. län, fr. 82; suppl. i 
Lagutskottet 85— 87 A; suppl. i Statsutskottet 87 B; 
led. i Lagutskottet 88—90; led. i Statsutskottet 91 
—04; led. i särskildt utskott 99, 01 o. 04 (v. ordf. 
04); statsrevisorssuppl. 87—89; statsrevisor 90, 98— 
1900 o. 02 — 04. 
Adolf Sköldberg. 

F. i Kuista, Örebro län, 18212/4. Landtbrukare 
(Säby, Skarab. län); kommunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vadsbo norra dom- 
/ saga, Skarab. län, 67—68; suppl. i Statsutskottet 
67; led. i tillfälligt utskott s. år. f i Mariestad 
18734/1. 
Simeon Jungniarker. 

F. i H valstad, Skarab. län, 182328/1. Biträde å 
kronofogdekontor 41—42; furir o. bat.-adjut. vid 
Skarab. reg. 43 — 58; kronolänsman i Hasselrörs 
tingslag, Skarab. län, 58—77; sekr. i Nämnden för 
ordnande af prästerskapets inom länet löneinkomster 
63— 75; flisponent vid Höle bruks- o. landtegendomar. 
Jönk. län, 77— 89; reseinspektör för Allni.' brandför- 
säkr.-verket för byggnader å landet 90— 1902; kom- 
munalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vadsbo 
norra domsaga, Skarab. län, 69. j i Stockholm 
190429/7. 254 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Sven Magnusson. 

1*\ i I'llervad, Skarab. län, 18262 'e. Heiiinians- 
äi^are (Fors, Skarab. län); led. i Lasarettsdir. ; koni- 
niunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
/.-. för Vadsbo norra domsaga, Skarab. län, 70 — 81; 
K-d. i tillfälligt iitskott 72; snppl. i Lagutskottet 
73 o. 74; led. i särskildt utskott 74; led. i Bevill- 
ningsutskottet 75 — 79; suppl. i Statsutskottet 80 o. 
81. t i Fors 188520/11. 
Anders Johansson. 

F. i Leksberg, vSkarab. län, 1831 11/12. Landt- 
lirnkare (Löfåsen, Skarab. län) fr. 56; led. i Ago- 
delningsrätteii; kommunalman; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vadsbo norra domsaga, 
Skarab. län, 82—93; led. i tillfälligt utskott 84; 
<uppl. i Bevillning-svitskottet 85^87 A; suppl. i Lag- 
utskottet 87 B; snppl. i Statsutskottet 88 — 90, 92 o. 
93; suppl. i Bankoutskottet 91; suppl. i särskildt 
utskott 92 urt. 
Sten August Karl Nordström. 

F. i Lyrestad, Skarab. län, 1840-^/9. Gjort studie- 
resor till Storbritannien 64 — 65 o. 68; lär. vid landt- 
bruksskola 66 — 67; mejeriinstruktör 68 — 69; jord- 
bruksförvaltare 70—73; kvarnarrendator 74 — 79; 
hemmansägare (Höglunda, Skaral). län) fr. 80; led. 
i Agodelniugsrätten; nämndeman; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vadsbo 
norra domsaga, Skarab. län, fr. 94; suppl. i Banko- 
vitskottet 97 — 1901; suppl. i Bevillningsutskottet 02; 
led. i särskildt utskott 03; led. i tillfälligt utskott 04. 
\' i C tor Renström. 

F. i Falun 1824 n/s. Godsägare (Sparresäter, 
Skarab. län); kommunalordf.; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vadsbo södra domsaga, 
vSkarab. län, 67 — 69; snppl. i Bankoutskottet 67; 
led. i tillfälligt utskott 69. SKARABORGS I.AN 255 
Anders Andersson. 

l'\ i Vad, Skaral). län, iS2()l'7i. Ileinniansäf^are 
(Grel)y o. Källtorp, Skaral). län); led. i Ägodelnings- 
rätten ; konimunalordf. ; landstingsman. — Led. af 
Bondeståndet 65 — 66; snppl. i Bankoutskottet; leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Vadsl:)0 södra domsaga, vSka- 
rab. län, 70 — 74; led. i tillfälligt utskott 70; suppl. 
i Statsutskottet 71 — 74. f å Källtorp i894i"/io- 
Reinhold Abel Vinborg. 

F. i Undenäs, Skarab. län, 1835 1"/9. Stud. i Upps. 
57. Godsägare (Åna, Skarab. län) fr. 64; nämnde- 
man; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Vadsbo södra domsaga, Skarab. län, 75. 
Richard Mikael Ehrenborg. 

F. i Medelplana, Skarab. län, iS2i30/5. Stud. i 
Upps. 38; fil. kand. 44; fil. dokt. 45. E. o. kans- 
list i Civildep. 44; tf. protokollssekr. 50; godsägare 
(Kråk, vSkarab. län); led. i Kommittén ang. präster- 
skapets boställen 78 — 79; kommunalman; bosatt i 
vSkara fr. 80. Öfversättare af religiösa arbeten. — 
Led. af Ridd. o. adeln 47 — 48, 53 — 54, 56—58, 62 
— 63 o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Lindes 
domsaga, Örebro län, 70 — 75 o. för Vadsbo södra 
domsaga, Skarab. län, 76 — 78; led. i Konstitutions- 
utskottet 70—73; led. i tillfälligt utskott 74; led. i 
Lagutskottet 75 o. 76. f i Skara 1887I9/10. 
Carl Andersson. 

F. i Götlunda, Skarab. län, 182730/3. Hemmans- 
ägare (Vallby Sörgården, Skarab. län); nämnde- 
man; auktionsförrättare; konimunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vadsbo södra 
domsaga, Skarab. län, 79—81; led. i tillfälligt ut- 
skott 81. -j- i Vallby Sörgården i898-*/3- 256 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Anders Theodor Wallenius. 

F. i Bellefors, Skarab. läu, 183313/10. vStud. i 
Upps. 54; elev vid Teknol. inst. 57 — 58. lugeniör 
o. byggmästare; anst. vid Köping — Hiilts järnvägs- 
byggnad 54 — 55 o. vid Statens järnvägsbyggnader 
56 — 61; uppfört en mängd husbyggnader i olika 
städer o. vid Statens järnvägar; byggt på entrepre- 
nad järnvägarne Mariestad — Moliolm, Hjo — Stens- 
torp, de 2: ne sista milen af Östra Värmlands järn- 
väg, Södra Dalarnes järnväg, Siljans järnväg, Skara 
— KinnekuUes o. Mariestad — Kinnekulles järnvägar; 
godsägare (Svaneberg, med fl. egendomar, vSkarab. 
län); landstingsman. — Ledamot af Riksd. i:a k. för 
Skaraborgs län 73 — 81 o. fr. 85 samt af Riksd. 2:a k. 
för Vadsbo södra domsaga, samma län, 82 — 84; suppl. 
i tillfälligt utskott 74 o. 78; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 76 — 82; led. i Konstitutionsutskottet 84; led. 
i tillfälligt utskott 86 o. 87 A; suppl. i Lagutskottet 
87 B— 89; suppl. i särskildt utskott 89. -j- i Bred- 
säter, Skarab. län, 1889'' 12. 

Carl Wilhelm Palm ser. 

F. i Falun 18321^/2. Delägare i Forsviks aktie- 
bolag, Skarab. län, samt ordf. i StjT. o. verkst. 
direktör för samma bolag fr. 69; led. i Styr. för 
Skaraborgs läns ensk. banks afd.-kontor i Sthlm fr. 
1902. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Vadsbo södra 
domsaga, Skarab. län, 85 — 87 A. 

Carl Gustaf August Bergendahl. 

F. i Malmö 18452/3. Stud. i Upps. 63. Under- 
l()jtn. vid Jämtl. hästjäg.-kår 66 o. vid Skånska liu- 
sarreg. 67; afsked 74; löjtn. i reg. reserv 83; rj-tt- 
mästares n. h. o. v. 87; afsked ur krigstj. 95; gods- 
ägare (Ryliolm, Skarab. län); led. i Styr. för Älfsb. 
m. fl. läns hypoteksförening fr. 79 o. ordf. fr. 98; 
led. i Skarab. läns hushålln.-sällskaps förvaltnings- 
utskott; nämndeman ; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Vadsbo södra domsaga, Skarab. län, 
87 B — 99 o. af Riksd. i:a k. för Skaraborgs län fr. 
99; suppl. i Bankoutskottet 88 — 90; suppl. i sär- 
skildt utskott 89; led. i tillfälligt utskott 91 o. 95; 
led. i Bevillningsutskottet 97 — 04; statsrevisorssuppl. 
90. f å Ryholm i904i'Y2. 

Augtist Johanson. 

F. i Ransberg, Skarab. län, i839fVf^- Hemmans- 
ägare (Mo.ssebo, Skarab. län); nämndeman; led. i 
Ägodelningsrätten; ordf. i socknens Brandstodsbolag; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Vadsljo södra domsaga, Skarab. län, fr. 
1900; suppl. i tillfälligt utskott 01 — 03; led. i till- 
fälligt utskott 04. SKARABORGS I^AN 257 

Joliaii Magnus Alfred Grenander. 

F. i Sköfde iÖ24i«/4. »Cautioiisstudent» i Upps. 
24; stud.-ex. därst. 41: teolog, ex. s. år; ekonom, 
ex. 42; ex. till rätteg.-verk. 48. E. o. kanslist i 
Ofverpostdirektörsänil). 47 o. i Just.-rev.-exped. 48; 
e. o. notarie i Svea hofr. 49; v. auditör i Västg! 
reg. s. år. o. auditör därst. fr. 50; led. i Styr. för 
Sköfde stads sparbank 61—82, i Centralstyr. för 
Skaraborgs läns ensk. bank fr. 65, i Dir. för^Bruks- 
ägarnes hypotekskassa i Sthlm 74—85, i Styr. öfver 
Allni. hypotekskassau för Sveriges städer fr. början 
af 70-talet— 96 (o. ordf. 94—95)' o. i Styr. för Ränte- 
o. kapitalförsäkr.-anstalten inom Skarab. län; ordf. 
1 Styr. för aktiebolaget Sthlms folkbank o. i Skarab. 
läns städers hypoteksförening; led. i Dir. o. jour- 
hafvande direktör i Städernas allni. brandstodsbolag 
80—96; kommuualordf. ; landstingsman. — Led af 
Borgareståndet fr. 59; led. i Alhn. besvärs- o. eko- 
nomiutskottet 59—60 o. 65—66; led. i Statsutskottet 
62—63; statsrevisor 62 o. 66; ledamot af Rik sd. 2 -.a k 
för Mariestad, Skara o. Sköfde 67—75 o. 79— Si; led. 
i Lagutskottet 67; suppl. i Lagutskottet 68 o! 69; 
suppl. 1 särskildt utskott 68; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 70—72; led. i tillfälligt utskott 70. 

Carl Johan Bröden. 

F. i Mariestad iSiSi/s. Stud. i Upps. 36; fil. 
kand. 42; fil. dokt. 45. Adj. vid h. elem.-läröv. i 
Skara 44; prv. 59; lektor i kristendom o. hebr. spr. 
vid h. allni. lärov. i Skara 64; uppförd i i:a rum- 
met på biskopsförslaget i Skara 75: teol. dokt. 77; 
kyrkoh. i Förslöf, Lunds stift, fr. 78; ordf. i Styr.' 
för Förslöfs sparbank fr. 81. Fil. jubeldoktor 96. 
Läroboksförfattare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Mariestad, Skara o. Sköfde 76—78; suppl. i Lag- 
utskottet 76 o. 77. -j- i Förslöf, Krist, län, 18986/7. 
Anders Peter Trybom. 

F. i Vallerstad, Österg. län, 182721/3. Stud. i 
Upps. 47; kameralex. 48; ex. till rätteg.-verk. 51 
E. o. notarie i Svea hofr. 52; v. häradsh. 54; borg- 
niäst. 1 Skara fr. 58; ombudsman vid vSkarab. läns 
allm. sparbank 60 o. ordf. i Stvr. fr. 89; ordf. i Styr. 
för Skarab. läns hypoteksförening fr. 68; ordf. i Styr. 
o. jourhafvande direktör vid Skarab. läns ensk. banks 
afd.-kontor i Skara; led. i Centralstvr. för .samma 
bank fr. 90. — Led. af Borgareståndet 65—66; 
suppl. 1 Alhn. besvärs- o. ekonomiutskottet; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Mariestad, Skara o. Sköfde 82— 
87 A; led. i Lagutskottet 87 A. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 17 558 AFD. XXV, 2. riksE)A'ge;ns andrA kammAr:^ 


Herman Nestor P^maiiuel Amnéus. 

F. i Hafverö, Västernorrl. län, 1842 1'' 9. Stud. i 
Upps. 62; kameralex. 63. Tf. postiuspektor i Luleå 
tidvis 65 — 68; länsbokhållare i Norrb. län 68; lands- 
kanirerare därst. 73 o. i Skarab. län fr. 81; ordf. i 
vStyr. för Mariestads sparl)ank fr. 88; led. i Dir. för 
Ränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten inom Skarab. län 
fr. s. år. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Mariestad, 
Skara o. Sköfde 87 B — 90 o. 94 — 96 samt för Marie- 
stad, vSköfde o. Falköping 97 — 99; suppl. i särskildt 
utskott 90; led. i tillfälligt utskott 94 — 96; led. i 
särskildt utskott 97 o. v. ordf. 98; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 99. t i Mariestad igoil"/^- 

Knut Axel Ryding. 

F. i Västra Tunhem, Älfsb. län, 18312S/8. Stud. 
i Upps. 49. Underlöjtn. vid Göta art.-reg. 51; löjtn. 
56; lär. vid Högre art.-lärov. å Marieberg (Krigs- 
högskolan) 61 — 70 o. vid Krigsskolan 63 — 72; lär. i 
matem. o. fysik vid Farmaceut, inst. 61 — 75; kapt. 
63; major vid Gen.-staben 72; souschef i Landtför- 
sv.-dep. koni.-exped. s. år o. exped.-chef därst. 73 
— 75; öfv.-löjtn. vid Gen.-staben 73; öfv.-löjtn. o. 
chef för Jämtl. fältjäg.-kår 75; öfverste o. chef för 
Skarab. reg. 79; gen. -major i armén 82; chef för 
Gen.-staben 82 — 85; statsråd o. chef för Landtförsv.- 
dep. 82 — 87; gen.-befälh. i 3:6 militärdistr. 85 — 93 
o. chef för 3;e fördeln. 89 — 96; gen.-löjtn. i armén 
92; afsked ur krigstj. 96; led. i Kommittén ang. 
konstruktionsgrunder för lavett till fältkanoner 72, 
i Kommittén ang. försvaret af inloppen till Stock- 
holm o. andra hamnar 78 — 79 o. (en tid) i Landt- 
försvarskommittén 80 — 82; ordf. i Kommittén ang. 
fältförvaltuings- o. etappreglementen 88 — 92; led. i 
Härordniugskommittén 90 — 91; ordf. i Konmiittén 
ang. bestyckningsplaner för befästningarue i Stock- 
holms skärgård m. m. 91 — 92. L. Kr. V. A. 66 o. 
dess sekr. 73 — 75. — Ledamot af Riksd. i:a k. för 
Västernorrlauds län 83 — 87 o. af Riksd. 2:a k. för 
Mariestad, Skara o. Sköfde 91 — 92 lagt. y i vSköfde 
18977/2. Friherre Carl Wilhelm Ericson. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. iöx Mariestad, vSkani o. 
Sköfde 92 urt. — 93 o. för Mariestad, Sköfde o. I"al- 
köping 1900 — 02 (se sid. 232). SKARABORGS LÄN 259 


Lars Kristian Broek. 

l'\ i I<iiii(l 1863-1,'-). Stud. i I^uiul S2;jur. kand. 
86. Aiuskultant i Ciöta liofr. .s. år; v. hiiradsh. 89; 
tf. doiiihafvande tidvi.s 90 — 95; borgmä.st. i Marie- 
stad fr. 95; led. i St}!', för Skaraborgs läns ensk. 
l)anks afd. -kontor därst. fr. 1902. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. iör INIariestad, Sköfde o. Falköping fr. 03. Axel Wilhelm Nilson. 

F. i Leksberg, vSkaral). län, 1825I9/.9. Stud. i 
Upps. 45; fil. kand. 50; fil. dokt. 51. Rektor vid 
Lidköpings 1. allni. lärov. 58 — 94; ordf. i vSparbanken 
i Lidköping luider många år fr. 64; konimunal- 
ordf. ; landstingsman; numera bosatt i Sthlm. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lidköping, Falköping o. 
Hjo 67 — 69 o. 88 — 96 samt för Lidköping, vSkara o. 
Hjo 97—99; led. i tillfälligt utskott 67— 69 ; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 91 — 99. 

Carl Axel Johan Wenuérns. 

F. i Millesvik, Yärml. län, 182 1 V^- vStud. i Upps. 41 ; 
kameralex. 46; ex. till rätteg.-verk. 48. E. o. kanslist 
i Justitierev. o. auskultant i Svea hofr. s. år; v. auditör 
i Verml. reg. 49 — 53; tjänstg. auditör vid svenska 
ockupationskåren i Schleswig 49 — 50; auskultant 
i Göta hofr. 51; tf. domhafvande 52—55 o- 57; 
v. häradsli. 53; rådman o. magistratssekr. i Lidkö- 
ping 54; sekr. i vSkarab. läns hushålln.-sällskap 56 
— 98; borgmäst. i Lidköping fr. 73; led. i Styr. för 
Lidköping— Skara— Stenstorps järnväg o. Lidköping 
— Håkanstorps järnväg samt Kinnekulle— Lidkö- 
pings järnväg; hedersled, i vSkaral^. läns hushålln.- 
sällskap 98; landstingsman. Red. af Skarab. läns 
hu.shålln.-sällskaps tidning 60—98. — Led. af Bor- 
gareståndet 65—66; snppl. i Lagutskottet; statsrevisor 
63; ledamot af Riksd. 2:a k. för Lidköping, Falköping 
o. Hjo 70—75 o. 83—87 A; suppl. i Lagutskottet 
70 — 75; led. i 2:a kammarens enskilda utskott 86; 
led. i Bevillningsutskottet 87 A. 

Friherre Carl Johan Fredrik Emil Fock. 

F. i Bjurbäck, Skarab. län, i8i2 3i/i2. Fänrik 
vid Smal. greu.-bat. 31; löjtn. 41; kapt. 50; major 
5g_7o; öfv.-löjtn. i armén 65; afsked ur armén 78; 
led. i Dir. för Jönk. läns pensionsföreniug; postmast, i 
Falköping 70—78; bosatt i Jönköping fr. 80. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Lidköping, Falköping o. Hjo 
26 — 78; led. i 2:a kammarens en.skilda utskott 76. 26o AFt). JfxV, 2. RIKSÖAGEl^S ANbHA KAMMARÄ 
Jouas Sandwall. 

F. i Norra Sandsjö, Jönk. län, i829-"/ii. Anst. 
å kontor i Jönköping o. Mariestad; l)r_vggeriäoare 
i Tvidköping 58 — 65; disponent vid Lidköpings bryg- 
geriaktieboiag 66 — S6; brandchef o. onibnd för Stä- 
dernas allni. brandstodsbolag; konimnnalordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ijdköping, P'alköping 
o. Hjo 79 — 82. T i Lidköping iSSgl'/!- 

Anders Peter Westerberg. 

F. i Hjo iS28'''"/ii. Stnd. i Upps. 50; med. kand. 
56; med. lic. 59; kir. mag. 60. Stadsläkare i Fal- 
köping 60 — 79; tf. lasarettsläkare därst. 61 — 98; 
andra bat. -läkare vid Skarab. reg. 60 o. första bat.- 
läkare därst. 67; reg.-läkare 75 — 94; fördeln. -läkare 
i Fältläk. -kårens reserv 94 — 98; järnvägsläkare vid 
bandelen Fåglavik — Stenstorp fr. 77; led. i Styr. för 
Falköpings sparbank fr. 84 o. i Stj-r. för Skarab. 
läns ensk. banks afd. -kontor i Falköping fr. 1900; 
kommnnalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Lidkciping, I'alköping o. Hjo 87 B. 

Martin Hugo Sanden. 

F. i Grolanda, Skarab. län, 1861^1. Stud. i 
Upps. 80, i Lund 82; ex. till rätteg.-verk. 85. E. o. 
notarie i Göta hofr. 86; v. auditör i vSkarab. reg. 
87 — 89; led. i Styr. för Skaraborgs ensk. banks afd.- 
kontor i Lidköping fr. 90; landskanslist i Skarab. 
län 92; kronofogde i Lidköpings fögderi, nämnda 
län, fr. 95; led. i Dir. för länslasarettet i Lidköping 
fr. 96; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Lidköping, Skara o. Hjo 1900 — 02; suppl. i 
tillfälligt utskott 1900; led. 'i tillfälligt utskott 01 
o. 02. 
Henrik Edvard Collvin. 

F. i Vase, Värnd. län, iSsi^f/u. Stud. i Upps. 
70; med. kand. 74; med. lic. vid Karol. inst. i Sthlm 
78. Stadsläkare i Skara s. år; första stadsläkare 
därst. 89 — 1901; praktis. läkare därst.; led. i Styr. 
för vSkaraborgs läns ensk. banks afd.-kontor i vSkara 
89; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Lidköping, Skara o. PIjo fr. 03; suppl. i särskildt 
utskott 03 ; suppl. i tillfälligt utskott 04. VARMLANDS LAN 261 Värmlands län. 
Anders Alexander Berger. 

F. i N3-sund, Värml. läu, 1815--/6. Stud. i Upps. 
34; fil. (lokt. 39. Bruksägare (Håkanbol, Värml. län); 
ordf. i Ivandstiuget. — Led. af Borgareståndet 50 — 
66 (utom 56 — 58); led. i Konstitutionsutskottet 50 — 
51; led. i Statsutskottet 53 — 54, 59 — 60, 62 — 63 o. 
65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Visnunis, Vase 
o. Ölme härader, Värml. län, 67 — 69 o. af Riksd. i:a k. 
för Örebro län fr. 69; led. i Konstitutionsutskottet 
67 — 69; suppl. i Konstitutionsutskottet 70 o. 71 ; 
fullmäktig i Riksgäldskont. 66 — 71. j i vStockholm 
1 87 1 10/10. 

Andreas Andersson. 

V. i Alster, Värml. län, 1814-' 7. Landtbrukare 
(Granviken, Skarab. läu, 57 — 61; sednare Mosseruds- 
torp o. Tellerud. Värml. län); kommunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Visnums, Vase o. Ölme 
härader, Värml. län, 70 — 72 o. af Riksd. i:a k. för Jön- 
köpings län 74 — 83; led. i tillfälligt utskott 70. -}- å 
vStora Orrholmen vid Karlstad 188423/6. 
Jonas Jansson. 

F. i Vase, Värml. län, 1S24-I 4. Hemmansägare 
(.\sen, Värml. län); kommunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Visnums, Vase o. 
Ölme härader, Värml. län, 73 — 78; led. i tillfälligt 
utskott 76 o. 77; suppl. i Bankoutskottet 78. f i 
Kristinehamn 1899I/8. Ivars Andersson. 

F. i ölme, Värnd. län, 1831^/0. Henmiansägare 
i Ölme; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Visnums, Vase o. Ölme härader, 
Värml. län, 79 — 87 A; led. i tillfälligt utskott 79 — 
81 ; suppl. i Lagutskottet 82—86 ; led. i Konstitutions- 
utskottet 87 A. 202 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Olof Anderson. 

F. i Ransäter, Väriiil. län, 1842' ;i. Ileiiimaus- 
ägare (Hasselbol, Värnil. län); ordf. i Barnheinsstyr. 
o. i Vägstyr. ; konunuualordf. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Visuums, Vase o. Ölnie härader, Värml. läu, 
fr. 87 B; suppl. i Konstitutionsutskottet 91 — 94; 
suppl. i Lagutskottet 95 o. 96; led. i tillfälligt ut- 
skott 97 — 99; suppl. i Statsutskottet 1900 — 04. 
Erik Johan Janson. 

1'. i Fernebo, Värnil. län, 18371^8. Bruksägare 
(Hennickehanimar, Värml. län); led. i St3T. för Värm- 
lands liypoteksförening fr. 94, i Styr. för Persbergs 
grufaktiebolag o. i Dir. för Filipstads lasarett; nämn- 
deman; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Fernebo härad, Värml. län, 67 
— 69. t å Henuickehammar iSgS-^ 7. 
Jakob Fredrik Oeijer. 

]•'. i Brattfor.s, Värml. län, 1823 l/'J- Stud. i Upps. 
4(1; fil. kand. 46; elev vid Falu bergsskola 47 — 48. 
Ihuksägare i Värmland (Lindfors o. Hedenskog); 
.'^rundade Folkhögskolan i Nyed; ordf. i Styr. för 
l't.-rsl:)ergs grufvor; kommunalordf.; landstingsman; 
bosatt under sina sista år i Inlipstad. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Fernebo härad, Värml. läu, 70 — 72 
o. för Älfdals o. N^-eds domsaga, samma län, 79; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 70; led. i Bevillnings- 
utskottet 71 o. 72. -j- i Filipstad 1881*^/2. 
Axel Fredric Ros. 

F. i Stora Tuna, Kopparb. län, i833-0y'5. Elev 
vid Filipstads bergsskola 58. Bruksägare; di.spo- 
nent vid Lesjöfors aktiebolag fr. 67; ordf. i Styr. 
för Persbergs grufaktiebolag 79 o. i St3'r. för Värm- 
lands liypoteksförening fr. 94 ; led. i Centralstj-r. för 
Värmlands eusk. bank fr. 99; koumiuualordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fernebo 
härad, Värml. län, 73 — 75 o. af Riksd. i:a k. för Värm- 
lands Uin 82—91; led. i tillfälligt utskott 73 o. 88; 
suppl. i Lagutskottet 83 o. 90; suppl. i tillfälligt 
utskott 83; suppl. i Bankontskottet 84; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 85 — 87 B. VARM LANDS LAN 263 
Johan Knianuel Jansson. 

!•'. i l'ernebo, Vilniil. län, 1833-'"'/:!. Uruksäyare 
(vSaxän, Väniil. län); tillverkare af Persbergs tack- 
järn. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Feniebo härad, 

\';irnil. län, 76—83; led. i tillfälligt utskott 77. 
Jonas Larsson. 

F. i Nordmark, Värnil. län, 18303/7. Bergsbruks- 
idkare (Nordniarkshyttan, Värml. län); kj-rkvärd; 
koinmunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Fernebo härad, Värml. län, 84 — 87 A. j i 
Nordmark 18941^12. 
Per Larsson. 

F. i Frykerud, Värml. län, 1825 ^3/4. Ex. vid 
Träfors landtbruksskola 50. I^andtbruksrättare 50 
— 58; förvaltare vid Viggetorp, Värml. län, 58 — So; 
arrendator af samma egendom fr. So; prisdomare 
vid Värml. läns hnshålln. -sällskaps utställningar i 
Karlstad 75 — 95; kommunalordf. ; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fernebo härad, Värml. 
län, 87 B (men valet förklarades upphäfdt). 

Carl Gustaf Bruce. 

F. i Fernebo, Värml. län, 184131/1. Bergsbruks- 
idkare (Fångbanshyttan, Värml. läu) 66 — 92 ; gods- 
ägare (Färjestad, Värml. län) fr. 92; direktör för 
Träförädlingsaktiebolaget i Karlstad fr. 1903; kom- 
munalman. • — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fernebo 
härad, Värml. läu, (juli) 87 B — 93; led. i tillfälligt 
utskott 91; suppl. i Lagutskottet 92 o. 93. 

Johan (Janne) Edvard Jansson. 

F. i Kiunarunima, Älfsb. län, 1 836^2/8. Ex. fr. 
Filipstads bergsskola 61. Bokhållare vid grufvor o. 
järnverk i Värmland 53 — 65; bruksförvaltare vid 
Fredriksbergs bruk, Kopparb. län, 66 — 69; dispo- 
nent vid Tabergs grufvor, Värml. län, 70 — 99; nämn- 
deman; kyrkvärd; konnnunalordf. ; landstingsman; 
bosatt i Karlstad fr. 1900. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Fernebo härad, Värml. län, 94 — 99; suppl. i till- 
fälligt utskott 95; led. i tillfälHgt utskott 96—99. 264 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Peter Jansson. 

F. i Feruebo, Värml. län, i858'-9/6. Banvakt vid 
Bergslagernas järnvägar fr. So; hemmansägare (Eds- 
Ijäckeu, Värml. län) fr. 87; led. i Värml. läns hus- 
liålln. -sällskap fr. 1900; kommunalman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Fernebo härad, Värml. län, fr. 
1900; suppl. i Lagutskottet 03 o. 04. 


lÄ 
lyars Daniel Andersson. 

r'. i Ed, Värml. län, 1823 -"-/4. Hemmansägare 
(Utterud, Värml. län); nämndeman; kommunalman; 
landstingsman. — Led. af Bondeståndet 65 — 66; 
suppl. i Baukoutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
IMellansvsslets domsaga, Värml. län, 67 — 69; led. i 
tillfälligt utskott 68. j i Utterud 18732/9. 

Bengt Johan Carl Wikström. 

F. i Vänersborg 1821^3. Stud. i Upps. 39; ex. 
till rätteg.-verk. 42. Auskultant i ,Svea hofr. 46; 
\ e. o. notarie därst. 49; v. häradsh. 59; tf. domhaf- 
I vande under några år i Fryksdals domsaga; audi- 
tör vid Verml. fältjäg.-reg. 51 — 73; godsägare (Tross- 
näs med fl. i Värml. län); kommunalordf. ; bosatt 
under sina sista år i Stlilm. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för IMellansvsslets domsaga, Värnd. län, 70 — 72; 
led. i tillfälligt utskott 70. t i Uppsala 1885 12/12. Erik Gustaf Eriksson. 

F. i Frykerud, Värml. län, 1823^'' 10. Hemmans- 
ägare (Klaxås, Värml. län); nännideman; led. i 
Ägodelningsrätten; ombud för Värml. läns brand- 
stodsbolag; kommunalordf.; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för IMellansvsslets domsaga, 
Värml. län, 73 — 75. y i Klaxås 1891 '^/i. Carl Fredrik Segerlind. 

F. i Göteborg 18292/2. Landtbrukare (Uddersrud, 
Värml. län); komnu;nalordf. i 38 år, hvarföre ock 
Eds förs. af tacksamhet rest en grafvärd öfver hans 
graf; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Mellansysslets domsaga, Värnd. län, 76 — 78, 82 — 84 
o. 87 B; suppl. i särskildt utskott 78; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 82 — 84; suppl. i Statsutskottet 
87 B. j i Ed, Värml. län, 1900^/12. VARMLANDS LAN 265 

Johan Bartold Edvard DahlgrL-n. 

I'\ i Gräsmark, Väriul. län, 1844I/8. vStud. i Upps. 
64. Bruksägare; disponent vid Ransäters bruksbolag 
fr. 74 o. för Ranebergs träniassefabrik fr. 89; led. i 
vStyr. för Värmlands hypoteksföreuing fr. 86; kom- 
munalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Mellan- 
sysslets domsaga, Värnil. län, 79 — Si. 

Jouas Bernhard Un ger. 

F. i Gunnarskog, Värml. län, iS34"7':2. Stud. i 
Upps. 52; fil. kand. 58; fil. dokt. 60. Prv. 70; adj. 
vid Östersunds h. elem.-lärov. 59; lektor i mate- 
matik o. naturvetenskap vid Jönköpings h. elem.- 
lärov. 61; kyrkoh. i Kristinehamn 72; inspektor för 
1. elem.-lärov. därst. 73 ; kyrkoh. i Nor, Karlstads 
stift, fr. 80; kontr.-prost 80 — 1904; teol. dokt. 97; 
preses vid Prästmötet 99; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Mellansvsslets domsaga, Värml. 
län, 85 — 87 A. 


Olof Olson. 

F. i Norra Råda, Värnd. län, 1838 -•7-. Hem- 
mansägare (vStensdalen, Värml. län); ordf. i Kils 
härads brandstodskommitté i Ransäter fr. 85 ; kom- 
munalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Mellan- 
sysslets domsaga, Värml. län, 88 — 93; led. i tillfäl- 
ligt utskott 91 o. 92; suppl. i Bankoutskottet 93. Anders Henrik Göthberg. 

F. i Ransäter, Värml. län, i86oi3/i2. Verkmäst. 
vid Munkfors bruk fr. 93; led. i Ransäters spar- 
bankskommitté fr. 90; chef för Värmlands distr. af 
Godtemplarorden 88 — 92; led. i Förliknings- o. skil- 
jenämndskommittén 99 — 1901; kommunalman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Mellansj-sslets domsaga, 
Värnd. län, 94 — 1902; suppl. i tillfälligt utskott 94 
— 99; suppl. i särskildt utskott 97 o. 02; led. i sär- 
skildt utskott 98, 1900 o. 01. 

Gustaf Magnus Sandin. 

F. i Hammar, Örebro län, 1864 1-/''- Elev vid 
Karlstads folkskolläraresemin. 82 — 86; folkskollär.- 
ex. 86; slöjdlär.- ex. 95. Folkskollär. i Grums, Värnd. 
län, fr. 89; hemmansägare; länsombud för Sveriges 
allni. folkskollärareförening fr. 94; ordf. i Värmlands 
blåljandsförbund fr. 98; led. i Värnil. läns hushålln.- 
sällskap fr. 1903; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Mellansysslets domsaga, Värml. län, fr. 03. 266 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Anders Andersson. 

F. i Kila, Väriiil. län, 1823II i. Hemmansägare 
(Smedbyn, Värml. län); kommunalman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Gillbergs o. Näs härader, Värml. 
län, 67 — 69 o. 73 — 75 samt för Södersysslets dom- 
saga, samma län, 76 — 85; led. i tillfälligt utskott 
69; suppl. i Bevillningsutskottet 73 — 79; suppl. i 
vStatsutskottet 80—85. t i vSmedbyn 1886 12 i. 
Per Roland Martin. 

F. i Stockholm 1838 12/12. Stud. i Upps. 56; ex. 
till rätteg.-verk. 62; elev vid Ultuna landtbruksinst. 
63. Auskultant i Svea hofr. 62; e. o. notarie därst. 
s. år; godsägare i Värmland; advokat i Sthlm fr. 
82. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gillbergs o. Näs 
härader, Värml. län, 70—72; led. i tillfälligt utskott 
70 o. 71. 
Lars Persson. 

F. i Gillberga, Värml. län, 183328 u. Hemmans- 
ägare (Heljebol, Värml. län); nämndeman; led. i 
Styr. för Gillberga sockens sparbank; kommunal- 
man ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2x1 k. för 
vSödersysslets domsaga, Värml. län, 86 — 93; led. i 
tillfälligt utskott 87 R; suppl. i Statsutskottet 88— 
90. -j- i Heljebol 1904 i'Y2. 

Oscar Wilhelm Lindli. 

V. i Hohnedal, Värml. län, 18471^':). Kronoläns- 
mansex. 68. Kronolänsman i Näs härad, Värml. län, 
fr. 76; polisuppsyningsman i Seffle köping, samma 
län, 82 — 1900; ordf. i Näs härads hästförsäkr.-bolag 
fr. 89 o. i Vägstyr. fr. 93; kommunalordf. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Södersysslets domsaga, Värml. 
län, 94—96; led. i tillfälligt utskott 96. f i Seffle 
190419/11- 

Karl Johan Edvard Hultkrantz. 

F. i Flisby, Jönk. län, i8442«/e. Elev vid Eksjö 
1. elem.-lärov., vid Linköpings h. elem.-lärov. o. vid 
Fjellstedtska skolan i I"ppsala. Predikobiträde inom 
församlingar i Linköpings stift; föreständ. för Värm- 
ländska Ansgariiföreningens missionsskola i Kristi- 
nehamn 74 — 79; godsägare (Björnö, Värml. län) fr. 
79; nämndeman; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Södersysslets domsaga, Värml. län, 
fr. 97; suppl. i tillfälligt utskott 1900; led. i tillfäl- 
ligt utskott 01 — 04. VARMLANDS LÄN 267 
Anders Jonsson. 

F. i Blomskog, Väniil. läii, iSoy^/^^. Ileiiimans- 
ägare (vSuudsb}]], Vännl. län) fr. 30; nämiulemaii; 
utsedd till ordningsman vid auktioner o. folksam- 
lingar 38; led. i Styr. för Dalslands kanal fr. 64; 
kommunalordf. — i,ed. af Bondeståndet fr. 56; 
suppl. i Bevillningsutskottet 56—58; suppl. i Allm. 
besvärs- o. ekonomiutskottet 59 — 60; led. i sistn. 
utskott 62—63 o. 65—66; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Nordmarks härad, Värml. län, 67 — 69; led. i 
tillfälligt utskott 67; suppl. i Bevillningsutskottet 68 
o. 69. j i Blomskog i87i26y'o_ 


Olof Olsson. 

V. i Järnskog, Värml. län, i83ol'/l-- Hemmans- 
ägare (Mosstakan, Värml. län); kyrkvärd; kommu- 
nalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Nordmarks härad, Värml. län, 70 — 72; suppl. i 
Lagutskottet 72. f i Järnskog 18961^5. Johan Christian Niklas Biesért. 

F. i Töcksmark, Värml. län, i83il''/2. Elev vid 
Åmåls o. Karlstads lärov. 41—47. Bruksbokhållare 
48 — 60; förvaltare vid Töckfors bruk 61 — 71; dispo- 
nent därst. 72 — 79; ägare af samma bruk fr. 80 o. 
af Leunartsfors bruk fr. 85 ; bedrifver trämasse-, 
pappers- o. sågverksrörelse; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nordmarks 
domsaga, Värml. län, 73—81 o. af Riksd. i:a k. för 
Jämtlands län 83—91; suppl. i Bevillningsutskottet 
74 o. 75; led. i 2:a kammarens enskilda utskott 75 ; 
led. i Bevillningsutskottet 76 — 79; led. i Bankout- 
skottet 80, 81 samt 87 A o. B; suppl. i tillfälligt 
utskott 83; suppl. i Bankoutskottet 84- 86; led. i 
tillfälligt utskott 85 o. 86; suppl. för fullmäktige i 
Riksgäldskont. 79 — 87. 

Nils Nilsson. 

F. i Karlanda, Värml. län, 1822^/6. Hemmans- 
ägare (yrängebol, Värml. län) fr. 39; nämndeman; 
k-d. i Ägodelningsrätten; led. i Värml. läns hus- 
hälln. -sällskap fr. 64; kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Nordmarks 
domsaga, Värml. län, 82 — 87 B o. 91 — 93; suppl. i 
särskildt utskott 83; suppl. i Bankoutskottet 85 — 
87 A; led. i Bevillningsutskottet 87 B; suppl. i 
»Statsutskottet 91 — 93. 268 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
K rik Andersson. 

F. i Holtnedal, Värnil. läu, 1837 "/e- Landthaud- 
laude (Uppsala, Värnil. läu) fr. 74; koiiummalmau. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nordmarks domsaga, 
\'ärml. län, 88—900. 94 — 99; led. i tillfälligt utskott 
94—99- 
Johan Elof Biesért. 

r*. i Töcksinark, Vännl. län, 1862 ■^'^u. IMog.-ex. 
81; ex. fr. Tekn. högskolan 85. lugeniör; disponent 
vid o. delägare i firman J. X. Biesért & Son för 
tillverkning af trämassa, papper, sågade o. hyflade 
trävaror vid Lennartsfors, Töcksfors o. Hånsfors bruk 
i Värmland; bosatt å Lennartsfors fr. 86; ordf. i 
\'ägstyr. 94 — 1902; led. i Styr. för Dalslands kanal- 
aktiebolag fr. 01 ; led. i Kommittén för propor- 
tionella val 02 — 03 o. i Kommittén ang. Tekn. hög- 
skolans utvidgning o. omorganisation fr. 04; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Nordmarks 
domsaga, Värnil. län, fr. 1900; suppl. i särskildt ut- 
skott 01; led. i särskildt utskott 02; led. i Banko- 
utskottet 03 o. 04. 
Arvid Jönsson. 

F. i Östmark, Värnil. län, iS23"y'7. Hemmans- 
ägare i Östmark; nämndeman; ordf. i socknens Brand- 
stodskommitté; kommuualman; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fr3-ksdals öfre tingslag, 
\'ärml. län, 67 — 69, 73 — 75 o. 79 — 84; suppl. i Be- 
villningsutskottet 73 — 75; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 79 — 84. -j- i Östmark 1892 ''/a. 
Per Sahlström. 

F. i Fryksände, Värnil. läu, 1834-710. Godsägare 
(Ttterbyn o. Uppegården, Värnil. län); tillika tim- 
merhandlande o. sägverksägare; nämndeman; fjär- 
dingsman; kommunalordf.; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Fryksdals öfre tingslag, 
\'ärml. län, 70 — 72, 76—78 o. 85 — 87 B; led. i till- 
fälligt utskott 72, 76 o. 77; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 78 o. 85—87 B. VÄRMLANDS LÄN 269 
Nils Andersson. 

V. i östra Kmtervik, Värml. län, iSiS^"/ Ilfiii- inansägare (Bäfvik, Värml. län ; sedan Prästbol, samma 
län); iitöfvade under många år en vidsträckt o. hed- 
rande advokatverksamliet; nämndeman; landstings- 
man. — T,ed. af Bondeståndet 50 — 51, 56 — 58, 62 — 
63 o. 65 — 66; snppl. i Bevillningsutskottet 50 — 51; 
led. i samma utskott 56 — 58; suppl. i Statsutskottet 
62 — 63; led. i samma utskott 65 — 66; ledamot af 
f^iksd. 2:a k. för Fryksdals nedre tingslag, Värml. 
län, 67 — 69; suppl. i Statsutskottet 67; led. i till- 
fälligt utskott 68 o. 69. t å Prästbol iSgils/u. 
Peter Ivan Warberg. 

F. i Karlstad iSiöl/o. Stud. i Upp.s. 38; landt- 
mäteriex. 42. Landtmäteriauskultant s. år; v. kom- 
miss.-landtmätare 49; kommiss.-landtmätare i Värml. 
län 53 — 83; led. i Värml. läns liushålln. -sällskap; 
ordf. i Värml. läns landtmäteriförening 78 — 80; kom- 
munalordf. ; landstingsman; bosatt i Karlstad fr. 82. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fryksdals nedre tings- 
lag, Värml. län, 70 — 72; led. i tillfälligt utskott 70; 
suppl. i Bankoutskottet 71. j i Karlstad iSgg^i/i- 
Gnstaf Adolf Wall. 

F. i Nyed, Värml. län, 1 821 23/6. Elev vid Karl- 
stads elem.-lärov. Bruksägare (Rottneros, Värml. 
län); delägare i o. disponent vid Edsvalla bruks 
aktiebolag till sin död; öppnade i Göteborg eget 
exportkontor för nämnda bolags varor 66; bosatt i 
Göteborg fr. 67; led. (o. en tid verkst. direktör) i 
Dir. för segelfartens förbättrande å Vänern fr. 69; 
kommunalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Fryksdals nedre tingslag, Värnd. län, 73 
—74; led. i tillfälligt utskott 73. t i Göteborg 
i88ii-V.5. 
Johannes Örtqvist. 

F. i Nyed, Värnd. län, 1833 -''Yl- Stud. i Upps. 
57. Prv. 62 ; tf. kommin. i Gräsmark, Karlstads stift, 
71; kapellpred. i Nyskoga, samma stift, fr. 82; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fryksdals 
nedre tingslag, Värml. län, 75. f i Nyskoga i888--77. 270 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Jan Magnusson. 

F. i Sunne, Vännl. län, 1838-711- Hemmans- 
ägare (Granbäckstorp, Vännl. län) 59 — 1902; nämn- 
deman; led. i Vännl. läns hushålln. -sällskap fr. 64; 
ordf. i Hushålln. -gillet; led. i Styr. för Värml. läns 
folkhögskola 70 — 96; ordf. i vSts-r. för Hånsjö såg- 
bolag 70 — 95; led. (o. 69 — 75 ordf.) i Styr. för Sunne 
handelsaktiebolag 69 — 86; bruksförvaltare 83 — 85; 
handlande fr. 87; kommunalordf. ; laud.stingsman; 
bosatt i By, Sunne, fr. 02. Led. i Styr. för Värm- 
lands fornminnesförening o. i vStvr. för Sv. forn- 
minnesföreningen. Kger ett bibliotek af mellan 
3 — 4000 volymer. — Ledamot af Riksd. 2:a k. iör 
Fryksdals nedre tingslag, Värml. län, 76 — 8i;suppl. 
i särskildt utskott 77; led. i tillfälligt utskott 79. 
Johannes Andersson. 

V. i Brunskog, Vännl. län, 1834II 4. Folkskol- 
lär.-ex. 59; organist- o. klockareex. 63. Folkskollär. 
i Alster, Värml. län, 59—67; organist, klockare o. folk- 
skollär. i L,ysvik, Värml. län, fr. 67; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Frvksdals nedre tings- 
lag, Värml. län, 82 — 87 B samt för Fryk.sdals dom- 
saga 91 — 99; led. i tillfälligt utskott 83, 84 o. 87 A; 
suppl. i Lagutskottet 85 o. 86; .suppl. i Konstitu- 
tionsutskottet 87 B; suppl. i Bevillningsutskottet 91 
—94- 

Nils Pehr SS o n. 

F. i Fryksände, Värml. län, 1846 12/4. Hemmans- 
ägare (Önnerud, Värml. län); drifver därjämte såg- 
verksrörelse i Marks härad, Alfsb. län ; nämndeman ; 
ordf. i Vägstyr. fr. 92; kontrollant vid Värml. ensk. 
banks afd.-kontor i Torsby; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Fryksdals 
domsaga, Värml. län, 88 — 90; led. i tillfälligt ut- 
.skott 88; suppl. i särskildt utskott 89. 

Aitgust Cervin. 

F. i Glafva, Värml. län, iS44",'io. Kronoläns- 
niansex. 68. Kronoläusman i Nordmarks härads 
öfre distr., Värml. län, 72 — 89; kronofogde i Fryks- 
dals fögderi, samma län, fr. 89; kontrollant vid 
Värmlands ensk. banks kommiss.-kontor i Sunne 
fr. 90; ordf. i Styr. för Sunne sparbank fr. 95; full- 
mäktig i Civilstatens pensionsinrättn. 97 o. revisor 
därst. 98 ; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Fryksdals domsaga, Värnd. län, 1900 — 02; 
suppl. i särskildt utskott 01. -j- i Sunne, Värml. 
län, 1904270. VÄRMLANDS I,ÄN ^71 
Claes Johan Berggren. 

F. i Norra vSandsjö, Jöiik. län, 185327/0. C)r<.a- 
mstex. 72: folkskollär.-ex. 7S. Folkskollär. o or- 
ganist 1 Ostmark, Värmk län, fr. 79; tillika liem- 
niansa.i^are o. gästgifvare därst. ; häradsdoniare; kom- 
nninalordf.; landstinosnian. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. tor iM-vksdals domsaga, Värml. län, fr. loov supnl 
1 särskildt utskott ox. 
Olof Olsson. 

F. i Ny Qösse härad), Värml. län, iSi3''!/io Hem- 
mansägare (Olel)yn, Värml. län); nämndeman- koni- 
munalordf. ; landstingsman. — Led. af Bondeståndet 
fr. 56; suppl. 1 vStatsntskottet 56-58; suppl. i Banko- 
utskottet 59-60; led. i Allm. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 62—63 o. 65-66; ledamot af Riksd. 2:a k 
torjosse domsaga, Värml. län, 67—78; led. i till- 
fälligt utskott 67 o. 76; suppl. i Bankoutskottet 68 
o. 69; led. 1 Bevillningsutskottet 70 o. 73—75- suppl 
1 särskildt utskott 71, 71 urt. o. 77; suppl. i'Bevill- 
ning.su tskottet 72; suppl. i Konstitutionsutskottet 
78. t 1 Olebyn 18923,11. 
Anders Bengtsson. 

F. i Ny (Jösse härad), Värml. län, 182422/,! 
Heinmansägare (Kärrsmossen, Värml. län); dref stor 
trävaruaffär; nämndeman; led. i Ägodelningsrätten • 
kommunalordf. ; landstingsman. —Ledamoi af Riksd. 
2:a k. for Jösse domsaga, Värml. län, 79— 87 A- suppl 
1 BankouLskottet 80-84; suppl. i Statsutskottet 85 
—87 A. f i Kärrsmossen 189131/1. 
Olof Emil Olsson. 

F. i Ny (Jösse härad), Värml. län, iS47ifi/3. Hem- 
mansägare (Kyrkebol, Värml. län); nämndeman ; led. 
I Agodelniugsrätten ; kommunalman; landstingsman 
- Ledamot af Riksd. 2. -a k. för Jösse domsaga, Värml 
lan 87 B— 99; suppl. i Lagutskottet 91 ; suppl. i Stats- 
utskottet 92—99. 272 AFD, XXV, 2. riksdag:ens axdra kammare 
Olof Ouldbrandsson. 

F. i Eda, Värml. län, 185029/12. Elev vid Värm- 
lands folkhögskola 75 — 76. Hemmansägare (Norra 
Kniterud, Värml. läni; nämndeman; ordf. i Eda 
skyttegille fr. 83, i Hästförsäkr.-föreuingen fr. 93 
o. i socknens Brandstodsbolag 95 — 98; suppl. i 
.Skytteförbundens öfverstyr. fr. 1903; kommunal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jösse domsaga, 
Värml. län, 1900 — 02. 
Magnu.s iMats.son. 

F. i (juunarskog, Värml. län. i8562"'/4. E.x. fr. 
Tekn. elem. -skolan i Örebro 75. Förestått handels-, 
sågverks- o. kvarnrörelse i Treskog, Värml. län, 77 — 
96 samt varit hemmansägare därst. till 99; hemmans- 
ägare i Grafås, samma län, fr. 99; kommunalordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jösse domsaga, Värml. 
län, fr. 1903; suppl. i tillfälligt utskott 03; suppl. i 
särskildt utskott 04. 
Anders Melcher MNTtiii. 

F. i vS:t Per, Österg. län, iSiö^t. Stud. i Lund 
35; ex. till rätteg. -verk. 41. Auskultant i Göta hofr. 
42; e. o. kan.slist därst. 44; v. häradsh. 45; e. o. 
notarie i Svea hofr. 47; v. notarie därst. 49; tf. ko- 
pist i Justitierev. 53 — 54; notarie i Lagut-skottet 53 
— 54; adj. led. i Svea hofr. 54; häradshöfd. i .\lfdals 
öfre o. nedre tingslags domsaga (med hvilken Nveds 
härad förenades 65) fr. 57; led. i Kommittén ang. 
åtgärder för fastighetsböckers införande i Värml. o. 
Kopparb. län 74. — Ledamot af Riksd 2:a k. för Älf- 
dals o. Nyeds domsaga, Värml. län, 67 — 69; led. i 
L,agutskottet 67; suppl. i Lagutskottet 68 o. 69; 
suppl. i särskildt utskott 68. f i Filipstad 1893 l^/n. 
Bengt Bengt.s.son. 

F. i Dalb}-, Värml. län, 18262/7. Hemmansägare 
(Gunneb}-, Värml. län); nämndeman; fjärdingsman; 
ordf. i länets Brandstodskommitté; kommunalonlf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Alf- 
dals o. Nyeds domsaga. Värml. län, 70 — 72 o. 82 — 
83 ; led. i tillfälligt utskott 7 1 ; statsrevisorssuppl. 83. 
t i Gunueby i899l''/8. VÄRMI^ANDS I.ÄN 273 
C a r 1 }\ k ni a n . 

I'", i Ivksliärad, Vännl. län, i830'7ll. Elev vid 
Karlstads folkskollärareseniin. 45 — 46. Folkskollär. 
1 Ivkshärad i 35 år; organist o. klockare därst. i 40 
ar; poststationsförestånd. onikr. 20 år; kommunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. iör 
Älfdals o. Nyeds domsaga, Värml. län, 73 — 78 o. 80 
— 81; led. i tillfälligt utskott 73—76; suppl. i Kon- 
stitutionsutskottet 77. t i Ekshärad 18882/7. 

Gustaf Jansson. 

F. i Nora landsförs., Örebro län, 183925/12. Hem- 
mansägare (Krakerud, Värml. län); led. i Maltdrycks- 
kommittén 98 — 1900; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Älfdals o. Nyeds domsaga, Värml. 
län, fr. 84; suppl. i Bankoutskottet 85— 87 A o. 88; 
suppl. i Bevillningsutskottet 87 B; led. i Bevillnings- 
utskottet 91 — 1904; suppl. i särskildt utskott 92 urt. 

Auton Niklas Sundberg. 

F. i Uddevalla 1818275. Stud. i Upps. 36; fil. 
kand. 41; fil. dokt. primus 42; teol. kand. 45. Prv. 
s. år; teol. docent vid Upps. univ s. år; teol. adj. 
vid Lunds univ. 49; prof. i kyrkhist. därst. 52; teol. 
dokt. 60; första teol. prof. o. domprost i T^und 61; 
biskop öfver Karlstads stift 64; ärkebiskop o. pro- 
kanslär för Upps. univ. fr. 70; preses i vSthlms stads 
konsistorium o. ordf. i Dir. öfver Sthlms stads under- 
visningsverk fr. s. år; led. i Kommittén ang. ny 
kyrkolag o. nya kyrkostadgar 69—73; ordf. i Bibel- 
kommissionen fr. 71, i Kommittén ang. statuter för 
univ. i Upps. o. Eund 74, i Katekeskommittén 75 — 
77 o. i Handbokskommittén 88 — 94. Jur. heders- 
doktor i Köpenhamn 79. Teologisk författare. He- 
dersled. V. S. 71; Hedersled. V. V. S. s. år; He- 
dersled. H. A. 74; Eu af de 18 i Sv. akad. s. år; 
L. Sk. S. 76; I^. V. A. 77; Hedersled. F. S. 78. — 
Ued. af Prästståndet fr. 59; led. i Lagutskottet 59— 
60; led. i Konstitutionsutskottet 62—63; led. i Stats- 
utskottet 65—66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Karl- 
stad o. Filipstad 6-j—-]2 samt af Riksd. i:a k. för 
Göteborgs o. Bohus län 76—92 lagt.; talman i 2:a 
kammaren 67—72; led. i Talmanskonferensen 77 o. 
81 — 92; talman i i:a kammaren 78—80; led. i till- 
fälligt utskott 81; led. i särskildt utskott 90. j i 
Uppsala 19002/2. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 18 274 AFD. XXV RIKSDAGEN.S ANDRA KAMMARE 
Frans Fredrik Maechel. 

F. i Västervik 1823 il 7. Stud. i Upps. 42; kame- 
ralex. 46; ex. till rätteg.-verk. 48. Aviskultant i 
Svea hofr. s. år; e. o. notarie därst. s. år; v. nota- 
rie 50; v. häradsh. 52; läusnotarie i Värml. län, 53 
— 61; auditör vid Verml. reg. 56 — -64; ombudsman 
vid Värmlands hypoteksförening 61 — 90; led. i vStyr. 
för Riksbankens afd. -kontor i Karlstad 99 — 1903; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Karlstad o. Filipstad 73- — 75. 

Claes Herman Rtmdgren. 

Ledamot af Riksd. 2:a h. f(')r Karlstad o. Filipstad 
76 — 82 (se sid. 100). 

Carl Herman lyuudström. 

F. i Stockholm 18281^/11. Stud. i Upps. 46; fil. 
kand. 51; fil. dokt. s. år; elev vid Falu berg.sskola 
s. år. Anskultant i Bergskoll. s. år; extra grufinge- 
niör 55; stipendiat å Järnkont. metallurg. stat 56; 
lär. vid Filipstads bergsskola s. år; förestånd, för 
samma skola 63 — 80; grufingeniör i Västra berg- 
mästaredistr. 75; bergmäst. i samma distr. 90 — 93; 
led. i Styr. för Värmlands ensk. banks afd. -kontor 
i Filipstad 77 o. i Styr. för Kristinehamns ensk. banks 
afd.-kontor därst. fr. 89; inspektor för Filipstads 
1)ergsskola fr. 93; led. i Kommittén ang. ändringar 
i grufvestadgan 91; kommunalman; landstingsman. 
l'il. jubeldoktor 1901. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Karlstad o. Filipstad 83 — 87 A o. af Riksd. 
I. -a k. för Värmlands län fr. 89; suppl. i Lagutskot- 
tet 90 — 92; led. i tillfälligt utskott 90; led. i sär- 
skildt utskott 90 o. 1901; led. i Lagutskottet 93 — 
1900; statsrevisorssuppl. 90. -j- i Stockholm i902--'/4. 

Oull brand Elowsou. 

F. i Älgå, Värml. län, i835i'''/ii. Stud. i T"pps. 
55; fil. kand. 63; fil. dokt. s. år. Aman. vid Fy- 
siska kabinettet i Upps. 61 — 63; docent i matem. 
vid Upps. univ. 64; lektor i matem. o. fysik vid 
Luleå h. allm. lärov. s. år; lektor i samma ämnen 
vid Karlstads h. allm. lärov. fr. 69; ordf. i Styr. för 
Värmlands ränte- o. kapitalförsäkr.-anstalt fr. 79; led. 
i vStyr. för Riksbankens afd.-kontor i Karlstad fr. 89 
o. ordf. fr. 91; verkställt höjdmätningar i Sv. lapp- 
markerna 67 — 69; kommunalordf.; laiulstingsman. 
Utg. skrifter i matem. ämnen. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Karlstad o. Filipstad 87 B — 96 o. för Karl- 
stad fr. 97; led. i tillfälligt utskott 88—90; led. i 
Konstitutionsutskottet 91 — 96, 1903 o. 04. VARMLANDS LAN 275 


Johan Jakob Magnell. 

1'". i Låiii^scrud, Väniil. län, 1 Si 7 ■-■"'11. Stud. i 
l'pp.s. 38. Prv. 41; v. hörare vid Kristinehamns 
eleni.-lärov. 43 o. ordin. s. år; rektor vid samma 
skola 45; kyrkoh. i Kdsleskog, Karlstads stift, fr. 
70; inspektor för Åmåls 3:kl. lärov. fr. 74; kontr.- 
prost fr. 81. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kri- 
stinehamn, Askersund, Nora o. Lindesberg 67 — 69; 
led. i särskildt ntskott 67. -j- i Edsleskog, Älf.sb. 
län, 18828/3. 

Carl Henrik Nordenfelt. 

V. i Sätila, Älfsb. län, 1837 ^^/lo. Stud. i Upps. 
55; ex. till rätteg.-verk. 59; kameralex. s. år. E. 
o. kanslist i Justitierev. s. år; v. häradsh. 63; råd- 
man o. brottmålsnotarie i Kristinehanni 64; borg- 
mäst. o. magistratssekr. därst. fr. 66; ombudsman 
vid Kristinehanms ensk. bank 66 — 76; verkst. direk- 
tör för samma bank 76 — 93 o. ordf. i Centralstjr. 
77 — 93; ordf. i .Styr. för Östra Värmlands järnvägs- 
aktiebolag 73 — 95; kommunalman; landstingsman. 
— Led. af Ridd. o. adeln (en del af riksd.) 65 — 66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Kristinehamn, Askersund, 
Nora o. Lindesberg 70 — 72 o. 75 samt af Riksd. i:a 
k. för Värmlands län 84 — 92 lagt; suppl. i Lagut- 
skottet 70, 71 o. 86; led. i tillfälligt utskott 85; led. 
i Bevillningsutskottet 87 A; led. i Lagutskottet 87 
B; led. i Bankoutskottet 88 — 92; suppl. i sänskildt 
utskott 90. 

Lars Andersson. 

F. i Nora landsförs., Örebro län, i824l'5'l2. Sta- 
tionsinspektor vid Nora — Ervalla järnväg 56 — 67 ; 
grosshandlare i Nora o. bruksägare; kommunal- 
man; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Kristinehamn, Askersund, Nora o. Lindesberg 73 — 
74. t i ^"ora i88o3o;7. 
Severin L,öwenhielm. 

F. i Nysund, Värml. län, 1S23I2/1. Stud. i Upps. 
40; kameralex. 44; ex. till rätteg.-verk. 46. Auskul- 
tant i vSvea hofr. s. år; e. o. notarie därst. 48; v. 
häradsh. 54; adj. led. 63; jur. biträde vid Trafikstyr. 
64; häradshöfd. i Östersys.slets domsaga, Värml. län, 
fr. 66; ordf. i Styr. för Kristinehamns sparbank. — 
Led. af Ridd. o. adeln 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Kristinehamn, Askersund, Nora o. Lindes- 
berg 76—81; led. i tillfälligt utskott 78. j i Kri- 
stinehamn 1886^ 'i. 276 Al^t), XXV, 2. RiKSDAGKNS ANDRA KAMMARE 
Gustaf Albert Forsell. 

F. i Nora 1S48 22/10. Stud. i Upps. 66. Bokhål- 
lare 72 — 75; bruksägare 75 — 87; led. i Styr. för Nora 
folkbank 74; kassör därst. s. är o. förman 77; led. 
i vSt^r. för Sparbanken i Nora fr. 79; rådman i Nora 
fr. s. år; kamrerare vid Nora — Karlskoga järnvägs- 
aktiebolag fr. 87; kommunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kristinehamn, Asker- 
sund, Nora o. Ivindesberg 82 — 84. f i Nora 18941-1/3. 

Erik Jakob Ekman. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kristinehamn, .Asker- 
sund, Noi-a o. Lindesberg 85 — 87 A (se sid. 45). Anders Fredrik Broström. 

F. i Bro, Värml. län, 183528/5. Folkskollär.-ex. 
50. FolkskoUär. i Nysund 51 — 55 o. i Varuum 55 
— 66; syssloman vid Kristinehamns arbetsinrättning 
67 — 76; boktryckare i Kristinehamn fr. 76; red. o. 
utg. af Wermlands Allehanda fr. 77 samt af Ans- 
garii-Posten 87 — 95; led. i Styr., verkst. direktör 
o. ombudsman vid aktiebolaget Örebro handels- 
banks afd. -kontor i Kristinehamn fr. 1903; kommu- 
nalman. — Leda/not af Riksd. 2:a k. för Kristine- 
hamn, Askersund. Nora o. Lindesberg 87 B — 96 samt 
för Kristinehamn, Filipstad o. Askersund fr. 97; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 91 — 04. ÖREBRO LAN 277 Örebro län. 
Olof Gabriel Hedengreu. 

F. i Edsberg, Örebro län, 18121^1- l'Uderlöjtn. 
vid Svea art.-reg. 32; löjtii. 36; afsked 39; reste fl. 
år utomlands för att studera landtbruk; godsägare 
(Riseberga, Örebro län); under de sednare åren af 
sitt lif lekmannapredikant; led. i Kommittén ang. 
förordning rör. fattigvården i riket 69 — 70. L,. L,. A. 
45. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Edsbergs, Leke- 
bergs, Grimstens o. Hardemo härader, Örebro län. 
67 — 70; suppl. i Konstitutionsutskottet 67; led. i 
Bankoutskottet 68; led. i Konstitutionsutskottet 69; 
led. i Statsutskottet 70; statsrevisor s. år. y å Rise- 
berga i87o^'/i2. 
Johau Fredrik Kdström. 

F. i Knista, Örebro län, 181711/3- Elev vid Öre- 
bro apologistskola. Anst. på 30-talet å länsmans- 
o. fogdekontor; blef under 40-talet bergsfogde i 
Eekebergslagen, hvilken tjänst indrogs 1854; krono- 
länsman i Edsbergs härad, Örebro län, 53 — 72 o. 
i Edsbergs härads östra distr. 72 — 73; godsägare 
(vSmedberga, Örebro län) fr. 73; led. i Örebro läns 
hushålln.-sällskap fr. 52; led. i Centralstyr. för Örebro 
ensk. bank fr. 73; konununalordf. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Edsbergs, Eekebergs, Grimstens o. Hardemo 
härader, Örebro län, 71 — 72 o. för Edsbergs, Grim- 
stens o. Hardemo härader 73 — 75; led. i tillfälligt 
utskott 73. t i vStrömstad 188223/7, 
Axel Bågenliolm. 

F. i Karlstad 182729/4. Uuderlöjtu. vid Nerikes 
reg. 46; löjtn. 54; kapt. 61; major i armén o. af- 
sked fr. reg. 72; disponent vid Hasselfors bruk, 
Örebro län; led. i Styr. för Värml. o. Örebro läns 
skogsskola vid Prästerud o. i Dir. för Örebro läns 
brandstodsbolag; kommunalordf. ; landstingsman. — • 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Edsbergs, Grimstens o. 
Hardemo härader, Örebro län, 76 — 78. j å Bohlby, 
Skagershult, Örebro län, 1885 -i/n. 278 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johan Eric Ericsson. 

F. i Viby, Örebro län, 1X31 ■"'■). Heniiiiansägare 
(Väsbv, Örebro län) fr. 74: konimunalordf. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Edsbergs, Grimstens o. Har- 
(lenio härader, Örebro län, 79 — 84; led. i tillfälligt 
utskott 79 — 81; suppl. i särskildt utskott 83; suppl. 
i Bankoutskottet 84. f i Väsby 188728 6. 
Ears Fredrik Odell. 

F. i Kristinehanni 1830^/8. I^andtln-ukare (Skan- 
kerud, Örebro län); led. i Örebro läns hushålln.- 
sällskap fr. 86; öfverlät jordbruket på arrende till 
sin son 88; reseonibud o. predikant för Örebro 
läns Ansgariiförening för hednamissionen i Afrika 
o. Ost-Indien fr. 66; koniuiunalnian. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Edsbergs, Grimstens o. Hardemo 
härader, Örebi-o län, 85 — 93; led. i tillfälligt utskott 
86 o. 87 B; suppl. i Ivagutskottet 87 A; led. i Stats- 
utskottet 88 — 90. 
Olof Gtistaf Erikson. 

F. i Kunila, Örebro län, 1844-I 11. I^andtbrukare 
(Öfra Odeusvi, Örebro län); v. ordf. i Vib\- spar- 
bank fr. 81; nämndeman; kyrkvärd; kommunalordf. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Edsbergs, Grimstens 
o. Hardemo härader, Örebro län, 94 — 96 o. fr. 1903; 
suppl. i tillfälligt utskott 94 — 96; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 03; led. i tillfälligt utskott 04. 
Edvard Eanrentiiis Maximus Hedin. 

F. i Kräklinge, Örebro län, 185629/5. Elev vid 
Öreln-o h. elem.-lärov. 67 — 74. Godsägare (Torp, 
Örebro län) fr. 79; idkar mejerirörelse fr. 80; ordf. 
i Kräklingekärrens aftappningsbolag o. i Vägst3'r. ; 
led. i Örebro läns hushålln. -sällskap; kommunal- 
ordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Edsbergs, Grimstens o. Hardemo härader, Öre- 
bro län, 97 — 1902; suppl. i tillfälligt utskott 99; 
led. i tillfälligt utskott 1900 o. 01; suppl. i särskildt 
utskott 01 ; suppl. i Benllningsutskottet 02. ÖREBRO LÄN 279 
liric Olsson. 

V. i Kunila, Örebro län, iiii6^'/-2. Ileniiiiaiisägare 
(vSånnersta, Örebro län); led. i Örebro läns husluillii.- 
sällskap fr. 52 o. i Styr. för Hallsbergs folkbank fr. 
76; nänindenian; led. i Kunila sockens brandstods- 
koniniitté o. i Styr. för Örebro läns brandstodsbolag; 
kommunalman; landstingsman. — I^ed. af Bonde- 
ståndet 56 — 58 o. 59 — 60; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 59 — 60; ledamot of Riksd. 2:11 k. för Kumla o. 
Sundbo härader, Örebro län, 67 — 69, 73 — 75, 78, 82 
— 84 o. 87 B; suppl. i Bankoutskottet 68, 69, 82 o. 
83; suppl. i Statsutskottet 73 — 75; led. i tillfälligt 
utskott 78, 84 o. 87 B; statsrevisorssuppl. 67. 

iVndreas Gustaf Grill. 

F. i Lerbäck, Örebro län, iS27-\'c. vStud. i Upps. 
44 ; elev vid P"alu berg.sskola 47. Stipendiat på 
Järnkont. stat 49; förvaltare vid Älariedams bruk, 
Örebro län, 51; direktör på Järnkont. metallurgi.ska 
stat fr. 56; bruksägare; delägare i o. disponent vid 
Mariedam, Örebro län, o. Godegård, Österg. län ; 
ordf. i Styr. för Hallsberg — Motala — Mjölby järn- 
vägsaktiebolag o. i Nerikes förening af Bergshand- 
teriugens Vänner; en af stiftarne af Värmländska 
bergsmannaföreningen; led. i Österg. o. Örebro läns 
husliålln.-sällskaper; led. i Kommittén ang. svenskt 
järns lämplighet till järnvägsniateriel 60 — 63; kommu- 
nalordf. Medarb. i Jernkoutorets Annaler; uppfin- 
nare på järn- o. bergshaudteringens område; minia- 
tyrmålare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kumla o. 
Sundbo härader, Örebro län, 70 — 72 o. 76 — 77; siippl. 
i Bevillningsutskottet 70 — 72; led. i tillfälligt utskott 
71 o. 72. y i Örebro 188927/.-,. 

Carl Albert Giöbel. 

F. i Bro, Värml. län, 1S3531/4. Elev vid 1'ltuna 
landtbruksinst. 53. Godsägare (Bastedalen, Örebro 
län) 69 — 79; kommunalordf. ; sednare bosatt i Sthlni 
o. verkst. direktör för aktiebolaget Friggamagasinet. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kumla o. Sundbo 
häi"ader, Örebro län, 79 — 81; suppl. i Lagutskottet 
79 o. 80. -j- i Stockholm 190225/4. 

Carl Edvard Thermseuiiis. 

F. i F^skilstuna 18429/1. Flev vid Teknol. inst. 
59; civilingen.-ex. 62. Verkmäst. vid sin faders 
mekan. verkstad i Torshälla 62 — 68; fabriksidkare 
o. ägare af mekan. verkstad för tillverkning af landt- 
bruksmaskiner i Hallsberg, Örebro län, fr. 68; led. 
i Styr. för Hallsbergs folkbank fr. 72 o. bankens 
förman 77 — 93; ordf. i Hallsbergs municipalstyr. fr. 
90. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kunda o. Sundbo 
härader, Örebro län, 85 — 87 A o. 91 — 93; led. i till- 
fälligt utskott 85 — 87 A; suppl. i Bevillningsutskottet 
91 — 93. t i Hallsberg 1894^11. 28o AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Gustaf Bäckgreii. 

V. i Askerstinds laudsförs., Örebro läu, iS39l''/3. 
Stud. i Upps. 59. Landtbrukare (Markebäck, Örebro 
län); led. i Örebro läns hushållu.-sällskap fr. 70; 
kassör vid Örebro eusk. bauks exped.-kontor i 
Askersuud fr. 98; nämudeman; kommuiialordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Knnila o. Suiidbo hära- 
der, Örebro läu, 88 — 90 o. 94 — 99; led. i tillfälligt 
utskott 89 o. 94; suppl. i Bevillniugsutskottet 90; 
suppl. i särskildt utskott 90 o. 97; suppl. i Banko- 
utskottet 95 — 99; statsrevisonssuppl. 98; statsrevi- 
sor 99. 
Gustaf Ferdinand Olofsson. 

F. i Västra N}-, Österg. läu, i849-*/i. Elev vid 
Östergötlands folkhögskola 71 — 73. Laudtbrukare 
Åvik, Örebro län) fr. 73; nämndeman; kouiniunal- 
ordf. ; led. i Centralstyr. för Svenska fredsföreningen. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kunila o. Sundbo 
härader, Örebro län, 1900 — 02; led. i tillfälligt ut- 
skott 01; suppl. i särskildt utskott 02. 

Ivan Erik Gustaf Svensson. 

I", i Lindesberg 1858 ''/lo. Anst. vid Skj-llbergs 
1)ruk, Örebro län, 74; led. i Örebro läns hushållu.- 
sällskap fr. 89; bruksägare; disponent vid nämnda 
bruk fr. 93; komnmualordf. ; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Kumla o. Sundbo härader, 
Örebro län, fr. 1903; suppl. i tillfälligt utskott 03 
o. 04; led. i särskildt utskott 04. 

Per Nilsson. 

F. i Mosjö, Örebro län, 1827 --i/io. Elev vid Öre- 
bro h. elem.-lärov. 39 — 40. Hemmansägare (Råby, 
Örebro län); led. i Örebro läns brandstodsbolag fr. 
66, i samma läns Hushållu.-sällskap fr. 68 o. i Dir. 
för Örebro läns särskilda hypoteksförening under 
måuga år till 90; komnmualordf.; landstingsman. 
— • Ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro o. Glansham- 
mars härader, Örebro län, 67 — 69 o. 73 — 93; led. i 
tillfälligt utskott 68, 69 o. 91 — 93; suppl. i Lagut- 
skottet 69; suppl. i Statsutskottet 73—84; led. i 
Bankoutskottet 85— 87 B; led. i Konstitutionsutskot- 
tet 88 — 90; statsrevisorssuppl. 79 o. 80; statsrevisor 
81 o. 82. ÖREBRO LAN 281 
Olof lyarssou. 

I'\ i Ringkarleby, Örebro län, i820'''/9- Hemnians- 
ägare (Nästa, Örebro län); nämndeman o. härads- 
domare; led. i Ägodelniugsrätten; kommunalordf.; 
landstingsman. — Led. af Bondeståndet 59 — 60; 
suppl. i Bevillningsutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Örebro o. Glanshammars härader, Örebro län, 
70 — 72; led. i tillfälligt iitskott 70; suppl. i Lagut- 
skottet 71 o. 72. -j- i Ringkarleby i876l''/il. 


Auders Petter Gtistafssou. 

F. i Kunda, Örebro län, 1852 '^'/ii. Elev vid 
Arboga prakt, skola 75. Landtbrukare (Sjögesta, 
Örebro län) fr. 80; kyrkvärd; led. i Örebro läns 
hushålln. -sällskap fr. 95; konmiunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro o. 
Glanshanmiars härader, Örebro län, fr. 94; suppl. i 
tillfälligt utskott 95 o. 96; suppl. i Statsutskottet 
97 — 1902; led. i tillfälligt utskott 03 ; led. i särskildt 
utskott s. år; suppl. i Bevillningsutskottet 04; stats- 
revisorssuppl. 01 o. 02. 

Auders Wilhelm Ulir. 

F. i Asker, Örebro län, 18061^/2. Stud. i Upps. 
25; mindre teol. ex. s. år; elev vid Teknol. inst. 
Byggmäst. o. landtbrukare (Svarttorp, Söderm. län, 
samt Mörby o. vSvenstorp, Örebro län); ordf. i sock- 
nens Brandstodskommitté ; led. i länets Brandstods- 
dir. o. i Hypoteksföreningen; kommunalordf. ■ — 
Led. af Bondeståndet 50 — 51, 59 — 60, 62 — 63 o. 65 
— 66; suppl. i Lagutskottet 50 — 51; led. i Allm. be- 
svärs- o. ekonomiutskottet 59 — 60; led. i Konstitu- 
tionsutskottet 62 — 63 o. 65 — 66; fullmäktig i Riks- 
banken 63 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Askers 
o. SköUersta härader, Örebro län, 67 — 78; led. i 
Konstitutionsutskottet 68; led. i 2:a kammarens en- 
skilda utskott 76; led. i tillfälligt utskott 77 o. 78; 
fullmäktig i Riksbanken 67 o. 68. t å Svenstorp 
1 89 1 279. 

Folke Andersson. 

F. i Asker, Örebro län, 182922/5. Hemmansägare 
(Helgesta, Örebro län); kommunalman; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Askers o. Sköl- 
lersta härader, Örebro län, fr. 79; led. i tillfälligt 
utskott 81 o. 88 — 90; suppl. i Lagutskottet 82 — 84; 
led. i Lagutskottet 85 — 87 B samt 91 — 1904; led. i 
särskildt utskott 97 ; statsrevisor 85 o. 86. 282 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Harald Alauritz Ericsson. 

F. i Ranisberg, Örebro län, 1826^0 8. Stud. i Upps. 
45; kaiiieralex. 46; ex. fr. Falu bergsskola 50. Bruks- 
ägare (Ramsbergs bruk, Örebro läu) fr. 59; led. i 
Örebro läus liushålln. -sällskap; led. i Centralstyr. 
för Örebro ensk. bank fr. 72; stiftare af samt, 64 — 
89, v. ordf. i Sällskapet Bergshandteringeus vänner 
för Örebro län; konimunalordf.; landstingsman. Utg. 
Hillska skolan å Barnängen 30 — 46. Sthlm 85. — 
Ledamot af Riksd. 2:a b. för Lindes domsaga, Örebro 
län, 67 — 69 o. 79 — 81 samt af Riksd. i:a k. för Öre- 
bro län fr. 84; suppl. i Statsutskottet 85; led. i Lag- 
utskottet 86; led. i Bankoutskottet 87 A — 94; suppl. 
i särskildt utskott 90; led. i särskildt utskott 91; 
statsrevisor 88 — 92. y i Stockholm 1894^'/-- Richard Mikael Khrenborg. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ijndes domsaga, Örebro 
län, 70—75 (se sid. 255). 
Per Krik Andersson. 

F. i Lindesbergs landsförs., Örebro län, i8362''/5. 
Bergsbruksidkare (vSiggeboda, Örebro län) 57 — 80; 
nänmdeman; kommunalman; landstingsman. — 
LedaiJiot af Riksd. 2x1 k. för Lindes domsaga, Örebro 
län, 76 — 78; suppl. i särskildt utskott 77; led. i till- 
fälligt utskott 78. t i Garphyttau, Lindesbergs 
landsförs., 18S7 1^/12. 
Per Magnus Larsson. 

F. i Ramsberg, Örebro län, 184331/12. Bergs- 
bruksidkare (Löa. Örebro län) fr. 68; oixlf. i Väg- 
styr. ; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Lindes domsaga, Örebro län, 82 — 87 A; led. i till- 
fälligt utskott 83 o. 84; suppl. i Statsutskottet 85 
— 87; statsrevisor 87. •]- i Löa i903i''/2. ORKBRO I,ÄN 283 


Karl August Rulilin. 

F. i Lerbäck, Örebro län, 1847I710. Genomgått 
6 klasser vid (')rebro h. eleni.-lärov. Aust. i han- 
delsflottan pä ntländska farvatten under 4 i/ä år; 
hemkom till vSverige 69; schaktmäst. vid Frövi— 
Ludvika järnväg 70; stationsinspektor i Gusselby 
72 o. i Kopparberg fr. 74; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Lindes domsaga, Örebro 
län, 87 B. -j- i Marstrand 189316/0. 

Peter Arvid Henrik Stj eruspetz. 

l'\ i Flisby, Jönk. län, 183421/6. vStud. i Lund 
50; ex. fr. Högre art.-lärov. å Marieberg 61. Under- 
löjtn. vid Jönk. reg. 52; l<jjtn. 58 o. vid Topograf. 
kåren 61; kapt. 67; stabschef i 5:e militärdistr. 72 
—75; major vid Gen. -staben 73; afsked 84; dispo- 
nent vid Rockhammars bruk, Örebro län, 79; ordL 
i Styr. för Guldsmedshytte aktiebolag s. år; dispo- 
nent vid Ulfshytte järnverksaktiebolag, Kopparb. län, 
87—93; godsägare (Norra Freberga, "österg. län) fr. 
99; kommuualordf.; landstingsman. — Led. af Ridd. 
o. adeln fr. 59; ledamot af Riksd. i:a k. för Jönkö- 
pings län 79—87 o. af Riksd 2:a k. för Lindes dom- 
saga, Örebro län, 88—93; suppl. i Bankoutskottet 
80, 87 A o. 91—93; suppl. i Bevillningsutskottet 81 
—85; led. i tillfälligt utskott 85—87 A; suppl. i Lag- 
utskottet 87 B. 

Lars Eriksson. 

F. i Fellingsbro, Örebro län, 1855710. Elev vid 
Arboga prakt, skola 72—73- Landtbruksbokhållare 
vid Tärnö, Söderm. län, 74—75; hemmansägare 
(Bäck,_ Örebro län) fr. 78. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Lindes domsaga, Örebro län, fr. 94; suppl. i 
tillfälligt ut.skott 94 o. 95; led. i tillfälligt utskott 
1900—02; suppl. i Statsutskottet 03 o. 04; led. i 
särskildt utskott o^. 
Auders Ericsson. 

F. i Karlskoga, Örebro län, 1798IS/3. Bergsman 
o. bruksägare (Östra Kärne, Örebro län; Lundsbergs 
bruk, Värml. län); led. i Bergstingsrätten 1828; 
nämndeman; led. i Kurhuskommittén för Örebro 
län 35; led. i Kommittén ang. nationalrepi-esenta- 
tiouens ombildning 46—47; kommunalman; lands- 
tingsman. — Led. af Bondeståndet 28—51; led. i 
Bevillningsutskottet 34—35 o. 44—45; talman 40— 
41; led. i Konstitutionsutskottet 47—48 o. 50—51; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Nora domsaga, Örebro 
län, 67—69; led. i Bevillningsutskottet 67 o. 68. -j- i 
Östra Kärne 18801^4. 284 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johannes (Johan) Johansson. 

F. i Nora laudsförs., Örebro län, 1840I/11. Bergs- 
man 59 — 81 o. fr. 96 samt landtbrukare (Ringsliyttan 
70 — 75, Bergsäng 76 — 84 o. Noraskog fr. 85); led. i 
Örebro läns hushålln. -sällskap fr. 69; ordf. i Nora 
liusliållu.-gille 77 — 83 ; en af stiftarne af Nora folkbank 
o. dess förman 75 — 77; led. i Agodelningsrätteu; 
nämndeman; led. i Skatteregleringskommittén 79 — • 
83, i Läroverkskommittén 83 — 84, i Kommittén ang. 
utvidgning af arfsbeskattningen o. utsträckt tillämp- 
ning af stämpelskatten 93 o. i Prästlönereglerings- 
kommittén 97 — 1903; kommunalordf. ; landstings- 
man; redaktör för Riksdagens registerverk för åren 
1809 — 1899 (84 — 01); utg. liistor. o. polit. skrifter 
fr. 70 samt Noraskogs arkiv fr. 89. Korresp. 1,. 
H. A 95. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nora dom- 
saga, Örebro län, 70 — 17087 o. 88—02; led. i till- 
fälligt utskott 70, 71 o. 73; led. i Bevillningsutskot- 
tet 80 — 86 o. 91 — 95 (v. ordf. 92 — 95); led. i Konstitu- 
tionsiitskottet 87 A; led. i särskildt utskott 92 urt.; 
v. ordf. i Bankoutskottet 97 — 02; led. i Talmans- 
konferensen 97 — 02; statsrevisor 82; suppl. för full- 
mäktige i Riksgäldskont. 82 o. 83; fullmäktig i 
Riksgäldskont. 84 — 88 o. fr. 92; Riksbankens o. 
Riksgäldskout:s ombud i Göta kanaldirektiou fr. 98. 
•)■ i Stockholm 19052^2. 
Gustaf Bratt. 

F. i Broddetorp, Skarab. län, 1826-3/4. Stud. i 
\ Upps. 44. Sekundlöjtn. vid Flottan 49 — 54; tf. 
karantänschef i Känsö 53 ; disponent vid Långbans 
grufvor 54 — 58 o. vid Dalkarlsbergs grufvor 58 — 
04; led. i Örebro läns hushållu.-sällskap fr. 65; 
led. i Styr. för Nora folkbank o. i Styr. för Spar- 
banken i Nora; kommunalordf.; landstingsman; bo- 
satt å Djursholm fr. 94. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Nora domsaga, Örebro län, 87 B (fr. ^V^). 
Johan Gustaf Forsberg. 

F. i Karlskoga, Örebro län, 1844 1"/;. Bergsman; 
landtbrukare (Stolpetorp, Örebro län) ; v. ordf. i Styr. 
för Karlskoga härads sparbank fr. 74; led. i Örebro 
läns hushålln. -sällskap fr. 87; ordf. i häradets Brand- 
/ stodsförening fr. 97; nämndeman; led. i Agodel- 
ningsrätteu; kommunalman; led. i Frisinnade lands- 
föreningens förtroenderåd fr. 1902. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Nora domsaga, Örebro län, fr. 03. ORKBRO LÄN 2S5 

Gustaf Wilhelm Gunuclius. 

I', i Lill, Söderin. län, lySg'"'/.'.. vStud. i ITpps. 
180S; fil. (lokt. 15. Docent i grek. spr. vid l'pps. 
iiniv. 18; e. o. adj. i filosofi 25; lektor i filosofi vid 
Strängnäs gynmasinni 28; prv. 32; kyrkoh. i Vihy, 
Strängnäs stift, s. är; kontr.-prost 39; teol. dokt. 
44; kyrkoh. i Örebro fr. 53; kontr.-prost fr. s. år; 
led. i Kommittén ang. förslag till komninnalför- 
fattningar 58 — 59; komnumalman. Vitter författare 
o. språkforskare. h. V. A. 57; h. M. A. s. år; 
h. F. S. 60; Hedersled. H. A. 62; Hedensled. h. A. 
64; Hedersled. Fr. K. A. 66. — Led. af Prästståndet 
fr. 40; led. i Allm. besvärs- o. ekonomintskottet 40 
—41; led. i Statsutskottet 44—45, 47—48, 50—51. 
53 — 54, 56 — 58, 59 — 60, 62 — 63 o. 65 — 66; ledamot 
of Riksd. 2:a k. för Örebro stad 67 — 69; led. i 2:a 
kammarens enskilda utskott 67; led. i Konstitutions- 
utskottet s. år; led. i tillfälligt utskott 69. f i ^'^^- 
bro 187722/11. 

Karl Arvid GitiiiKlius. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro stad 70—77 
o. 82 — 90 (se sid. 44). 
Per Leonard Wistelius. 

F. i Örebro 18152/11. Handlande i Örebro; led. 
i Centralstyr. för Örebro ensk. bank; direktörssuppl. 
i Ränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten i Örebro; kom- 
munalordf. ; landstingsman. — Led. af Borgarestån- 
det fr. 59; led. i Bevillningsutskottet 59 — 60; led. i 
vStatsutskottet 62 — 63; suppl. i Bevillningsutskottet 
65—66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro stad 78. 
t i Örebro 1890 20/5. 
Henrik Halldin. 

F. i Hidinge, Örebro län, 1834 13/4. Gelbgjutare- 
gesäll i Örebro 53; led. i Tyska gesällförbundet inom 
gelbgjuteri^-rket 55; gelbgjutaremäst. i Örebro 61 — 
68; innehafvare af gjuteri o. mekan. verkstad därst. 
under firma Halldin & C:o fr. 68; led. i Styr. för 
Örebro kanals byggande 84—88, i Styr. för Örebro 
folkbank fr. 87 o. i Örebro brandstyr. fr. igor; ordf. 
i Styr. för Örebro — Skebäcks järnväg; kommunal- 
ordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro stad 
79 — 81; suppl. i Bevillningsutskottet 79 — 81. 286 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Anton Napoleon Halm. 

l'\ i Kumla, Örebro län, i846l-"'/2. Deläj^are i 
S3-maskinsfabrik i Örebro 68 — 91; ägare af verkstad 
för jordbruksredskap vid Anneberg, Örebro län, fr. 
91; ordf. i vStyr. för aktiebolaget Örebro arbetares 
lånekassa fr. 94 ; led. i Dir. för Ränte- o. kapital- 
försäkr.-anstalten i Örebro fr. 99; komninnalnian. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro stad 91 — 96; 
snppl. i särskildt utskott 91; led. i tillfälligt utskott 
93; suppl. i Bevillningsutskottet 94 o. 95. 
Enar Wilhelm Sahlin. 

I', i Lund 1862I0/9. Stud. i Upps. Si; fil. kand. 
S4; fil. lic. 86; fil. dokt. 88. Docent i teoret. filosofi 
vid Upps. univ. 88 — 94; lektor i svenska spr. o. filos, 
propedevtik vid li. allni. lärov. i Örebro fr. 92; tf. 
rektor vid h. allni. lärov. i Falun fr. 99. Red. af 
l'edagogisk Tidskrift 91 — 1900. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Örebro stad 97 — 99; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 97 — 99. 
Johan Gottliel) vSpangeiiberg. 

I'\ i Arboga 184720/11. Stud. i I'pps. 69; fil. 
kand. 72. Vik. kollega vid Arboga 1. allm. lärov. 
68 — 69; vik. adj. vid Örebro h. allm. lärov. 73 
— 75 o. ordin. adj. därst. fr. 75; tf. rektor vid 
A.skersiinds 1. allm. lärov. 86 — 95; kommunalordf. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro stad 1900 — 
02; suppl. i tillfälligt utskott 01 o. 02. 

Göran Oskar Vilhelm L,indgren. 

F. i Blackstad, Kalm. län, i848'5/4. Anst. i han- 
del i Västervik 62; handlande i Örebro 75; gross- 
handlare därst. fr. 87 ; anlade ett elektricitetsverk 
för behsuing 86; led. i Styr. för Örebro sparbank 
81 — 95, i Styr. för Örebro folkbank 87 — 95 o. i 
Styr. för Öreliro — Nora stadshj-poteksförening under 
fl. år fr. 89; verkst. direktör för aktiebolaget Öre- 
bro arbetares lånekassa iinder fl. år fr. 82; kommu- 
nalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Örebro stad 
fr. 1903. VÄSTMANlvANDS I,ÄN 287 Västmanlands län. 
Lars Persson. 

F. i Munktorp, Västin. län, 1819V4. Erhöll knapp- 
händig undervisning i en småskola, men studerade 
på egen hand o. lärde sig själf att skrifva. Tjänade 
i unga år såsom bonddräng; hemmansägare (Hjul- 
sta, Västm. län); nämndeman; led. i Ägodelnings- 
rätteu; förvaltare af sockenmagasinet; kommunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Snefringe, vSiende, Tuhundra o. Ytter-Tjurbo dom- 
saga, Västm. län, 67—72 o. för Västmanlands södra 
domsaga 73—74; led. i tillfäUigt utskott 6S; suppl. 
i Bevillningsutskottet 69 o. 70; suppl. i Lagutskot- 
tet 71 ; led. i Lagutskottet 72—74; statsrevisorssuppl. 
73. f i Hjulsta iS74'74. 
Erik Johan Mallmin. 

F. i Frösthult, Västm. län, 184020/9. Godsägare; 
led. i Styr. för Upps. läns brandstodsbolag fr. 88; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Västmanlands södra domsaga 74 — 77 samt 
af Riksd. i:a k. för Västmanlands län 77—80 o. 87 
—91; led. i tillfälligt utskott 75; suppl. i Statsut- 
skottet 76 o. 77; suppl. i Bevillningsutskottet 79 o. 
80; suppl. i Bankoutskottet 8S o. 89; led. i Banko- 
utskottet 90 o. 91; fullmäktig i Riksgäldskont. 77 
—80. 
Franz Otto Karlsson. 

^F. i Dingtuua, Västm. län, 18228;). Godsägare 
(Råby o. Skästa, Västm. län); nämndeman; krono- 
länsman i Tuhundra härad, Västm. län, 47—75; 
.skattmäst. i Västm. läns hushållu. -sällskap; led. i 
Styr. för Västm. läns sparbank; v. ordf. i Styr. för 
Västm. läns hästförsäkr.-bolag o. i Styr. för samma 
läns Försäkringsbolag mot hagelskadä; ordf. i Stvr. 
för samma läns Nya brandstodsbolag; kommunal- 
ordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. iöv 
Västmanlands södra domsaga 78—80; led. i tillfäl- 
ligt utskott 79. t å Råby 188413/0- AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Gustaf Sälling. 

F. i Svedvi, Västin. län, 1S3227/12. I^andtbrukare 
(Rrånsta, Västin. län); led. i Ägodelnint^srätten ; led. 
i Västni. läns husliålln. -sällskap fr. 75 o. i Snefringe 
härads allmänningsstyr. 76—85; kommunalman; 
landstingsman; numera bosatt i Västerås; led. i 
vSt}-r. för Västmanlands läns sparbank fr. 96. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Västmanlands södra domsaga 
81—84 O- 94 — 96; led. i tillfälligt utskott 82; .suppl. 
i Statsutskottet 83, 84 o. 94—96. 
Friherre Adolf Tersmedcu. 

F. i Stockholm i836l''/'i- Underlöjtn. vid L,ifreg. 
gren. -kår 56 o. vid Svea lifg. 57; löjtn. 59; kapt. i 
reg. 66 o. vid reg. 67; afsked ur krigstj. 76; del- 
ägare i o. disponent vid Ramnäs 1)ruks aktiebolag, 
Västm. län, o. Ströms bruks aktiebolag, Gefleb. 
län; led. i Dir. för Mälareprov. hypoteksforening.fr. 
93. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västmanlands 
södra domsaga 85 — 87 B. 
Ander.s Gustaf Olsson. 

F. i Köpings landsförs., Västm. län, 184028/1. 
Elev vid lankasterskolan i Köping o. vid folksko- 
lan i Kolbäck. Arrendator (Åby, Västm. län, o. 
Ustersta, samma län); hemmansägare (Fi-ösvi, Västm. 
län) fr. 68; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2. -a 
k. för Västmanlands södra domsaga 88 — 93 o. 97 — 
1901 ; suppl. i särskildt utskott 89; led. i tillfälligt 
utskott 90^92 o. 97—99; suppl. i tillfälligt utskott 
93; suppl. i Bankoutskottet 1900 o. 01. i" i Frösvi 
1 901 1/11. 
Grefve Malcolm Alexander Hugo Hamil- 
ton. 

F. i Öfraby, Hall. län, 185529/9. Stud. i Upps. 
75. Disponent vid Hedensbergs fideikommissegen- 
dom, V^ästm. län; led. i Västm. läns hushälln.-säll- 
skaps förvaltningsutskott fr. 90, i Styr. för Tärna 
folkhögskola fr. 1901, i Styr. för Ivandtbruksskolan 
i Tomta fr. 03, i Skogsvårdsstyr. i Västmanland fr. 
04 o. i Styr. för Västm. läns sparbank; ordf. i Västm. 
läns hästförsäkr.-bolag fr. 03 o. i Bolaget för för- 
säkring mot hagelskada; kommunalordf. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Västmanlands södra domsaga 02. VASTMAN1.ANDS LÄN 
M Johan Forssell. 

I'\ i Hökhufvud, vSthliiis län, 1855IG/3. Folk- 
skollär.-ex. 75. lujlkskollär. i vSäters landsförs. 76 
o. i Kolbäck, Västm. län, fr. 78; ordf. i Kolbäcks 
sockens brandstodskonnnitté 82 — 1902; sekr. o. kas- 
sör i Västmanlands biskötareföreniug fr. 93; instruk- 
tör i biskötsel i Västni. län fr. 96. — Ledamot af 
Riksd. 2X1 k. för Västmanlands södra domsaga fr. 03; 
suppl. i särskildt utskott 03; snppl. i tillfälligt ut- 
skott 04. 

Friherre David Theodor von vSchulzen- 
heim. 

F. i vStockholm 18201711. vStud. i Upps. 38. E. 
o. kanslist i Civildep. 45 ; godsägare (Västlandaholm, 
Västni. län, 57 — 74); öfverkontrollör vid bränvinstill- 
verkuiugen i riket 75—89. — Led. af Ridd. o. adeln 
fr. 50; led. i Bevillningsutskottet 62—63 o. 65—66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Åkerbo o. Skinskattebergs 
domsaga, Västm. län, 67—69 o. för Västmanlands 
västra domsaga 73—75; led. i särskildt utskott 67 
o. 68; led. i Bevillningsutskottet 68 o. 69; led. i 
Konstitutionsutskottet 73; led. i 2:a kammarens 
enskilda utskott 75; statsrevisor 69; suppl. för full- 
mäktige i Riksgäldskont. 75—77. t i Stockholm 

1S96 18/10. 
Carl Blechert Stenbäck. 

F.- i Fors, Söderm. län, 18366/8. Landtbrukare 
(Kullinge, Björskog, Västm. län); kommunalordf. ; 
flyttade 73 till Helgarö, vSöderm. län, o. 85 fr. Hel- 
garö till vSthlni, där han länge utöfvade vidsträckt 
filantropisk verksamhet. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Åkerbo o. vSkinskattebergs domsaga, Västm. län, 
70 — 72. -j- i Stockholm 1904 12/12. 
Gustaf Carlsson. 

F. i Bro, Västm. län. 1819^/9. Rusthållare (Kröck- 
linge, Västm. län); led. i Dir. för Köpings lasarett; 
kyrkvärd; kommunalordf.; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Västmanlands västra dom- 
saga 76—81; suppl. i särskildt utskott 77; suppl. i 
Lagutskottet 79 — 81. Sve7iskt Porträttgalleri XXV, 2. 19 290 APD. XXV, 2, RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 


Lars Nilsson. 

F. i Arboga landsförs.. Västin. län, 18 18 l^/jo. 
Rusthållare (Viljy, Västni. län); ordf. i Åkerbo hä- 
rads brandstodsbolag fr. 65; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Ribsd. 2:a k. för Västman- 
lands västra domsaga 82 — 84. y i Vib}- i899"/.8. 

Per Ersson. 

F. i Ramsberg, Örebro län, 1837^/1. Godsägare 
(Västlandaliohn, Västm. län); led. i Västm. läns lin.s- 
liålln. -sällskaps förvaltningsutskott; led. i Styr. för 
Västm. läns sparbank 94; led. i Ägodelningsrätten 
o. i Vägstyr. ; kommunalordf.; laudstiugsmau. — 
Ledamot af Riksd. 2:a b. för Västmanlands västra dom- 
saga 85 — 92 lagt. o. 97 — 99; led. i tillfälligt utskott 
86; suppl. i Konstitutionsutskottet 87 A, 88, 89, 90 
o. 97; led. i Konstitutionsutskottet 87 B; suppl. i 
särskildt iitskott 90; led. i Statsutskottet 91, 92 o. 
97—99- Carl Fredrik Wall b o 111. 

F. i Sura, Västm. län, i849'y7. Skräddarmäst. 
(Fredriksberg, Västm. län); kommunalman. — Leda- 
mot af Ribsd. 2:a b. fiir \';istmanlands västra dom- 
saga 92 urt. — 96; led. i tillfälligt utskott 94 o. 95. 
lyOrentz Ludvig Lorichs. 

V. i Hed, Västm. län, i867-'''/o. Stud. i Upps. 
85; fil. kand. 88. Bruksägare (Bernshammar, Västm. 
län) fr. 79; nämndeman; led. i Vägstyr. fr. 94; kom- 
munalordf.; landstingsman. — Ledamot af Ribsd. 2:0 
b. för Västmanlands västra domsaga 1900 — 02; suppl. 
i tillfälligt utskott or o. 02. 
Adolf Fredrik Janson. 

F. i Fellingsbro, Örebro län, i86oi"/s. Sadelma- 
karegesäll i Örebro 79; församlingsförestånd. inom 
Baptistsamfundet 91; hemmansägare (Bråten, Västm. 
län) fr. 93 o. handlande fr. 1900. — Ledamot af Ribsd. 
2:a b. för Västmanlands västra domsaga fr. 03; suppl. 
i särskildt utskott 04. VÄSTMANIvANDS I,ÄN 291 

Friherre Hans Samuel Knut Äkerhielm. 

l'\ i vSil, .Skarab. liiii, 1S09 '"'/lO. Stud. i Upps. 
27; ex. till rätteo.-verk. 29. K. o. kanslist i Justi- 
tierev.-exped. s. år; auskiiltaut i Göta hofr. 30 o. i 
vSvea hofr. 35; e. o. notarie 37; v. häradsh. 38; 
v. aiiditcir i iMg. till häst 38 — 41 ; adj. led. i Svea hofr. 
40; assessor 42; tf. revisionssekr. 47; föredragande i 
Högsta domstolen af skiftesärenden 4S ; landshöfd. 
i Norrb. län 49 — 56; bruksägare (Högfors, Västni. 
län); kommunalman. — Led. af Ridd. o. adeln 40 
— 41, 50 — 51 o. 65 — 66; led. i Allni. besvärs- o. eko- 
nomiutskottet 50 — 51; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Gamla Norbergs, Norrbo o. Vagnsbro domsaga, 
Västm. län, 67 — 68. y å Högfors iS79-"'/o. Per Andersson. 

F. i Karbenning, Västm. län, \S2'j~'^lii. Bergs- 
man o. hemmansägare (Fragg, Västm. län); kom- 
munalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2 :a 
k. för Gamla Norbergs, Norrbo o. Vagnsbro dom- 
saga, Västm. län, 69 — 71 lagt.; led. i tillfälligt ut- 
skott 71. 'j- i Fragg 1898 13/4. w f\ 
Frans Henrik Johan Schartan. 

F. i Sjösäs, Kronob. län, 182820/0. Stud. i Upps. 
49; elev vid Ultuna landtbruksinst. 49 — 51. Gods- 
ägare (Forsby, Västm. län) fr. 52 ; kommunalordf. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gamla Norbergs, 
Norrbo o. Vagnsbro domsaga 71 urt. — 72. t å 
Forsb}- i88i~/7. 
Carl Wilhelm Berglind. 

F. i Fläckebo, Västni. län, 183523/(5. Hemmans- 
ägare (Hebo, Västm. län); led. i Styr. för Västm. 
läns sparbank fr. 94; kommunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västmanlands norra 
domsaga 73 — 78, (en del af) 83 samt 84; led. i till- 
fälligt utskott 73, 76, 77 o. 84; suppl. i särskildt 
utskott 78. -j- i Hebo I90t'"'/-j. ^92 AFb. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Christian Aspelin. 

F. i Stockholm 183029/7. vStud. i Vpps. 50; elev 
vid Falu bergsskola 55 — 56; extra elev vid Ultuna 
laiidtbruksiust. 58 — 59. Eguade sig därefter några 
år åt laiidtbruk; bruksägare; delägare i o. disponent 
vid Fagersta bruk, Västm. län, fr. början af 60-talet 
— 73 o. för Fagersta bruks aktiebolag fr. 73; e. o. 
fullmäktig i Järnkont. fr. 97; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västmanlands norra dom- 
saga 79 — 81. 
Jan Anderson. 

F. i Karbenning, Västm. län. 183121/0. Hem- 
mansägare (Hälla, Västm. län); kommunalordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västmanlands norra 
domsaga 82 — 83; suppl. i särskildt utskott 83. y i 
närheten af Barkarbv gästgifvaregård, Sthlms län, 
188^24/2. 
Per Holm. 

I'\ i Norberg, Västm. l;in, 1S4323/4. Bergsman 
(Xorbergsby, Västm. län); kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Västmanlands norra domsaga 
85—96; led. i tillfälligt utskott 86 o. 87 A; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 87 B o. 91 — 92 iirt. ; suppl. i 
Bankoutskottet 88 — 90; led. i Statsutskottet 93 — 95. 
Y i Norbergsby i896''/s. 
Anders Andersson. 

F. i Karbenning, Västm. län, iS59-"''s. Hemmans- 
ägare (Olsbenning, Västm. län) fr. 80; nämndeman 
fr. 90; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. 
för Västmanlands norra domsaga 97 — 99. 
Gustaf I^indgren. 

F. i Väster- Fernebo, Västm. län, 1 851 "''10. Hem- 
mansägare (Islingby, Västm. län); kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Väst- 
manlands norra domsaga fi'. 1900; suppl. i tillfälligt 
utskott 01 o. 02; suppl. i Statsutskottet 03 o. 04. VÄSTMANLANDS LÄN 293 
Johan Erik Johaussou. 

F. i By, Kopparb. län, 182521/u. Hemmansägare 
(Forueby, Västm. län) fr. 54; kyrkvärd; skicklig nt- 
öfyare af urmakeriyrket; led. i Landtförsvarskoni- 

mittéu 80 — 82; kommunalordf.; landstingsman. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Torstuna, Simtuna, Öfver- 
Tjnrbo o. Våla domsaga, Västm. län, 67—78 o. för 
Västmanlands östra domsaga 79—84; snppl. i Stats- 
ntskottet 68—72; led. i särskildt utskott 71, 71 urt. 
o. 75; led. i vStatsutskottet 73—84; statsrevisorssuppk 
72; statsrevisor 74. -)- i Forneby 1889I4/7. 


Eric Ersson. 

F~. i Väster-Löfsta, Västm. län, 1829 "/i. Hem- 
mansägare (Arnebo, Västm. län); kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Väst- 
manlands östra domsaga 85- 93; suppl. i Bankout- 
skottet 88— 90. -j- i Stockholm 189623/2. Adolf Johan Ericson. 

F. i vSevalla, Västm. län, 184920/11. jjiev vid 
Västerås folkskolläraresemin. 64; folkskollär.-ex. 67. 
Informator o. landtbruksbokliållare 67—70; vik. 
folkskollär. i Kumla, Västm. län, 70 — 72; ordin. lär. 
vid Ransta folkskola, samma län, 73 — 84; godsägare 
(Ransta, Västm. län) fr. 84; led. i Västm. läns hus- 
hålln. -sällskaps förvaltningsutskott; ordf. i Styr. för 
Västm. läns brandstodsbolag o. i Styr. för samma 
läns hästförsäkr.-])olag; kommunalman; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västmanlands 
östra domsaga 94—1902; led. i särskildt utskott 95; 
led. i tillfälligt utskott 96; suppl. i Bankoutskottet 
97—99; suppl. i Statsutskottet 1900—02. t å Ransta 
1902 12/9. ^ ' 

Carl Leonard Emanuel lyindewall. 

F. i Altuna, Västm. län, 185231/1. Stud. i Upps. 
71; elev vid Ultuna landtbruksinst. 74—76. Arren- 
dator (Flosta, Västm. län); led. i Västm. läns hus- 
liålln.-sällskaps förvaltningsutskott; led. i Styr. för 
samma läns Brandstod.sbolag fr. 90; nämndeman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Väst- 
manlands östra domsaga fr. 1903; suppl. i särskildt 
utskott o^. 294 AFD. XXV, 2, RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Daniel 01 au son. 

F. i Grangärde, Kopparb. län, 1S12" Ju. »Stud. i 
Upps. 36; fil. dokt. 45. V. kollega vid Västerås h. 
lärdomsskola 40; kollega vid Falu h. lärdonisskola 
41 ; kon rektor i Västerås 46; adj. vid Västerås li. 
eleni.-lärov. fr. 56; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Västerås, Köping o. Enköping 67 
— 68; led. i särskildt utskott 67; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 68. t i Västerås 1870270. 

Nils Curry Engelbrekt Treffeuberg. 

F. i Göteborg 1825 1/3. Stud. i Upps. 43; fil. 
kand. 51; fil. dokt. s. år; ex. till rätteg.-verk. 53. 
Auskultant i »Svea liofr. s. är; v. häradsli. 56; läns- 
notarie i Västm. län 60; landssekr. i samma län 62; 
landshöfd. i Västernorrl. län 73 o. i Kopparb. län 
80 — 92; ordf. i sistu. läns hiisliålln. -sällskap 81 — 92 
o. sällskapets hedersled. 93. L. L. A. 82. — L,ed. af 
Ridd. o. adeln 65 — 66; led. i Allm. besvärs- o. eko- 
nomiutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Västerås, 
Köping o. Enköping 69 o. 73 — 75 samt för Hernö- 
sand, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå o. Haparanda 
76 — 78 o. af Riksd. i:a k. för Kopparbergs län 88 — 
97; led. i tillfälligt utskott 73, 91 o. 94; led. i Be- 
villningsutskottet 93. t i Stockholm 1897I/9. 

lyars Magnus Altin. 

F. i Heruösand 181 2-/10. Stud. i Upps. 31; 
med. kand. 36; med. lic. 38; kir. mag. 39; med. 
dokt. 41. Stadsläkare i Västerås 39 — 74; läkare vid 
länscellfäng. därst. fr. 73; led. i Kommittén ang. 
medicinska undervisningens ordnande 59; led. i 
Västm. läns hushålln. -sällskap fr. 61 ; kommunal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Västerås, Köping o. Enköping 70—72; led. i 
tillfälligt utskott 70 o. 72; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 71 o. 72. t i Västerås 1880I8/1. 

Carl Wilhelm lyinder. 

F. i Vist, Österg. län, TS251''/'"'- Stud. i Upps. 45; 
fil. kand. 51; fil. dokt. .s. år. Docent i lat. spr. vid 
Upps. luiiv. 52; adj. i grek. spr. därst. 54; prof. i 
sistu. ämne vid Lunds univ. 59; medgrundare af 
ett filologiskt seminarium därst. 66; prv. s. år; dom- 
prost i Västerås 68 o. i Linköping fr. 77; teol. dokt. 
s. år; led. i Kommittén ang. språkundervisningen 
vid elem. -läroverken 65 — 66 o. i Läroverkskommittén 
70 — 72; kommunalordf. ; landstingsman. ■ — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Västerås, Köping o. Enköping 
76 — 78 samt för Västerås o. Köping 79 — 81; led. i 
tillfälligt utskott 76 o. 77; statsrevisor 69 o. 70. 
t i Linköping 1S82 20/10. VÄSTMANIvANDS LÄN 295 
Carl Maguus Oskar Sch en ström. 

F. i Köpings laudsförs., Västm. län, 1813I72. 
vStud. i Upps. 35; ex. till rätteg.-verk. 38; kameral- 
ex. s. år. Magistratssekr. o. rådman i Köping 42; 
borgmäst. därst. fr. 53; ordf. i vStyr. för Köpings 
stads sparbank fr. 52; v. ordf. i Dir. för Köpings 
lasarett fr. 68; konimunalordf. ; landstingsman. — 
Led. af Borgareståndet 53—63; led. i Bevillningsut- 
skottet 53—54 o. 56—58; led. i Konstitution.sut'skot- 
tet 59—60 o. 62—63; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Västerås o. Köping 82— 87 A. f i Köping 1900^/2. 
Erik Wilhelm Abenius. 

F. i Västra Skedvi, Västm. län, 1825 w/i-:. vStud. 
i Upps. 43; ex. till rätteg.-verk. 45; kanieralex. 
s. år. Tf. länsnotarie i Västm. län 50 — 52; v. häradsli. 
56; borgmäst. i Säter 56—60; rådman i Västerås 
60—65; borgmäst. därst. 65—99; ombudsman vid 
Mälareprov. ensk. bank 60—65; led. i Centralstjr. 
för samma bank o. jourhafvande direktör 67— 1902; 
ordf. i Styr. för Sala— Tillberga järnvägsaktiebolag; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västerås 
o. Köping 87 B. t i Västerås 1903-1/10. 
Fredrik Ludvig Salomon Hederstierna. 

F. i Näsby, Jönk. län, 182821/12. Underlöjtn. vid 
Kalm. reg. 47; löjtn. 51; kapt. i armén 59; af.sked 
ur krigstj. s. år; statsråd o. chef för Civildep. 80— 
83; landshöfd. i Västm. län fr. 83; ordf. i Västm. 
läns husliålln.-sällskap fr. 85; led. i Kommittén ang. 
Järnvägstrafikstyr. förvaltning (för år 74) 76; ordf. 
i Kommittén ang. Järnvägstrafikstyr. förvaltning 
(för år 75) 77; led. i Kommittén ang. döfstumme- 
o. blindundervisningen 76—80 o. i Kommittén ang. 
tillverkning o. försäljning af bränvin 78- 80; ordf. 
i Arbetareförsäkr.-komniittén 84 — 89. !_,. L. A. 80. 
— Led. af Ridd. o. adeln 59—60; ledamot af Riksd. 
i:a k. för Jönköpings län 68—77 o. för Göteborgs 
o. Bohus län 78—87 B samt af Riksd. 2:a k. för 
Västerås o. Köping 88—91; suppl. i Lagutskottet 
69; suppl. i Bevillningsutskottet 70; suppb i Banko- 
utskottet s. år; led. i Bevillningsutskottet 71—73 o. 
v. ordf. 87 A; suppl. i särskildt utskott 71 urt; 
suppl. i Statsutskottet 74; led. i Statsutskottet 75 
—77, 79 o. 80; led. i tillfälligt utskott 86; led. i 
särskildt utskott 90 o. ordf. 91;" led. i Talmanskon- 
ferensen s. år; statsrevisor 72 o. 73; suppl. för full- 
mäktige i Riksgäldskont. 74. f i Stockholm 1900S/10. 296 AFD. XXV. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Johau Hammarström. 

F. i Felliugsbro, Örebro läu, 184230/4. Elev vid 
Veteriuäriust. 70 — 71. Hofslagare i Köping; koiii- 
inuiialman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västerås 
o. Köping 92 — 96 o. för Köping, Nora, Lindesberg 
o. Enköping fr. 97 ; suppl. i tillfälligt utskott 93 — 
99; led. i tillfälligt vitskott 1900 — 02; suppl. i Be- 
villningsutskottet 03 o. 04. 
Oskar Ludvig Maximilian Schenström. 

F. i Köping 18432'' k »Stud. i Upps. 63; kanie- 
ralex. 64; ex. till rätteg.-verk. 67. Auskultant i 
Svea liofr. s. år; e. o. notarie därst. s. år; tf. dom- 
liaf vande första gången 69; v. häradsh. 70; e. o. 
fiskal i Svea hofr. 75; adj. led. 78; häradshöfd. i 
Västmanlands norra domsaga fr. 83; ordf. i Styr. 
för Västmanlands läns sparbank 88 o. i Styr. för 
Riksbankens afd.-kontor i Västerås fr. 1902; kom- 
munalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Västerås stad 97 — 99 o. 02; svippl. i särskildt 
utskott 98; led. i tillfälligt utskott 02. 
Johan Arvid Kempe. 

F. i Högsrum, Kalm. län, i854i'^/ii. Stud. i 
Lund 74; fil. kand. 77; fil. lic. 84; fil. dokt. 85. 
Lär. vid Lunds elem.-lärov. för flickor 81 — 86; do- 
cent i fornnord. litteratur vid Lunds univ. 85 — 86; 
lektor i hist., geografi o. modersmålet vid h. allni. 
lärov. i Västerås fr. 86; deltog på uppdrag af K. 
Maj:t i geograf, kongressen i London 95; kommu- 
nalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västerås 
stad 1900 — 01. 
Viktor Larsson. 

F. i Kolbäck, Västni. län, iSögl^/o. Järnarbetare 
i Västerås; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Västerås stad fr. 1903. VÄSTMANI^ANDS LÄN 297 


Johan Anton B o vin. 

F. i Bladåker, vSthlnis län, 1S23 -•'/:(. Stud. i 
Upps. 40; kanieralex. 45; ex. till rätteg.-verk. 46. 
E. o. kauslist i KammarkoU. 45 o. i Justitierev. 46; 
anskultant i Svea hofr. s. år o. i Sthlnis rådst.- 
rätt s. år; e. o. notarie vid Kämnärsrättens 2:a afd. 
47; tf. domhaf vande första gången 48; tf, länsno- 
tarie i Upps. län s. år; länsnotarie därst. 51; krono- 
fogde i Lagunda, Hagunda o. Ulleråkers fögderi, 
Upps. län, 55; borgmäst. i Sala 59; adj. led. i Svea 
hofr. 70; häradsliöfd. i Hedemora domsaga 71 — 89; 
led. i Ilushälln.-sällskapen i Upps., Västm. o. Kopparb. 
län; kommunalordf. ; landstingsman. — L,ed. af Bor- 
gareståndet fr. 62; led. i AUm. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 62—^63; suppl. i Lagutskottet 65— 66; /erfa- 
mot af Riksd. 2:a k. för Sala o. Arboga 67 — 72; 
led. i J^agutskottet 67 — 72; statsrevisorssuppl. 67. 
'j" i Hedemora 189411/6- 

Lars Magnns Theodor Elfstedt. 

F. i Stockholm 181925/1. Stud. i Upps. 38; fil. 
kand. 43; ex. till rätteg.-verk. 44; fil. dokt. 45. E. o. 
notarie i Svea hofr. 44; v. notarie därst. 46; köp- 
man i Arboga 53; rådman o. stadsnotarie i Arboga 
59 — 73; led. i Dir. öfver Hypotekskassan för bruks- 
ägare fr. 68 o. i Styr. för Städernas allm. brand- 
stodsbolag i Sthlm 74—82; kommunalman; bosatt 
i Sthlm fr. 73. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sala 
o. Arboga 73—75; led. i tillfälligt utskott 73; suppl. 
i Lagutskottet 74 o. 75. f i Stockholm \ 88313/7. 

Alarik Fredenberg. 

F. i Hagb)^ Upps. län, 18251/8. Stud. i Upps. 
42. Underlöjtn. i Västm. reg. 43 o. vid reg. 45; 
löjtn. 50; kapt. 62; afsked ur krigstj. 78; led. i Styr. 
o. verkst. direktör för Upplands ensk. banks afd.- 
kontor i vSala fr. 66; led. i Dir. för Sala lasarett; 
kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Sala o. Arboga 76— 87 A; led. i tillfälligt 
utskott 83. t i Sala 1891 I8/2. 

Carl Ingvar Wahl in. 

F. i Karlshamn 1841II/10. vStud. i Lund 61; ka- 
nieralex. 62; ex. till rätteg.-verk. 64. Anskultant i 
Skånska hofr. s. år o. i Svea hofr. 65; v. häradsh. 
67; tf. e. o. notarie i vSkånska hofr. s. år o. i Svea 
hofr. 68 o. 69 samt 75; adj. led. i Svea hofr. 75; härads- 
liöfd. i Västmanlands västra domsaga fr. 79; tf. re- 
visionssekr. 81; led. i Nya lagberedningen 84—86 
o. i Förstärkta lagberedningen 86—87. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Sala o. Arboga 87 B— 90; suppl. 
i Lagutskottet 87 B. f å Solna sjukhem vid Stock- 
holm 1894 "i/io. 298 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Jakob Persson. 

F. i Brunflo, Jämtl. län, iS39«/2. Stud. i Upps. 58 
fil. kaud. 72. Privatlärare i Lissabon 63 — 65; lär, 
vid Upps. privata elem.-lärov. 65 — 72 o. vid li. elem.- 
lärov. för flickor därst. 72 — 76; adj. vid li. reallärov 
i Sthlm 77 — 82; rektor vid Arboga 1. allm. lärov. fr, 
83; led. i Läroverkskommittén 97 — 98. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Sala o. Arboga fr. 91 ; snppl 
särskildt utskott 92 urt. ; led. i tillfälligt utskott 93; 
suppl. i Lagutskottet 94 — 96; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 03 o. 04; led. i särskildt utskott 04. KOPPARBERGS I^AN 299 Kopparbergs län. 
Balter Sven Ersson. 

F. i ]\Iora, Kopparb. län, 18251^/11. Heimiians- 
ägare (Östnor, Kopparb. län); kontrollant vid Kop- 
parbergs eusk. banks afd. -kontor i Mora fr. 73; led. 
i Kommittén ang. lindring i roterings- o. rnstnings-, 
)esvcäret 67 — 68; kommnnalordf. ; landstingsman. — 
I,ed. af Bondeståndet 56 — 58, 62 — 63 o. 65 — 66; 
suppl. i Lagutskottet 56 — 58, 62 — 63 o. 65 — 66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Mora, Sofia Magdalena 
o. Venjans, Orsa, Älfdals samt Särna o. Idre tings- 
lag, Kopparb. län, 67^ — 69 o. för Ofvan-Siljans dom- 
saga, samma län, 79 — 8r; led. i Lagutskottet 67 o. 
68; led. i särskildt utskott 69; led. i tillfälligt utskott 
79; led. i 2:a kammarens enskilda utskott s. är; 
suppl. i Lagutskottet So o. 81. f i Östnor 190020/6. 
Carl Johausou. 

V. i Orsa, Kopparb. län, 18311/9- Hemmans- 
ägare (Hausjö, Kopparb. län); bedref skogsaffärer 
69 — 83; nämndeman; kommunalman; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Mora, Sofia Magda- 
lena o. Venjans, Orsa, Älfdals samt Särna o. Idre 
tingslag, Kopparb. län. 70 — 75 samt för Ofvan-Sil- 
jans domsaga, samma län, 76 — 78 o. 82 — 84; led. i 
tillfälligt utskott 71 o. 72; suppl. i Konstitutions- 
utskottet 73 — 78; suppi. i särskildt utskott 74, 75 
o. 77; led. i 2:a kammarens enskilda utskott 76; 
suppl. i Statsutskottet 82 o. 83; led. i Konstitutions- 
utskottet 84; statsrevisorssuppl. 77; statsrevisor 78, 
85 o. 86. t i Hansjö iS863o/8. 
Mats Tysk. 

F. i Mora, Kopparb. län, 1841 '3'i2. Landtbru- 
kare i Mora 64 — 98; kommunalordf. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Ofvan-vSiljans domsaga, Kopparb. 
län, 85 — 90; suppl. i Konstitutionsutskottet 87 B. 300 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Erik Norman. 

V. i Mora, Kopparb. län, 1842II/1. Heinmaus- 
ägare (Östnor, Kopparb. län); komniuiialnian; lands- 
tiugsmau. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ofvan-Sil- 
jaiis domsaga, Kopparb. län, 91 — 1902; led. i till- 
fälligt utskott 93 ; suppl. i Konstitutionsutskottet 
94 o. 95. 
Smeds I^ars Olsson. 

F. i Älfdalen, Kopparb. län, iS57"'9. Hemmans- 
ägare (Älfdalsåsen, Kopparb. län); nämndeman; 
skjutsstationsförestånd. fr. 92; poststationsförestånd. 
fr. 1 901; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Ofvau-Siljaus domsaga, Kopparb. län, fr. 03; 
suppl. i särskildt utskott 03; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 04. 
lyiss Olof Ivarsson. 

F. i Leksand, Kopparl). län, 18381^/1. Hemmans- 
ägare (Västannor, Kopparb. län); anst. vid Storskif- 
tesverket i Kopparb. län 54 — 64; led. i Kommittén 
ang. regler, af liäradshöfdingarnes löner 73, i Löne- 
regleringskommittén 74 — 79, i Landtförsvar.skommit- 
tén 80 — 82, i Kommittén ang. bygguadsplatser för 
nytt riksdagshus o. ny riksbank 83 — 84, i r'örstärkta 
lagberedningen 86 — 87, i Öfverskottsplaceringskoni- 
mittén 88 — 90 o. i Pensionskommittén 89 — 94; ordf. 
i Landstinget. — • Ledamot af Riksd. 2:a k. för Lek- 
sands, Åls o. Bjursås, Rättviks o. Ore samt Gagnefs 
tingslag, Kopparb. län, 67 — 75, för Nedan-vSiljans 
domsaga, samma län, 76 — 87 A samt för Leksands, 
Åls o. Bjursås tingslag 87 B (till den 20 juni) o. 88 
- — 90; ledamot af Riksd. i:a k. för Kronobergs län fr. 
90; led. i tillfillligt utskott 68; .suppl. i Statsutskot- 
tet 69 o. 70; led. i Statsutskottet 71 — 87 A o. 88 — 
90 (v. ordf. 90); suppl. i särskildt utskott 71 iirt. ; 
led. i sänskildt utskott 83; led. i 2:a kammarens en- 
skilda utskott 86; led. i Lagutskottet 91 — 95; led. i 
Baukoutskottet 96; v. talman 85 — 87 A samt 89 o. 90; 
led. i Talmanskonferensen 88; suppl. för fullmäktige 
i Riksbanken 72 o. 73; fullmäktig i Riksbanken 74 
— 90 o. 92. ■]- i Västannor 1896 12/9. KOPPARBERGS LÄN 301 
Daniel Persson. 

l'\ i Ivcksaiid, Kopjjarb. län, i,S5oi"/3. ITetnmans- 
ägare (Tallberg, Kopparb. län); iiämndeTuan; led. i 
Tullstatskonnnittén 1900—02; koiiuiiunalinaii. — 
Ledamot af Riksd. 2:a h. för Iveksands. Åls o. 
Bjursäs tingslag, Kopparl). län, 91—93 o. för I^ek- 
sands tingslag, samma län, fr. 94; led. i tillfälligt 
ntskott 92 o. 94— 96; suppl. i Konstitutionsutskottet 
93; suppl. i Statsutskottet 97—99; led. i särskildt 
utskott 99; led. i Statsutskottet 1900—04; stats- 
revisorssuppl. 99; statsrevisor 1900—02. 
Ollas Anders Ericsson. 

F. i Boda, Kopparb. län, 185873. Hemmansägare 
(Ofvanniyra, Kopparb. län); kommunalman; laud.s- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gagnefs 
samt Rättviks o. Ore tingslag, Kopparb. län, 87 B— 
93 o. för Gagnefs o. Rättviks ting.slag, samma län, 
fr. 94; suppl. i vStatsutskottet 91 — 1901; suppl. i 
särskildt utskott 92 urt; led. i särskildt utskott 01; 
led. i Bevillningsutskottet 02— 04; statsrevisorssuppl. 
92 o. 93; statsrevisor 94 o. 95. 
Jan Andersson. 

F. i Garpenberg, Kopparb. län, 181925/.S. Hem- 
mansägare (Jönvik, Kopparb. län); nämndeman; led. 
under mänga är i Styr. för Hedemora sparbank fr. 
64; led. i Kommittén ang. väghållningsbesväret på 
landet 76—80; kommunalordf. — Led. af Bonde- 
ståndet fr. 59; suppl. i Statsutskottet 59—60 o. 62 
—63; led. i Bevillningsutskottet 65—66; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Hedemora domsaga, Kopparb. län, 
67— 84; led. i Statsutskottet 67— 84; statsrevi.sor 68*. 
']• i Hedemora 1903 1/5. 
Back Per Ersson. 

F. i B}^ Kopparl). län, 1840^11. Hemmansägare 
(Hede, Kopparb. län); idkar sågverks- o. mejeri- 
rörelse fr. 89; nämndeman; kommunalordf. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Hedemora domsaga, Kopparb. 
län, 85—99 o. fr. 1903; led. i tillfälligt utskott 85— 
87 B; suppl. i Ivagutskottet 88—90 o. 93—99; suppl. 
i Statsutskottet 03 o. 04. 302 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johan Wahlgren. 

F. i Virestad, Ki-onol). län, 1 854^^10. Elev vid V\- 
tima landtbruksinst. 76 — 78. Hemmausägare (vStora 
Dicka, Kopparb. läu) fr. 80; kommunalman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Hedemora domsaga, Kopparb. 
län, 1900 — 02; suppl. i tillfälligt utskott 1900 — 02. 


Carl Liljenmark. 

F. i Aspeboda, Kopparb. län, 1803-^/10. Stud. i 
l'pps. 22. Prv. 26; kommin. i Näsbj-, Västerås stift, 
28 o. i Svärdsjö, samma stift, 48; k3Tkoh. i Svärd- 
sjö fr. 58; prost 69. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Falu donisaga, Koppar!), läu, 67 — 69; led. i tillfäl- 
ligt utskott 68. -j- i Svärdsjö 187412/0. Anders Andersson. 

F. i Stora Tuna, Kopparb. län, i8252'>/9. Hem- 
mansägare (Nvckelby, Kopparb. län); nämndeman; 
kommunalman; landstingsman. — I^ed. af Bonde- 
staiulet fr. 59; suppl. i Allm. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 59 — 60 o. 62 — 63; led. i samma utskott 
65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Falu domsaga, 
Kopparb. län, 70 — 78; suppl. i Rankoutskottet 70 — 
78. t i Nyckelby 18929/2. 

Anders Hansson. 

F. i Gustaf, Kopparb. län, 1S39--/12. Hemmans- 
ägare (Solberga, Kopparb. län); ordf. i Vägstyrelseu 
fr. 91, i Brandstodskommittén o. i socknens Folk- 
bank; led. i Ägodelningsrätten ; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Falu 
donisaga, Kopparb. län, 79 — 96 o. för Falu dom- 
sagas södra tingslag fr. 97 ; led. i tillfälligt utskott 
79 — Si ; suppl. i Bankoutskottet 82 — 84; led. i Banko- 
utskottet 85 — 87 A o. 88 — 1904; led. i Konstitution.s- 
utskottet 87 B; statsrevisonssuppl. 84 — 86; statsrevisor 
86 o. 87. 

Samnel Söderberg. 

F. i vSundborn, Kopparb. län, 1859"/!. Landt- 
brukare (Hobborn, Kopparb. län) fr. 81; nämnde- 
man; kommunalman; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Falu domsagas norra tingslag, 
Kopparb. län, fr. 97; suppl. i tillfälligt iitskott 99; 
led. i tillfälligt utskott 1900 — 02; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 03 o. 04. KOPPARBERGS I.AN 303 
P^redrik Victor Äinaii. 

I'\ i Arboga 18 lo-"'/». Godsägare (Risingsbo, 
Kopparb. län) fr. 51; tillika bryggeri- o. bruks- 
iigare; verkst. direktör för Vessman — Barkens järn- 
väg; konnnunahnan. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
(rrangärdes, Norrbärkes o. Söderbärkes tingslag, 
Koijparl). län, 67 — 69; snppl. i Bevillningsutskottet 
68; snppl. i Konstitutionsutskottet 69. f ä Risings- 
bo 188 1 "7. 


Johan Bergström. 

F. i Söderbärke, Kopparb. län, iSii"/i2. Hem- 
mansägare (Västerby, Kopparb. län); nämndeman i 
62 år; kommunalman. — Led. af Bondeståndet fr. 
47; snppl. i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 50 
— 5^1 53 — 54 o. 56 — 58; led. i Bevillningsutskottet 
59 — 60 o. 62 — 63; led. i Allm. besvärs- o. ekonomi- 
utskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Gran- 
gärdes, Norrbärkes o. Söderbärkes tingslag, Kop- 
parb. län, 70 — 72; snppl. i Konstitutionsutskottet 
70, 71 o. 71 urt. ; led. i tillfälligt utskott 72. -j- i 
Västerby 1904 18/3. 

Emil Viktor Rudolf Leopold Königsfeldt. 

F. i Lund 18231-73. Stud. i Lund 38; ex. till 
rätteg.-verk. 43. Auskultant i Skånska hofr. s. år 
o. i Svea hofr. 44; v. häradsli. 49; häradsliöfd. i 
Yästerdalarues domsaga, Kopparb. län, fr. 62 ; kon- 
trollant vid Kopparbergs eusk. banks afd. -kontor i 
Smedjebacken, Kopparb. län, fr. 75; landstingsman. 
-- Ledamot af Riksd. 2:a k. för Graugärdes, Norr- 
bärkes o. Söderbärkes tingslag, Kopparb. län, 73 — Sr 
samt af Riksd. i:a k. för Kopparbergs län Si — 83 o. 
87 — 91; suppl. i Lagutskottet 73; led. i tillfälligt 
utskott 74 o. 75; suppl. i Konstitutionsutskottet 82; 
led. i Konstitutionsutskottet S3; led. i särskildt ut- 
skott s. år; led. i Statsutskottet SS — 91 ; statsrevisor 
82 — 88. f i Smedjebacken 1900273. 

Johan Boman. 

F. i Norrbärke, Kopparb. län, 1S26 21/12. Bergs- 
bruksidkare (Flatenberg, Kopparb. län); nämnde- 
man ; led. i Styr. för Norrbärkes sockens sparbank 
fr. 69 o. sednare ordf. därst. ; ordf. i Brandstods- 
kommittén; led. i Styr. för Smedjebackens järnväg; 
kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gran- 
gärdes, Norrbärkes o. Söderbärkes tingslag, Kop- 
parb. län, 82— 84 o. 87 B; led. i tillfälligt utskott 
83 o. 84; suppl. i Konstitutionsutskottet 87 B. y i 
Flatenberg 1895 "-3/3. 304 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Carl Ehrenfried Reinhold Roth. 

F. i vStockholni 184212/;^. Elev vid Tekuol. iiist. 
62; ex. fr. Falu bergsskola 64. Bruksägare (Sun- 
nansjö, Kopparb. län); kassaförvaltare o. onibiids- 
niau vid Västerbergslagens sjuk- o. begrafningskassa 
fr. 84; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. iör 
Grangärdes, Norrbärkes o. Söderbärkes tingslag, 
Kopparb. län, 85 — 87 A. 
Jan Petter Jansson. 

V. i Grangärde, Kopparb. län, i854'''y3. Bergs- 
man (Saxhyttan, Kopparb. län); konimnnalnian; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gran- 
gärdes, Norrbärkes o. Söderbärkes ting.slag, Kop- 
parb. län, 88 — 1902 o. för vSmedjebackens domsaga, 
samma län, fr. 03; suppl. i vStatsutskottet 91 — 93; 
led. i Bankoutskottet 94 — 04; led. i särskildt utskott 
03 ; statsrevisor 04. 
Erik Dofséii. 

F. i Järna, Kopparb. län, 18151^/12. Folkskollär.- 
ex. 40; länsmansex. 49. Kom i skräddarlära hos 
f. d. korporalen Kämpe 26; egen skräddare 30; bruks- 
skräddare vid Johaunisholms 1n-uk 31; skollärare 
vid samma bruk 40^ — 43; tf. kronolänsman i Lima, 
Kopparb. län, 43 — 49 ; sockenskrifvare för Lima o. 
Transtrand 46; kronolänsman i Lima 50 — 53; hand- 
lande därst.; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Malungs, Lima o. Äppelbo samt Nås, Järna o. 
l''loda tingslag, Kopparb. län, 67 — 69 o. 73 — 78; led. 
i tillfälligt utskott 68; suppl. i Bankoutskottet 69 o. 
75 — 77; suppl. i Konstitutionsutskottet 73 o. 74. "|" 
i Linia 1899^/5. 
Johan Erik Eriksson. 

F. i Sala landsförs., Västm. län, i8i824/.5. Stud. 
i Upps. 42. Prv. 44; kommiu. i Malung, Västerås 
stift, fr. 60. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Malungs, 
Lima o. Äppelbo samt Nås, Järna o. Flöda tingslag, 
Kopparb. län, 70—72; led. i tillfälligt utskott 71 o. 
72. t i Malung 189830/4. KOPPARBKRGS LÄN 305 
vStonnats Matias Olsson. 

r'. i I^iiua, Kopparl). län, 1839-3/12. Föreställd, för 
luuulelsaktiebolag i Lima fr. 70; kommunalman; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ma- 
lungs, Lima o. Äppelbo samt Nås, Järna o. Flöda 
tingslag, Kopparb. län, 79 — 93 samt för Nås o. Ma- 
lungs domsaga 94 — 1902; led. i tillfälligt utskott 79 
— 81, 87 A o. 90; suppl. i Bevillningsutskottet 82 — 
86; led. i Bevillningsutskottet 87 B o. 91 — 01; suppl. 
i särskildt utskott 89 o. 92 urt. -j- i Sörnäs, Kop- 
parb. län, 1902^/in. 
Johan Ström. 

F. i Transtrand, Kopparb. län, 184830/3. Elev 
vid Upps. folkskolläraresemin. 67 ; folkskollär.-ex. 
70. Folkskollär. i Transtrand 70 — 1904; poststa- 
tionsförestånd. därst. fr. 74; ordf. i Kopparb. läns 
sparbankskommitté i Transtrand fr. s. år o. i Da- 
larues nj-a brandstodsbolags kommitté därst. fr. 78 ; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Nås o. Malungs domsaga, Kopparb. län, 
fr. 1903; suppl. i tillfälligt utskott 03; suppl. i sär- 
skildt utskott 04. 

Victor Mathias Beronius. 

F. i Dannemora, Upps. län, 181425/1. Stud. i 
T'pps. 29; med. kand. 38; med. lic. 39; kir. mag. 
40; med. dokt. 41. Underkirurg vid Seraf.-lasar. i 
vSthlm - 41 — 42; grufläkare vid Stora Kopparberget 
'^ i Falun 42 — 72 ; kommunalordf. ; landstingsman ; bo- 
satt i Sthlm fr. 84. — Led. af Borgareståndet fr. 62 ; 
led. i Allni. besvärs- o. ekonomiutskottet 62 — 63 o. 
65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Falun, Hedemora 
o. vSäter 67 — 69; led. i vStatsutskottet 67 — 69; stats- 
revisor 67. -j- i vStockholm 189121/4. 

Wilhelm Falk. 

F. i Ör, Älfsb. län, 182520/12. Grosshandlare i 
Falun 48 — 68 ; bruksägare; led. i Dir. för länslasarettet 
68 — 85, i Styr. för Falu bergsskola 71 — 94 o. i Styr. 
för länets o. stadens sparbanker; ordf. i Kommittén 
för städernas lösöreförsäkringsbolag; korresp. led. i 
Kopparb. läns liusliållu. -sällskap 8S; kyrkvärd; kom- 
munalman; landstingsman; bosatt i vStlilm fr. 85. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Falun, Hedemora o. 
Säter 70 — 74 o. af Riksd. i:a k. för Kopparbergs län 
75—93; suppl. i Lagutskottet 70, 71 o. 73; suppl. i 
Bevillningsutskottet 72; suppl. i P.aukoutskottet 77 
—79; led. i tillfälligt utskott 77; led. i Bankout- 
skottet So — 93. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 3o6 AFD, XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Friherre Carl Florns ToU. 

F. i Kärrbo, Västin. län, iSao^^/s. Underlöjtii. 
vid Dalreg. 41; löjtn. 44; anst. såsom ingeniör vid 
den första järnvägsundersökningen i Sverige 47; 
hospitant vid Ultuua landtbruksinst. 51 — 53; kapt. 
58; major 69; afsked ur krigstj. 78; förvaltare vid 
Göksholm, Örebro län, 53; arrendator (Rkeberg, 
nämnda län) 58 — 67; led. i Dir. för Hjälmarens — 
Ovismarens sjösänkningsbolag 62 — 66; ordf. i Styr. 
för Stora Skedvi sockens handelsförening o. mejeri- 
bolag 68; inspektor för Hedeinora 1. allm. lärov. 
76; Statens ombud i Styr. för Södra Dalarnes järn- 
väg 77 o. i Styr. för Siljansbauan 83; ordf. i vSt3r. 
o. verkst. direktör för Baclimanska slöjdskolan 80; 
hedersled, i Kopparb. läns hushålln.-sällskap 91; 
kommunalman; landstingsman. — I_,ed. af Ridd. o. 
adeln 47 — 48, 50 — 51 o. 65 — 66; ledamot af Riksd. 
2:a k. för Falun, Hedemora o. Säter 75 — Si o. 85 
—87 A ; led. i tillfälligt utskott 75—78. f i Hede- 
mora 189627/1. 
Herman Wilhelm H nitberg. 

F. i Källby, Skarab. län, 183911/7. Stud. i Upps. 
56; ex. till rätteg.-verk. 63. E. o. notarie i Svea 
hofr. s. år; v. häradsh. 65; tf. domhafvande tidvis 
64 — 71; rådman i Falun 71 ; tf. revisioussekr. i sär- 
skilda mål 82 o. 85; l)orgmäst. i Falun 92 — 1900; 
led. i Kommittén ang. stadga rör. eftersökande o. 
bearbetande af stenkolsfyndigheter 84 — 85 o. i Kom- 
mittén ang. ändringar i grufvestadgan 90 — 91 ; om- 
budsman vid Stora Kopparl^ergs bergslag, vid Kop- 
parliergs ensk. bank o. vid Dalälfvarnes flottuings- 
förening; bosatt i Sthlm fr. 1900. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Falun, Hedemora o. Säter 82 — 84 
o. 87 B; led. i Lagutskottet 87 B. y i Stockholm 
1 902 31/8. 
Olof Valdemar Vahliu. 

F. i Västerås 1838I8/12. Stud. i Upps. 58. Adj. 
vid h. allm. lärov. i Falun fr. 69; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Falun, Hedemora o. 
Säter 88 — 99; led. i Konstitutionsutskottet 91 — 98; 
statsrevisor 96 o. 97. f i Falun i903'Y5. KOPPARBERGS I,ÄN 307 
Gustaf Nils T lie odör af Cal lerholin. 

1'. i Iledcmoni i,S52"y7- vStud. i Upps. 71; jur. 
kand. 77. V], o. notarie i Svea liofr. s. år; v. hiiradsli. 
79; If. donihafvande under 7 ur o. 51/2 månad; hä- 
radshöfd. i Ilcdeinora donisatja fr. 90; led. i vStyr. 
för Södra Dalarnes järnvcägsaktiebolaj^ fr. 94 o. ordf. 
fr. 1904; komniunalordf. ; land.stingsnian. — Z.^rf«/«o/ 
af Rihsd. 2:a k. för 1'alun, Hedeniora o. Säter fr. 
1900; suppl. i .särskildt utskott 01; led. i särskildt 
utskott 02 (v. ordf.) o. 03; led. i Konstitutionsut- 
skottet 03 o. 04. 308 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Gefleborgs län. 
Bernhard Benedicks. 

1'. i Stockholm iSiö^i/i. Bruksägare; disponent 
\i(l Gysinge bruk, Gefleb. län; koniniunalmau. ■ — 
l.idamot af Rihsd. 2:a k. för Of vansjö, Torsåkers o. 
Arsunda samt Hedesunda o. Öster-Fernebo tingslag, 
Gefleb. län, 67 — 69; led. i tillfälligt utskott 67. f å 
Gysinge iSög^^/ia. 
Hans Hsegermarck. 

F. i Hedemora i82oi''/io. Elev vid Hedemora 
pedagogi 29. Anst. som biträde vid tingsgöromålen 
o. enskild räkenskapsförare hos Lagman Nils Caller- 
holm 36; grufinspektor hos bruksägaren Th. Petre; 
landtbrukare i Torsåker, Gefleb. län, 48 — 82 ; för- 
\ altare vid Torsåkers grufvor 51 — 57; kommunal- 
i>rdf. ; landstingsman; bosatt i Söderhamn fr. 82. 
Medarb. i tidn. — Led. af Bondeståndet 65 — 66; 
suppl. i Statsutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Ofvansjö, Torsåkers o. Arsunda samt Hedesunda o. 
Öster-Fernebo tingslag, Gefleb. län, 70 — 75; suppl. 
i Statsutskottet 70; led. i Rankoutskottet 71 ; led. i 
tillfälligt iitskott 73. t i Söderhamn 1905-/1. 
Hjalmar Petre. 

F. i Ofvansjö, Gefleb. län, 1832 ^^/g^ Stud. i Upps. 
50; elev vid Falu bergsskola 51 — 52. Disponent vid 
Hoforsverken, Gefleb. län, 53 — 78; varm ifrare för 
folkbildningens höjande såväl inom sin socken, Of- 
vansjö, som inom länet. L. L. A. 65. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Ofvansjö, Torsåkers o. Arsunda 
samt Hedesunda o. Öster-Fernebo tingslag, Gefleb. 
län, 76—78; led. i tillfälligt utskott 77 o. 78. f i 
Stockholm 18982/11. GEFLEBORGS LÄN 309 

Per Elof Berglöf. 

F. i Hudiksvall 18280/7. vStud. i Upps. 50; ka- 
lueralex. 53. E. o. kainmarskrifvare i Kanimarkoll. 
53; tf. häradsskrifvare i Norra Ilelsin.trlands fögderi 
53 — 61; häradsskrifvare i Gestriklands fögderi 61 — 
96; landtbrukare; led. i Gefleb. läns liusliålln. -säll- 
skap fr. 60 o. i St3'r. för Gefleb. läns sparbank; 
ordf. i Styr. för Ofvansjö sockens sparbank ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ofvansjö, 
Torsäkers o. Arsunda samt Hedesunda o. Öster-Fer- 
uebo tingslag, Gefleb. län, 79 — Si ; led. i tillfälligt 
utskott 79 — 81. 

Ander.s Göransson. 

F. i^ Ofvansjö, Gefleb. län, 18451^/1. Hemmans- 
ägare (Åsen, Gefleb. län); ordf. i Styr. för Ofvansjö 
o. Torsåkers bergslagsallmänning fr. 91 o. i vStyr. 
för Ofvansjö sockens sparbank fr. 95; kommnnal- 
ordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Gestriklands domsagas västra tingslag, Gefleb. 
län, 82 — 1902; suppl. i Konstitutionsutskottet 85; 
led. i Bankoutskottet 86, 87 A o. B, 92 o. 93; led. 
i Lagutskottet 88 — 90 o. 96; led. i särskildt utskott 
91 o. 95; led. i Bevillningsutskottet 97 — 99; led. i 
vStatsutskottet 1900 — 02; statsrevisorssuppl. 87, 96 
o. 97; statsrevisor 98 — 1900. 
Olof Olsson. 

F. i Öster-Fernebo, Gefleb. län, 18621*^/0. Hem- 
mansägare (See, Gefleb. län) fr. 95; nämndeman; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gestrik- 
lands domsagas västra tingslag, Gefleb. län, fr. 1903; 
suppl. i särskildt utskott 03. 
Jon Jonsson. 

F. i Ockelbo, Gefleb. län, i8i8Yi. Hemmans- 
ägare (Mo, Gefleb. län); kyrkvärd; Ockelbo förs:s 
ka.ssaman; nämndeman; led. i Ägodelningsrätten; 
kommunalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Ugglebo o. Hamrånge samt Hille o. Valbo 
tingslag, Gefleb. län, 67 — 68. f i Mo 1S99 28/11. 3IO AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 


Olof Östling. 

F. i Valbo, Gefleb. län, 1S25'- 4. Hemmansägare 
i Valbo; nämudeman; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Ugglebo o. Hamrånge samt Hille o. 
Valbo tingslag, Gefleb. län, 69 o. 73—77; suppl. i 
Bevillningsutskottet 73 — 75; led. i tillfälligt utskott 
76 o. 77. t i Valbo 1888 10/12. 

Friherre Oscar Sebastiau von Otter. 

F. i Fägred, Skarab. län, 18352B 1. Ex. fr. Tek- 
uol. inst. 54; elev vid Ultuua landtbruksinst. 57 — 
59. Underlöjtn. vid P"lottans mekan. kår 55; afsked 
fr. kåren 58; elev o. ingeniör vid järnvägsbyggnader 
55 — 57; arrendator (Sofiedal, Gefleb. län) 59 — 73; 
godsägare (Steninge, vSthlms län) 73 — 87; disponent 
vid Klosters bruks aktiebolag 80 — 85 o. vid Ulfs- 
livtte järnverks aktiebolag 85 — 87; hedersled, i Gef- 
leb. läns liusliålln.-sällskap 73; v. ordf. i Dir. för 
Löwenströmska lasarettet 76 — 87 ; ordf. i Styr. öfver 
Sthlms läns folkhögskola 78—85; led. i Styr. för 
Ultuna landtbruksinst. 78 — 87; landstingsman. L. 
L. A. 77. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ugglebo o. 
Hamrånge samt Hille o. Valbo tingslag, Gefleb. län, 
70 — 72; suppl. i Bevillningsutskottet 70; suppl. i 
Konstitutionsutskottet 71 o. 71 xirt. 

Erik West i 11. 

F. i Hamrånge, Geflelx län, 1845I3/10. I^andt- 
brukare i Hamrånge; led. i Ägodeluingsrätteu, i 
Vägstvr., i Gefleb. läns hushållu. -sällskap, i Gestrik- 
lands fornminnesförening, i Sällskapet för nyttiga 
kunskapers spridande o. i vStyr. för Gefleb. läns vård- 
anstalt för vanartiga barn; konimunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ugglebo 
o. Hamrånge samt Hille o. Valbo tingslag, Gefleb. 
län, 78 — 81 o. för Gestriklands domsagas östra tings- 
lag, samma län, 82—83 o. 88—90; led. i tillfälligt 
utskott 78, 88 o. 90; suppl. i Konstitutionsutskottet 
79 — 83; statsrevisorssuppl. 82 o. 83. 
Anders Andersson. 

F. i Valbo, Gefleb. län, 1844 is/n. Landtbru- 
kare (Uund, Gefleb. län); nämndeman; kyrkvärd; 
led. i Valbo brandstodsbolag fr. 8x; kommunalman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gestriklands dom- 
sagas östra tingslag, Gefleb. län, 84—87 B; suppl. i 
Lagutskottet 85 — 87 A; suppl. i Konstitutionsut- 
skottet 87 B. GKFI^EBORGS I^ÄN 311 
Anders Olsson. 

F. i Hille, CTefleb. län, 185120/10. Hemmansägare 
(Mårdäng, Gefleb. län); kommunalman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Gestriklands domsagas östra 
tingslag, Gefleb. län, fr. 91; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 93; led. i tillfälligt utskott 94—99; suppl. i 
Bevillningsutskottet 1900—02; led. i särskildt utskott 
02 o. 03; led. i Ivagutskottet 03 o. 04. 
Per Ericsson. 

V. i Idenor, Gefleb. län, 181520/.^ Elev vid 
Hudiksvalls trivialskola. Hemmansägare (Vik, Gef- 
leb. län); nämndeman; kyrkvärd; led. i Lasaretts- 
dir. i Hudiksvall 53— 78, i Ägodelningsrätteu o. i 
Gefleb. läns liusliålln.-sällskap; kommunalordf. ; 
landstingsman. Utg. en Beskrifning öfver Idenors 
socken. — Led. af Bondeståndet fr. 62; suppl. i Be- 
villningsutskottet 62—63; led. i Bevillningsutskottet 
65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra Helsing- 
lands domsaga, Gefleb. län, 67 — 75 o. 79 — Si; led. 
i särskildt utskott 67; suppl. i Bevillningsutskottet 
68; led. i tillfälligt utskott s. år; led. i Bevillnings- 
utskottet 69—75 o. 79—81. -j- i Vik 1892 172. 
Anders Ivarsson. 

F. i Forsa, Gefleb. län, 18392/12. Hemmansägare 
(Ivund, Gefleb. län) fr. 68; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Norra 
HeLsinglands domsaga, Gefleb. län, 76 — 78 o. 82—88; 
/ led. i tillfälligt utskott 77, 82, 84 o. 88; suppl. i 
Lagutskottet 78; suppl. i vStatsutskottet 85—87 B. 
t under järnvägsresa till vStockholm 18881^8. 
Halvar Eriksson. 

F. i Näs, Kopparb. län, 1855 '-i/ii. Hemmansägare 
(Elgered, Gefleb. län); kommunalman; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd 2:a k. för Norra Helsing- 
lands domsaga, Gefleb. län, 89—90 samt för Bergsjö 
o. Delsbo tingslag, samma län, fr. 91; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 91 — 1902; led. i tillfälligt utskott 03 
o. 04. 312 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Jouas Auderssou. 

V. i Forsa, Gefleb. län, 1S51 -!/■'■ Heininaiisägare 
(Ölsiind, Gefleb. län) fr. 77; kouimunalordf. ; lands- 
tiugsmaii. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Enängers 
o. Forsa tingslag, Gefleb. län, 91 — 96; suppl. i till- 
fälligt utskott 93; led. i tillfälligt utskott 94—96. 


Per Olsson. 

F. i Hög, Gefleb. län, 1S64V12. Elev vid Gefleb. 
läns folkhögskola 88. Hemmansägare (Åsak, Gefleb. 
län; fr. 1900 Fläsbro, samma län); kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för En- 
ångers o. Forsa tingslag, Gefleb. län, fr. 97; suppl. 
i särskildt utskott 98; suppl. i Statsutskottet 1900 
— 02; led. i Statsutskottet 03 o. 04; statsrevisors- 
suppl. 03 o. 04. 
Eric Ersson. 

F. i Arbrå, Gefleb. län, iSiii'''/i. Hemmansägare 
(Vallsta, Gefleb. län) fr. 39; nämndeman o. härads- 
domare; led. i Kommittén ang. grundskatternas in- 
lösen 64 — 66 o. i Kommittén ang. revision af för- 
eningsakten 65 — 67; kommunalman; landstingsman. 

Led. af Bondeståndet 47 — 48 o. fr. 53; led. i Lag- 
utskottet 53 — 54 o. 56 — 58; led. i Statsutskottet 59 — 
— 60, 62 — 63 o. 65 — 66; fullmäktig i Riksbanken 66 — 
67; ledamot of Riksd. 2:a k. för Västra Helsinglands 
domsaga, Gefleb. län, 67 — 68; led. i Statsutskottet 
67 o. 68. t i Vallsta 187221/3. 
John Norén. 

F. i Sveg, Jämtl. län, 1831II/1. Elev vid Folk- 
skolläraresemin. i Hernösand 50; folkskollär.- o. 
klockareex. 52. Folkskollär. o. klockare i Sveg 52 
— 61; landthandlande 62 — 63; hemmansägare (Borr, 
Gefleb. län) fr. 64; nämndeman; ordf. i Järfsö, Ljus- 
dals, Färila, Loos o. Ramsjö hushållningsgille; kom- 
munalordf.; landstingsman. — Ledainot af Riksd. 2:a 
k. för Västra Helsinglands domsaga, Gefleb. län, 69. GBFI.EBORGS LAN 313 


Haus Ivarsson. 

F. i Arbrå, Geflel). län, 1 8281*^/1. Handlande o. 
hemmansägare ( Flästa, Gefleb. län); kommunalman. 
- Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västra Helsinglands 
domsaga, Gefleb. län, 70 — 77;suppl. i Statsutskottet 
71 — 77; led. i särskildt utskott 74. f i Flästa 1884 ^^/is. 

Olof Jonsson. 

l'\ i Arbrå, Gefleb. län, 18391711- Hemmansägare 
(Hof, Gefleb. län) fr. 68; ordf. i Styr. för Vallsta ång- 
sågsaktiebolag fr. 83 ; led. i Öfverstyr. för Konung 
Oscar ll:s jubileumsfond fr. 1901; led. i vSjöförsvars- 
kommittéu 80 — 82, i Kommittén ang. beredande af 
förlagskapital för jordbruksidkare 86, i Bevillniugs- 
kommittén 95, i Unionskommittén 95 — 98, i Skogs- 
kommittén 96 — 99, i Kommunalskattekommittén 97 
— 1900 o. i Jubileifondskommittéu 97 — 98; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a b. för Västra Hel- 
singlands domsaga, Gefleb. län, 78 — 96 o. af Riksd. 
i:a k. för Gefleborgs län fr. 03; led. i tillfälligt ut- 
skott 78; suppl. i Statsutskottet 79--81; led. i Be- 
villningsutskottet 82 — 86; led. i 2:a kammarens en- 
skilda utskott 86; led. i Statsutskottet 87 A o. B 
samt 91 — 96 (v. ordf. 96); led. i särskildt utskott 
89, 90 o. 92 urt. ; särskild deputerad att öfverlägga 
med Konungen 95; led. i Talman.skonferensen 94 — 
96; statsrevisorssuppl. 80 o. 81; statsrevisor 83, 84 
o. 94; fullmäktig i Riksbanken 91 o. fr. 95 ; inspek- 
terande fullmäktig för Riksbankens pappersbruk o. 
sedeltryckeri fr. 1900. 

Johan Ericsson. 

F. i Arbrå, Gefleb. län, 1852 ■'/n. Hemmansägare 
(Vallsta, Gefleb. län); nämndeman; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västra 
Helsinglands domsaga, Gefleb. län, fr. 97; suppl. i 
tillfälligt utskott 1900 — 01; led. i tillfälligt utskott 
02; suppl. i Kon.stitutionsutskottet 03 o. 04; led. i 
särskildt utskott o^. 
Pehr Pehrsson. 

F. i Regnsjö, Gefleb. län, 182531/s. Hemmans- 
ägare (Höle, Gefleb. län); nämndeman o. härads- 
domare; led. i Ägodelningsrätten; komnmnalordf. ; 
/ landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra 
Helsinglands domsaga, Gefleb. län, 67 — 69; led. i 
tillfälligt utskott 68 o. 69. 314 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Magnus Joussou. 

F. i Söderala, Gefleb. län, 1S2610/1. Studerat vid 
spinnrocken samt vid gårdvandringsskola 6 veckor 
om året, i två år». Aust. som bonddräng 46 — 49; 
hemmansägare (Vansäter, Gefleb. län) 50 — 98; har 
därjämte bedrifvit såg-, kvarn- o. träoljefabriks- 
rörelse; kommunalman; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för vSödra Helsinglands domsaga, 
Gefleb. län, 70 — 84 o. för samma domsagas östra 
tingslag 85 — 87 A; led. i tillfälligt utskott 71; suppl. 
i Bankoutskottet 72; led. i Lagutskottet 73 — 84; led. 
i Statsutskottet 85—87 A. 

Nils Hanson. 

F. i Regnsjö, Gefleb. län, i835-'/s- Hemmans- 
ägare (Berga, Gefleb. län); kommunalman; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra 
Helsinglands domsagas östra tingslag, Gefleb. län, 
87 B — 1902; suppl. i Konstitutionsutskottet 91 — 
1902. 

Magnus Sundström. 

F. i Hnånger, Gefleb. län, 1861^/3. Elev vid 
J^inköpings folkskolläraresemin. 78; folkskollär.-ex. 
81. \'ik. folkskollär. i Rogsta s. år; folkskollär. i 
Vattlångs-Hånicks flyttande folkskola i Harmånger 
82 o. i Östansjö folk.skola i Söderala, Gefleb. län, 
fr. s. år; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Södra Helsinglands domsagas östra tingslag, 
Gefleb. län, fr. 1903; suppl. i tillfäUigt iitskott 03 
o. 04. 

Jon Jonsson. 

F. i Bollnäs, Gefleb. län, 1836-/10. Hemmans- 
ägare (Hertsjö, Gefleb. län); k3-rkvärd; led. i Styr. 
för Bollnäs sparbank 88 — 96; kontrollant vid Gefle- 
borgs ensk. banks kommiss. -kontor i Bollnäs fr. 96; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Södra Helsinglands domsagas västra tings- 
lag, Gefleb. län, 85— 87 A. 
Jonas Johnsson. 

F. i Bollnäs, Geflelx län, 1837-0/10. Godsägare 
(Torsberg, Gefleb. län); kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Södra Helsing- 
/ lands domsagas västra tingslag, Gefleb. län, fr. 87 B; 
suppl. i särskildt utskott 90; led. i Konstitutions- 
utskottet 91 — 1904; led. i särskildt utskott 03 ; stats- 
revisorssuppl. 91; statsrevisor 92, 93 o. 95. GEFLEBORGS LÄN 315 
Per Muren. 

F. i Gnarp, Gefleb. län, 180512/.^. Anst. vid uuga 
år 1 handel i Gefle; grosshandlare därst. fr. 29; ordf. 
bl. stadens äldste; gaf npp.slag till många industriella 
o. merkantila inrättningar, såsom Strömsbro bom- 
ullsspinneri, Gefle— Dala järnväg, Norrlands ångbåts- 
bolag, Gefle filialbank, anläggningen af Korsnäs 
träförädlingsbolag o. .Sandvikens bessemerverk; led. 
i Sjöförsvarskommittén 61 — 62, i Tullkommittén 63 
—65, i Kommittén ang. organisation af Statens järn- 
vägs trafiks förvaltning 67—68 o. i Tullkommittén 
76—81; kommunalordf. ; ordf. i Landstinget. Do- 
nator. — Led. af Borgareståndet 47—48, 50—51, 
56—58, 62—63 o. 65—66; led. i Bevillningsutskottet 
47—48, 50—51, 62—63 o. 65—66; led.' i Statsut- 
skottet 56—58; v. talman 62—63 o. 65 — 66; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Gefle stad 67—68; v. ordf. i Be- 
villningsutskottet 67 o. 68. t i Gefle 1 888 2/5. 
Johan Wilhelm Petre. 

F. i Gefle 18191-/2. Stud. i I'pps. 37; ex. till 
rätteg.-verk. 42; kameralex. s. år. E. o. notarie i 
Svea hofr. s. år; v. häradsh. 46; sekr. hos Borger- 
skapets äldste i Gefle 48; rådman därst. 57; tf. 
borgmäst. därst. 58—67 o. ordin, borgmäst. 67— 84; 
ordf. under fl. år i Styr. för aktiebolaget Gefle bank; 
en af grundläggarne af Högbo stål- o. järnmanu- 
fakturaktiebolag; ombudsman vid Gefle— Dala järn- 
vägsaktiebolag o. under fl. år ordf. i bolagets styr. ; 
kassadirektör i Korsnäs sågverksaktiebolag; led. i 
Styr. för Krylbo— Norbergs järnvägsaktiebolag; kom- 
munalnian. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gefle stad 
69. -j- i Gefle 19001"'/"- 
Gustaf Ferdinand Asker. 

F. i Jönköping 1S12I8/6. Stud. i Upps. 29; ex. 
till rätteg.-verk. 30. Auskultaut i Göta hofr. s. år; 
assessor därst. 45 ; notarie i Bondeståndet 44 ; borg- 
mäst. i Jönköping 49; led. i Kommittén ang. för- 
ändrad organisation af rikets stvrelse- o. förvalt- 
ningsverk 58; landshöfd. i Gefleb.'läu 61—8-,; kom- 
munalman. — Led. af Borgareståndet 53—54, 56— 
58 o. 59—60; led. i Lagutskottet 53— 54;^ talman 
56—58 o. 59—60; ledamot af Riksd. 2:a k. för Gefle 
stad 70—84; talman 73—75; led. i Talmanskonfe- 
rensen 70—71 urt. samt 76—84; led. i 2:a kammarens 
enskilda utskott 76. f i Stockholm iS97i-'/7. 3l6 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Paul Petter Waldenström. 

F. i Luleå 183820,7. Stud. i Upps. 57; fil. kand. 
62; fil. dokt. 63. Acij. vid Växjö h. eleni.-lärov. 62; 
prv. 64; lektor i kristendom samt hebr. o. grek. spr. 
vid Umeå h. elem.-lärov. s. år samt i kristendom, 
grek. o. hebr. spr. vid Gefle li. allm. lärov. fr. 74; 
nedlade prästämb. 82; kontrollant vid Helsinglands 
ensk. banks kommiss.-kontor i Gefle 83—1903; led. 
i Maltdryckskonimittén 98—1900, i Egnahemskom- 
mittén 99—01 o. i Kommittén ang. lagar om regi- 
strerade icke ekonomiska föreningar o. offentligen 
erkända stiftelser 01—03; kommunalman; landstings- 
man. Teol. doktor vid Yales univ., New Haven, 
Nordamerika, 89. Teologisk författare; reseskildrare. 
— Ledamot af Riksci. 2:a k. för Gefle stad fr. 85; led. 
i tillfälligt utskott 85 o. 91—99; led. i Konstitu- 
tionsutskottet 1900—02; led. i Lagutskottet 03 o. 
04; statsrevisorssuppl. 03 o. 04. 
Olof August Brodin. 

I'\ i Gefle 18401-/8. l\lev vid vSkeppsbyggeri- 
institut 56. Skeppsbyggmäst. o. skeppsredare i 
Gefle fr. 67 ; led. i Dir. för Navigationsskolan i Gefle 
fr. 81, i Styr. för Gefle stads sparbank 90 o. i Styr. 
för Gefle — Ockelbo järnvägsaktiebolag; led. i Sjö- 
fartnäringskommittéu 90 o. i Handels- o. sjöfarts- 
kommittén 98 — 1900; kommunalman; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Gefle stad 
87 B — 93 o. fr. 97; suppl. i särskildt utskott 90 o. 
99; led. i .särskildt utskott 91, 98 o. 1900; suppl. i 
Bevillningsutskottet 1900; led. i Bevillningsutskottet 
o I — 04. 
Johan Gustaf Nyström. 

F. i Stockholm 183721/6. Stud. i Upps. 56; elev 
vid Sthlms stads allm. arbeten s. år. Löjtn. i Väg- 
o. vattenbyggn. -kåren 62; distriktsadjut. i Norra 
väg- o. vattenbyggn.-distr. 66 — 82; distriktsingeniör 
i Nedre norra distr. 82—97; kapt. 73; major 94; 
distriktschef för Nedre norra väg- o. vattenbyggn.- 
distr. 97 — 1902; kommunalman; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Gefle stad 94 — 96. GEFLEBORGS LAN 317 
Pehr Staaff. 

F. i Stockholm 1S1921/2. Stud. i Upps. 36; ex. 
till rätteg.-verk. 41. Auskultant i Svea liofr. s. år; 
e. o. notarie därst. s. år; v. häradsli. 48; tf. brott- 
iiiålsdoniare i Åugernianland 58; under några år 
sakförare i Hernösand; häradshöfd. i Norra Helsing- 
lands domsaga, Gefleb. län, fr. 62; koniniunalordf. ; 
ordf. i I^andstinget. — L,ed. af Borgareståndet fr. 59; 
led. i Lagutskottet 59 — 60 o. 62 — 63; led. i Stats- 
utskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Söder- 
hamn o. Hudiksvall 67—70, 73 — 75 o. 77—78; led. 
i 2:a kammarens enskilda utskott 67; led. i Konsti- 
tutionsutskottet s. år; led. i tillfälligt utskott 68; 
led. i Bankoutskottet 69 o. 70. f i Hudiksvall 
iS8323;,.2. 

Johan Gustaf Brolin. 

F. i Söderhamn iSi6l"'4. Vistades i England 
för språkstudier 35 — 36. Grosshandlare o. delägare 
i firman Johan Brolin & vSou 41; chef för firman 
49; rådman i vSöderhamn 51 — 56; direktör för ]\I arma 
sågverks aktiebolag fr. 58 o. för Söderhamn — Berg- 
viks järnväg 61 — 85; led. i Styr. för Gefleborgs ensk. 
banks afd. -kontor i Söderhamn 65 — 91; koniniunal- 
ordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Söderhamn o. Hudiksvall 71 — 72 o. 76. 
Johan GottUeb Wilhelm von Rehaiisen. 

F. i Bollnäs, Gefleb. län, 1S19I2/1. Stud. i Upps. 
36. Underlöjtn. vid Hels. reg. 40; löjtn. 44; kapt. 
51; major 60; öfv.-löjtn. o. chef för Norrb. fältjäg.- 
kår 64; öfverste o. chef för Hels. reg. 74; öfverste 
i reg. reserv 82 — 84; v. ordf. i Gefleb. läns hus- 
hålln.-sällskap 68 — 74; ordf. i Dir. för väganläggning 
till Arvidsjaur 71 o. i Dir. för upprensning af Sik- 
forsen i Piteå älf 73 — 74; inspektor för Hudiksvalls 
h. allni. lärov. 84 — 87; kommunalordf.; ordf. i Lands- 
tinget. — • Led. af Ridd. o. adeln 53 — 54; ledamot af 
Riksd. i:a k. för Gefleborgs län 77 — 78 o. af Riksd. 
2:a k. för Söderhamn o. Hudiksvall 79 — 81; suppl. 
i Bevillningsutskottet 78. j i Hudiksvall 1897 10/2. 
Frans Johan Erland Berglöf. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Söderhamn o. Hu- 
diksvall 82 — 87 A o. för Söderhamn 87 B (se sid. 
200). 3l8 AFD, XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johan Frithiof Göthe Schöniug. 

F. i vSöderhamu i839-'*/9. Grosshandlare i vSöder- 
haiim; ägare af Grundviks sågverk; tysk konsul i 
Söderhamn fr. 65; koniinunalinan; landstingsman. • — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Söderhamns stad 88 — 93; 
supi:)l. i Bankoutskottet 91 — 93; suppl. i särskildt 
utskott 91. j i Hamburg 1893 ■'/e. 
Per Olof Oswald Wikström. 

l-\ i Rödön, Jämtl. län, 1845'^ 0. vStud. i Tpps. 
62; ex. till rätteg.-verk. 65. Auskultant i Svea hofr. 
s. är; e. o. notarie därst. 67; tf. domhafvande 70 
— 72; v. häradsh. 71; rådman o. notarius publicus 
i vSöderhamn 72; borgmäst. därst. fr. 87; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Söderhamns 
stad 94—96; led. i tillfälligt utskott 94; suppl. i 
särskildt utskott 95. 
Julius Ebbe Centerwall. 

F. i Raus, Malm. län, 184422/8. Stud. i Upps. 62; 
fil. kand. 67; fil. dokt. 69. Adj. vid h. allm. lärov. i 
Gefle 70; rektor vid 1. allm. lärov. i Söderhamn fr. 
74; rektor vid Söderhamns elem. -lärov. för flickor 75; 
förestånd, för vSöderhamns arbetareinst. 87; kom- 
munalman. Arkeologisk o. filologisk författare. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Söderhaums stad fr. 97; 
suppl. i tillfälligt utskott 97—99; led. i tillfälligt 
utskott 1900 — 03. VÄSTKRNORRI^ANDS I.ÄN 319 Västernorrlands län. 

Pelir Lithiicr. 

F. i Mörsil, Jäiiitl. läii, iS25ll/(;. Stud. i Upps. 
42; fil. dokt. 48. Prv. 52; pred. vid Sthlms stad.s 
<>. län.s kurhu.s s. år; pastorsadj. i vS:t Klara förs. i 
vSthlni 53; notarie i Prästståndet 53— 54; e. o. tjäustg. 
hofpred. 58; kyrkoh. i Torp, Hernösands stift, fr. 
60; landstingsman. Utg. predikningar o. tal. — 
Led. i Prästståndet 62—63; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Torps, Tuna o. Njurunda tingslag, Västernorrl. 
län, 67—72 o. 76—78-; led. i sänskildt utskott 67; 
led. i Konstitutionsutskottet 68. f i Sundsvall 
187829/3. 

Anders Andersson. 

F. i Torp, Västernorrl. län, 182626/3. Har ej åt- 
njutit skolundervisning. Hemmansägare i Torp; 
kyrkvärd; nämndeman; kommunalordf.; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a b. för Torps, Tuna o. 
Njurunda tingslag, Västernorrl. län, 73—75. f i 
Torp 18996/10. 
Paul Leonard Maijström. 

F. i Njurunda, Västernorrl. län, 184226/6. Gäst- 
gifvare i Njurunda; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Torps, Tuna o. Njurunda tingslag, 
Västernorrl. län, (en del af) 78. f i Njurunda 18S2 ^lo. »» 


Olof Perman. 

F. i Torp, Västernorrl. län, 184422/5. Grosshand- 
lare (Fränsta, Västernorrl. län); kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Torps, 
Tuna o. Njurunda tingslag, Västernorrl. län, 79—81; 
led. i tillfälligt utskott 81. 320 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Jonas Martin vSjöhmd. 

F. i Tuua, Västernorrl. län, iS2,o'^°ll. Heninians- 
ägare i Tuna fr. 53; konnnnnalordf. ; laudstiugsiuan. 
— Ledamot af Riksd. i:a k. för Västeniorrlauds län 
75 — ^80 o. 87 — 94 samt af Riksd. 2:a k. för Medel- 
pads västra domsaga, samma läu, 82 — 84; suppl. i 
J?evillningsutskottet 77—80; suppl. i Statsutskottet 
82 — 84; suppl. i Lagutskottet 88 — 94. 

-^P 
Carl Martin Hnss. 

1>. i Torp, Västernorrl. län, 18492/2. Mog.-ex. 
70; elev vid Ultuna landtbruksinst. 76 — 77. Gods- 
ägare (Johannisberg, Västernorrl. län); nämndeman; 
led. i Ägodelningsrätten; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Medelpads 
västra domsaga 85—87 A; led. i tillfälligt utskott 85. 
-|- å Johannisberg 1897^/12. 

Gnstaf Adolf Wändahl. 

l\ i Eksjö 1845 'Ys. Elev å apotek i Alingsås 58 — 
59 o. i Sthlni 61 — 63; farm. stud. -ex. 63; apotekare- 
ex. 69. Anst. å apotek i Smedjebacken 63 — 65 o. å 
ajiotek i Torp 69 — 72 o. 73 — 76; apoteksförestånd. 
i Piteå 66—67, i Sala 72 — 73 o. i Torp, Vä.sternorrl. 
län. 76 — 97; fabriksidkare 79 — 93 o. godsägare i 
Västernorrl. län 81 — 90; innehafvare af apoteket Ör- 
nen i Östersund fr. 96; kommunalordf.; landstings- 
man; under sina sista år bosatt i Sthlm. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Äledelpads västra domsaga, Väs- 
ternorrl. län, 87 B — 90. ■)- i vStockholm 1904 1^. 

Nils Petter Wallmark. 

V. i Selan ger, Västernorrl. län, 1830-"' 7. Hem- 
mansägare i Selåuger fr. 60; ordf. i Dir. för sock- 
nens brandstodsbolag fr. 72; led. i Västernorrl. läns 
liushålln. -sällskaps förvaltningsutskott 90 — 1903; 
kommunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för INIedelpads västra domsaga, Västernorrl. 
län, 91 — 93; led. i tillfälligt utskott 91 — 93. 

Johan Eric Nordin. 

F. i T3-nderö, Västernorrl. län, 1843-7^. Elev 
vid Folkskolläraresemin. i Hernösaud 60; organist- 
ex. s. år; folkskoUär.-ex. 62. E. o. folkskollär. i 
vSättna, Västernorrl. län, 62 o. ordin. fr. 64; klockare 
o. orgelnist därst. fr. s. år; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för ]Medelpads 
västra domsaga, Västernorrl. län, fr. 94; suppl. i 
tillfälligt utskott 94 o. 95; suppl. i särskildt utskott 
1901 ; suppl. i Lagutskottet 03 o. 04. VASTERNORRLANDS I.AN 321 
Per ITlrik Ljuslin. 

]'. i Skön, \'ästernoi-rl. län, 1828^^/4. Ätnjöl ej 
nägou skolundervisning. Heniniansägare (Högom, 
\'ästernorrl. län); nämndeman o. häradsdomare; 
kyrkvärd; led. i Agodelningsrätten o. i Brandstods- 
konimittén; ordf. i Västernorrl. läns hästförsäkr.- 
l)olag; kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Ljnstorps, vSköns, Indals o. Sel- 
angers tingslag, Västernorrl. län, 67 — 69; led. i till- 
fälligt utskott 6S o. 69. -j- i Htigoni i892'''/2. 
Per Tjernlitnd. 

F. i Hässjö, Västernorrl. län, 182220/8. Hemmans- 
ägare (Västanbäck, Västernorrl. län); nämndeman; 
kommunalordf.; landstingsman. — Led. af Bonde- 
ståndet fr. 59; suppl. i Ivagutskottet 59 — 60; suppl. 
i vStatsutskottet 62 — 63; led. i Lagutskottet 65 — 66; 
ledamot af Riksd. 2:a k. för Ljustorps, Sköns, Indals 
o. Selångers tingslag, Västernorrl. län, 70 — 72; led. 
i tillfälligt utskott 70 o. 72; led. i särskildt utskott 
70. t i Sundsvall 188-, 2/12. ^«v 
Petter Nä.sman. 

F. i Timrå, Västernorrl. län, 1833^^/4. Hemmans- 
ägare (Näs, Västernorrl. län); kj-rkvärd; led. i Styr. 
för Västernorrl. läns brandstodsl)olag; kommunal- 
ordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Liustorps, Sköns, Indals o. Selångers tingslag, Väs- 
ternorrl. län, 73 — 78 o. för Medelpads östra dom- 
saga, samma län, 82 — 87 B; led. i tillfälligt utskott 
7; o. 75; suppl. i Bevillningsutskottet 76 — 78; suppl. 
i särskildt utskott 78; suppl. i Konstitutionsutskot- 
tet 82 — 86; led. i särskildt utskott 86; led. i Lag- 
utskottet 87 A; led. i Konstitutionsutskottet 87 B. 
t i Näs 189720/7. 
Johan 0.skar Boström. 

l'\ i Luleå 18418/1. Stud. i Upps. 60. Prv. 63; 
lirukspred. vid Graninge 66; lär. vid Sollefteå li. 
folkskola o. tf. sockenadj. i Multrå 69; kyrkoh. i 
Sättna 73 o. i Sundsvall fr. 82; kontr.-prost fr. 99. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ljustorps, Sköns, In- 
dals o. Selåugers tingslag, Västernorrl. län, 79 — 8r; 
led. i tillfälligt utskott 80. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2 322 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE -^<^ 
Johan Carlssou. 

F. i Umeå i838--'/4. Iletnniansägare (Nysäter, 
Västernorrl. län) fr. 70; poststationsförestånd. i 9 år; 
konimunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Medel- 
pads östra domsaga, Västernorrl. län, 88 — 90. 
Carsteu Tank Jacobs en. 

F. i Drammen, Norge, 1833I0/12. Grosshandlare; 
disponentdirektör för Tunadals aktiebolag, Väster- 
norrl. län; led. i Centralstyr. för aktiebolaget Sunds- 
valls handelsbank fr. 74; ordf. i Styr. för Sundsvalls 
bogseringsaktiebolag; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Sköns tingslag, Västernorrl. län, 
91 — 93; led. i särskildt utskott 91. 
Carl Gustaf Thor. 

F. i Lysvik, Värml. län, 1860 'J/u. Faktor vid 
Skönviks aktiebolags brädgård i Sköuvik, Väster- 
norrl. län, 89; inspektor vid Skönviks trämassefabrik 
i Nedausjö fr. 1901; led. i Förliknings- o. skilje- 
nämndskommittén 99 — 01. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. 
fnr vSköus ting.slag, Västernorrl. län, 94 — 99. 
Svante Herman Kvarnzeliiis. 

F. i Strängsered, Älfsb. län, 186413/11. Blecksla- 
garemäst. fr. 87; bosatt å Signeluud vid Sundsvall. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sköns tingslag, Väster- 
norrl. län, fr. 1900; suppl. i särskildt utskott 01; 
led. i tillfälligt utskott 03; led. i särskildt utskott 04. 
Krik Ahlgren. 

F. i Hässjö, Västernorrl. län. 1847 10/9. Landt- 
l)rukare (Ahla, Västernorrl. län); nämndeman; koni- 
munalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Njurunda, Ljustorps o. Indals tingslag, Väster- 
norrl. län, 91 — 93. VÄSTERNORRI^ANDS I,ÄN 323 
Krik E^rikssou. 

l'\ i Indals-Iyiden, Västernorrl. läii, 1857'/!. Elev 
vid Västernorrl. läns folkhögskola 76 — 77. Landt- 
brukare (Oväcklingeii, Västernorrl. län) fr. 84. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Njurunda, Ljustorps o. 
Indals tingslag, Västernorrl. län, 94— 99. 
Erik Gustaf Åkerlind. 

F. i Åland, Upps. län, 18642-74. Elev vid Betel- 
semin. i Sthlni 84 — 87. Lär. o. förestånd, inom olika 
baptistförsamlingar 87—93; har uppehållit samma 
befattningar inom Hässjö förs., Västernorrl. län, fr. 
93; hemmansägare. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Njurunda, Ljustorps o. Indals tingslag, Västernorrl. 
län, fr. 1900; suppl. i tillfälligt utskott 01 o. 02; led. 
i tillfälligt utskott 03 o. 04. 

Per östman. 

F, i Viksjö, Västernorrl. län, 18051710. Hem- 
mansägare (Ry, Västernorrl. län); tillika smed o. 
urmakare; kommunalman. — Led. af Bondeståndet 
40—41, 47—48, 50—51. 56—58, 62—63 o. 65—66; 
led. i Bankoutskottet 47 — 48, 56 — 58, 62 — 63 o. 65 
— 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Boteå, vSäbrå, Nora 
o. Gudmundrå tingslag, Västernorrl. län, 67 — 72; 
suppl. i Bankoutskottet 67; led. i särskildt utskott 
s. år; led. i tillfälligt utskott 69. f i Nora, Väster- 
norrl. län, 1875 15/5. 

Frans Theodor Tertullianus Malmberg. 

F. i Lerdala, Skarab. län, i8i623'2. Genomgick 
fullständigt Skara elem.-lärov.; elev vid Filipstads 
bergsskola. Anst. först i Graningeverkens tjänst o. 
därefter i Sundsvall; förvaltare vid Bollsta bruk 52 
— 67; disponent vid Väija sågverk, Västernorrl. län, 
67—75; landtbrukare; led. i Styr. för Västernorrl. 
läns brandstodsbolag; inspektör för samma läns 
landtbruksskola i Nordvik; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Boteå, 
Säbrå, Nora o. Gudmundrå tingslag, Västernorrl. län, 
Th—IT-, suppl. i Bevillningsutskottet 73; led. i till- 
fälligt utskott 74—77- t å Väija 1888 7/4. 324 AFD. XXV, 2. RIK.SDAGENS ANDRA KAMMARE 
Per Westman. 

F. i Nora, Västeriionl. län. 1S41-I/11. Heinmans- 
ät^^are (Ros.svik, Vä.sternorrl. läu) fr. 64; kyrkvärd; 
iiäiiindenian; leil. i Styr. för Yästernorrl. läns landt- 
lirnksskola fr. 91; konnuunalordf. ; laudstiiigsnian. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Boteå, Säbrå, Nora 
o. Gudniundrå tingslag, Yästernorrl. län, 78 — 83; 
led. i tillfälligt utskott 78; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 79 — 83. y i Rossvik 1897 'Vs. Johan N 3- da hl. 

F. i Aruäs, Yästernorrl. län, iS46l-'/fi. vStud. i 
l"pps. 66. Prv. 76; vik. adj. vid Folkskollärareseinin. 
i Hernösaud 77; pastorsadj. i Gudmundrå, Hernö- 
sands stift, 78; förestånd. f(")r Gudmundrå h. folk- 
skola fr. 79; afsked fr. prästämb. 82; led. i Koui- 
niittén ang. begränsning af den kommunala röst- 
rätten på landet 96 — 97. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Boteå, Säbrå. Nora o. Gudmundrå tingslag, 
\'ästernorrl. län, 84 samt för Ångermanlands södra 
domsaga, samma län, 85 — 94 o. fr. 97; suppl. i I^ag- 
utskottet 85; led. i tillfälligt utskott 86 o. 87 Å; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 87 B o. 91 — 93; suppl. 
i särskildt utskott 90; led. i Bankoutskottet 94; led. 
i Konstitutionsutskottet 1903 o. 04. Johan Lindgren. 

F. i vSkog, Yästernorrl. län, iS46--'/4. Garfveri- 

fabriksägare fr. 71; handlande fr. 75; liennnansägare 

\ (Gallsäter, Yästernorrl. län) fr. 88. — Ledamot af 

I Riksd. 2:a k. för Ångermanlands södra domsaga, 

\'ästernorrl. län, 95 — ^96. 
Per Engman. 

F. i Nordmaling, Yästerb. län, 1828 "/.s. Hand- 
lande o. liemmansägare (Näsåker, Yästernorrl. län); 
bosatt i vSollefteå fr. 78; kommuualordf. ; landstings- 
man. — L,ed. af Bondeståndet 65 — 66; suppl. i Lag- 
utskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för Sollefteå o. 
Ramsele tingslag, Yästernorrl. län, 67 (valet förkla- 
rades upphäfdt), 69 — 72 o. 76 — 80; suppl. i Lagut- 
skottet 69; led. i särskildt utskott 69, 71, 71 urt. o. 
77; led. i Lagutskottet 70 — 72; led. i Konstitutions- 
utskottet 76 — 80; statsrevisorssuppl. 71 o. 72; stats- 
revisor 76 o. 77. j i Stockholm 1880-^/1. VASTKKNORKIvANDS LAN 325 
Henrik Hansson. 

I'\ i INIultrå, Västernorrl. län, 1823'-';.-,. Ileiiimaiis- 
;igare (Klofsta, Västernorrl. län). — Ivcd. af Bonde- 
ståndet 62 — 63; ledamot af Riksd. 2:a k. för Sollefteå 
o. Ramsele tingslag, Västernorrl. län, 67 — 68. ■}- i 
.Multrå 18986/1/ 
Johan Fahlén. 

V. i Multrä, Västernorrl. län, 1826 -"/a. Gross- 
handlare i Mnltrå; led. i vStyr. för Västernorrl. läns 
sparbank o. i samma läns liushålln. -sällskaps för- 
valtningsntskott; kommunaiordf. ; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sollefteå o. Ramsele tings- 
lag, Västernorrl. län, 73 — 75; led. i tillfälligt utskott 
73 o. 75; snppl. i Konstitutionsutskottet 74. 
Erik Petter Jonsson. 

F. i Resele, Västernorrl. län, 18341^/,'). Hem- 
mansägare (Myre, Västernorrl. län); nämndeman; 
kommunaiordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Sollefteå o. Ramsele tingslag, Västernorrl. 
län, (en del af) 80, 81 — 82 o. för Ångermanlands 
västra domsaga, samma län, 85 — 91 ; suppl. i Bevill- 
ningsutskottet 85 — 87 B; led. i tillfälligt utskott 88 
■ — 90. -j- i Stockholm 18911^/3. 
Abraham Berglund. 

F. i Multrä, Västernorrl. län, i83ii''/3. Hem- 
mansägare (Klofsta, Västernorrl. län) fr. 57; nämnde- 
man o. liäradsdomare; led. i Styr. för Västernorrl. 
läns brandstodsbolag fr. 93 ; kommunaiordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sollefteå 
o. Ramsele tingslag, Västernorrl. län, 83 (men valet 
f(")rk!arades upphäfdt). 326 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Auders Huss. 

F. i Gruudsuiula, \'ästeniorrl. läu, 1841^/10. Stud. 
i Upps. 63; kauieralex. 64. Tf. kronofogde i Södra 
Ångermanlands nedre fögderi 71 o. i Södra Ånger- 
manlands öfre fögderi 74; kronofogde i sistn. fög- 
deri fr. 78; ordf. i Styr. o. verkst. direktör för 
Hernösands ensk. banks afd.-kontor i vSollefteä fr. 
93; kommiinalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Sollefteå o. Ramsele tingslag, Västeruorrl. läu, 83 — 
84 o. för Ångermanlands mellersta domsaga, samma 
läu, 85—88; led. i tillfälligt utskott 84 o. 88; suppl. 
i Lagutskottet 86 o. 87 A; led. i Bevillningsutskottet 
87 B. "t" i Sollefteå, Västeruorrl. län, 190321/7. (ki Jonas Erik Schödén. 

F. i Fjällsjö, Västeruorrl. läu, 1853I-/11. Elev 
vid Hernösands elem.-lärov. 73. Haudelsbokhållare 
74 — 78; handlande 79 — 84; landtbrukare i Fjällsjö; 
kommunalordf. ; landstingsman. ■ — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Åugermaulauds västra domsaga, Väster- 
uorrl. läu, (en del af) 91 o. 92 — 96; suppl. i tillfälligt 
utskott 93 — 95; suppl. i Statsutskottet 96. 

Karl Oswald Emthén. 

F. i Vtter-Knhörna, Söderni. läu, 1S53" 3. Genom- 
gått 4 klasser af allm. läroverk. I^audtbrukare i 
Södermanland 74 — 86; äger o. bebor Höfven, Väster- 
uorrl. läu, fr. 86; ordf. i Resele sparbaukskommitté 
88 ; nämndeman ; led. i Västeruorrl. läns liu.shållu.- 
sällskaps förvaltuingsutskott fr. 92 o. i Styr. för 
aktiebolaget Sollefteå folkbank fr. 96; kommunal- 
ordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. 
(öv Ångermanlands västra domsaga, Västeruorrl. läu, 
fr. 97; suppl. i tillfälligt utskott 97 — 99; led. i till- 
fälligt utskott 1900 o. 01; suppl. i särskildt utskott 
02 ; suppl. i Statsutskottet 03 o. 04. 

Johan Peter Dahlberg. 

F. i Stockholm 1 843^3/8. Bokhållare vid Gra- 
ninge bruk, Västeruorrl. läu, 59; delägare i Gra- 
ningeverken 69; disponent vid samma verk 91; nu- 
mera bosatt å BoUsta bruk, Västeruorrl. läu ; depu- 
terad i Järukont. under fl. är; verkst. direktör för 
Södra Ångermanlands ångfartj-gsaktiebolag; led. i 
Dir. för Norrlands hypoteksförening fr. 94; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ångerman- 
lands mellersta domsaga, Västeruorrl. läu, 89 — 94 o. 
af Riksd. i:a k. för Västeruorrlands läu 94 — 1903; 
suppl. i tillfälligt utskott 93 ; led. i tillfälligt utskott 
94; suppl. i särskildt utskott 95; suppl. i Banko- 
utskottet 97 — 03. VÄSTE KNORRI^ANDS LÄN 327 
Olof Röuuberg. 

V. i Öfver-Lännäs, Västfrnonl. län, i>S37-*Vl- 
Heniniansägare (Stocked, Västernorrl. län); koni- 
niunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Änger- 
manlands mellersta domsaga, Västernorrl. län, 95. 
t i vStockholm 1S952-I/-2. 

Andreas Wilhelm St3-rlander. 

F. i Häradshammar, Österg. län, 1854^^/12. vStud. 
i Upps. 75; teol. stud. till 78. Tf. häradsskrifvare i 
vSödra Ångermanlands öfre fögderi 78 o. 79; extra 
polisuppsyningsman i Sollefteå socken, Västernorrl. 
län, 80; polisuppsyningsman i Sollefteå municipal- 
distr. 85 — 1902; sakförare i Sollefteå; har grundlagt 
Sollefteå privata elem. -skola o. varit dess ena före- 
stånd, under fl. år; chef för vSveriges storloge af 
Världsgodtemplarorden fr. 89. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Ångermanlands mellersta domsaga, Väster- 
norrl. län, (en del af) 95 o. fr. 96; led. i tillfälligt 
utskott 1900 — 02; led. i Lagutskottet 03 o. 04. 

Per Olof Hörnfeldt. 

F. i Själevad, Västernorrl. län, 1830^/2. Hem- 
mansägare (Hörnäs, Västernorrl. län); nämndeman 
o. häradsdomare; led. i Ägodelniugsrätten; led. i 
Kommittén ang. skjutsväsendets ordnande 76 — 77, 
i Kommittén ang. lönereglering vid de allni. läro- 
verken 78 — 79, i Landtförsvarskommittén 80 — 82, i 
Kommittén ang. förordning rör. de svenska lapparue 
o. de bofasta i Sverige o. rör. renmärken 82 — 83, i 
Kommittén ang. stambana genom Öfre Norrland 
85, i Förstärkta lagberedningen 86 — 87 o. i Kom- 
mittén ang. förändrad banklagstiftning 89 — 90; kom- 
munalordf. ; landstingsman. — Fed. af Bondeståndet 
fr. 62; suppl. i Bevillningsutskottet 62 — 63; suppl. i 
Statsutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Ångermanlands norra domsaga, Västernorrl. län, 67 
— 79 samt för Själevads o. Arnäs tingslag, samma 
län, 82 — 84 o. 87 B — 90; led. i Statsutskottet 67—79, 
82 — 84 o. 87 B; v. ordf. i Bankoutskottet 88 — 90; 
.statsrevisor 80 o. 81. f i Hörnäs i89oi-'/i2. 

Erik Öberg. 

F. i Nätra, Västernorrl. län, i829'^/7. Fandtbru- 
kare (Domsjö, Västernorrl. län); häradsdomare; kom- 
munalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2. -a 
k. för Själevads o. Arnäs tingslag, Västernorrl. län, 
85— 87 A; led. i tillfälHgt utskott 85— 87 A. t i 
Donisjö I90ii''/io. 328 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Jonas Olof Domeij. 

F. i Grundsunda, Västernorrl. län, i839ifY8. Stud. 
i Upps. 60; jur. prel.-ex. 64; kanieralex. s. år. Tf. 
kroiiolänsnian 65 o. ordin, i Arnäs distr., Väster- 
norrl. län, 6S; kronofogde i IMedelpads västra fög- 
deri 82, i Norra Ångermanlands fögderi s. år o. i 
Norra Ångermanlands öfre fögderi 1901 — 04; om- 
l)ndsman vid Hernösauds ensk. banks afd.-koutor i 
Örnsköldsvik fr. 98; kommunalman. — Ledamot af 
Ribsd. 2:a k. för Själevads o. Arnäs tingslag, Väster- 
norrl. län, 91- — 93; led. i tillfälligt utskott 92 o. 93. 


Carl Jona.s Öberg. 

F. i Själevad, Västernorrl. län, 1859-'' 4. I^lev 
vid Västernorrl. läns folkhögskola 80 — 81. I^andt- 
brukare (Donisjö, Västernorrl. län) fr. 91; nämnde- 
man; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Själevads o. Arnäs tingslag, Västernorrl. län, 94 — 
1900 o. för vSjälevads o. Arnäs domsaga fr. 1901; 
suppl. i tillfälligt utskott 94 — 96; suppl. i särskildt 
utskott 95; suppl. i Statsutskottet 97 — 02; led. i 
särskildt utskott 98, 02 o. 03; led. i tillfälligt ut- 
skott 04. 

Per Gtt.staf Nä.sluiul. 

I'\ i Sidensjö, Västernorrl. län, 1S27 '"/(i. Ilem- 
mansiigare (Hagaris, Västernorrl. län); nämndeman 
o. häradsdomare; ombudsman vid Nätra flottnings- 
förening 74 — 79; led. i Styr. för Västernorrl. läns 
l)randstodsbolag å landet 77; led. i Kommittén ang. 
instruktion för provinsialläkare 85 — 87 o. i Skogs- 
kommittén 96 — 98; kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ångermanlands 
norra domsaga, Västernorrl. län, 80 — 81 samt för 
Nordingrå o. Nätra tingslag, samma län, 82 — 86, 
87 B o. 91 — 98; led. i tillfälligt utskott 81; suppl. i 
Lagutskottet 82 o. 83; suppl. i vStatsutskottet 84; 
led. i Lagutskottet 85, 86 o. 91 — 95; led. i Statsut- 
.skottet 87 B o. 96 — 98; suppl. i särskildt utskott 92 
urt. ; statsrevisor 96 o. 97. f å Hagaris 189823/3. 

iViiders Stindströni. 

F. i Sidensjö, Västernorrl. Ifin, 1832 '-^/a. .\tnj(")t 
ej någon skolundervisning. Hemmansägare (Hamra, 
Västernorrl. län) fr. 56; kyrkvärd; led. i 7:e döfstuni- 
distr. nämnd; kommunalordf.; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nordingrå o. Nätra tings- 
lag, Västernorrl. län, 87 A o. 88 — 90; led. i tillfäl- 
ligt utskott 88 — 90. ■]- i Hamra i897i''/i- VÄSTEKNOKKLANDS LÄN 329 
Carl Bergström. 

1'. i Ullåii,<,^er, VäsU-nionl. län, 1843 V- Heiii- 
maiisäi^are (Skidsta, Västeniorrl. län); led. i Ägo- 
(k-lningsnitten o. i Styr. för Landtbruksskolan ; koiii- 
imiiialordt". ; laiidstingsinan. — Ledamot af Riksd. 2:0 
k. för Xordingrå o. Nätra ting.slag, Väslcniorrl. län, 
(en (1(j1 af) 9S samt 99 — 1900 o. för Nordingrå o. 
Nätra doni.saga 01 02; suiJpl. i särskildt utskott 
1900 — 02. 
Petrus Hörnsten. 

1'. i Nätra, Västernorrl. län, 1862-77. Klev vid 
Västcrnorrl. läns slöjdskola 79. I lennuansägare (Näs- 
sjö, \'ästcrnorrl. län) fr. 87; led. i Västernorrl. läns 
husliålln.-säll.skap. fr. 1901; verkat som nykterhets- 
talare inom Vä.sternorrl., Gefleb. o. Norrb. län fr. 
99. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nordingrå o. 
Nätra domsaga, \'ästernorrl. län, fr. o-;. 
Georg Peter Rönblad. 

F. i Njurunda, Västernorrl. län, i8i2-''/s. Anst. 
i unga är säsom skrifbiträde hos domare på landet 
o. vid Hernösands rådst.-rätt 28 — 36; stadsnotarie o. 
notarius publicns i Hernösand 36; rådman därst. fr. 
45; förklarades af K. :Maj:t 70 berättigad att öfver- 
taga den då inrättade lagfarne rådmannens befatt- 
ning i Hernösand; kommunalman. — Led. af Bor- 
gareståndet 50 — 51 o. 56 — 58; led. i Bevillningsut- 
skottet 50-51 o. 56— 58; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Hernösand, LTmeå, Luleå o. Piteå 67; led. i tillfäl- 
ligt ut.skott 67. t i Hernösand 1873 28/r,. 
Axel Luudströtn. 

I'", i Byske, Västerl). län, iSi5-'n. Stud. i 1'pps. 
35. Vik. kollega vid Luleå elem.-lärov. 40 — 41; 
kollega vid Piteå elem.-lärov. fr. 41; red. under 
många år af Norrbottens-Posten; förestod en längre 
tid Piteå första bokhandel; verkst. direktör för Filial- 
banken i Piteå o. efter denna banks upphörande för 
Västerbottens ensk. banks afd. -kontor i Piteå; kom- 
munalordf. ; ordf. i I<andstinget. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Hernösand, Umeå, Luleå o. Piteå 68 — 69. 
■j- i Piteå 1878-''/.'!. 330 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 


Erik Victor Almquist. 

F. i Ed, vSthlms län, iSiyV^- Uuderlöjtu. vid 
Uppl. reg. 36; kapt. 50; major 62; led. i Upps. läns 
liushälln. -sällskaps förvaltningsutskott; landshöfd. i 
Västerb. län fr. 64; ordf. i Västerb. läns hushålln.- 
sällskap fr. 65; ordf. i Skogskomniittén 68 — 70; koni- 
niunahnan; ordf. i Landstinget. L. L. A. 67. — 
Ledamot af Riksd. i:a k. för Västerbottens län 66 — 69 
o. af Riksd. 2:a k. för Hernösand, Umeå, Luleå o. 
Piteå 70 — 72; led. i Bevillningsutskottet 67, 71 o. 
72; led. i tillfälligt utskott 68 — 70; suppl. i Lagut- 
skottet 69. y i Umeå 187213/12. 

Christian August Fröberg. 

F. i Ytter-Lännäs, Västernorrl. län, 1835 16/3. Stud. 
i Upps. 54; kameralex. 55; ex. till rätteg.-verk. 56. 
E. o. notarie i Svea hofr. 57; konstit. länsnotarie i 
Västernorrl. län 58; v. liäradsli. 63; borgmäst. i 
Hernösand fr. 68; led. i Västernorrl. läns hushålln.- 
sällskaps förvaltningsutskott 66 — 71; led. i Dir. för 
hospitalet i Hernösand fr. 69 o. i Dir. för lasarettet 
därst. 71 — 90; ordf. i Styr. för Hernösauds ensk. 
bank 70 — 78 o. 80 — 86; ordf. i St3T. för Hernösands 
sparbank i fl. år; ordf. i Styr. för 7:de distr. döf- 
stuniskola i Hernösand fr. 90; kommunalordf. ; ordf. 
i Laiulstinget. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Hernö- 
sand, Umeå, Luleå o. Piteå 73 — 75 o. af Riksd. i. -a k. 
för Västeniorrlands län 76 — 79 o. fr. 80; suppl. 
i Lagutskottet 77 — 79 o. 81 — 84; suppl. i särskildt 
utskott 77; led. i Lagutskottet 85^99; led. i sär- 
skildt utskott 1901; led. i tillfälligt utskott 02. Nils Curry Engelbrekt Treffenberg. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Hernösand, L"nieå, 
Skellefteå, Piteå, Luleå o. Haparanda 76 — 78 (se 
sid. 294). 
Karl Henrik Berlin. 

1'. i Sundsvall 1S32-' u. vStud. i Upps. 50; fil. 
kand. 64; fil. dokt. 69. Adj. vid Hernösands h. 
alhn. lärov. fr. 65; kommunalman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Hernösand o. Östersund 79 — 81. j 
i Hernösand 18962"/!. 


VÄSTKRNORRLANDS LÄN 331 Carl Johan Blomberg. 

]■. i Ljusdal, Gefleb. län, i838'-9/5- Stud. i Upps. 
55; fil. kand. 63; fil. dokt. 66. Adj. vid Hernösands 
h. allni. lärov. 68; lektor i niodensniålet o. filosofi 
därst. fr. 77; led. i Styr. för Västernorrl. läns ränte- 
(). kapitalförsäkr.-anstalt; kommunalman. Språk- 
forskare; öfversättare af vittra arbeten; tidnings- 
man; red. af (Nyaste) Hernösands Posten 70 — 80 o. 
dess utg. 77 — 80 o. 90. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Hernösand o. Östersund 82 — 87 A samt för 
Hernösand, Umeå o. Skellefteå 87 B; suppl. i Banko- 
utskottet 87 B. -j- i Hernösand i89oi'5/3. Bror Tolf Gustaf Rydiiig. 

F. i Västra Tunliem, Älfsb. län, 183326/9. Stud. 
i Upps. 51; ex. till rätteg.-verk. 57; kameralex. s. 
är. E. o. kanslist i Justitierev.-exped. s. år; v. 
liäradsh. 59; sekr. i Jöuk. läns landsting 64 — 67 
o. i samma läns Hushålln. -sällskap 65 — 67 ; tf. revi- 
sionssekr. 66; assessor i Göta hofr. 68; Järuvägs- 
styr. jurid. ombud 69 — 79; koustit. revisionssekr. 
70; revisionssekr. 72; sekr. i Konstitutionsutskottet 
74 — 75; exped.-chef i Just.-dep. 75 — 79; led. i Dir. 
öfver Civilstatens pensiousinrättn. 77 — 79; justitie- 
råd 79; landsliöfd. i Västernorrl. län fr. 80; ordf. 
i Västernorrl. läns husliålln.-sällskap fr. s. år; ordf. 
i Kommittén ang. stambana genom öfre Norrland 85, 
i Kommittén ang. förslag till vissa ändringar i bevill- 
ningsförordniugen 90 — 91 o. i Kommittén ang. kom- 
munala rösträttens å landet begränsning 96 — 97. 
L. L. A. 89. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Hernösand, 
Umeå o. Skellefteå 88 — 91 o. 94 — 96 samt för Hernö- 
sand o. Örnsköldsvik 97 — 98 o. af Riksd. i:a k. för 
Västernorrlands län 91 — 93; v. ordf. i särskildt ut- 
skott 89; talman i 2:a kammaren 91; led. i Talmans- 
konferensen 94 — 98. j i Hernösand 1901 "^jw. Axel Georg Wästfelt. 

F. i Horn, Skarab. län, i82i''/'-'- Stud. i Lund 
40; landtuiäteriex. 44. Underlöjtn. vid Jämtl. fält- 
jäg.-reg. (fältjäg.-kår) 42; afvittringslandtmätare i 
Jämtl. län 45 — 46; löjtn. 47; justerare af mått o. 
vikter i Jämtl. län 58 — 69; kapt. 60; major o. chef 
för Västernorrl. beväringsbat. 69; landshöfd. i Väs- 
terb. län 73 — 91; ordf. i samma läns husliålln.-säll- 
skap 73 — 91; inspektor för Umeå h. allm. lärov. 79 
91. Iv. L. A. 86. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Hernösand, Umeå o. Skellefteå 92—93. f i Linkö- 
ping I90I'i/4. 332 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Heuric Gustaf Paulus Öhngren. 

F. i Stockholm i853''/6. Köpuiau i Örnskölds- 
vik; verkst. direktör för Lysoljeförvaringsaktiebola- 
get o. för Elektriska aktiebolaget; dansk v. konsnl 
i Örnsköldsvik fr. 91; engelsk v. konsul därst. fr. 
93; rådman 93 — 98; led. i Styr. för Hernösands ensk. 
banks afd. -kontor i Örnsköldsvik fr. 93 o. i Handels- 
o. sjöfartsnäninden ; komnmnalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Heruösand o. Örn- 
sköldsvik fr. 99; led. i särskildt utskott 1901 ; suppl. 
i Eevillningsutskottet 03 o. 04; suppl. i särskildt 
utskott o^. 
Magnus Ahlgren. 

F. i Kristianstad i823l-''/s. Stud. i Lund 41; 
kameralex. 42; ex. till rätteg.-verk. 44. Auskultant 
i vSkånska hofr. s. år; e. o. kanslist i Kammarrätten 
46; e. o. notarie i Svea liofi'. s. år; auditör vid Hels. 
reg. 50; v. häradsh. 52; borgmäst. i Sundsvall fr. 
58. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sundsvall o. 
Östersund 67 — 71 lagt.; suppl. i Lagutskottet 67; 
led. i tillfälligt utskott s. är; led. i Lagutskottet 
68 o. 69; led. i Statsutskottet 70. y i vStockholm 
18711^71. 
Olof Wikström. 

l'\ i Östersund 1826^5/11. Stud. i Upps. 47; fil. 
kand. 54; fil. dokt. 57. Kollega vid Sundsvalls 1. 
elem.-lärov. 59 — 77; medstiftare af INIedelpads folk- 
liögskola 73; förman under några år i Sundsvalls 
folkbank fr. 77; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Sundsvall o. Östersund 71 urt. — 72; suppl. 
i särskildt utskott 71 urt.; suppl. i Koustitittionsut- 
skottet 72; statsrevisonssuppl. 73. y i Heby, Västm. 
län, 190027/4. 
Erik Berggren. 

V. i Offerdal, Jämtl. län, i8i8 3U/ii. Stud. i Upps. 
40; fil. kand. 45; fil. dokt. s. år; dim. -ex. s. år. 
Rektor vid Sundsvalls 1. elem.-lärov. 56 — 75; in.spek- 
tor för samma lärov. 84 — 90; ordf. i Centralstyr. för 
Sundsvalls ensk. bank fr. 65; vei-kst. direktör därst. 
fr. 75; led. i Styr. för Vifstavarfs bolag o. i Styr. 
för aktiebolaget Skönvik; ordf. i Landstinget. Fil. 
jubeldoktor 95. — Led. af Borgareståndet fr. 62; 
led. i AUm. l)esvärs- o. ekonomiutskottet 62 — 63; 
led. i vStatsutskottet 65 — 66; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för vSundsvall o. Östersund 73 — 75; led. i tillfälligt 
utskott 73 o. 74. t i Sundsvall i897-'/io. VASTKRNORRI.ANDS LÄN 333 
Johan vSeverin Axell. 

l'\ i Torp, ViistLTiiorrl. 1,'iii, iS_)3'"/iii. Stiul. i 
Upps. 6i; fil. (lokt. 69. Docent i hotanik vid I'pps. 
univ. 69 — 71; grosshandlare i Snndsvall o. chef för 
trävarnexportfirnian Axell & Co. ; niedstiftare af för- 
säkringsljolaget Norrland o. ordf. i dess styrelse; 
led. i vSt^u". o. verkst. direktör för vSundsvalls järn- 
vägsbolag; led. i Arbetareförsäkringskoniniittén 84 
— SS o. i Kommittén ang. förslag till vissa ändrin- 
gar i gällande bevillningsförordning 90 — 91; kom- 
munalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Snndsvall 
o. Östersnnd 76 — 7S samt för vSnndsvall 79— So o. 
82 o. af Riksd. i:a k. för Västernorrlands län 85 — 
87 P,; led. i tillfälligt utskott 79, 80, 86 o. 87 B; 
led. i särskildt utskott 82; suppl. i Statsutskottet 
87 A. ■(- i Wiesbaden 1S92I/1. ■ Jif' ^ 
Gustaf Ulrik Bergniaiisson. 

F. i Synuerby, vSkarab. län, 181 8 -''/:?. Stud. i 
Upps. 40; ex. till rätteg.-verk. 43. E. o. notarie i 
vSvea hofr. s. är; v. notarie 47; v. häradsh. 49; råd- 
man o. magistratssekr. i Västerås 51; auditör vid 
Västni. reg. 52 — 61; häradshöfd. i Medelpads dom- 
saga, Västernorrl. län, 67 — 78 o. i Medelpads västra 
domsaga fr. 78; kommunalman; landstingsman. — 
Ledaviot af Riksd. i:a k. för Västernorrlands län 79 
— So o. af Riksd. 2:a k. för »Sundsvalls stad 81; suppl. 
i Konstitutionsutskottet So. -j- ä Jakobsdal vid vSnnds- 
vall I 882 30/7. 
Maguiis Arhusiaiider. 

F. i Säter 1829 ^''/i. Anst. i bruks- o. sågverks- 
rörelse i Norrland 44 — 67 ; grosshandlare o. träva- 
ruexportör i Sundsvall fr. 68; led. i Lasarettsdir. 
fr. 73 o. i Centralstyr. för aktiebolaget Sundsvalls 
handelsbank fr. 74; ordf. i Styr. för Sundsvall — 
Torphammars järnvägsaktiebolag 75 — 85; led. i St3-r. 
för Sundsvalls sparbank 94 o. i vStyr. för brand- 
o. lifförsäkr.-aktiebolaget Norrland; kommunalordf. ; 
ordf. i Landstinget. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Sundsvalls stad 83 — 92 lagt. samt 95 — 1901 o. af Riksd. 
I. -a k. för Västernorrlands län 92 urt. — 94; suppl. i 
bevillningsutskottet 87 B; led. i särskildt utskott 90 
o. 95; led. i Bevillningsutskottet 91 o. 92; led. i 
Talman.skonferensen 99 — 01. 334 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johan Fredrik Rudolf Björck. 

F. i Fryksände, Värml. läu, i837iv'ii. Stud. i 
Upps. 55; ex. till rätteg.-verk. 58. Auskultant i Svea 
\ hofr. s. år; e. o. notarie därst. 61; länsnotarie i 
Skarab. län 62; v. häradsh. 67; sekr. i Landstin- 
get i Skarab. län; tf. laudssekr. i Västernorrl. län 
75; borgniäst. i Sundsvall fr. 78; tillsyningsman vid 
kronohäktet därst. fr. s. år; inspektor för Sunds- 
valls h. alhn. lärov. fr. 90; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Sundsvalls stad 92 urt.^94. 
■j- i Sundsvall 1894^1/8. 
Atigust By.stedt. 

F. i Häggdånger, Västernorrl. län, 1848-/11. Stud. 
i l^pps. 71; fil. kand. 75. Adj. vid Sundsvalls h. 
allni. lärov. fr. 77; förestånd, för Tekn. afton- o. 
söndagsskolan i Sundsvall 79 — 85; studierektor vid 
Sundsvalls lärov. för flickor fr. 85; koniniunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Sund.s- 
valls stad 1902. t i Sundsvall 1902 •'/lä. 
Rudolf Ekholm. 

F. i Askersund iSsö^''/!!. vSkohandlare i Sunds- 
vall fr. 80; led. (o. sednare ordf. o. verkst. direktör) 
i Styr. för aktiebolaget .Sundsvalls pantbank fr. 94; 
kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. Un- .Sunds- 
valls stad fr. 1903. JÄMTI^ANDS IvÄN 335 Jämtlands län. 


Nils lyarsou. 

F. i Näskott, Jäiutl. läu, 1822 ''/lo. Genomgick 
apologistklassen i Frösö skola. Henimansägare 
(TuUus, Jämtl. län) fr. 45; led. nnder fl. år, fr. 64, 
i Centralstyr. för Sundsvalls ensk. bauk o. i Styr. 
för samma banks af d. -kontor i Östersund; led. i 
Kommittén ang. förslag till kommunalförfattningar 
58 — 59 o. i Tullkommittén 76 — 82; kommunalordf. ; 
ordf. i Landstinget. L. L. A. 63. Donator. — Led. af 
Bondeståndet fr. 50; suppl. i Allni. besvärs- o. eko- 
nomiutskottet 50 — 51; led. i Bevillningsutskottet 53 
— 54 o. 56 — 58; led. i Statsutskottet 59 — 60; talman 
62 — 63 o. 65 — 66; statsrevisor 55 — 66; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Jämtlands norra domsaga 67 — 69 
o. 87 B samt för Ragunda, Refsunds, Brunllo o. 
Rödöns tingslag, Jämtl. län, 70 — 78; led. i Konsti- 
tutionsutskottet 67 — 73 o. 87 B (v. ordf. 67, 68, 70 
— 72 o. 87 B); led. i särskildt utskott 71 urt. o. 78; 
led. i Bevillningsutskottet 74 — 77; led. i Statsutskot- 
tet 78; led. i Talmanskonferensen 67, 72 — 78 o. 87 B; 
statsrevisor 69, 70 o. 79 — 8r. f i TuUus 1896^/7. 
Olof lyarssou. 

F. i Rödön, Jämtl. län, 18409/12. Hemmans- 
ägare (Häste, Jämtl. län) fr. 64; nämndeman; lands- 
tingskamrerare fr. 88; led. i Styr. för Norrlands 
hypoteksförening fr. 91; led. i Styr. för Riksban- 
kens af d. -kontor i Östersund fr. 80; ordf. därst. fr. 
86 o. verkst. styrelseled. fr. 92; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Ragunda, 
Refsunds, Brunflo o. Rödöns tingslag, Jämtl. län, 
79—81; led. i tillfälligt utskott 79—81. 336 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Hans Andersson. 

F. i Kyrkas, Jämtl. län, 1826^/10. Hemmansägare 
(Bringåsen, Jämtl. län); sockenskrifvare i Kj-rkås 60 
— 63; led. i Jämtlands landsjäninadsling 61 — 62; led. 
i Styr. för landtbrnksskolan 79—99. i Dir. för Jämtl. 
läns lasarett 80 — 99 o. i Styr. för Jämtlands folkbank 
81 — 99; suppl. i Stvr. för Riksbankens afd. -kontor 
i Östersnnd 80 — 91; kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Hammerdals, Lits o. 
Offerdals tingslag, Jämtl. län, 70—81 samt för Jämt- 
lands norra domsaga 82 — 83 o. 88—90; snppl. i 
Statsntskottet 73 — 79; led. i särskildt utskott 74; 
led. i Statsutskottet 80, 81 o. 88 — 90; led. i Konsti- 
tutionsutskottet 82 — 83; statsrevisorssuppl. 79. t i 
r>ring;lsen i90o2-'/4. 
Olof Nikolaus Wagenitis. 

1'. i Älarieby, Jämtl. län, 1826^/8. Stud. i Tpps. 
50. Prv. 59; kai)ellpred. i Hemsö, Hcrnösands stift, 
60; kyrkoh. i Ström, samma stift. fr. 73; tf. kontr.- 
])rost 1904. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jämtlands 
norra domsaga 84 — 87 A. 
Johan Nordin. 

1'. i Sidensjö, Västernorrl. län. 1837!''/^. Rlev 
vid 1'olkskolläraresemin. i Ilernösand 59 — 60. Folk- 
skollär. i Ilamnierdal, Jämtl. län. fr. 61; föreståiul. för 
Hammerdals liushallsaktiebolag 69. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Jämtlands norra domsaga 91 — 1902; 
led. i tillfälligt utskott 91 — 02. 
Karl Karlsson. 

F. i Lit, Jämtl. län, 1867 16/4. Elev vid Ope landt- 
mannaskola 92. Hemmansägare (Mo, Jämtl. län) 
fr. s. år; nämndeman; ordf. i Vägstyr. 1900 — 02; 
kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jämt- 
lands norra domsaga fr. 03; suppl. i tillfälligt ut- 
skott 04. JÄMTLANDS LÄN 337 


Kric Ersson. 

F. i Hackas, Jämtl. Län, 18221-1/0. Hemmans- 
ägare (Sanne, Jämtl. län); nämndeman; fjärdings- 
man; led. i Ägodelningsrätten; konmiunalordf.; 
landstingsman. — Led. af Bondeståndet 65—66; 
suppl. i Bevillningsutskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Jämtlands södra domsaga 67—69; led. i tillfälligt 
utskott 69. 

Gunnar Erik.sson. 

^ F. i Åre, Jämtl. län, 1833 '/s. vSockenskrifvare . 
Are 49; landtbrukare (Mörviken, Jämtl. län) fr 
56; kyrkvärd i 24 år; led. i Jämtlands lands- 
jämnadstiug; led. i Laudtförsvarskommittén 80— 82 , 
kommun alordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Jämtlands södra domsaga 70—75 o. 79 — 
81 samt för Jämtlands västra domsaga 82—87 A o 
91—93; suppl. i särskildt utskott 71 o. 71 urt. ; 
suppl. i Konstitutionsutskottet 72—74; suppl. i Be- 
villningsutskottet 75; led. i särskildt utskott s. år; 
led. i Lagutskottet 79; led. i Bankoutskottet 80— 
84; led. i Statsutskottet 85, 86 o. 91—93; led. i Kon- 
stitutionsutskottet 87 A; suppl. för fullmäktige i Riks- 
gäldskont. 81; statsrevisor 91 o. 92. f i Mörviken 
190111/4- 

Gustaf Erik-son. 

F. i Mattmar, Jämtl. län, 1840I2/3. Landthand- 
lande till 67; landtbrukare (Myckelgärd, Jämtl. län) 
fr. s. år; v. ordf. i Jämtl. läns liushålln. -sällskap 
fr. 93; led. i Ägodelningsrätten; ordf. i Vägstyr.; 
konmiunalordf.; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Jämtlands västra domsaga 87 B— 90; led 
i tillfälligt utskott 88—90. 
Olof Walter. 

F. i Mörsil, Jämtl. län, 18512/8. Handlande i 
JNIörsil fr. 88; nämndeman. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Jämtlands västra domsaga 94 — 99; suppl. i 
tillfälligt utskott 94 o. 95. Svenskt Porträttgalleri XXV, 2 338 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johan Olofsson. 

F. i vSuuiie, Jätiitl. län, 1S60I- 2. Laiidtbrukare 
o. sågverksägare (Digernäs, Jäintl. län); fjärdings- 
man; nämndeman; led. i Vägstyr. o. i Ägodelnings- 
rätten; kommunalman; landstingsman. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Jämtlands västra domsaga fr. 
1900; suppl. i särskildt iitskolt 02; led. i särskildt 
utskott 03; led. i tillfälligt utskott 03 o. 04. 
W i 1 1 i a ni F a r n p. 

F. i Hurums prcstegjaeld, Kristiania stift, Norge, 
182420/.S. Bruksägare (Ljusnedals bruk i Härjeådalen) 
fr. 55; led. i Kommittén ang. förordning rör. de 
svenska lapparne o. de bofasta i Sverige o. rör. ren- 
märkeu 82 — 83; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Jämtlands södra domsaga 76 — 78 o. för 
Härjeådalens domsaga, Jänitl. län, 82 — 90; suppl. i 
Bevillningsutskottet 76 o. 77; led. i särskildt utskott 
77 o. 82; led. i Bankoutskottet 78; led. i tillfälligt 
utskott 82 o. 83; led. i Konstitutionsutskottet 84 — 
86 o. 87 B. •)- å Ljusnedals bruk 1893^/5. 
Per Norberg. 

F". i Tännäs, Jämtl. län, 1838 "'/4. > Har ej besökt 
någon skola, utan lärde sig läsa af sin mor vid 
spinnrocken; skrifva o. räkna lärde han sig sednare 
själf.» Gruf- o. bergsbruksarbetare till 76; hem- 
mansägare (Funäsdalen, Jämtl. län) fr. 76; nämnde- 
man o. häradsdomare; kommunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Härjeådalens 
domsaga, Jämtl. län, 91 — 1902; suppl. i Lagutskottet 
93; suppl. i Statsutskottet 94—02. 
Sven Johan En an der. 

1'. i Torsås, Kalni. län, 1847"'/!^. vStud. i Upps. 
71. Prv. 83; kyrkoh. i Lillherrdal, Hernösands stift, 
fr. 89. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Härjeådalens 
domsaga, Jämtl. län, fr. 1903; suppl. i särskildt ut- 
skott o^. JÄMTLANDS LÄN 339 
Per Olof Eriksson. 

F. i Sundsjö, Jäintl. län, iS44-''/ii. Ileninians- 
äs^are (Fanb^-n, Jäintl. län); kyrkvärd; nämndeman; 
led. i Styr. för aktiebolaget Jämtlands godtemplar- 
bank 99 — 1900 o. i St3r. för aktiebolaget Östersunds 
diskontbauk fr. 1900; kommunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jämtlands östra 
domsaga 82 — 87 A ; led. i tillfälligt utskott 84; suppl. 
i Pjankoutskottet 85 — 87; suppl. i särskildt utskott 86. 
Jöns Bromée. 

F. i Hackas, Jänitl. län, 184110/1. Hemmaiis- 
iigare (Billsta, Jämtl. län) fr. 64; fjärdingsman 66— 
70; v. kronolänsman i Hackas länsmansdistr. 68 — 70; 
nämndeman o. häradsdomare; direktör för Hackas 
o. Näs l^randstodsbolag 71 — 92 o. för Hackas ull- 
spinneriaktiebolag fr. 76; led. i Legostadgekommit- 
téu 99 — 1900 o. i Norrlandskommittén fr. 01; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Jämtlands 
östra domsaga fr. 87 B ; led. i tillfälligt utskott 88 
— 90; suppl. i Konstitutionsutskottet 91 — 93; led. i 
Bevillningsutskottet 94 o. 95 samt 99 — 04 (v. ordf. 
03 o. 04'); led. i sär.skildt utskott 98. 99 o. 01; stats- 
revisor 01 — 03. 
Friherre John Philip Ericson. 

Ledamot af Riksd. 2:a k. för Östersund o. Pludiks- 
vall 87 B (se sid. 232). 
Sven Johan Kardell. 

F. i Avesta, Kopparb. län, 184230/1. Stud. i Upps. 
61; fil. kand. 66; fil. dokt. s. år. Adj. vid h. allm. 
lärov. i Faluu 66 — 68 ; lektor i hist. o. lat. spr. vid 
11. allm. lärov. i Östersund fr. 68; verkst. direktör 
för Storsjöns ångbåtsaktiebolag 78 — 84; led. i Styr. 
för Riksbankens afd. -kontor i Östersuud fr. 80 o. 
v. ordf. fr. 86; led. i Kommittén ang. Sveriges fasta 
försvar 97 — 98; kommunalman; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Östersuud o. Hudiksvall 
88 — 1901; led. i särskildt utskott 90; suppl. i Lag- 
utskottet 91 — 93; led. i Lagutskottet 94 o. 95; led. 
i tillfälligt utskott 1900 o. 01. 340 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Karl Starbäck. 

F. i Norrköping iSös^fi/r:. vStud. i Upps. 83; fil. 
kaurl. 87; fil. lic. 92; fil. dokt. 94. Docent i bota- 
nik vid Upps. univ. 95 — 97; adj. vid Hudiksvalls h. 
allm. lärov. 97; lektor i natiiralhist. o. kemi vid 
Gefle h. allm. lärov. fr. 1902. Botanisk författare. 
— Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Östersund o. Hudiks- 
vall fr. 02; suppl. i Statsutskottet 03 o. 04; suppl. 
i särskildt utskott 04. VÄSTERBOTTEJNS LÄN 341 Västerbottens län. 
Olof Nilsson. 

F. i Umeå landsförs., Västerb. län, iSos^Ye. Hem- 
niausägare (Brattby, Västerb. län); kommunalman; 
landstingsman. — Led. af Bondeståndet 44—45, 59 
—60, 62—63 o- 65—66; suppl. i Bankoutskottet 59 
— 60 o. 62 — 63; led. i Allm. besvärs- o. ekonomiut- 
skottet 65—66; ledamot af Riksd. 2:a k. för Umeå 
tingslag, Västerb. län, 67—69 o. 73—74; suppl. i 
Bevillningsutskottet 67; led. i tillfälligt utskott 67 
o. 74. -f i Brattby Y^^är^.M. {jm% \J^^ •\ Per Jonsson. 

• ,y F. i Umeå landsförs., Västerb. län, 182122/11. 

; Hemmansägare (Teg, Västerb. län); nämndeman; 
\ kommunalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
j 2:a k. för Umeå tingslag, Västerb. län, 70—72. f i 
Umeå landsförs. 1S732/1. 
Johan Petter Lundberg. 

F. i Umeå landsförs., Västerb. län, 1819171- Var 
i .sin ungdom sjöman till 46; hemmansägare (Teg, 
Västerb. län); byggmästare: uppförde bl. annat 
.Sorsele o. Holmsunds kyrkor; byggmäst. o. såg- 
ställare vid Baggböle sågverk 63—85; kommunal- 
man. — Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Umeå tingslag, 
Västerb. län, 75 (men valet förklarades upphäfdt). 
t å Teg 190522/1. 
^42 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Gustaf Edvard Haeggström. 

F. i Nordmaling, Västerb. läu, 18291^,11. Stud. 
i Upps. 49. vSägverksägare ; dispouent vid Håkiiäs 
sågverksaktiebolag, Västerb. län; godsägare (Holmen, 
nämnda län); kommunalordf. ; landstingsman. — Leda- 
mot af Riksd. 2:a k. för Nordmalings o. Bjurliolms, 
Degerfors, Äsele o. Lycksele tingslag, Västerb. län, 67 
— 75 samt för Umeå, Nordmalings o. Bjurliolms tings- 
lag 76 — 79 o. 82 — 84 o. för Västerbottens södra dom- 
saga 85 — 87 A; suppl. i Konstitutionsutskottet 68; 
led. i Bevillningsutskottet 69 — 71; led. i Baukout- 
skottet 72 — 74; led. i Konstitutionsutskottet 75 — 79; 
led. i 2:a kammarens enskilda utskott 76; led. i 
tillfälligt utskott 78; led. i särskildt utskott 82 o. 83; 
fullmäktig i Riksgäldskont. 74 — 76; statsrevisor 71 
o. 72. t å Holmen 189728/4. 

Axel Fredrik O.scar Cederberg. 

F. i Värmdö, Stlilms län, 1837I-/10. Stud. i Upps. 
55; ex. fr. Högre art.-lärov. å IMarieberg 61. Elev 
vid Strömsholms kanal m. fl. arbeten 55 — 58; ui- 
vellör vid Statens järnvägsbyggnader 61 ; stations- 
ingeniör vid Borås — Herrljunga järnväg 62 — 63 ; löjtn. 
i Väg- o. vattenbyggn. -kåren 63; arbetschef vid 
Växjö — Alfvesta järnväg 63 — 65; adjut. i Norra väg- 
o. vattenbyggn.-distr. 66 — ^82; kapt. 77; ingeniör i 
Öfre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 83 — 85 o. chef 
därst. 92 — 94; b)-råingeniör i Väg- o. vattenbyggu.- 
st3'r. 85 — 92; major 91; byråchef i Väg- o. vatten- 
byggn.-styr. 94 — 1902; öfv.-löjtn. 94; öfverste 01 — 
02; tf. landshöfd. i Västerb. län 02 — 03; led. i Kom- 
mittén ang. stambana genom öfre Norrland 85, i Kom- 
mittén ang. jordägares rätt öfver vattnet på hans 
grund 97 — 98, i Kommittén ang. ett förändradt ut- 
gifniugssätt för Gen.-stabens karta öfver Norrland 
03 o. i Kommittén ang. omreglering af indelningen 
i läkaredistrikt fr. 04; hedersled, i Västerb. läns hus- 
hållu. -sällskap 02; kommunalman; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Umeå, Nordmalings o. 
Bjurliolms tingslag, Västerb. läu, 80 — Si o. af Riksd. 
i:a k. för Västerbottens län fr. 84; suppl. i tillfälligt 
utskott 85; suppl. i Statsutskottet 86 — 87 B; suppl. 
i särskildt utskott 86; led. i tillfälligt utskott 88, 89 
o. 01; led. i Statsutskottet 88; led. i Baiikoutskottet 
89 — 95 ; led. i särskildt ut.skott 04. 

Johan Olof Ruthberg. 

F. i Neder- Luleå, Norrb. län, 182411/-- Anst. vid 
lYänsst3-r. i Västerb. län 44; krouolänsman i Umeå 
norra distr., samma län, fr. 50; led. i Centralstyr. för 
Västerbottens en.sk. bank fr. 66; fi.skeritillsyningsman 
i Västerb. län; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Västerbottens södra domsaga 87 B. f i 
Röda, under en tjänsteresa, 1892 21/9. 

VÄSTERBOTTENS LÄN 343 .^'«*ft, fVi, ^ Johan Andersson. 

F. i Säfvar, Västerb. lan, i849l"/ii. Landtbru- 
kare (Baggböle, Västerb. län); skiftesgodman fr. 96; 
konniiunahnan. — Ledamot af Ribsd. 2:a k. för Väster- 
bottens södra domsaga 88 — 90 o. för Umeå tingslag, 
Västerb. län, fr. 1903; snppl. i Bankoutskottet 03 
o. 04. 
Anders Aström. 

F. i Degerfors, Västerb. län, i859i"/io. Hand- 
lande i Degerfors; disponent o. verkst. direktör för 
Sandviks ångsågsaktiebolag; direktör för Munk- 
sunds sågverksaktiebolag; ordf. i Dir. för Degerfors 
sjukstuga fr. 95 o. i Vägstyr. fr. s. år; ordf. i Kom- 
mittén för byggande af Västerb. läns folkhögskola; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Västerbottens södra domsaga 91 — 93; suppl. 
i särskildt utskott 91; suppl. i Bevillningsutskottet 
92 o. 93. 
Johan Nilsson. 

F. i Umeå landsförs., Västerb. län, i846i/-i- Hem- 
mansägare (Skrafvelsjö, Västerb. län) fr. 74; nämnde- 
man; kommunalman; landstingsman. — Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Umeå tingslag, Västerb. län, 94 — 
1902; led. i tillfälligt utskott 97 — 99; suppl. i sär- 
skildt utskott 98; suppl. i Lagutskottet 1900 — 02. 
■f i vSkrafvelsjö 1904-^/4. 
Adolf Wikluud. 

F. i Nordmaling, Västerb. län, 18599/1. Landt- 
brukare (Brattfors, Västerb. län); nämndeman; led. 
i Norrlandskommittén fr. 1901; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Nord- 
malings o. Bjurliolms samt Degerfors tingslag, Väs- 
terb. län, fr. 94; suppl. i tillfälligt utskott 94 — 96; 
suppl. i Lagutskottet 97 — 03; led. i särskildt utskott 
02 o. 03; led. i Lagutskottet 04; statsrevisorssuppl. 
02 o. 03; statsrevisor 04. 344 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Per Auton Hellgrén. 

F. i Piteå 1828 i/ii. Länsniansex. 49. Extra 
biträde vid Landskansliet i Piteå 44 — 45; tiugsskrif- 
vare i Västerbottens södra domsaga 45 — 49; krono- 
länsman i Vilhelmina distr., Västerb. län, 49 — 94; 
poststationsförestånd. i Vilhelmina 56 — 93; kommn- 
nalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. 
för Degerfors tingslag samt Asele o. Lycksele lapp- 
marker, Västerb. län, 76 — 84 o. för Västerbottens 
västra domsaga 85 — 87 A o. 91 ; led. i tillfälligt ut- 
skott 76; led. i särskildt utskott 77, 82 o. 86; suppl. 
i Statsutskottet 78—83; led. i Bevillningsutskottet 
84; suppl. i Bevillningsutskottet 91. 

August Wilhelm H^grell. 

F. i Hörby, Malm. län, 184827/2. Stud. i Lund 
68; ex. till rätteg.- verk. 72. Auskultant i Skånska 
liofr. 73; e. o. notarie i Svea hofr. 75; tf. domhaf- 
vaude tidvis 74, 75 — 77 o. 78 — 83; v. häradsh. 76; 
häradshöfd. i Västerbottens västra domsaga 83 o. i 
Lindes domsaga, Örebro län, fr. 94; ordf. i Styr. 
för Lindesbergs bankaktiebolag 96; kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Viister- 
bottens västra domsaga 87 B — 90; led. i tillfälligt 
utskott 87 B; suppl. i Lagutskottet 88 — 90. 
Lars Dahlstedt. 

F. i Äppelbo, Kopparb. län, i855'-8'i2. Stud. i 
Upps. 81. Prv. 83; v. pastor i Vilhelmina, Luleå 
stift, s. år; kyrkoh. därst. fr. 99; led. i Lappkommit- 
tén 95 — 96; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Västerbottens västra domsaga 92 — 1901 ; 
led. i tillfälligt utskott 93; suppl. i Bevillningsut- 
skottet 94 — 01. 
Adam Fredrik Burman. 

F. i Burträsk, Västerb. län, 1862^72. Elev vid Schar- 
taus handelsinst. i Sthlm 83 — 85. Anst. vid land- 
staten i Västerb. län 86 ; tf. polisuppsyningsman vid 
järnvägsbyggnaden genom Öfre Norrland 91; krono- 
länsman i Tärna distr., Västerl). län, 93 o. i Byske 
distr., samma län, fr. 97; tf. lappfogde i Västerb. 
län fr. 95 ; kommunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a 
k. för Västerbottens västra domsaga fr. 1902; led. i 
tillfälligt utskott 03 o. 04. VÄSTERBOTTENS LÄN 345 
Carl Ocklind. 

F. i Östersund 1825 ''/lo. Stud. i Upps. 46; fil. 
dokt. 54. Tf. duplikaut vid Östersunds eleiu.-.skola 
.S4— 55; tf- andra lär. därst. 55—57; vik. lär. vid 
Östersunds h. eleni.-lärov. 58—59; adj. i latinska 
.spr. därst. 59; rektor vid .Skellefteå 3:kl. lärov. 62 
— 92; tf. inspektor för samma lärov. 95 — 97; ordf. i 
Dir. för Skellefteå lasarett; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Västerbot- 
tens norra domsaga 67 — 69. 
Carl Erik Hjelm. 

F. i Björkvik, Söderm. län, 18261'^/f). Folkskol- 
lär.-ex. i Sthlni 48. FolkskoUär. i Skellefteå lands- 
förs., Västerb. län, 50—82; verkst. direktör för en 
större konsumtionsförening därst.; flyttade till Sthlni 
därifrån till Karlskoga, Örebro län, o. bosatte 
sig slutligen i Örebro. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Västerbottens norra domsaga 70 — 78; suppl. i 
Lagutskottet 73—78. y i Örebro iS96l-*/2. 
Johannes Mörtsell. 

F. i Mala, Västerb. län, i824'i/i'2. FolkskoUär.- 
ex. i Piteå. FolkskoUär. i Arvidsjaur 46 — 49, i Ör- 
träsk 49 — 53 o. i Mala 53 — 83; missionskateket i 
Lappmarken 54 — 59; prästéx. i Hernösand 62; prv. 
s. år; vik. kapellpred. i Mala 62 — 74; ordin, kapell- 
pred. därst. 74 — 84; kyrkoh. i Stensele, Hernösands 
stift, fr. 82; folkskoleinspektör fr. 86; kommunal- 
man; landstingsman. Utg. andakts- o. skolböcker 
på lappska. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Väster- 
bottens norra domsaga 79 — 81; led. i tillfälligt ut- 
skott 79—81. t i Uppsala 1888 V?. 
Anton Markstedt. 

F. i Skellefteå 1836 12/n. Sjökaptensex. 60. Befäl- 
hafvare å fartyg 60 — 69; sågverksägare; delägare i 
handelsfirman A. Markstedt & Son i Skellefteå fr. 
71; engelsk v. konsul därst. fr. 85; kommunalordf.; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Väster- 
bottens norra domsaga 82 — 85 o. 87 B; suppl. i 
Bevillningsutskottet 87 B. f å Lejonström vid Skel- 
lefteå 189725/1. 346 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Per Zimdahl. 

F. i Undersvik, Gefleb. län, 1836^' 9. Elev vid 
Konservatoriet i Stlilui 54 — 55 ; folkskollär.-ex. i 
Upps. 57. Organist, klockare o. folkskollär. i Un- 
dersvik 58, i Hille 62 o. i Valbo 80; organist, kan- 
tor o. klockare i Skellefteå stads- o. landsförs. fr. 
83; red. o. ntg. af Skelleftebladet 87 — 91 o. fr. 95; 
koniinunalordf. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Väster- 
bottens norra domsaga 86 — 87 A o. fr. 1903; led. i 
tillfälligt utskott 87 A o. 04. 

Johan Antou Lundström. 

F. i Jörn, Västerb. län, 1854-1,0. HLinniansägare 
(Norsjö, Västerb. län) fr. 81 ; konununalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Väster- 
bottens norra domsaga 88 — 1902; suppl. i Lagut- 
skottet 91 — 95; led. i Bevillningsutskottet 96 — 02. 
■\- i Norsjö 1902-"/^. 

Leonard Josef Fabian der. 

I', i Ludvika. Kopparb. län, 181923/4. Arrenda- 
tor (Bäcksgård, Västerl). län) fr. 47; förvaltare å 
Robertsfors bruk, Viisterb. län, fr. 55; konununal- 
ordf.; landsting.sman. — Led. af Bondeståndet 65 
— 66; suppl. i Konstitutionsutskottet; ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Västerbottens mellersta domsaga 67 
— 69 o. 73—78; suppl. i Konstitutionsutskottet 68 o. 
69; suppl. i Statsutskottet 73 — 78; statsrevisonssuppl. 
68, 74 o. 75. -]- i Bygdeå, ViLsterb. län, iSSil'Y4. 

Henrik Bexelius. 

F. i Löfånger, Västerl). län, i827-*'/8. Aust. i 
handel 43 — 52; godsägare 52; handlande i Mång- 
l)yn, Löfånger, 52 — 87; förestånd, för ett mindre såg- 
verk fr. 75 o. för Mångby mejeri fr. 86; led. i Ägo- 
delningsrätten; kommunalordf. ; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för \'ästerbottens mellersta 
domsaga 70—72; led. i tillfälligt ut.skott 70 — 72. 

NiLs Boström. 

F. i Burträ.sk, Västerb. län, i844i'i-. Hemman.s- 
ägare ; förestånd, för mejeriet Bodbyn i Burträsk fr. 
78; led. i Agodelningsrätten; kommunalordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Väster- 
bottens mellersta domsaga 79 — 84 samt fr. 87 A; 
led. i tillfälligt vitskott 79 — 81 ; suppl. i Bevillnings- 
utskottet 82 — 84; suppl. i Konstitutionsutskottet 87 A 
o. 88 — 90; led. i Bevillningsutskottet 87 B; led. i 
Konstitutionsutskottet 91 — 97; led. i Statsutskottet 
98—1904. VÄSTERBOTTENS LÄN 347 
Gustaf Oscar Tundal. 

F. i Falun 18251/1. Ex. fr. Tekiiol. iust. 44 o. 
fr. I''alu bergsskola 46. vStipendiat pä Järnkont. 
uiLtallurg. stat 49— SS o. under denna tid tf. l)erg- 
uiäst. i Norra distr. i fl. år; ingeniör vid Roljerts- 
fors bruk, Västerb. län, 63 — 77; disponent vid samma 
bruk 77—92; bosatt å sin egendom vSunnansjT), 
Västerb. län, fr. 92; landstingsman. -- Ledamot af 
Riksd. 2:a k. för Västerbottens mellersta domsaga 
85 — ,S6. t å Sunnansjö 189520/3. 
Jesper Ingevald Crusebjörn. 

F. i Grödinge, vSthlms län, 184312/7. .Stud. i Upps. 
62. Uuderlöjtn. vid Västm. reg. 63; löjtn. 67 o. vid 
Gen. -staben 73; bitr. lär. i krigskonst o. krigsliist. 
vid Krigshögskolan 72—78 o. ordin. lär. därst. 78— 82; 
kapt. vid Gen. -staben 75 o. i reg. 78; sekr. i Landtför- 
svanskommittén So— 82; stabsclief i 5:e militärdistr. 8r 
—88; major vid Gen.-staben 83; öfv.-löjtn. vid Andra 
lifgren.-reg. 88; öfv.-löjtn. o. chef för Jämtl. fältjäg.-kår 
s. år; öfverste i armén 91 ; landshöfd. i Västerb. län fr. 
s. år; ordf. i Västerb. läns hushålln. -sällskap 92—1901 ; 
statsråd o. chef för Landtförsv.-dep. 99—03; gen.- 
niajor i armén 99; gen. -löjtn. i armén 01 o. i Genera- 
litet. reserv 03; led. i Kommittén ang. tjänstgörings- 
reglemente för armén 86—88 o. i Konmiittén ang. 
svenska lapparnes rätt till renbete o. om renmärken 95 
— 96; ordf. i Kommittén ang. Sveriges fasta försvar 97 
— 98; kommunalman. L. Kr. V. A. 76; L,. L,. A. 99. — 
Ledamot af Riksd. i:a k. för Västerbottens län 93—96 o. 
fr. 03 samt af Riksd. 2:a k. för Umeå, Skellefteå o. Piteå 
97—02; led. i tillfälligt utskott 95. y i Umeå 1904 '-l/e. 
Göran Albin Ahlstrand. 

F. i Åsheda, Kronob. län, 1860I2/7. Stud. i Lund 
80; ex. till rätteg.-verk. 84. E. o. notarie i Göta 
hofr. 85 o. i Svea hofr. 86; tf. domhafvande tidvis 
86—90; v. häradsh. 87; tf. ordf. i Gränsetullrätten 
illaparanda under ett år o. två månader; auditör 
vid Västerb. fältjäg.-kår (Västerb. reg.) fr. 91; borg- 
mäst. i Umeå fr. 92; kommuualordf.; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Umeå, Skellefteå o. 
Piteå fr. 1903; suppl. i tillfälligt utskott 03 o. 04. 348 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE Norrbottens län. 
August Dauielssou. 

l'\ i Piteå landsförs., Norrh. län, iS2i26'-2. Hem- 
mansägare (Långnäs, Norrb. län); kommunalman; 
landstingsman. — Led. af Bondeståndet 65 — 66; suppl. 
i Bevillningsntskottet; ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Norrljottens södra domsaga 67 — 69 o. för Piteå 
domsaga, Norrb. län, 87 A o. B; led. i tillfälligt ut- 
skott 67; suppl. i Statsutskottet 68 o. 69; suppl. i 
Bevillningsutskottet 87 B. r i Piteå i9oi'7i. 
Anders Bäckström. 

F. i Piteå landsförs., Norrb. län, i820-7-- Hem- 
mansägare (Porsnäs, Norrb. län); kommunalman; 
landstingsman. — Led. af Bondeståndet 53 — 54 o. 
56 — 58; suppl. i Bevillningsutskottet 53 — 54; suppl. 
i Allm. besvärs- o. ekonomiutskottet 56 — 58; ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Norrbottens södra domsaga 70 
— 72, för Piteå o. Råneå tingslag, Norrb. län, 73 — 
78 o. för Piteå domsaga 79 — 81; led. i tillfälligt ut- 
skott 70; suppl. i Konstitutionsutskottet 71 — 73; 
led. i Konstitutionsutskottet 74—81. j i Piteå lands- 
förs. 1883 ai/s- 
Johan Eric Wikstén. 

F. i Piteå landsförs., Norrb. län, 184828/7. Hem- 
mansägare (Öjebyn, Norrb. län); led. i Norrb. läns 
husliålln. -sällskap; led. i Kommittén ang. stambana 
genom öfre Norrland 85; kommunalordf. ; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Piteå dom- 
saga, Norrb. län, 82 — 86, 88 o. 91 — 95; led. i till- 
fälligt utskott 83; suppl. i Konstitutionsutskottet 
84; suppl. i Statsutskottet 85, 86 o. 88; led. i Kon- 
stitutionsutskottet 91 — 93; led. i Statsutskottet 94 
o. 95; statsrevisor 93 — 95. j i Öjeb3-u 1895-, 9. NORRBOTTENS LÄN 349 
Johan Johansson. 

1'. i l'iteå landsförs., Norrb. län, i-S53^''/-- Landt- 
brukare (Öjebyn, Norrb. län); konimunalordf. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Piteå domsaga, Norrb. 
läu, 89—90; suppl. i särskildt utskott 90. 
Kric Viktor Bäckström. 

F. i Piteå landsförs., Norrb. län, 1850V12. Hem- 
mansägare (Harrbäcken, Norrl). län); led. i Norrb. 
läns hushålln.-sällskap; kommunalman; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Piteå domsaga, 
Norrlx län, 96—99; suppl. i tillfälligt utskott 97—99. 
Pehr Svensson. 

F. i Piteå landsförs., Norrb. län, 18561711. Landt- 
brukare (Bondön, Norrb. län); led. i Norrb. läns hus- 
hålln.-sällskap ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Piteå domsaga, Norrb. län, fr. 1900; suppl. 
i särskildt utskott 01 ; Ted. i tillfälligt utskott 02—04. 
Pehr Nilsson. 

F. i Öfver-T^uleä, Norrb. län, 18:221/0. Sågverks- 
ägare (Vittjärf, Norrb. län); nämndeman; led. i Ägo- 
delningsrätten; kommuualordf. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Öfver-Luleå o. Neder-Luleå tingslag samt 
Jockmocks o. Gellivare lappmarker, Norrb. län, 73 
—78; led. i tillfälligt utskott 75, 77 o. 78. fi Vitt- 
järf igoo^/.s. 
Hans Fredrik Bergström. 

V. i Neder- Luleå, Norrb. län, 1829-710. Hem- 
mansägare (Björsbyn, Norrb. län); kommunalman; 
landstingsman. — 'Ledamot af Riksd. 2:a k. för Luleå 
domsaga, Norrb. län, 79—84"; led. i tillfälligt utskott 
81 o. 82; suppl. i särskildt utskott 83; suppl. i Be- 
villningsutskottet 84. t i Björsbvu 1890177. 350 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
N^ils Wallmark. 

F. i Neder-Liileå, Xorrb. län, 18352^/11. Heiii- 
mausägare (Sniedsbyii, Xorrb. län); iiämndeinan ; 
led. i Ägodehiingsrätten; koiiniiunaliiiaii ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:0 k. för Lvileå domsaga, 
Norrl). län, 85 — 1902; snppl. i särskildt utskott 86; 
su])pl. i Konstitutionsutskottet 87 P, o. 91 — 02; led. 
i tillfälligt utskott 88—90. 
Johan P^rik Granltind. 

1'. i Öfver-Luleå, Norrb. län, 185820/;). Klev vid 
Ilernösands folkskolläraresemin. 82 — 85; folkskol- 
lär.-ex. 85. Folkskollär. i Edefors, Norrb. län ; post- 
stationsförestånd. 92 — 1902; förestånd, för vexeltele- 
fonstationen i Härads fr. 01; kommunalinan. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för I^uleå domsaga, Xorrb. 
län, fr. 03; suppl. i tillfälligt utskott 04. 
Zacharia.s Grape. 

I", i Pajala, Xorrb. län, 1826 ''/iS. vStud. i ITpps. 
45; fil. kand. 51; fil. dokt. s. är. Kollega vid Ilajja- 
randa 3:kl. lärov. fr. 54; prv. 56; v. pastor i Karl 
Gu.staf 57 o. i Xeder-Torneå 59 — 61; pred. vid kro- 
nohäktet i Haparanda fr. 65; folkskoleinspektör fr. 
67. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Xorrbottens norra 
domsaga 67 — 69. -f i Stockholm 1874 "/v. 
Johan Rutberg. 

1". i Xeder-Kalix, Norrb. län, 1827^3/4. ITnder- 
löjtn. vid Xorrb. fältjäg.-kår 45; löjtn. 53; kapt. 66; 
afsked fr. kåren o. major i armén 78; en af stiftarne 
af Kalix sjDarbank; kommunalordf. ; landstingsman. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Xorrbottens norra 
domsaga 70 — 76 o. för Kalix domsaga, Xorrb. län, 
85 (men kunde för .sjukdom ej sistn. år inställa sig 
vid riksd.); led. i tillfälligt utskott 70 — 75. t i 
Neder-Kalix 1885^/0. NORRBOTTENS LAN 351 
Jolian Grape. 

!•'. i Burträsk, Väster!), län, 1.821-1/0. Undcrlöjtn. 
vid Norrb. fältjäg.-kår 44; laudtmäteriauskultant 48; 
Uijtn. 52; afvittringslaiidtniätare i Norrl). län 54 — 82; 
komniiss.-landtmätare i samma län 62 — 96; kapt. 
62; öfverbefälhafvare för Kalix skarpskytteförening 
66; afsked fr. reg. o. major i armén 75; afsked ur 
armén 96; ordf. i Neder-Kalix försvarsförbund 90; 
kommunalordf. ; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Norrbottens norra domsaga 77—78 o. för 
Kalix domsaga, Norrb. län, 79; led. i tillfälligt ut- 
skott 79. -j- å sin egendom Björknäs, Xeder-Kalix, 
Norrl). län, iSgg^^/i. 
Oskar Fredrik Appelberg. 

F. i Norrtälje 1838 19 '11. vStud. i Upps. 58; ex. 
till rätteg.-verk. 63. E. o. notarie i Svea liofr. s. år; 
auskultant i Sthlms rådst.-rätt s. år; v. notarie därst. 
65; v. liäradsh. 67; tf. domhafvande tidvis 65 — 76; 
häradshöfd. i Kalix domsaga, Norrb. län, fr. 77; 
kontrollant vid Norrbottens eusk. banks kommiss.- 
kontor i Neder-Kalix 99 o. vid Hernösauds eusk. 
banks kommiss. -kontor däi-st. fr. 1903. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Kalix domsaga 80—81. 
Axel Hugo vSaiid.ström. 

F. i Löfånger, Västerb. län, 1843 ^Vn- Stud. i 
Fpps. 63. Prv. 66; pred. vid länscellfäng. i Umeå 
68; lasarett-spred. därst. s. år; konimin. i Bygdeå, 
}Iernösands stift, 67; reg.-pastor vid Västerb. fält- 
jäg.-kår 69 — 74; kyrkoh. i Öfver-Kalix 74, i Öfver- 
Luleå 82 o. i Bygdeå, Hernösands stift, fr. 90; folk- 
skoleinspektör 77—81 ; kontr.-prost fr. 92; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kalix domsaga, 
Norrb. län, 82—84; suppl. i särskildt utskott 82; 
led. i tillfälligt utskott 84. y i Bygdeå, Västerb. 
län, i903i-*/2. 
Johannes Sällström. 

F. i Neder-Kalix, Norrb. län, i830-V-- Gross- 
handlare i Neder-Kalix; stiftare, jämte David Hi;m- 
mel o. Joh. Aug. Bergman, af aktiebolaget Bergman 
Humniel & C:o samt, jämte P. A. vSvanberg o. Carl 
Bergbom, af aktiebolaget Båtskärsuäs; tysk v. kon- 
sul i Neder-Kalix 81 — 97; ordf. i Husbålln. -gillet i 
Neder-Kalix; kommunalordf.; landstingsman. — 
Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kalix domsaga, Norrb. 
län, 86—87 A. 352 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 


Olof Harald Ström. 

F. i Stockholm 18363/10. Klev vid Farmaceut, 
inst. 57; apotekareex. 59. Föreståud. för apoteket 
i Neder-Kalix 55 — 57 o. 59 — 63; arreudator af samma 
apotek 63 — 67; apotekare i Råneå 72 — 74; handlande 
i Neder-Kalix, Norrb. län; portugisisk v. konsul i 
Neder-Kalix fr. 76 o. dansk v. konsul därst. fr. 86; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Kalix 
domsaga, Norrb. län, 87 B— 90 o. fr. 94; suppl. i 
Hankoutskottet 94 — 1904. Lars Olof Carlsson. 

F. i Neder-Kalix, Norrb. län, 183830/9. Hem- 
mansägare (Börjelsbyn, Norrb. län); nämndeman; 
led. i Styr. för Neder-Kalix sockens sparbank fr. 
97; kommunalman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för 
Kalix domsaga, Norrb. län, 91 — 93. Erik Gustaf Biirnian. 

F. i Karl Gustaf, Norrb. län, 1827 g/g. Stud. i 
Upps. 45; ekon. ex. 46. Prv. 50; kyrkoh. i Neder- 
Torneå, Hernösands stift, fr. 61; kontr.-prost fr. 74 ; 
inspektor för Haparanda 3:kl. lärov. ; pred. vid krono- 
häktet i Haparanda fr. 74; led. i Dir. för Haparanda 
lasarett o. i Styr. för Haparanda sparbank; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Torneå 
domsaga, Norrb. län, 79 — 81. t i Neder-Torneå 
i89o'-3/.x 
Johan Wilhelm Lindh. 

V. i Stockholm i83i"'/9. Handlande o. landt- 
brukare (Västanvik, Norrb. län); kommunalordf. ; 
landstingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Torueå. 
domsaga, Norrb. län, 82 — 87 A o. 91 — 93; led. i sär- 
skildt utskott 82 o. 86; led. i tillfälligt utskott 84 
o. 85; led. i Bevillningsutskottet 87 A. f å Västan- 
vik 1898 i'/s. 
Gustaf Sundberg. 

F. i Piteå landsförs., Norrb. län, 1845172- Stud. 
\ i Upps. 63; ex. till rätteg.-verk. 71. E. o. notarie 
; i Svea hofr. s. år; v. häradsh. 74; häradshöfd. i 
Torneå domsaga, Norrb. län, fr. 79; led. i Kommit- 
tén ang. den framtida dispositionen af det regala 
laxfisket i Torneå älf 92. — Ledamot af Riksd. 2:a k. 
för Torneå domsaga, Norrb. län, 87 B — 90; led. i 
tillfälligt utskott 87 B. f i Haparanda 18933/7. NORRBOTTKNS LÄN 353 


Carl Johan Mus t apart a. 

1'. i Neder-Torneå, Norrl). liiii, 1840 '■•/■-• Hem- 
inansä<,rare i Neder-Torneä; koiiimmialordf.; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2x1 k. för Torneå 
domsaga, Norrl). län, 94 — 96; snppl. i tillfälligt ut- 
skott 96. Georg Adolf Ivdvin Kronhtnd. 

1'. i vSköfde 1860''/.-.. Stud. i Upps. 79; ex. till 
rätteg.-verk. 84. U. o. notarie i Svea hofr. s. år; 
tf. domliafvande tidvis 86 — 93; v. häradsh. 87; hä- 
radshöfd. i Torneå domsaga fr. 93; led. i Norrlands- 
kommittén fr. 1 90 1 o. i Nödhjälpskommittén 02 — 03. 
— Ledamot af Riksd. 2:a k. för Torneå domsaga, 
Norrb. län, fr. 97; led. i tillfälligt utskott 97—03; 
led. i särskildt utskott 04. 

Henrik-Adolf Widmark. 

F. i Ljusdal, Gefleb. län, 18335/9. Stud. i Upps. 
51; landtmäteriex. 58. Underlöjtn. vid Hels. reg. 
52; löjtn. 58; kartograf vid Ekonom, kartverket i 
Norrb. län 59; kapt. 70; major i armén 73; lands- 
liöfd. i Norrb. län s. år o. i Värml. län fr. 85; ordf. i 
Norrb. läns husliålln.-sällskap 74 — 85 o. i Värml. 
läns hushålln. -sällskap fr. 85; led. i Kommittén ang. 
ordnande af förvaltningen af Statens fastigheter o. 
ang. upplåtande till nybj^ggen af mark i Norrland 
75 — 76; ordf. i Kommittén ang. förordning rör. de 
svenska lapparne o. de bofasta i Sverige 82—83. 
L. L. A. 78. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Umeå, 
Skellefteå, Luleå, Piteå o. Haparanda 79—81 o. cif 
Riksd. i:a k. för Norrbottens län 81—88; led. i Lag- 
utskottet 80, 81 o. 83—85; led. i särskildt utskott 
82 o. 86 (ordf. 86); led. i tillfälligt utskott 88. f i 
Karlstad 1889V3. 

Henrik Johan Sitndström. 

F. i Neder-Luleå, Norrb. län, 18382/10. Elev vid 
Georgii handelsinst 58. Anst som handelsbiträde i 
Luleå 54; förvaltare vid Oscarsvarfs ångsåg 59 — 65; 
delägare i handelsfirman Sundström & Ekbäck i 
Luleå 65—91; disponent vid Munksunds sågverks- 
aktiebolag, Norrb. län, 91— 1901; dan.sk v. konsul i 
Luleå 71—94; led. i Styr. o. jourhafvande direktör 
vid Norrbottens ensk. banks afd.-kontor i Piteå fr. 
94; led. i Dir. för Piteå hospital (o. asyl) fr. 93; 
kommunalman; landstingsman. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Umeå, Skellefteå, Luleå, Piteå o. Hapa- 
randa 82-84. t i Piteå 190121/12. Svenskt Porlrdttgalleri XXV, 2. 23 354 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 
Johannes Nyqvist. 

1"'. i Stafnäs, Värinl. län, 1S35-" 7. liar ej haft 
skolundervisning; lärde läsa vid sin niors spinnrock. 
Flyttade med fadren, som var stångjärnssmed, till 
\ Norrbotten 39; smedsmäst. i Umeå fr. 60; ordf. 
under många år i St^-r. för Fabriks- o. haudtverks- 
föreningen; bildade den första aljsoluta nykterhets- 
föreningen i Västerbotten 77; kommunalman; lands- 
tingsman. — Ledamot af Riksd. 2:a k. för Umeå, Skel- 
lefteå, Luleå, Piteå o. Haparanda 85 — 87 A; suppl. 
i särskildt utskott 86. 


Gulaifr Oskar Burman. 

I', i Neder-Kalix, Norrb. län, i836'-3 11. Stud. i 
Upps. 55; kameralex. 62. Telegrafassistent 57 — 84; 
tf. kronofogde en kortare tid i Torneå fögderi; 
kassör vid Västerbottens en.sk. banks afd. -kontor i 
Haparanda 66; ordf. i Styr. för .samma afd.-koutor 
u. verkst. direktör fr. 83; led. i Lasarettsdir. 89 — 
91; tf. inspektor för Haparanda 5:kl. lärov. 90 — 94; 
led. i Sjömanshusdir. ; kommunalordf. ; landstings- 
man. — Ledamot af Riksd. 2:a h. fiiv Luleå, Piteå o. 
Haparanda 87 B. f i Haparanda 1895 ^ V?- 

Karl Sigfrid Husberg. 

F. i Växjö 1S5421/9. Stud. i Upps. 72; jur. kand. 
79; jur. lic. 81; jur. dokt. 82. R. o. notarie i Svea 
liofr. 79; v. häradsh. 80; sekr. i Lappkommittén 82 
— 83; laudssekr. i Norrb. län 84 — 93; led. i Styr. för 
Riks1)ankens afd. -kontor i Luleå 87 — 89; tf. kam- 
marråd 89; exped.-chef i lickl.-dep. 89 — 93; lands- 
liöfd. i Norrb. län 93 — 1900; ordf. i Norrb. läns hus- 
hålln.-sällskap 94 — 1900; konsult, statsråd fr. 1900; 
led. i Kommittén ang. svenska lapparnes rätt till 
renbete o. om renmärken 95 — 96; ordf. i Förliknings- 
o. skiljenämndskommittén 99 (afgick 1900). — Leda- 
mot af Fiiksd. 2:0 k. för Luleå. Piteå o. Haparanda 
88 — 90 samt för Luleå o. Haparanda 97 — 02; ledamot 
af Riksd. i:a k. för Västerbottens län 90 — 93 o. för 
Norrbottens län fr. 04; ordf. i Lagutskottet 98 — 1900. 

Magnus Alsterlund. 

F. i Alster, Värml. län, 1837 3" '9. Stud. i Upps. 
60; landtmäteriex. 64. l'uderlöjtn. vid Västerb. fält- 
jäg.-kår 61; löjtu. 66; kapt. 70; major vid Norrl). 
fältjäg.-kår 84; öfv.-löjtn. o. chef för sistn. kår 90; 
öfverste o. chef för Norrb. reg. fr. 93; afvittringslandt- 
mätare i Västerb. län 64 — 86; kommiss.-laudtmätare 
därst. 76 — 86; kommiss.-landtmätare i Norrb. län fr. 
86; afvittringslandtmätare därst. 86 — 91. — Ledamot 
af Riksd. 2:a k. för Luleå, Piteå o. Haparanda 91 — 
96; suppl. i tillfälligt utskott 93; led. i tillfälligt ut- 
skott 94—96. t i Luleå 18993/12. 
NORRBOTTENS LÄN 355 Paul H el 1 ström. 

F. i Umeå i866'7i- Stud. i Upps. 84; fil. kand. 
87; fil. lic. 90; fil. dokt. 91; ex. fr. Ultiina landt- 
bruksiust. s. år; elev vid Landbohöiskolen i Köpen- 
hamn 92 — 93; företagit studieresor i de flesta euro- 
peiska länder. Lär. i kemi o. mejerilära vid Ultuna 
landtbruksinst. 92 — 95; Upps. läns liushålln.-säll- 
skaps agrikulturkemist 93 — 95; förestånd, för Sta- 
tens kemisk-växtbiolog. anstalt i Norrb. län o. för 
samma läns frökontroUanstalt fr. 95; sekr. hos Norrb. 
läns hushålln.-sällskap fr. 96 o. dess skattmäst. fr. 
97; kontrollant för undersökning af eldfarliga oljor 
fr. s. år; kommunalman. Medarb. i sv. o. uti. veten- 
skapHga tidskr. L,. L. A. 1902. — Ledamot af Riksd. 
2:a k. för Luleå o. Haparanda fr. 03; suppl. i till- 
fälligt utskott 03; led. i tillfäUigt utskott 04. REGISTER. Sid. 

Abeuius, E. W., borgmästare 295 

Adlercreutx, A. G., laudsliöfdiug 178 

Adlersparre, A., kommendör 17 

Afzelius, F. G., akademiadjimkt 70 

Agardh, J. G., professor 181 

Ahlgren, E., landtbrukare 322 

Ahlgreii, M., borgmästare 332 

Ahliu, Z., kyrkoherde 132 

Ahlstrand, G. A., borgmästare 347 

Ahlström, O. C, borgmästare 177 

Ahrenberg, H. E.,» grosshandlare 222 

Alexandersou, C. A., bruksägare 78 

Ahnén, F. E., advokat 216 

Ahnqiiist, E. V., landshöfding 330 

Ahnquist, K. F. G., godsägare 81 

Alsterlund, M., öfverste 354 

Alströmer, C. J. O., statsråd 197 

Altin, E. M., stadsläkare 294 

Amnéus, H. N. E-, landskamrerare 258 

Anderson, A. A., landtbrukare (Västanå) .... 89 
Anderson, A. G., hemmansägare (Himmelsb}-) . . 93 

Anderson, J., hemmansägare (Hälla) 292 

Anderson, J., hemmansägare (Tenhult) 107 

Anderson, J. É., hemmansägare (Säby) .... 69 

Anderson, N. A., fabriksidkare 230 

Anderson, O., hemmansägare (Hasselbol) .... 262 
Andersson, A., hemmansägare (Backgården Resville) 250 
Andersson, A,, hemmansägare (Hakarp) . . . .106 
Andersson, A., hemmansägare (Källtorp) .... 255 
Andersson, A., hemmansägare (Nyckelby). . . . 302 
Andersson, A., hemmansägare (Olsbenning) . . . 292 
Andersson, A., hemmansägare (Smedbyn) . . . .266 
Andersson, A., hemmansägare (Torp) 319 360 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARK Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, 

Andersson, A., landtbrukare (Inlagan) ... 
A., landtbrukare (Lund, Gefleb. län) 
A., landtbrukare (Mosserudstorp). 
A. P., hemmansägare (Helgesta) . 
C, hemmansägare ^\'allby Sörgårde 

C. A., boktr3-ckare 

C. G., hemmansägare (Skeenda) . 
C, J., landtbrukare (Hamra) 

E., fabriksidkare 

E., landthandlande (Uppsala, \'ärml. 

F., hemmansägare (Helgesta) . 

F., hemmansägare (Saleby). 

G., hemmansägare (Sollebrunn) . 

H., hemmansägare (Bringåsen) 

H., landtbrukare (Grimbo) . 

H., landtbrukare (\'ästra Nöbbelöf) 

J., hemmansägare (Frenninge"». 

J., hemmansägare (Grude) . 

J., hemmansägare (Haldarp) 

J., hemmansägare (Häckenäs) . 

J., hemmansägare (Jönvik) . 

J., hemmansägare (Knarrevik) . 

J., hemmansägare (R)\ssby). 

J., hemmansägare (Ölsund). 

J., landtbrukare (Baggböle) . 

J., landtbrukare (Marieberg) 

J., landtbrukare (Öhrstorp) . 

J., organist 

grosshandlare 

hemmansägare (Ölme) . 

D., hemmansägare (Utterud) . 

P., industriidkare 

godsägare (Stigen) .... 

hemmansägare (Gripenberg) . 

hemmansägare (Löfhult) . 
N., hemmansägare (Prästl)ol) . 
N., landtbrukare (Pettersborg). 

hemmansägare (Lyckorna). 

hemmansägare (Nordanå) . 

hemmansägare (Fragg) . 

hemmansägare (Håbol) . L-, 

L., 

L. 

L. 

M. 

M. 

M. O. 
O., 
P-, 
P., Sid. 
204 
310 
26 I 
79 

179 
75 
79 
228 
268 
281 

253 
-33 
.•) o ^ 
203 

174 
165 
237 
237 
95 
301 
2 10 
107 
312 

343 
248 
167 
270 

275 
261 
264 
198 
241 
105 
116 
269 
164 
161 
172 
291 
241 AFP. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 361 

Sid. 

Audersson, P., hemmansägare (Säby) 143 

Andersson, P. C, hemmansägare (Visteua) ... 89 
Andersson, P. Ii., bergsbruksidkare (Siggeboda). . 282 
Andersson, S., hemmmansägare (Plöniuge) . . . i6g 
Andersson, W., arrendator (Bråborgs kungsgård) . 89 
Andersson, Å., landtbrukare (Mellanköpinge). . .164 
Andreason, J. A., hemmansägare (Nygård) . . .237 

Andreasson, P., landtbrukare (Tunge) 204 

Andreasson, S., landtbrukare (Tollered) .... 236 

Andrén, J. H., grosshandlare 220 

Ängel, A. W., v. konsul ic)8 

Anjou, C. ly., seminarierektor gS 

Antonsson, A,, målaremästare 180 

Apelstam, A. L., grosshandlare 199 

Appelberg, O. F., häradshöfdiug 351 

Appeltofft, C. F., fältläkare 208 

Arfwedson, R. A., godsägare 78 

Arhusiander, M., grosshandlare 333 

Arnoldson, K. P., skriftställare 60 

Arnoldsson, S., landtbrukare 144 

Arwidsson, H. I., rådman 33 

Asker, G. F., landshöfding 11, 315 

Asklöf, I., fabriksidkare 87 

Aspelin, C, bruksägare 292 

Assarsson, C, hemmansägare 167 

Aulin, J. A., godsägare 84 

Axell, J. S., grosshandlare 333 

Baaz, A. E., landtbrukare 203 

Bager, J. P., grosshandlare 177 

Barnekow, F. C. K., godsägare 159 

Beck-Friis, J. T., hofmarskalk 53 

Beckman, E. J., skriftställare 36, 57 

Behmer, J. E., borgmästare 62 

Beijer, G., grosshandlare 17g 

Benedicks, B., bruksägare 308 

Bengtsson, A., hemmansägare (Kärrsmosseu). . .271 

Bengtsson, B., hemmansägare (Boberg) 193 

Bengtsson, B., hemmansägare (Gunneby) . . . .272 
Bengtsson, C. L, hemmansägare (Össlöf) . . . .117 
Bengtsson, J., landtbrukare (Bjärnalt) 191 362 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Bengtsson, J., landtbrukare (Gullåkra) 172 

Bengtsson, J., landtbrukare (Öxared) 195 

Bengtsson, J. W., hemmansägare (Häradsköp) . .106 

Bengtsson, P. A., rektor 246 

Benjaminsson, P., hemmansägare 231 

Berg, C. G., grosshandlare 151 

Berg, C. O., generalkonsul 42 

Berg, F., folkskollärare 43 

Berg, F. O., kamrerare 224 

Berg, G. J. G. A., häradshöfding 135 

Berg, K. J., president 29 

Berg, R. \\ T., generalmajor 136 

Bergendahl, C. G. A., ryttmästare 256 

Bergendahl, K. H., borgmästare 121 

Berger, A. A., bruksägare 261 

Berggren, C. J., häradsdomare 271 

Berggren, E., rektor 332 

Bergius, S. O. G., häradshöfding 1 1 1 

Berglind, C. \V., hemmansägare 291 

Berglund, A., hemmansägare 325 

Berglöf, F. J. K., häradshöfding 200, 317 

Berglöf, P. K., häradsskrifvare 309 

Bergman, C. G., folkskoleinspektör 40 

Bergman, C. J., lektor 139 

Bergmansson, G. U., häradshöfding 333 

Bergmark, A. M., major 249 

Bergström, C, hemmansägare (Skidsta) 329 

Bergström, D. K., redaktör 49 

Bergström, H. F., hemmansägare (Björsbyn) . . . 349 
Bergström, J., hemmansägare (Västerby) .... 303 

Bergström, P. A., landshöfding 26, 161 

Bergström, P. N., pelshandlandc 29 

Berlin, K. H., läroverksadjunkt 330 

Berndes, G. ¥., godsägare 4i)57 

Beronius, V. M., grufläkare 305 

Beskow, G. E., hofpredikant 41 

Bexelius, A., grosshandlare 40 

Bexelius, H., handlande 346 

Bexell, E. G. A. D., godsägare 194 

Biesért, J. C. N., bruksägare 267 

Biesért, J. E-, ingeniör 268 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 363 

Sid. 

Billiug, P. c. W.. rådmau 38 

Billström, J. E., laucltbriikare 205 

Bjerkauder, G., hemmausägare 252 

Björck, A. W., justitieborgmästare 212 

Björck, C. H., provinsialläkare 200 

Björck, F. G., öfvermaskiuist 42 

Björck, J. F. R., borgmästare 334 

Björkman, A. G., hemmansägare (Groeryd) . . .118 
Björkman, K. G., landtbrukare (Lötens gård). . . 67 

Björn, C. G., trädgårdsmästare 30 

Björnstjerna, C. M. h-, öfverhofstallmästare ... 25 

Bladli, C. J., hemmansägare 129 

Blanche, A. T., v. auditör 20 

Blidberg, P., borgmästare 10 1 

Blomberg, C. J., lektor 331 

Boéthius, S. J., professor 71 

Bokström, C. A., kronofogde 140 

Bolin, G., hemmansägare 65 

Boman, C. E., kapten 177 

Boman, J., bergsbruksidkare 303 

Bonde, C. C:sou, öfverstekammarjunkare .... 77 

Bonde, C. J. Trolle-, godsägare 169 

Bonde, K. F., öfverstekammarjunkare 59 

Bondeson, O., hemmansägare 12S 

Borg, F. T., redaktör 185 

Borg, J., postmästare 61 

Borgström, M., regementsskrifvare 160 

Boström, E. G., statsminister 56 

Boström, J. O., kontraktsprost 321 

Boström, N., hemmansägare (Burträsk) 346 

Boström, N. J., godsägare (Simmatorp) 251 

Bovin, J. A., häradshöfding 297 

Branting, K. H., redaktör 49 

Bratt, G., disponent 284 

Bratt, J. C, öfverste 220 

Bratt, ly. G., grosshandlare 217 

Broander, N. J., landtbrukare 13S 

Broek, ly. K., borgmästare 259 

Brodén, C. J., k3-rkoherde 257 

Brodin, O. A., skeppsb3'ggmästare . . . . . .316 

Brolin, J. G., grosshandlare 317 364 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Brolin, S., laudtbrukare 250 

Bromée, J., hemmansägare 339 

Broomé, L. G., folkskollärare 171 

Broström, A. F., boktryckare 276 

Bruce, C. G., godsägare 263 

Bruhn, S. B., godsägare 195 

Brunberg, O. F.. godsägare 145 

Bruzelius, M. G., hofrättsråd 163 

Buren, C. H. P.. bruksägare 90 

Burman, A. F., tf. lappfogde 344 

Burman, E. G., kontraktsprost 352 

Burman, G. O., verk. direktör 354 

Busck, R. T. C, kommiss.-landtmätare 206 

Biilow, C, redaktör 181 

Bystedt, A., läroverksadjunkt 334 

Byström, J. J:son, redaktör 49 

Bågeuliolm, A., major 277 

Bäckgren, C. G., laudtbrukare 280 

Bäcklin, J. E., rådman 82 

Bäckström, A., hemmansägare (Porsnäs) .... 348 

Bäckström, E. V., hemmansägare (Harrbäcken) . . 349 

Bäärnhielni, G. I\I., häradshöfding 247 

Bökelund, A. C, landskamrerare 134 

Börjesson, A., hemmansägare (Kattuuga) . . . .229 

Börjesson, E., hemmansägare (\'råen) 194 

af Callerholm, G. N. T., häradshöfding .... 307 

Carlén, R. T., häradshöfding 23 

Carlheim-Gyllensköld, A. T., kammarjunkare . . 192 

Carlson, A. V., verkst. direktör 42 

Carlson, C, organist 66 

Carlson, C. F*., godsägare (Björkebol) 134 

Carlson, C. F. E-, tf. öfverdirektör 223 

Carlson, C. W., häradshöfding iio 

Carlson, E. W., grosshandlare 35 

Carlsson, C. A., godsägare (Carlsro) 234 

Carlsson, C. L, laudtbrukare (Norra Smedstorp) . 129 

Carlsson, G., rusthållare (Kröckliuge) 289 

Carlsson, J., hemmansägare (Nysäter) 322 

Carlsson, J. F., hemmansägare (Norra P^ågelhem) . 126 

Carlsson, E. M., godsägare (Fittja) 60 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMA KK 365 

vSid. 
Carlsson, L. O., lieinniansägare (Börjelsl)3Mi) . . .352 

Carlsund, O. E-, civilingeniör 95 

Casparsson, C. H., kapten 6S 

Cederberg, A. F. O., öfverste 342 

Cederscliiöld, S. F. R. P., generaltulldireklör . 41 

Cederström, A., godsägare 59 

Cederström, C. G. R., kabinettskaniniarherre . . 58 

Celsing, L,. A., kammarherre 77 

Centervvall, J. E., rektor 31S 

Cerviu, A., kronofogde 270 

Chenon, A. W., sågverksägare 241 

Christenson, C, fabriksidkare 173 

Clairfelt, C. E. M., borgmästare 162 

Collauder, C. W., fabriksidkare 227 

Collvin, H. E., praktis. läkare 260 

Crafoord, C. O. I,., häradshöfdiug 144 

Cramér, R. A. C, konsul 139 

Crusebjörn, J. I., landshöfding 347 

Culin, A. M., rektor 200 

Cöster, F. E-, fabriksidkare 227 

Dahl, F. J. W., rektor 151 

Dahl, J., stadsmäklare 21S 

Dahlberg, J. P., disponent 326 

Dahlgren, B., sågverksägare (Assarebyn) .... 240 

Dahlgren, J., landtbrukare (Väne-Äsaka) .... 233 

Dahlgren, J. B. E., bruksägare (Ransäter) . . . 265 

Dahlstedt, E-, kj^rkoherde 344 

Dahm, O. E. L., rektor 131 

Dahn, M., landtbrukare 164 

Danielson, A. P., hemmansägare (Dyestad) . 14, 131 

Danielsson, A., hemmansägare (Eångnäs) .... 348 
Danielsson, C. A., landtbrukare (Farstorp) . . .105 
Danielsson, D., hemmansägare (Nyabyberg) . . .104 

Darin, R. E. E., lektor 179 

De Geer, G. J., professor 51 

de Jounge, P. A., landtbrukare 66 

De la Gardie, R., landshöfding . . . . 12, 98, 173 

de Eaval, C. G. P., civilingeniör 38 

de Maré, G., bruksägare 122 

Dickson, C, med. doktor 215 366 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Dieden, J. H. H., konsul 179 

Dofsén, E., kronolänsman 304 

Domeij, J. O., kronofogde 328 

Dufva, A. W., verkst. direktör 22 

Edelstam, E. A., häradshöfding 82 

Edlund, E., professor 24 

Edström, J. F., kronolänsman 277 

Ehrenborg, R. M., godsägare 255, 282 

Ekdahl, G. A., handlande 62 

Ekeborgh, C. A., kyrkoherde 88 

Ekenmau, V. N., häradshöfding 153, 245 

P^kenstam, T. A. R., arrendator 122 

Ekerot, B. F., apotekare 119 

Ekholm, R., skohandlare 334 

Eklund, J., landtbrukare 127 

Eklund, L. A., lektor loi 

Eklund, O. G., boktryckare 47 

Eklundh, R. W. A. M., räntmäslare 182 

Ekman, A., disponent 95 

Ekman, C, organist 273 

Ekman, E. J., missionsföreståndare .... 45, 276 

Ekman, J. O., v. konsul 216 

Ekström, C. M., kronolänsman 21 r 

Ekström, M., handlande 252 

Ekströmer, J. M., kapten 125 

Elfstedt, T.. M. T., rådman 297 

Eliasson, J., hemmansägare, (^^kutlungeby) ... 68 

Eliasson, J. E., landtbrukare (Oktorp) 193 

Elliot, J. E., president 37 

Elowson, G., lektor 274 

Emthén, K. O., hemmansägare 326 

Enander, A. J., kyrkoherde 245 

Enander, S. J., kyrkoherde 338 

Englander, J. M:son, handlande 114 

Eugman, P., hemmansägare 324 

Engström, C. G., garfverifabrikör 229 

Erickson, O., tf. domänintendent 109 

Erickzon, J., landtbrukare (Bjärsby) 108 

Ericson, A. J., godsägare (Ransta) 293 

Ericson, C. W., generallöjtnant 232, 258 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 367 

vSifl. 

KriCvSon, J., hemmansägare (Borekulla) 195 

Ericsou, J. P., landshöfding 232, 339 

Kricson, N. \'., kapten 226 

Ericsson, A., bergsman (Östra Kärne) 283 

Ericsson, A. G., landtbrukare (Väsby) 79 

Ericsson, C. M., advokatfiskal 112 

Ericsson, G., husägare 30 

Ericsson, H. M., bruksägare (Ramsbergs bruk) . .282 

Ericsson, J., hemmansägare (Vallsta) 313 

Ericsson, J., landtbrukare (Norrby) 90 

Ericsson, J. A., hemmansägare (Upsala, Jönk. län) 109 
Ericsson, J. E., hemmansägare (Väsby) . . . .278 
Ericsson, J. E., landtbrukare (Ahlberga) .... 65 
Ericsson, O. A., hemmansägare (Ofvanmyra) . . . 301 

Ericsson, P., hemmansägare (Vik) 311 

Erikson, G., landtbrukare (Myckelgård) . . . .337 

Erikson, J., fabriksidkare 229 

Erikson, O. G., landtbrukare (Öfra Odensvi) . . . 278 

Erikson, P. J. M., verkst. direktör 35 

Eriksson, E., landtbrukare (Qväcklingen) . . . .323 
Eriksson, E. G., hemmansägare (Klaxås) .... 264 

Eriksson, G., landtbrukare (Mörviken) 337 

Eriksson, H., hemmansägare (Elgered) 311 

Eriksson, J., landtbrukare (lyindehult) 113 

Eriksson, J. E., komminister 304 

Eriksson, L., hemmansägare (Bäck) 283 

Eriksson, P. O., hemmansägare (Fanbyn) .... 339 

Ersson, B. P., hemmansägare (Hede) 301 

Erssou, B. S., hemmansägare (Östnor) 29g 

Ersson, C. E., hemmansägare (Surssa) 80 

Ersson, E., hemmansägare (Arnebo) 293 

Ersson, E., hemmansägare (Sanne) 337 

Ersson, E., hemmansägare (Vallsta) 312 

Ersson, E., hemmansägare (\^ik) 76 

Ersson, P., godsägare (Västlandaholm) 290 

Essen, Iv-, justitierådman 220 

Fagerlund, C. A. J., landshöfding 134 

Fahlander, E. J., bruksförvaltare 346 

Fahlén, J., grosshandlare 325 

Falk, C. B. N., apotekare 1 1 1 368 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Falk, W., bruksägare 305 

Falkman, A. R., rådman 176 

Farup, W., bruksägare 338 

Faxe, C, grosshandlare 180 

Fjällbäck, J. A., snickaremästare 44 

Flensburg, N. T., v. konsul 178 

Fock, A.^H. E., kansliråd 18 

Fock, C. J. F. E., öfverstelöjlnant 259 

Forsberg, J. G., bergsman 284 

Forsell, G. A., rådman 276 

Forsell, T. W., kronofogde 244 

Forssbeck, F. A., godsägare 93 

Forsselius, E., landtbrukare 77 

Forssell, J., folkskollärare 289 

Fosser, N., godsägare 96 

Fredenberg, A., kapten 297 

Fredholm, E. G., organist 251 

Fredholm, J. H. G., civilingeniör 34 

Fredricson, J. F., hemmansägare 69 

Frick, C. G., lotskapten 148 

v. Frieseu, S. G., riksbanksfullmäktig 34 

PVöberg, C. A., borgmästare 330 

Gasslander, A. K., öfverkommissarie 147 

Geijer, J. F., bruksägare 262 

v. Geijer, K. E., borgmästare 189 

v. Geijer, S. G., kabinettskammarherre 176 

Gethe, C. M. F. E-, sekreterare 133 

Gibson, W., disponent 203 

Gilljam, G. F., statsråd 30 

Giöbel, C. A., godsägare 279 

Gjerling, J. Y., öfverdirektör 147 

Grafström, C. J., sockerbagare 21 

Granlund, J. E., folkskollärare 350 

Granlund, J. G., vagnfabrikör 102 

Grape, J., major 351 

Grape, Z., kollega 350 

Grenander, J. M. A., auditör 257 

Grill, A. G., bruksägare 279 

Gripenstedt, J. A., statsråd 18 

Grundeli, C. G., kontraktsprost 202 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 369 

Sid. 
Gudmundson, A. M., laiidtbrukare (Vastad) . . .192 

Gudmundsson, A., landtbrukare (Berte) .... 192 

Guldbrandssou, O., lieniniansägare 272 

Gum^elius, G. W., kontraktsprost 285 

Gunuelius, K. A., direktör 44, 285 

Gunimesson, P., hemmansägare 145 

Gunnarsson, A. C, landtbrukare (Axtorp) . . . . 196 

Gunnarsson, P. M., hemmansägare (Björkmossa) . 124 

Gussing, T. P., rådman 189 

Gustafson, T. D. M. A., borgmästare 105 

Gustafsson, A. P., landtbrukare (Sjögesta). . . . 281 

Gustafsson, C. H., disponent 93 

Gustafsson, C. P., hemmansägare (Stålberga). . .129 

Gustafsson, R., redaktör 36 

Gyllenhaal, L. H., räntmästare 250 

Gyllensvärd, A. G., landtbrukare 191 

Gädda, O. E., landtbrukare 212 

Göransson, A., hemmansägare 309 

Göthberg, A. H., verkmästare 265 

Hsegermarck, H., landtbrukare 308 

Hoeggström, G. E., sågverksägare 342 

Hagerman, H., smidesmästare 29 

Hahn, A. N., fabriksidkare 286 

Halldin, H., fabriksidkare ....;.... 285 

HaUin, H. S., disponent 230 

Hallin, O. P., disponent 228 

Hallqvist, A., kyrkoherde 238 

Hamilton, H. E. G., landshöfding 46 

Hamilton, M. A. H., disponent 288 

Hammarberg, P., grosshandlare 215 

Hammarlund, E., redaktör 35 

Hammarskjöld, C. G., justitieråd 71 

Hammarskjöld, Å. H., godsägare 127 

Hammarström, C. J., hofslagare . 296 

Hanson, H. B. A., kommiss.-landtmätare .... 195 

Hanson, N., hemmansägare (Berga) 314 

Hansson, A., hemmansägare (Solberga) 302 

Hansson, H., hemmansägare (Klofsta) 325 

Hansson, N., hemmansägare (Ormastorp) . . . .161 

Hansson, S., landtbrukare (Torp) 9^' Svenskt Porträttgalleri XXV, 2. 24 370 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Hasselqiiist, C. J., konsul 133 

Hay, A. B., disponent 1 1 1 

Hazén, J. G., kontraktsprost 106 

Hedenberg, O. G., godsägare 126 

Hedengren, O. G., godsägare 277 

Hederstierna, P'. L. S., landshöfding 295 

Hedgren, B. V., handlande 222 

Hedin, E. Iv. M., godsägare 278 

Hedin, S. A., skriftställare 22 

Hedlund, H., redaktör 221 

Hedlund, S. A., redaktör 213 

v. Heijne-Ivillienberg, L. G., kapten 81 

Heimer, W., folkskollärare 242 

Helander, A. F., första landtniätare 82 

Hellerström, S. A., grosshandlare 150 

Hellgrén, P. A., kronoläusnian 344 

Hellman, G. B., godsägare 193 

Hellström, P., föreständ. för keniisk-växtbiolog. anst. 355 

Henricson, A., landtbrukare (Karlsund) .... 97 

Henriks.son, H., handlande 200 

Henriksson, J., hemmansägare (Kolbuxcröd) . . . 205 

Herslow, C. C. P., redaktör 12, 178 

Hessle, B. W., häradshöfding 236 

Hierta, C. G., kapten 59 

Hierta, h. J., grosshandlare 17 

Hjelm, C. K., folkskollärare 345 

Hjelnicrus, J., godsägare 90 

Hjärne, Pl. G„ professor 72 

Hollander, A. G., rektor 244 

Holm, P., bergsman 292 

Holmgren, D., redaktör 251 

Holmgren, K. E., arrendator 66 

Holmlin, H., skolföreståndare 208 

Holmqvist, E. F., häradshöfding 177 

Hultberg, H. W., borgmästare 306 

Hultkrantz, K. J. E., godsägare 266 

Hultstein. C. W., garfveriägare 118 

Husberg, K. S., statsråd 354 

Huss, A., kronofogde 326 

Huss, C. M., godsägare 320 

Huss, M., generaldirektör 91 AFD. XXV, 2. RIKSDAGEJNS ANDRA KAMMARE) 371 

vSid. 

Hul)iiiette, P., heinniansägare 65 

Hygrell, A. W., häradsliöfding 344 

Hylander, A. P., landtbnikare 20g 

Håkansson, N. S., landtbrukare (Björstorp) . . .158 
Håkansson, S., hemmansägare (Källstorp) .... 240 

Höglund, C. F., urfabrikant 42 

Höglund, O. M., grosshandlare 37 

Högstedt, J. G. d., kyrkoherde 186 

Högstedt, P. A. J., godsägare 125 

Höjer, M. M., lektor 46 

Hörnfeldt, P. O., hemmansägare 327 

Hörnsten, P., hemmansägare 329 

Höök, C. R., godsägare 6g 

Ifvarsson, C, hemmansägare 13, 191 

Indebetou, C. G., bruksägare 76 

Isaksson, D., hemmansägare 239 

Isberg, F. G., häradsliöfding 62 

Jacobsen, C. T., grosshandlare -322 

Jakobson, C. J., godsägare 96 

Janson, A. F., hemmansägare (Bråten) 290 

Janson, E. J., bruksägare (Hennickehammar) . .262 

Janson, F. G., godsägare (Kinna) 229 

Jansson, C. P., hemmansägare (Edsbäcken) . . . 264 
Jansson, G., hemmansägare (Krakerud) . . . .273 

Jansson, J., hemmansägare (Åsen) 261 

Jansson, J. E., bruksägare (Saxån) 263 

Jansson, J. E., disponent 263 

Jansson, J. G., hemmansägare (Hemmarö) .... 54 

Jansson, J. P., bergsman (Saxhyttan) 304 

Jansson, E. J-, hemmansägare (Djursätra) . . . .252 

Jesperson, J. P., landtbrukare 169 

Johanson, A., hemmansägare (Mossebo) .... 256 

Johanson, C, hemmansägare (Hansjö) 299 

Johanson, J., landtbrukare (Valared) 236 

Johansson, A., hemmansägare (Fägerhult) . . .103 

Johansson, A., landtbrukare (Löfåsen) 254 

Johansson, A. A., landtbrukare (MöUstorp) . . .131 
Johansson, A. P., landtbrukare (Stensjö) . . . .193 
Johansson, C, fältintendent 233 372 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

vSid. 

Johansson, C. E., laudtbrukare (Berga) 87 

Johansson, C. G., hemmansägare (Af lösa) . . . . loS 

Johansson, C. R., folkskoleinspektör 112 

Johansson, J., grosshandlare 33 

Johansson, J., landtbrukare ((Jjel)\n) 349 

Johansson, J., riksgäldsfnllraäktig 284 

Johansson, J. A., landtbrnkare (Slrömsberg) . . .104 

Johansson, J. A., ingeniör 20g 

Johansson, J. A., konsistorienotarie 133 

Johansson, J. E., hemmansägare (Forneby) . . . 293 
Johansson, J. M., hemmansägare (I\Iellb\-n) . . .242 

Johansson, K. L., kontraktsprost 234 

Johansson, O. A., laudtbrukare (Dingle) . . . .211 
Johansson, P. M., hemmansägare (Södra \'i) . . .126 

Johansson, W., organist 79 

Johnson, S., hemmansägare (Hvetlauda) .... 104 

Johnsson, H., handlande (Broby) 156 

Johnsson, J., godsägare (Bollnäs) 314 

Johnsson, J. P., laudtbrukare (Klefva) 207 

Johnsson, P., hemmansägare (Remmarlöfs gård) . 167 
Jonasson, J., hemmansägare (Gullaboås) . . . .128 
Jonasson, J.. hemmansägare (Rasslebygd) . . . -113 

Jonson, J., hemmansägare (Fröstorp) 252 

Jonsson, A., henunansägare (Snndsbyn) .... 267 

Jonsson, C. J., landtbrukare (Skog) 92 

Jonsson, E. P., hemmansägare (Myre) 325 

Jonsson, G., hemmansägare (Skeppnetorp) . . .127 

Jonsson, J., henunansägare (Ilert.sjö) 314 

Jonsson, J., hennnansägare (Mo) 309 

Jonsson, J. A., landtbrukare (Hökhult) iio 

Jonsson, M., hemmansägare (Vansäter) 314 

Jonsson, O., riksbanksfullmäktig 313 

Jonsson, P., hemmansägare (Teg) 341 

Jungmarker, S., kronoläusman 253 

Jönsson, A., hemmansägare (Östmark) 268 

Jönsson, A., landtbrukare (Yngsjö) 155 

Jönsson, A. G., hennnansägare (Mårarp Lunden) . 117 
Jönsson, C. A., hemmansägare (Torsholm) . . .192 

Jönsson, J., hemmansägare (Axtorp) 159 

Jönsson, E., landtbrukare (Sandb}') 154 

Jönsson, N., landtbrukare (Gammalstorp) .... 142 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 373 

Sid. 
Jönssou, O., hemmansägare (Kiingshult) .... 169 
Jöns.sou, P., hemmaiLsägare (Färeköp) 156 

Kallstenius, C. A. V., godsägare 80 

Kardell, vS. J., lektor 339 

Karlsson, F. O., kronolänsman 287 

Karlsson, K., hemmansägare (Mo) 336 

Karlsson, K. G., handlande 223 

Kempe, J. A., lektor 296 

Ke}-, C. P". E. Ji., postmästare 123 

Ke}', E. A. H., professor 32 

Kihlberg, K. A., godsägare 65 

Killander, C. F. K., maskindirektör 225 

Kilman, H. M., öfverste 204 

Kinmanson, C. L., kammarrättsråd 18 

Kinnman, J. A., sjökapten 224 

Kjellberg, C. O., grosshandlare 214 

Kjellman, C. J., hemmansägare 106 

Kjellson, J. F., godsägare 114 

v. Knorring, I. A., arrendator 78 

Kock, C. J., grosshandlare 175 

Kolmodiu, G., landtbrukare 138 

Koraen, A. M., borgmästare 119 

Koskull, I. O. H., godsägare 91 

Kronlund, G. A. E-, häradshöfding 353 

Kruse, C. G., handlande 176 

Kruse, E- M., godsägare 145 

v. Krusenstjerna, J. E., generalpostdirektör ... 47 

Kumliu, C. A., landtbrukare 81 

Kvarnzelius, S. H., bleckslagaremästare 322 

Königsfeldt, E. V. R. E-, häradshöfding .... 303 

Lagerberg, A. M. E., kammarherre 203 

Eagerbring, G. O. R., landshöfding 48 

Eagerfelt, I. P. O. W., godsägare 94 

Lagergren, O., postmästare 137 

Eamberg, P. C, grosshandlare 187 

von der Eancken, C. E-, underståthållare . . . .162 
Eandelius, P. F\, extra provinsialläkare . . . .210 

Eandström, A. J., fabriksidkare 243 

Earson, A., landtbrukare (Slättäng) 231 374 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Larson, N., hemmansägare (Tullus) 335 

Larsson, A., hemmansägare (Lund, Gefleb. läni. .311 

Larsson, A., landtbrukare (Flicksäter) 239 

Larsson, C, hemmansägare (Apelnäs) 230 

Larsson, C. A., hemmansägare (Maspelösai ... 92 

Larsson, F. O., hemmansägare (Mörtlösa) ... 92 

Larsson, G., hemmansägare (Stensta) 54 

Larsson, H., hemmansägare (Flästa) 313 

Larsson, I. V. K., redaktör 199 

Larsson, J., bergsbruksidkare (Nordmarkshyttan 1 . 263 

Larsson, J., hemmansägare (Presstorp) 204 

Larsson, J., landtbrukare (Södra Blekan) .... 239 

Larsson, J. T., v. häradshöfding 182 

Larsson, K. L. J., hemmansägare (Bondarfve) . .139 

Larsson, L. J., hemmansägare (Stora Tranhult) . . 106 

Larsson, L. O., bankofullmäktig 14, 300 

Larsson, L. P., hemmansägare (Berga) 60 

Larsson, O., handlande (Regna) 95 

Larsson, O., hemmansägare (Häste) 335 

Larsson, O., hemmansägare (Nästa) 28 1 

Larsson, P., arrendator (\'iggetorp) 263 

Larsson, P., landtbrukare (Lilla P^ole) 138 

Larsson, P. A., henimausägare (Säby) 144 

Larsson, P. M., bergsbruksidkare (Löa) . . . .282 

Larsson, P. Z., ingeniör 71 

Larsson, W, järnarbetare 296 

Lasson, O., hemmansägare 154 

Laurell, J. D., kontraktsprost 210 

Leffler, J. O., rektor 19 

Leijer, J. G. E., regementsläkare 140 

Leijonhufvud, B. A., generallöjtnant 28 

Lemchen, J. Å., president iio 

Levgren, A. W,, grosshandlare 216 

Lewin, A. L., häradshöfding 233 

Lilienberg, A. A., häradshöfding 152 

Liljeholm, i\. F., öfverlärare 220 

Liljencrantz, J., kammarherre 21 

Liljenmark, C, kyrkoherde 302 

Liljenroth, G., öfverste 222 

Lilliehöök, H. H., öfverdirektör 149 

Lilljequist, A., handlande 219 A FP. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDR A KAMMARE 375 

Sid. 

Lind, A. P., hemmansägare (Kustorp) 207 

Lind, C. T., hemmausägare (Geruin) 207 

Lindberg, W., industriidkare 2-^ 

LindWad, E. A., tf. domänintendent 7^^ 

Lindedal, F., kronofogde 244 

Linder, C. W., domprost 295 

Linder, N., lektor ,c 

Lindewall, A., godsägare 5-r 

Lindewall, C. L. E., arrendator 293 

Lindewall, J. O., tf. domänintendent 6S 

Lindgren, G., hemmansägare (Isling%) 292 

Lindgren, G. O. V., grosshandlare 286 

Lindgren, J., hemmansägare (Gallsäter) -24 

Lindgren, N. P. B., borgmästare 120, 135 

Lindh, J. W., handlande ^^2 

Lindh, O. W., kronolänsman 266 

Lindhagen, C. A., justitieråd 21 

Lindhagen, C. A., borgmästare 50 

Lindmark, C. G., kommendör 27 

Lindstedt, M., rådman 52 

Lindström, J., grosshandlare 213 

Lindvall, A. E., landtbrukare 146 

Linné, S. B., kyrkoherde 20S 

Lithner, P., hofpredikant 31g 

Ljunggren, C. J. F., v. konsul 163 

Ljunggren, G. T., k3^rkoherde 225 

Ljunggren, P. O. W., landtbrukare 123 

Ljunggren, S., löjtnant 57 

Ljungman, A. V., karantänsmästare 206 

Ljungman, C, hemmansägare 205 

Ljuslin, P. U., hemmansägare 321 

Lorichs, L. L., bruksägare 290 

Lothigius, L. W. S., landshöfding . . . .151, 244 

Loven, H. J., grosshandlare 32 

Loven, O. C, professor 44 

Loven, P. S., med. licentiat 38 

Lund, A. A. W., läroverksadjunkt 135 

Lund, F. M., järnkramhandlare 41 

Lundahl, J. A., president 163 

Lundberg, A. M., borgmästare 197 

Lundberg, J. P., byggmästare 341 476 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE lyiiudblad, E. A., rådman . . 
I^uudblad, T. E., arrendator 
Lundeli, P. O., landtbrukare . 
Eundén, P., kyrkoherde . . . 
Lunderqvist, A. M., komminister 
Lundgren, J. A., organist . . 
Lundgren, W. T., v. konsul . 
Lundin, J. W., godsägare . . 
Lundquist, H. H., rådman . . 
Lundqvist, J. V., landtbrukare. 
Lundström, A., kollega . . 
Lundström, C. E., industriidkare 
Lundström, C. H., bergmästare 
Lundström, J. A., hemmansägare 
Lyckholm, U. M., bryggare . . 
Lyckholm, J. W., bryggare . . 
Lyth, A. J., kontraktsprost . 
Lyth, G. W., iustrumentmakare 
Lyttkens, L, godsägare . 
Låftman, J, J. A., disponent 
Löfberg, J., krouolänsman . 
Lönegren, G. W. L., generaltulld 
Lönnberg, C. J. L., landtljiukare 
Lönnberg, L. J., rådman . 
Löwenhielm, S., häradshöfding Maechel, E. E., auditör . 

Ma?chel, G. C, konsul . . . 

Magnell, J. J., kontraktsprost . 

Magni, C, hemmansägare 

Magnusson, A., hemmansägare (Lervik) 

Magnusson, A., hemmansägare (Salstad) 

Magnusson, E. O., landtbrukare (Tumhulti 

Magnusson, J., hemmansägare (Granbäckstoi 

Magnusson, S., hemmansägai'e (Eors 

Maijström, P. L-, gästgifvare . . 

Mallmin, E. J., godsägare 

Mallmin, L. P., landtbrukare (Gran) 

Malmberg, E. T. T., disponent . 

Malmström, P. A. L., godsägare . 

Mankell, J., kapten rcktc P) Sid. 
84 
238 
128 
22 I 
240 
201 
226 

5« 
188 
249 
329 

25 
274 

346 
204 
203 
137 

43 
190 
24.2 

67 
100 

S7 

97 
275 

274 
135 
275 
116 

97 
249 
117 
270 
254 
319 
287 

69 

323 

128 

22 AFD. XXV, 2. RIKSDAGEN.S ANDRA KAMMAKE 377 

Sid. 

Manuerskaiitz, C. A., kapten 13, 129 

Marcuson, J., ångbåtskominis.sion;ir 20g 

Markstedt, A., v. konsul 345 

Martin, A. F., borgmästare 63 

Martin, O. A., första stadsläkare 63 

Martin, P. R., advokat 266 

Martin, T. B. A., jägmästare 66 

Matsson, M., hemmansägare 272 

Medin, A., landtbrukare 116 

Meijerberg, C. J., folkskoleinspektör 19 

Mejenqvist, C. J., hemmansägare 103 

Melin, O., grosshandlare 217 

Mellin, G., landtbrukare 209 

Metzéu, F. W., kyrkoherde 102 

Meyer, E. F., grosshandlare 152 

Meyer, E. F. W., statsråd 152 

Molander, N. A., landtbrukare 236 

Moll, V. h., kamrerare 52 

Muren, P., grosshandlare 315 

Mustaparta, C. J., hemmansägare 353 

Myrtin, A. M., häradshöfding 272 

Månsson, I., landtbrukare (Trää) ....... 168 

Månsson, h., hemmansägare (Tranemåla) . . . .143 

Månsson, O., landtbrukare (Jämshög) 142 

Mörner, A. E. K., godsägare 75 

Mörtsell, T., kyrkoherde 345 

Natt och Dag, A. M. V., kapten 230 

Natt och Dag, S. A. K:son, kommendörkapten . . 52 

Neiglick, C. A., öfverstelöjtnant 211 

Neiglick, G. S., borgmästare 227 

Nilson, A. W., rektor 259 

Nilson, E. B. A., öfverstelöjtnant 18S 

Nilsson, A., hemmansägare (Rinkaby) 155 

Nilsson, A., landtbrukare (Teckomatorp) . . . . i'68 

Nilsson, E., landtbrukare (Kattleberg) 237 

Nilsson, J., hemmansägare (Skrafvelsjö) 343 

Nilsson, J., landtbrukare (Sorröd) 160 

Nilsson, J. P., landtbrukare (Käggla) 122 

Nilsson, E., rusthållare (Viby) 290 

Nilsson, N., hemmansägare (Skärhus) 166 378 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE vSid. 

Nilssou, N., hemmansägare (Stäfvie) 173 

Nilsson, N., hemmansägare (\>ängebol) 267 

Nilsson, N., hemmansägare (Östra Espinge) . . .166 

Nilsson, N., landtbrukare (Asarum) 142 

Nilsson, N. J., godsägare (Grofva) 74 

Nilsson, O., hemmansägare (Brattby) 341 

Nilsson, O., hemmansägare (Rebbelberga) . . . . 161 

Nilsson, P., hemmansägare (Bonarp) 161 

Nilsson, P., hemmansägare (Råby) 280 

Nilsson. P., hemmansägare (Östra Knlhult) . . .156 

Nilsson, P., landtbrukare (Espö) 175 

Nilsson, P., landtbrukare (Tönnersa) 191 

Nilsson, P., sågverksägare (\'ittjärf) 349 

Nilsson, vS., hemmansägare (Efveröd) . . . 14, 157 

Nilsson, S., hemmansägare (Österslöfi 155 

Norberg, P., hemmansägare 33cS 

Nordenfalk, J., godsägare 80 

Nordenfelt, C. H., borgmästare 275 

Nordenfelt, Å. H.. kapten 163 

Nordenskiöld, N. A. E., professor 23 

Nordenskjöld, O. G., öfverste log 

Nordin, J., folkskollärare (Hammerdal) 336 

Nordin, J. E., folkskollärare (Sättna) 320 

Nordström, C. F. T., landshöfding 50 

Nordström, S. A. K., hemmansägare 254 

Norén, J., hemmansägare (Borr) . . . . .' . .312 

Norén, S. F., landtbrukare (Solberga) 234 

Norin, B. E-, häradshöfding 206 

Norman, E-, hemmansägare 300 

Norrby, J. E. F., hemmansägare 137 

Norrman, A., kontraktsprost ig6 

Nyblaeus, G., öfverste 25 

Nydahl, J., skolföreståndare 324 

Nyländer, S. O., ingeuiör 235 

Nyqvist, J., smedsmästare 354 

Nyström, C. E. H., med. doktor 40 

N3'ström, J. E., missionär 35 

Nyström, J. G., major 316 

Nyström, M. F., telegrafkommissarie 50 

Nä.slund, P. G., hemmansägare 328 

Näsman, P., hemmansägare 321 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 379 Sid. 

Ockliud, C, rektor 345 

Odell, L. F., landtbrukare 27S 

Odeucrants, H., assessor 112 

Odliner, C. T., riksarkivarie 48 

Odqvist, G., godsägare 231 

Ohlson, A., landtbrukare (Rolfstorp) 194 

Ohlsson, A. F., landssekreterare 120 

Ohlsson, J., fabriksidkare 34 

Ohlsson, J., hemmansägare (Bårstad) 127 

Ohlsson, J. E. A., läroverksadjunkt 199 

Olauson, D., läroverksadjunkt 294 

Oléhn, C. A., handlande 195 

Olivecreutz, W. C, v. häradshöfding 234 

Olofsson, B., hemmansägare (Karstorp) 248 

Olofsson, G. F., landtbrukare (Avik) ..... 280 
Olofsson, J., landtbrukare (Digernäs). ..... 338 

Olofsson, O., godsägare (Ullevid) 90 

Olson, O., hemmansägare (Stensdalen) 265 

Olsson, A., hemmansägare (Mårdäng) . . . . -311 

Olsson, A., landtbrukare (Hvittlanda) 242 

Olsson, A., landtbrukare (Ornakärr) 170 

Olsson, A., landtbrukare (Tyllered) 194 

Olsson, A. G., hemmansägare (Frösvi) 2S8 

Olsson, A. P., hemmansägare (Ingesgärde) ... 94 

Olsson, C, godsägare (Alfshill) 170 

Olsson, E., hemmansägare (Sånnersta) 279 

Olsson, J., advokat 46 

Olsson, J., landtbrukare (Nordanå) 171 

Olsson, J., landtbrukare (Ovarnbrodda) 173 

Olsson, J. E., landtbrukare (Skiftinge) 79 

Olsson, N., hemmansägare (Ättersta) 76 

Olsson, O., hemmansägare (Mosstakan) 267 

Olsson, O., hemmansägare (01eb3'n) 271 

Olsson, O., hemmansägare (See) 309 

Olsson, O., mössfabrikant 45 

Olsson, O. B:son, hemmansägare (Maglehult). . .158 
Olsson, O. E., hemmansägare (Kyrkebol) . . . .271 

Olsson, O. N., landtbrukare (Heden) 210 

Olsson, P., handlande 184 

Olsson, P., hemmansägare (Fläsbro) 312 

Olsson, P., landtbrukare (Vallby) i43 380 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 
Olsson, S. L., liemmausägare (Älfdalsåseni . . . 300 
Olsson, S. M., liandelsföreståndare (Lima). . . . 305 

Orre, C. M., kronolänsman 107 

v. Otter, F. W., amiral 150 

v. Otter, O. S., godsägare 310 

Otterborg, C. G., bruksägare 231 

Otterström, J.. kyrkoherde 251 

Palander, A. K. F. A:son, kapten 146 

Palm, C. h; direktör 63 

Palmaer, C. W., bruksägare 256 

Palme, S. T., verkst. direktör 47 

Palmgren, S., fabriksidkare 83 

Palmstierna, N. A. H., landsliöfding 3g 

Pantzarhielm, H. F. A. E., kapten 184 

Paulson, P., landtbrukare 171 

Pegelow, F. W. H., verkst. direktör 223 

Pehrson, P., landtbrukare (Törner3-d) . . . 15, 143 
Pehrsson, J., hemmansägare (Svaneryd) . . . .117 

Pehrsson, M., hemmansägare (Öster-Hdsviki ... 54 

Pehrsson, N., hemmansägare (Önnerud) .... 270 

Pehrsson, P., hemmansägare (liarkö) 53 

Pehrsson, P., hemmansägare (Höle) 313 

Pehrsson, P., hemmansägare (Norrsund) .... 53 

Pehrsson, P., landtbrukare (Akarp) 172 

Perman, O., grosshandlare 319 

Persson, A., hemmansägare (Rinna) 231 

Persson, A., hemmansägare (Tofta) 193 

Persson, A., hemmansägare (Vä) 157 

Persson, A., landtbrukare (Mörarp) 170 

Persson, C, landtbrukare (Stallerhulti 253 

Persson, C. J., hemmansägare (Gärstad) .... 92 

Persson, D., hemmansägare (Tallberg) 301 

Persson, K., hemmansägare (Borrby) 154 

Persson, J.. hemmansägare (Grysshult) 118 

Persson, J., rektor 298 

Persson, J. P., hemmansägare (Hult) 118 

Persson, L,., hemmansägare (Heljebol) 266 

Persson, L., hemmansägare (Hjulsta) . . " . . 287 

Persson, N., landtbrukare (\'adensjö) 167 

Persson, N., murare 180 AFP. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 381 Persson, O., hemmausägare (Rinkaby) . 
Persson, O., landtbrnkare (Killebäckstorp 
Persson, P., landtbrnkare (Stora Isie) . 
Peterson, A., hemmansägare (Hasselstad) 
Petersson, A., landtbrnkare (Påboda) . 
Petersson, A. E., godsägare (Hamra) . 
Petersson, A. F., hemmansägare (Uggleknll) 
Petersson, B. A. R., landtbrnkare (Sknrö) . 
Petersson, C. A., kronoarrendator (Stora Tnna) 
Petersson, C. F., landtbrnkare (Dänningelanda) 
Petersson, C. J., landtbrnkare (Eksebo) 
Petersson, J., hemmansägare (Boestad) . 
Petersson, N., hemmansägare (Rnntorp) . 

Petersson, P., organist 

Petersson, P. G,, hemmansägare (Brystorp) 
Petersson, P. O., landtbrnkare (Lindekullen 
Petersson, S. M., landtbrnkare (Snällebo) 

Petre, H., disponent 

Petre, J. W., borgmästare 

Petri, E. A., rådman 

Pettersson, A. F., landtbrnkare (Sibbarp) 
Pettersson, A. T., kontraktsprost . . 
Pettersson, F., kronoarrendator (Tjärsta) 
Pettersson, J., hemmansägare (Alfvesta) 
Pettersson, J. G., borgmästare 
Pettersson, O. F., hemmansägare (Alöllstorp) 
Peyron, C. E-, grosshandlare . . . 
Peyron, G. O., öfverstekammarherre 

Philipsson, A., advokat 

Piper, C. E. A. G., kammarherre . 
Piper, E. C. A., öfverhofstallmästare 
Ploman, P. G. E., landskamrerare . 
Poignant, P. G. E., landshöfding 
Posse, A. R. F:son, president. 
Printzensköld, A., borgmästare 
v. Proschwitz, A., major . . 
v. Proschwitz, G., landtbrnkare 
Pälsson, E., landtbrnkare . Ramstedt, R. V., grosshandlare 
Redelius, O. V., kontraktsprost Si<l. 

155 
160 

175 
145 
130 

86 

lES 
126 91 
115 
124 

113 
130 

115 
94 

Sg 

123 
30S 

315 

136 

168 

61 

74 
116 

63 
130 

28 
186 
214 

87 
165 

83 
141 

174 
1 10 
210 

240 

175 

48 382 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

vSid. 

V. Rehausen, J. G. W., öfverste 317 

Reuström, V., godsägare 254 

Restadius, D. G., statsråd 246 

Reutercrona, C. E. M. G. A., häradsliöfding . . 93 

Reuterskiöld, A. A. N., disponent 67 

Ribbing, S., professor 70 

Ridderstad, C. F., löjtnant 97 

Risberg, A. P., komminister 125 

Rodhe, E. H., biskop 221 

Romberg, P. A., läroverksadjunkt 149 

Roos, G. W. A., landssekreterare 150 

Rooth, C. J. F., konsul 184 

Ros, A. F., bruksägare 262 

v. Rosen, F. C, godsägare 28 

Rosenberg, S., klockare 159 

Rosengren, N., folkskollärare loi 

Rosenquist af Akersliult, A. j\I., häradshöfding . 208 

Rossander, C. J., professor 27 

Roth, C. E. R., bruksägare 304 

Rubenson, S. M., stadsfullmäktiges sekreterare. . 24 

Rudberg, E. J., landtbrukare 130 

Ruhlin, K, A,, stationsinspektor 283 

Rundbäck, A., lektor 119 

Rundbäck, J., organist 202 

Rundgren, C. H., biskop 100, 274 

Rutberg, J., major 350 

Ruteusköld, A. A., godsägare 237 

Ruthberg, J. O., kronolänsman 342 

Rydberg, A. V., professor 214 

Rydberg, C. G., godsägare 88 

Rydberg, N. A., landtbrukare 249 

Rydin, H. L., professor 70 

Ryding, B. T. G., landshöfding 12, 331 

Ryding, K. A., generallöjtnant 258 

Rylander, O. P., godsägare 235 

Räf, E., godsägare 108 

Rönblad, G. P., rådman 329 

Rönnberg, O., hemmansägare 327 

Sahlin, E. W., tf. rektor 2S6 

Sahlström, P., godsägare 268' AFP. XXV, 2 . RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 383 

Sid. 

Samuelsson, J., lieminansägare (Kke) 113 

Sandberg, P. G., handlande 23S 

Sanden, M. H., kronofogde 260 

Sandin, G. M., folkskollärare 265 

Sandquist, C, hemmansägare 54 

Sandstedt, A., J., hemmansägare (Hnlta) . . . .103 

Sandstedt, J., hemmansägare 1 1 1^ 

Sandström, A. H., kontraktsprost 351 

Sandwall, F. G., fabridsidkare 1 1 1 

Sandwall, J., disponent 260 

Sandwall, J. A., fabriksidkare 246 

Santesson, B. T., apotekare 197 

Schartau, F. H. J., godsägare 291 

v. Schéele, K. H. G., biskop 141 

Schenström, C. M. O., borgmästare 295 

Schenström, O, L. M., häradshöfding 296 

Schmidt, H., godsägare . . .212 

af Schmidt, C. J. G., öfverste 73 

v. Schoultz, H. O. E., professor 215 

Schultz, J. H., fabriksidkare 100 

v. Schulzenheim, D. T., godsägare 2 89 

v. Schwerin, W. G., godsägare 166 

Schödén, J. E., landtbrukare 326 

Schönbeck, K., advokat 187 

Schöning, J. F. G., konsul 318 

Sederholm, E. M., godsägare 73 

Segerdahl, H. A., auditör 224 

Segerlind, C. F., landtbrukare (Uddersrud) . . . 264 

Senell, A. E., hofrättsråd 162 

Setterberg, C. H., direktör 225 

Silfverstolpe, C. F. G., godsägare 55 

Siljeström, J. G., rådman 218 

Siljeström, P. A., rektor 36, 59 

Sjö, J. A., landtbnikare 114 

Sjöberg, J., kommerseråd 19 

Sjöberg, J., hemmansägare 103 

Sjöblom, S. E., lektor 217 

Sjöcrona, H. A., öfverste 186 

Sjögreen, C. W., godsägare loS 

Sjögren, J. M., konsistorienotarie 181 

vSjögren, J. P., garfverifabrikör 142 384 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Sjöholm, J., iugeuiör 202 

Sjölund, J. M., hemmansägare 320 

Sjövall, E. H., rektor 189 

vSkytte, G. W., borgmästare 180 

Sköldberg, A., laudtbrukare 253 

vSmedberg, J., hemmansägare 235 

Smith, E. A., kommendörkapten 51 

Smith, J. G., apotekare 188 

Spau genberg, J. G., läroverksadjunkt 286 

Sparre, E. J., landshöfding 243 

Spånberg, J. W., fabriksidkare 107 

Staaff, A. W., kyrkoherde 26 

Staaff, K. A., advokat 4g 

Staaff, P., häradshöfding 317 

Stackelberg, B. O., konteramiral 32 

vStarbäck, K., lektor 340 

Stenbäck, C. B., laudtbrukare 289 

Stendahl, L. O., kyrkoherde 190 

Sterner, A., läroverksadjunkt 99 

Stjernspetz, P. A. H., major 283 

Stockenberg, P. T. G., borgmästare 198 

Stockman, P., kronolänsman 239 

Stråle, G. H., bruksägare 20 

Ström, J., folkskollärare 305 

Ström, O. H., v. konsul 352 

Strömberg, A. T., biskop 84 

Styffe, K., öfverdirektör 39 

Styrlander, A. W., sakförare 327 

Stånggren, M. F., borgmästare 99 

Sundberg, A. N., ärkebiskop 11, 273 

Sundberg, G., häradshöfding 352 

Sundberg. S. A. G., konsistorienotarie 120 

Sundblad, A., kyrkoherde 138 

Sundin, C. A., amiral 148 

Sundling, C. G., laudtbrukare 60 

Sundström, A., hemmansägare 328 

Sundström, H. J., handlande 353 

Sundström, M., folkskollärare 314 

Svanberg, C. T., spegelfabrikör 20 

Svanberg, P. F. G. C, handels- o. poliliborgmästare 219 

Svensén, C. J., laudtbrukare 124 AFP. XXV, 2. RIKSD AGENS ANDRA KAMMARE 385 

vSid. 
Svenson, A., liemniansägare (Bossgärdeu) .... 250 

Svenson, A., landtbrukare (Edum) 248 

Svensson, A., hemmansägare (Lösen) 144 

Svensson, A., landtbrukare (Grösäter) 240 

Svensson, E-, underlöjtnant 14g 

Svensson, G. W., organist 105 

Svensson, I. E. G., bruksägare 280 

Svensson, J., inuehafvare af förnicklingsaffär . . 47 
Svensson, J. M., landtbrukare (Grefverum) ... 86 
Svensson, E. J., landtbrukare (Baggetorp) . . . .126 
Svensson, M., landtbrukare (Stora Torpa) . . . . 248 

Svensson, N., hemmansägare (Olseröd) 157 

Svensson, O. H., landtbrukare (Saläng) 23g 

Svensson, P., hemmansägare (Brämhult) .... 238 

Svensson, P., landtbrukare (Bondön) 34g 

Swartling, F. J. A., disponent . . . . 12, 15, 100 

Swartz, J. E., fabriksidkare . gg 

Sälling, G., landtbrukare 288 

Sällström, J., grosshandlare 351 

Sääf, J. R., fabriksidkare gg 

Söderberg, S., landtbrukare 302 

Söderblom, E. K., fabriksidkare 84 

Söderström, C. C, grosshandlare ....... 33 

Tamm, C. G. A., öfverstäthållare 64 

Tamm, G., hofstallmästare 78 

Tenger, C. F. R., premierlöjtnant 134 

Tersmeden, A., kapten 288 

Themptander, O. R., landshöfding 31 

Thermsenius, C. E., fabriksidkare 279 

Thestrup, J. G., auditör 183 

Thomasson, E., justitieråd 181 

Thor, C. G., inspektor 322 

Thorburn, R. M., grosshandlare 226 

Thorell, O., godsägare 238 

Thorsson, F. W., parkföreståndare 189 

Thylander, A., folkskollärare 180 

Tjernlund, P., hemmansägare 321 

Toll, C. F., major 306 

Toll, J. E. O., generalmajor 185 

Torpadie, A. E. F., rådman 132 386 APD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Trana, E. A., justitierådmau 224 

Tranchell, J. F., disponent 182 

Trapp, O. F., v. konsul 187 

Treffenberg, N. C. E., laudshöfding. . . . 294, 330 

v. Troil, S. G., landshöfding 176 

Trolle, C. A., v. häradshöfding 166 

af Trolle, G., kommendörkapten 148 

Truedsson, P., landtbrukare 156 

Trulsson, M., hemmansägare 165 

Trybom, A. P., borgmästare 257 

Trägårdh, S., borgmästare 187 

Tufvesson, T., landtbrukare 158 

Tundal, G. O., disponent 347 

Tysk, M., landtbrukare 299 

Täcklind, M. J., häradshöfding 247 

Törnebladh, H. R., riksbanksfuUmäktig . . . .132 

Törnfelt, A., komminister 96 

Törngren, A., folkskollärare 218 

Törnquist, P., kyrkoherde 196 

Uhr, A. W., byggmästare 281 

Ullman, M. W., godsägare 211 

Unger, J. B., kyrkoherde 265 

Vahlin, O. V., läroverksadjunkt 306 

Vahlquist, C. F., regementsläkare 102 

Yinborg, R. A., godsägare 255 

Vougt, J. H., direktör 81 

Vult v. Steijern, H. W., godsägare 94 

Wachtmeister, C. F., kapten 74 

Wagenius, O. N., kyrkoherde 336 

Wahlgren, J., hemmansägare (Stora Dicka) . . . 302 

Wahlgren, J. A., godsägare (Frändesta) . . . . 77 

Walberg, S. P., häradshöfding 244 

Waldenström, A., häradshöfding 140 

Waldenström, P. P., lektor 316 

Wall, G. A., bruksägare 269 

Wallberg, I. A., fabriksidkare 198 

Wallbom, C. F., skräddarmästare 290 

Walldén, J. W. E., godsägare 24 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 387 

Sid. 

Walléii, A. M. G., godsägare 194 

Wallenberg, G. O., kapten 51 

Walleuius, A. T., ingeniör 256 

Wallentin, C. H., liaudlande 211 

Wallis, C, e. o. professor 43 

Wallmark, N., hemmansägare (Smedsbyu). . . . 350 
Wallmark, N. P., hemmansägare (Selånger) . . .320 

Walter, C, handlande 337 

Warberg, P. I., kommiss.-landtmätare 269 

Wavrinsky, E. O. V., verkst. direktör 45 

Wawrinsky, R. A., medicinalråd 61 

Weckmau, A., verkst. direktör 74 

Wedberg, J., grosshandlare 33, '"^ 3 

Wellander, C. E., borgmästare 82 

Wendt, J. A., borgmästare 245 

Wener, C. A. J., arrendator 55 

Wengberg, P. A., häradshöfding 188 

Wennérus, C. A. J., borgmästare 259 

Werner, C. F., dockmästare 39 

Westblad, L. E., häradshöfding 64 

Wester, W. R., häradshöfding 199 

Westerberg, A. P., fördelningläkare 260 

Westerberg, J. A., arkitekt 221 

Westerdal, A. W., v. häradshöfding 241 

Westin, E., landtbrukare 310 

Westman, P., hemmansägare 324 

Westriu, A., landssekreterare 133 

Widell, G. E., rektor 225 

Widén, J., landssekreterare 83 

Widmark, H. A., landshöfding 353 

Widström, C. U., hofrättsråd 38 

Wieselgren, P. S., generaldirektör 216 

Wieslander, S., hemmansägare 114 

Wigardt, A. W., organist 105 

Wijk, E., grosshandlare 222 

Wijk, O., grosshandlare 11, 13, 213 

Wijkander, E. A. G. A., professor 219 

Wiklund, A., landtbrukare 343 

Wikstén, J. E-, hemmansägare 348 

Wikström, B. J. C, anditör 264 

Wikström, J. M., fanjunkare 207 388 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE 

Sid. 

Wikström, O., kollega 332 

Wikström, P. O. O., borgmästare 31S 

Williamson, T. A., kapten 196 

Winborg, J. T., fabriksidkare 37 

Winkrans, C. F., rektor 212 

Wistelius, P. L., handlande 285 

Witt, G. C, kaptenlöjtnant 146 

Witt, H. A., kontraktsprost 185 

Witthoff, N. A., kronofogde 165 

Wittrock, V. B., professor 43 

Wittsell, C. H., landtbrukare 160 

Wretlind, E. W., praktis. läkare 218 

Wåhlin, C. I., häradshöfding 297 

Wändahl, G. A., apotekare 320 

Wästfelt, A. G., landshöfding 331 

Zachrison, IM., landssekreterare 243 

Zakrisson, J. P., landtbrukare 104 

Zetterstrand, T., justitierådman loi 

Zimdahl, P., organist 346 

Zotterman, E. A., skolföreståndare 102 

Abergsson, A. W, justitieråd 31 

Åkerberg, C. F. O., landtbrukare 196 

Åkerblom, F., redaktör 223 

Åkerhielm, B. C. A. B., borgmästare 183 

Åkerhielm, H. S. K., landshöfding 291 

Åkerhielm, J. G. N. S., öfverstekammarjunkare 13, 56 

Åkerlind, E. G., hemmansägare 323 

Åkerlund, E. G. H., godsägare 55 

Åkerlund, P. A., fabriksidkare 228 

Åkeson-Eundegård, J. C. E., k\Tkoherde . . . .183 

Åkesson, N., hemmansägare 174 

Åman, F. V., godsägare 303 

Åstrand, J. A., godsägare 86 

Åström, A., handlande 343 

Öberg, C. J., landtbrukare (Domsjö) 328 

Öberg, E., landtbrukare (Domsjö) 327 

Öberg, J. A., v. konsul 183 

Ödman, C. J., landtbrukare 205 AFD. XXV, 2. RIKSDAGENS ANDRA KAMMARK 389 

Sid. 

Odniansson, J., borj^inästare 182 

Ohlin, Iv., expeditioiiskronofogde 57 

Ohngren, H. G. P., v. konsul 332 

Örtqvist, J., kapellpredikant 269 

Örwall, J. O., bruksägare 88 

Östberg, G. F., riksgäldsfuUniäktig 14, 58 

Österberg, C. G., redaktör 85 

Östergren, A., president 27 

Östling, N., lektor 98 

Östling, O., hemmansägare 310 

Östman, P., hemmansägare 323 fe -.>....,■■;.., A U^.